Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (10)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Yargıtay Kararları Işığında BANKA KREDİ KARTI UYUŞMAZLIKLARI

Yargıtay Kararları Işığında BANKA KREDİ KARTI UYUŞMAZLIKLARI



Sayfa Sayısı
:  
1312
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-86321-1-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...









ÖNSÖZ

 

İnsanlık tarihi boyunca kabul edilen en geçerli ödeme aracı para ol­masına rağmen, dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmeler ve ülkeler arası seyahatlerin artması, para yerine, nakit ödemeksizin harcama olana­ğı sağlayan ve herkesçe kabul edilip güvenilen ödeme araçlarına ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Bu ihtiyacın sonucu olarak kredi kartı sis­temi geliştirilmiş ve ilk olarak ABD'de başlayan kredi kartı uygulaması, giderek tüm dünyada yaygınlaşmış ve bugünkü seviyeye ulaşmıştır.

 

Kredi kartı kullanımı, yakın zamana kadar bu konuda bir yasal dü­zenlemeye sahip bulunmayan ülkemizde çeşitli hukuki sorunları da bera­berinde getirmiştir. Özellikle kredi kartı hamili ile kart çıkaran kuruluşlar ve bu kuruluşlarla üye işyerleri arasındaki sorunların yanında, kredi kartı sözleşmelerine kişisel teminat verenlerle kart çıkaran kuruluşlar arasında çıkan uyuşmazlıklar, icra dairelerinin ve mahkemelerin iş yükünü önemli ölçüde arttırmıştır.

 

Önceleri genel hükümler çerçevesinde çözümlenmekte olan kredi kartı uyuşmazlıkları, Türkiye'de ilk defa 14.03.2003 tarihli Resmi Gaze-te'de yayımlanan 06.03.2003 tarih ve 4822 sayılı yasa ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a 10/A maddesi eklenmek sure­tiyle yasal düzenlemeye kavuşmuş, ancak, sınırlı olarak getirilen bu dü­zenlemenin kredi kartı uyuşmazlıklarını çözmede yeterli olmaması nede­niyle, 01.03.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kabul edilmiş-tir.5464 sayılı BKKKK, 4077 sayılı TKHK'daki kredi kartı hükümlerini ortadan kaldırmadığından tüketici kredi kartı uyuşmazlıklarında somut olayın özelliğine göre her iki kanun hükümlerinin de uygulama yeri bu­lunmaktadır.

 

4077 sayılı TKHK ile 5464 sayılı BKKKK'nda tüketici durumunda­ki kart hamilini koruyucu hükümlere yer verilmiş, özellikle kredi kartına kişisel teminat verenlerin adi kefalet hükümlerine tabi olacakları öngörü­lerek uygulamadaki tartışmaların önüne geçilmiştir.

  2009 yılında Yargıtay'da düzenlenen sempozyumda "Kredi Kartında Kişisel Teminat Sorunu" ve aynı yıl Hatay'da düzenlenen sempozyumda "Uygulamada Banka Kredi Kartları" konulu sunumlarım sonucunda, özellikle, banka kredi kartı sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hak­kındaki Yargıtay uygulamasını gösteren geniş kapsamlı bir kaynağa ihtiyaç bulunduğunu gözlemlediğim için bu kitabı hazırlama gereğini duy­dum.  

Beş bölümden oluşan kitabımın birinci bölümünde, banka kredi kart­ları, ikinci bölümünde kredi kartında kişisel teminat sorunu, üçüncü bö­lümünde kredi kartı uyuşmazlıklarında takip ve dava usulü incelenmiş, dördüncü bölümünde Yargıtay Kararlarına, beşinci bölümünde ise ilgili mevzuata yer verilmiştir.

