Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (5)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Miras Hukuku

Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Miras HukukuSayfa Sayısı
:  
233
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
9786053778998

99,50 TLÖNSÖZ Bu kitap, "Avrupa′da Sınıraşan Davalar Çalıştayları Dizisi" [Series of Workshops: Cross-Border Litigation in Europe Workshop No 3] Proje¬si kapsamında Aberdeen Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk Mer¬kezi tarafından düzenlenen ve 1 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen "Türkiye′nin Avrupa Birliği′ne Katılım Sürecinde AB Milletlerarası Özel Hukukuna Bakış Açısı ve Katılım Açısından Sonuçları" [Turkish Pers-pectives on EU Private International Law in Preparation for Turkish Ac¬cession to the EU and Implications for the Accession] konulu çalıştayda sunulan "MÖHUK′un Mirasa İlişkin Hükümlerinin Avrupa Birliği Miras Tüzüğü ile Karşılaştırılması"[Comparison of the Provisions of the Turkish PILA in Relation to Succession with the EU Succession Regulation] adlı tebliğimizin hazırlanması vesilesiyle yayın hayatına kazandırılmıştır. Tashihlerde yardımcı olan değerli meslektaşlarım İstanbul Üniver¬sitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı öğretim görevlileri Ar. Gör. Dr. Enver Arıkoğlu ve Ar. Gör. Elif Başkaracaoğlu′na; Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul İcra ve İflas Anabilim Dalı öğretim üye¬si Yrd. Doç. Dr. Efe Dırenisa′ya; kaynak temininde katkılarından dola¬yı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Uzmanı Serpil Yıldırım′a ve Atılım Üniversitesi Kütüphanesi Uzmanı Merve Nalbant′a içten teşekkür ederim. Kitabın basısının kısa sürede gerçekleşmesini sağlayan Beta Yayıne¬vinin değerli yöneticisi Sayın Seyhan Satar′a; dizgisini özenle yerine geti¬ren Sayın Veysel Coşkun ve Gülgonca Çarpık′a; kapak tasarımını yapan Gökhan Ayrancı′ya teşekkür ederim. Kitabın, faydalı olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Nuray EKŞİ Mart 2013, Çekmeköy İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. MİRAS DAVALARININ MİLLETLERARASI NİTELİĞİNİN TAYİNİ VE BU DAVALARIN HUKUKÎ REJİMİ 1 II. TÜRK MİLLETLERARASI MİRAS HUKUKUNUN TARİHÇESİ 4 III. TÜRKİYE′DE VEFAT EDEN YABANCILARA İLİŞKİN İŞLEMLER VE CENAZE NAKİLLERİ 8 A. Türkiye′nin Taraf Olduğu Antlaşmalara Göre Türkiye′de Vefat Eden Yabancılarla İlgili İşlemler 8 B. Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bu Kanuna İlişkin Yönetmelik Hükümlerine Göre Türkiye′de Vefat Eden Yabancılarla İlgili İşlemler 11 C. Yabancıların Ölüm Olaylarının Bildirilmesi ve Ölen Yabancıların Terekelerine Uygulanacak Esaslara İlişkin Adalet Bakanlığı′nın 71/1 Nolu Genelgesi 13 Birinci Bölüm YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN MİRAS DAVALARINDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ I. İÇ HUKUKTA MİRASA İLİŞKİN YETKİ KURALLARI 19 A. Türk Medenî Kanunu ve HMK′daki Yetki Kuralları 19 B. İç Hukuktaki Mirasa İlişkin Yetki Kurallarının Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisini Tayinde Ne Ölçüde Kullanılacağı Sorunu 22 II. İKİ TARAFLI KONSOLOSLUK ANTLAŞMALARINDA YERALAN MİLLETLERARASI YETKİ KURALLARI 24 III. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN′UN 43. MADDESİ 27 İkinci Bölüm YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN MİRAS DAVALARINDA UYGULANACAK HUKUK I. MÖHUK′UN 20. MADDESİ UYARINCA MİRASIN ESASINA UYGULANACAK HUKUKUN TAYİNİ 31 A. MÖHUK′un 20. Maddesinde Yer Alan Kanunlar İhtilâfı Kuralı ...33 B. MÖHUK′un 20. Maddesinin Gösterdiği Hukukun Uygulama Alanı 39 1. Genel Olarak 39 2. Tapu Kanunu′nun 35. Maddesi 40 C. MÖHUK′un 20. Maddesinin Gösterdiği Hukukun Uygulama Alanı Dışında Kalan Konular 40 1. Miras Davalarında Önsorun Olarak Ortaya Çıkan Şahsın Hukuku ve Aile Hukukuna İlişkin Meselelerin MÖHUK′un 20(1). Maddesinin Uygulama Alanı Dışında Kalması 40 2. Mirasın Açılmasının, İktisabının ve Taksiminin MÖHUK′un 20(1). Maddesinin Uygulama Alanı Dışında Kalması 42 3. Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Ehliyetine ve Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline Uygulanacak Hukuk 47 a. Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Ehliyetine Uygulanacak Hukuk 47 b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline Uygulanacak Hukuk 49 aa. Ölüme Bağlı Tasarrufların Şeklî Geçerliliği ile Esası Yönünden Geçerliliğinin Birbirinden Ayrılması 49 bb. MÖHUK′un 20(4). Maddesine Göre Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline Uygulanacak Hukuk 50 cc. Türkiye′nin Taraf Olduğu Antlaşmalara Göre Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline Uygulanacak Hukuk 54 aaa. İki taraflı Konsolosluk Antlaşmalarında Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline Uygulanacak Hukuk 54 bbb. Vasiyet Tasarruflarının Şekline Uygulanacak Hukuk Hakkında Lahey Konvansiyonu 55 c. Ortak Vasiyetnamelerden Doğan Kanunlar İhtilâfı Sorunları 59 d. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Kullanılan Kavramların Yorumlanmasına Uygulanacak Hukuk ....64 4. Mirasta Usule İlişkin Konulara ve İhtiyati Tedbirlere Lex Fori′nin Uygulanması 65 II. MÖHUK′UN 20. MADDESİNİN GÖSTERDİĞİ ÜLKE HUKUKUNUN UYGULANMASINI ENGELLEYEN HALLER 66 A. Kamu Düzeni 66 B. Müdahaleci Normlar 73 C. Türkiye′nin Taraf Olduğu Mirasa İlişkin Milletlerarası Antlaşmalar 75 1. Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 76 2. Vasiyet Tasarruflarının Şekline Uygulanacak Hukuk Hakkında Lahey Konvansiyonu 78 3. Konsolosluk Antlaşmaları 80 III. MİRAS HUKUKU ALANINDA ATIF TEORİSİNİN UYGULANMAMASI 82 IV. MİRASÇISIZ TEREKENİN TÜRK DEVLETİNE KALMASI 85 Üçüncü Bölüm MİRASA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ I. MİRASA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME KARARLARININ "TANIMASI" VE "TENFİZİ" ARASINDAKİ FARKLAR 91 II. MİRASA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNİN HUKUKÎ DAYANAKLARI 94 III. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUNA GÖRE TANIMA VE TENFİZ 97 A. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna Göre Tanıma ve Tenfiz Usulü 97 1. Tanıma ve Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme 97 2. Tanıma ve Tenfiz Davalarında Yetkili Mahkeme 98 3. Tenfiz Davası Müstakil Dava Olmasına Rağmen Tanıma Davasının Müstakil Olarak veya Mevcut Dava İçinde Açılabilmesi 98 4. Tanıma ve Tenfiz Davalarının Hukukî Yararı Bulunan Herkes Tarafından Açılması 99 a. Genel Kural 99 b. Yabancı Mahkemece Karar Bağlanan Davaya Taraf Olmayan Mirasçılar Tarafından Tanıma veya Tenfiz Davasının Açılması 99 5. Tanıma ve Tenfizde Dava Dilekçesinin İçeriği ve Dilekçeye Eklenecek Belgeler 104 6. Tanıma ve Tenfiz Davasında Davacının Yabancı Olması Halinde Teminat Yatırması 105 7. Tanıma ve Tenfiz Davalarının Basit Yargılama Usulüne Tabi Olması 106 B. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna Göre Tanımanın ve Tenfizin Şartları 106 1. Tanımanın ve Tenfizin Önşartları 106 a. Kararın Yabancı "Mahkeme" Tarafından Verilmesi 106 b. Yabancı Mahkeme Tarafından Verilmekle Beraber "İlam" Niteliğinde Olmayan Kararlar 106 c. Yabancı Mahkeme Kararının Özel Hukuka İlişkin Olması 107 d. Yabancı Mahkeme Kararının Kesinleşmiş Olması 107 2. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıması ve Tenfızinin Esasa İlişkin Şartları 107 C. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna Göre Tanıma ve Tenfiz Kararı 108 IV. YABANCI VERASET İLAMLARININ TANIMASI VE TENFİZİNDE TAPU KANUNU’NUN 37. MADDESİNİN ROLÜ.... 109 V. YARGITAY KARARLARINDA MİRASA İLİŞKİN YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNİ ENGELLEYEN HALLER 111 A. Yabancı Ülkelerde Belediye veya Noterlerde Düzenlenen Veraset Belgeleri 111 1. Yabancı Belediye veya Noterler Tarafından Düzenlenen Veraset Belgelerinin Tanıma ve Tenfize Konu Teşkil Etmemesi 111 2. 2011 Yılında Türk Medenî Kanunu ve Noterlik Kanunu′nda Yapılan Değişiklikten Sonra Yabancı Noterler Tarafından Düzenlenen Mirasçılık Belgelerinin Türkiye′deki Sonuçları 113 a. 2011 Yılında Türk Medenî Kanunu′nda Yapılan Değişiklikten Sonra Yabancı Noterler Tarafından Düzenlenen Mirasçılık Belgelerinin Türkiye′deki Sonuçları 113 b. 2011 Yılında Noterlik Kanunu′nda Yapılan Değişiklikten Sonra Yabancı Noterler Tarafından Düzenlenen Mirasçılık Belgelerinin Türkiye′deki Sonuçları 116 B. Veraset İlamlarının Kesinleşmemiş Olması Sebebiyle Tanımaya Elverişli Olmadıkları 122 1. Yabancı İlamın Kesinleşip Kesinleşmediğinin Kararı Veren Mahkemenin Hukukuna Göre Belirlenmesi 122 2. Yabancı Veraset İlamları Açısından Kesinleşmenin İncelenmesi 124 3. Türk Mahkemesinde Tanıma veya Tenfize Konu Olan İlama Karşı Verildiği Ülkede Kanun Yoluna Başvurulmasının Tanıma veya Tenfiz Üzerindeki Etkisi.... 133 C. Münhasır Yetki Sebebiyle Türkiye′deki Taşınmazlarla İlgili Yabancı Veraset İlamlarının Tanınmaması 137 D. Yabancı Mahkeme Tarafından Verilen Mirasın Açılmasına İlişkin Kararın Tanınıp Tanınmayacağı Meselesi 145 VI. YABANCI ÜLKELERDE DÜZENLENEN VASİYETNAMELERİN TENFİZİ TALEPLERİNİN GERÇEK ANLAMDA TENFİZ TEŞKİL ETMEMESİ 147 A. 743 Sayılı Türk Medenî Kanunu Açısından "Vasiyetnamenin Tenfızi" Kavramı 147 B. 1982 Yılına Kadar Olan Süreçte Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Vasiyetnamelerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yargıtay Uygulaması 148 C. 1982 Yılında 2675 Sayılı MÖHUK′un Yürürlüğe Girmesinden Sonra Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Vasiyetnamelerin Yerine Getirilmesi 149 1. Yabancı Ülkede Düzenlenen Vasiyetnamenin Doğrudan Türk Mahkemesine İbrazı ve Yerine Getirilmesinin Talep Edilmesi 149 2. Yabancı Ülkede Düzenlenen ve Yabacı Mahkemece Tasdikine veya Açılmasına Karar Verilen Vasiyetnameler.... 150 D. Yabancı Ülkede Düzenlenen Vasiyetnamelere İstinaden Yabancı Mahkemelerce Düzenlenen Veraset Belgelerinin Tanınması 154 VII. YABANCI MAHKEMECE ATANAN TEREKEYİ İDARE GÖREVLİSİNİN TÜRKİYE′DEKİ TEREKE ÜZERİNDE YETKİLERİNİ KULLANMASININ ŞARTLARI 154 Dördüncü Bölüm TAPU KANUNU′NUN 35. MADDESİNE GÖRE YABANCILARIN MİRAS YOLUYLA TAŞINMAZ İKTİSABI I. YABANCILARIN MİRAS YOLUYLA TAŞINMAZ İKTİSABININ TARİHÇESİ 157 II. TAPU KANUNU′NUN 35. VE 36. MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 6302 SAYILI KANUN′UN HAZIRLIK SÜRECİ 163 A. Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 163 1. Tasarıya Göre Yabancı Gerçek Kişilerin Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabı 164 2. Tasarıya Göre Tapu Müdürlüklerinin Veraset Belgesi Düzenleme Yetkisi 164 a. Tasarıya Göre Tapu Müdürlüklerinin Veraset Belgesi Düzenlemesine İlişkin Şartlar 164 b. Tasarıya Göre Tapu Müdürlüklerinin Veraset Belgesi Düzenleme Yetkisinin Bulunmadığı Haller 165 c. Tasarıya Göre Tapu Müdürlükleri Tarafından Düzenlenen Veraset Belgelerine İtiraz ve İtirazın Sonuçları 166 d. Tapu Müdürlüklerinin Veraset Belgesi Düzenleme Yetkisinin Tasarıdan Çıkarılması 166 B. TBMM′deki Görüşmeler Sonucunda Tapu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında Yapılan Değişiklikler 167 C. Tapu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6302 Sayılı Kanun′un Kabulü ve Getirdiği Başlıca Yenilikler 167 III. TAPU KANUNU′NUN 6302 SAYILI VE 3.5.2012 TARİHLİ KANUN İLE YENİDEN DÜZENLENEN 35. MADDESİNE GÖRE YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MİRAS YOLUYLA TAŞINMAZ MAL İKTİSABI 169 A. Tapu Kanunu′nun 6302 Sayılı ve 3.5.2012 Tarihli Kanun ile Yeniden Düzenlenen 35. Maddesine Göre Yabancı Gerçek Kişilerin Miras Yoluyla Taşınmaz Mal İktisabına İlişkin Esaslar 169 B. Tapu Kanunu′nun 35. Maddesindeki Esasların Kapsamı Dışında Tutulan ve Türk Vatandaşlarıyla Aynı Şartlarla Miras Yoluyla Taşınmaz Mal Edinecek Yabancılar 174 1. Türk Vatandaşlığını Doğumla Kazanan ve Çıkma İzni ile Türk Vatandaşlığından Ayrılanlar (Mavi Kart Sahipleri) 174 2. KKTC Vatandaşları 178 III. YARGITAY KARARLARINDA MÖHUK′UN 20(1). MADDESİ İLE TAPU KANUNU′NUN 35. MADDESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ... 179 A. Türkiye′deki Taşınmaz Mallarla İlgili Veraset Belgesi Düzenlenirken Yabancıların Taşınmaz Edinmesine İlişkin Hükümlerin Dikkate Alınmasına İlişkin Yargıtay Kararlarının İstikrar Kazanması 179 B. Yargıtay Kararlarında MÖHUK′un 20(1). Maddesi ile Tapu Kanunu′nun 35. Maddesinin Birlikte Uygulanmasına İlişkin Esaslar 181 1. Tapu Kanunu′nun Murisin Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan 35. Maddesinin Uygulanması 181 2. Yargıtay′a Göre MÖHUK′un 20(1). Maddesi ile Birlikte Sadece Tapu Kanunu′nun 35. Maddesinin Değil Milletlerarası Antlaşmaların da Uygulanması 191 Beşinci Bölüm MİRASA İLİŞKİN MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR VE AVRUPA BİRLİĞİ MİRAS TÜZÜĞÜ I. MİRASA İLİŞKİN MİLLETLERARASI ANTLAŞMALAR 197 A. Türkiye′nin Taraf Olmadığı Antlaşmalar 198 1. Murisin Terekesinin Milletlerarası İdaresi Hakkında 1973 Konvansiyonu 198 2. Murisin Terekesinin İntikaline Uygulanacak Hukuka İlişkin 1989 Konvansiyonu 199 3. Milletlerarası Vasiyetnamelerin Şeklî İçin Ortak Bir Hukukun Tesisine İlişkin 1973 Konvansiyonu 200 B. Türkiye′nin Taraf Olduğu Antlaşmalar 202 1. Vasiyet Tasarruflarının Şekline Uygulanacak Hukuk Hakkında 1961 Lahey Konvansiyonu 202 2. Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair 1972 Avrupa Konvansiyonu 203 II. AVRUPA BİRLİĞİ MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUNDA MİRASLA İLGİLİ GELİŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ MİRAS TÜZÜĞÜ 203 A. Avrupa Birliği Miras Tüzüğü′nün Hazırlık Süreci 207 B. Avrupa Birliği Miras Tüzüğü′nün Kapsamı ve Uygulama Alanı Dışında Kalan Konular 211 C. Avrupa Birliği Miras Tüzüğü′nde Milletlerarası Yetkiye, Kanunlar İhtilafına, Tanıma Tenfize ve Avrupa Birliği Miras Belgesine İlişkin Hükümler 212 1. Avrupa Birliği Miras Tüzüğü Uyarınca Üye Devlet Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 212 2. Avrupa Birliği Miras Tüzüğüne Göre Uygulanacak Hukuk 214 a. Mirasın Esasına Uygulanacak Hukuk 214 b. Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline Uygulanacak Hukuk 215 3. Avrupa Birliği Miras Tüzüğü′ne Göre Mirasa İlişkin Kararların, Resmî Belgelerin ve Mahkeme İçi Sulhlerin Üye Devletler Arasında Tanınması ve Tenfizi....216 a. Mirasa İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi 216 aa. Mirasa İlişkin Kararların Tanınması 216 bb. Mirasa İlişkin Kararların Tenfizi 217 c. Mirasa İlişkin Resmî Belgelerin Kabulü ve Tenfizi 218 d. Mirasa İlişkin Mahkeme İçi Sulhlerin Tenfizi 218 4. Avrupa Birliği Miras Tüzüğü′ne Göre Avrupa Miras Belgesi ve Bir Üye Devlette Düzenlenen Avrupa Miras Belgesi′nin Diğer Üye Devletlerde Doğuracağı Sonuçlar 219 SONUÇ 221 YARARLANILAN KAYNAKLAR 229