  Kitap çalışmalarım sırasında bana her zaman destek olan eşim Sevim Saraç ve sevgili çocuklarıma, manevi yönden desteklerini esirgemeyen kıymetli annem ve kardeşlerime, yazım konusunda büyük emek ve za­man harcayan Avukat Sibel Erkman ve Avukat Onur Erkman'a, hazırla­nan metnin kontrolü ile hataların düzeltilmesinde yardımcı olan Hakim Yasemin Metin'e ayrı ayrı teşekkür ederim.   Kredi kartı sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözü­münde Yargıtay uygulamasına ışık tutan kitabımın amacı, konuyla ilgili hukukçuların ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri çok sayıda Yargı­tay kararını içeren geniş kapsamlı bir kaynak yaratmaktır. En son yasal düzenlemelerin de işlendiği kitabımın amacına ulaşması beni mutlu ede­cektir.  

Nisan 2013

Ankara Şükrü Saraç


                                                                               GİRİŞ

 

İnsanlık tarihi boyunca kabul edilen en geçerli ödeme aracı para olmuş­tur. İnsanlar arasındaki ekonomik ilişkilerin artması ve yeni ülkeler görme arzusunun genişlemesiyle birlikte, para yerine geçen ve herkesçe kabul edi­lip güvenilen ödeme araçlarına ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle seyahatlerde gerekli olan para miktarının önceden tespiti mümkün olmadığından, günlük ihtiyaçların karşılanabilmesi için kişilerin yanında oldukça yüklü miktarda para taşıması gerekmektedir. Bu kadar paranın taşınma zorluklarının yanı sıra kaybedilmesi ve çalınması ihtimalleri de göz önüne alınırsa bireyler açısından nakit ödemeksizin harcama olanağı sağlayan ödeme araçlannın önemi daha kolay anlaşılmaktadır.

 

Bu amaçla, bütün hukuk sistemleri, paranın yerine kullanılmak üzere çeşitli ödeme araçları geliştirmişlerdir. Özellikle ödeme aracı olarak para yerine "çek" kullanımı, yakın geçmişte çağdaş bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, kredi işlemlerini kolaylaştırmak üzere kıymetli evrak olarak poliçe ve bonodan yararlanılmıştır.

 

Ancak, çek uygulaması, uzun geçmişine rağmen istenen seviyede yay-gınlaşamamıştır. Özellikle provizyon alma zorluğu ve karşılıksız çıkma ris­ki, çekin ödeme aracı olarak kullanım alanını daraltmıştır. Çek uygulaması­nın nakit yerine geçen ödeme aracı vasfına kavuşmaması, bir başka ödeme aracı arayışını doğurmuş ve bu amaçla kredi kartı sistemi geliştirilmiştir. Bu sayede, kişiler, yapacakları ödemelerde kredi kartım ibraz ve bir imza at­mak, şifreli kartlarda ise şifreyi tuşlamak suretiyle nakit ödemeden harcama yapma olanağına kavuşmuşlardır.

  Kredi kartı kullanımının giderek yaygınlaşması, yakın zamana kadar yasal düzenlemeye sahip bulunmayan ülkemizde çeşitli hukuki sorunlan da beraberinde getirmiştir. Özellikle kredi kartı hamili ile kredi kartı çıkaran kuruluşlar ve üye iş yerleri arasındaki sorunların yanında kredi kartı sözleş­melerine kişisel teminat verenlerle kart çıkaran kuruluşlar arasında çıkan uyuşmazlıklar, mahkemelerin iş yükünü önemli ölçüde arttırmıştır.   Önceleri, genel hükümler çerçevesinde çözümlenmekte olan kredi kartı uyuşmazlıklan, ülkemizde ilk defa 14.3.2003 tarihli resmi gazetede yayım­lanan 06.03.2003 tarih ve 4822 sayılı yasa ile 4077 sayılı Tüketicinin Ko­runması Hakkında Kanun'a "10/A" maddesi eklenmek suretiyle yasal dü­zenlemeye kavuşmuştur. Ancak, sınırlı olarak getirilen bu düzenlemenin kredi kartı uyuşmazlıklannı çözmede yeterli olmaması nedeniyle 01.03.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5464 sayılı "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu" kabul edilmiştir.  

50 madde ve 4 geçici maddeden oluşan 23.02.2006 tarih ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, kredi kartları hakkında ayrıntılı hükümleri kapsamına almış, özellikle kredi kartı hamili ile kredi kartı söz­leşmelerine kişisel teminat verenleri koruyucu hükümlere yer vermiştir. Ka­nun, (bazı maddeleri ile ilgili yürürlük hükümleri hariç) Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 01.03.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   Kanunun geçici maddelerinde intibak ve borçların yeniden yapılandı­rılması hükümlerine yer verilmiştir. Kanunun geçici 1. maddesine göre; "Bu kanun hükümleri kapsamına giren kuruluşlar durumlarını bir yıl içinde bu kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorundadırlar." Geçici 2. maddede; "Bankalar hariç olmak üzere, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4. mad­dede belirtilen faaliyetlerde bulunan kuruluşlar anılan maddede öngörülen yönetmeliğin yayımı tarihinden başlayarak üç ay içinde kuruma başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır" hükmü getirilmiştir. Kanunun geçici 3. maddesinde ise; "Bu kanun kapsamındaki kart çıkaran kuruluşların faiz he­saplamasına ilişkin uygulamalarını üç ay, diğer uygulamalarını ise bir yıl içerisinde bu kanun hükümlerine uygun hale getirmek zorunda oldukları, ancak, 24. maddenin 3. fıkrasındaki asgari tutarın bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay  olarak uygulanacağı" hükme bağlanmıştır. Buna göre, kanunun 24/3. maddesinde öngörülen "Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun 'sinden aşağı olamaz" hükmündeki yüzde yirmilik asgari tutar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay süreyle yüzde on olarak uygulanacaktır.  

Kanunun geçici 4. maddesiyle, kredi kartı borçlularına, borçlarını yeni­den yapılandırabilmeleri konusunda birtakım olanaklar sağlanmış, ancak bu olanaklar, kamuoyunda kredi kartı mağdurları olarak nitelendirilen kredi kartı borçlularının borçlarının tasfiyesi yönünde arzu edilen sonucun elde edilmesine çok fazla katkı sağlamadığından bu kez 5464 sayılı BKKKK.'na 5915 sayılı yasayla eklenen geçici 5. madde uyarınca kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni bir düzenleme getirilmiştir. Ne var ki, tüm bu yasal düzenlemelere ve borçların tasfiyesi konusunda sağlanan taksitlendirme olanaklarına rağmen ülkemizdeki kredi kartı borçlarında iste­nen seviyede düşme olmadığı, aksine kredi kartı borçlarının her geçen gün daha da artmakta olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sonucu olarak kredi kartı sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, gerek icra dairelerinin gerek­se mahkemelerin iş yükünü giderek arttırmış bulunmaktadır.

 

Konumuz, "Banka Kredi Kartı Uyuşmazlıkları" başlığı altında giriş ve beş ana bölüm altında incelenecektir. Birinci bölümde "Kredi Kartları", ikinci bölümde "Kredi Kartlarında Kişisel Teminat Sorunu", üçüncü bölümde "Kre­di Kartı Uyuşmazlıklarında Takip ve Daya Usulü" işlenecek, dördüncü bö­lümde "İçtihatlar"a, beşinci bölümde ise "İlgili Mevzuata" yer verilecektir.

 

  - Banka Kredi Kartları - Kredi Kartı Sözleşmesi - Üye İşyeri Sözleşmesi - Kredi Kartı Sözleşmelerinde Kişisel Teminatlar:Kefalet- Garanti - Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanımı - İnternet Bankacılığı Yoluyla Hukuka Aykırı İşlemler - Kredi Kartı Borçlarında İhtiyati Haciz - Kredi Kartı Borçlarında İcra Takibi - Kredi KArtı uyuşmazlıklarından Doğan Davalar: Alacak Davası, İtirazın Kaldırılması, Borçtan Kurtulma, İtirazın İptali, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları - Emsal Yargıtay Kararları - İlgili Mevzuat