Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Yargıtay Kararları Eşliğinde Miras Paylaşım Davaları

Yargıtay Kararları Eşliğinde Miras Paylaşım DavalarıSayfa Sayısı
:  
328
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-975-02-5818-3

79,00 TL

Miras bırakanın malvarlığının, mirasçılara intikali üzerine mirasçılar arasında birçok uyuşmazlık çıkabilmekte, kimisi hakkından az pay verildiğini, kimisi kendisine düşen paydan hoşnut kalmadığını dile getirmektedir. Hakkına razı olmamaktan kaynaklanan miras kavgaları, terekeden pay isteyenlerle, bu payı tanımayıp vermek istemeyenler arasında oluşan çekişmeler uzar gider. Mirasçılar arasında zuhur eden böylesi bir sürtüşmenin ancak yasal düzenlemelere uygun bir çözüme kavuşturulmasıyla giderileceğinden kuşku bulunmamaktadır.
 
Kitapta; terekenin korunması için alınacak gerekli önlemlerin neler olduğu, terekenin hakkıyla intikali için nasıl hareket etmek gerektiği, mirasın açılmasından sonra paylaşımdan önce mirasçılar arasında çıkabilecek çekişmelerden kaynaklanan davalar, miras paylaşımının nasıl yapılacağından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davalar, mirasçının, miras payını diğer mirasçıya ya da üçüncü kişiye temlikinden kaynaklanan çekişmelere ilişkin davalar, elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi, paylaşma vs. şeklinde konular, uygulama ve güncel Yargıtay kararları eşliğinde incelenmiştir.
 
Bu baskıda özellikle "ortaklığın giderilmesi davalarına" ilişkin geniş açıklamalara yer verilmiş, keza "ek bölüm"e yeni ilaveler yapılmıştır.
 
Konu Başlıkları
Terekenin Korunması Önlemleri
Miras Ortaklığına Temsilci Atanması
Miras Paylaşma İstemi
Miras Paylaşma Kuralları
Elbirliği Mülkiyetini Paylı Mülkiyete Dönüştürme
Miras Paylaşım Sözleşmesi
Miras Payının Temliki
Mirasçıların Miras Payları
Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi
Yargıtay Kararları
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Giriş Bölümü
TEREKENİN KORUNMASI ÖNLEMİNE İLİŞKİN DAVA
(TMK m.589–597)
I. GİRİŞ  15
II. USUL HÜKÜMLERİ  16
A. Görev  16
B. Yetki  16
C. Davacı  16
D. Davalı  16
E. İsteğe Konu Önlem Türü  16
F. Dava Türü  17
III. KORUMA ÖNLEM TÜRLERİ  17
A. Defter Tutma  17
B. Mühürleme  19
C. Terekenin Resmen Yönetilmesi  19
1. Terekenin Resmen Yönetilmesinde Görev, Temsil ve Sorumluluk  20
2. Terekenin Resmen Yönetilmesinde Mirasçıların Bilinmemesi  21
D. Vasiyetname ile İlgili İşlemler  22
1. Teslim Görevi ve Alınacak Önlemler  22
2. Vasiyetnamenin Açılması  22
3. İlgililere Tebliğ  23
IV. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  24
Yargıtay Kararları  25
Birinci Bölüm
(Mirasın Paylaşılması)
PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞINDAN KAYNAKLANAN
DAVALAR (TMK m.640–645)
I. GİRİŞ  33
II. MİRAS ORTAKLIĞI  34
A. Miras Ortaklığının Meydana Gelmesi  34
B. Mirasın Açılması ve Edinilmesi  35
C. Gaibin Mirasının Geçişi  38
1. Güvence Karşılığı Teslim  38
2. Geri Verme  39
3. Gaibe Düşen Miras  39
4. Gaibin Hem Miras Bırakan, Hem Mirasçı Olması  40
5. Hazinenin İstemi  40
D. Mirasçıların Terekeye Elbirliği ile Sahip Olmaları  41
E. Terekeye Temsilci Atanması İstemi  46
1. Görev  48
2. Yetki  48
3. Davacı  49
4. Davalı  49
5. Amaç  49
6. Temsilci Atanma Koşulu  50
7. Yargılama  51
8. Temsilcinin Görev ve Sorumluluğu  51
9. Dava Dilekçesi Örneği  52
F. Mirasçının Terekedeki Haklarının Korunması İstemi  53
G. Bir Mirasçının Ödemeden Aczi Halinde Hakların Korunması İçin Önlem Alınması İsteği  53
Yargıtay Kararları  54
III. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  71
A. Tereke Borçlarından Sorumluluk  71
B. Tazminatın Tereke Borcu Sayılması  77
C. Tereke Borcunun Mirasçılardan İstenmesi Şekli  77
D. Mirasçıların Tereke Alacaklısına Karşı Def’i ve İtirazı Savunma Olarak İleri Sürmesi  78
E. Mirasçıların Tereke Borcundan Müteselsil Sorumluluğun Sona Ermesi  79
F. Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Rücu Hakkı  80
G. Paylaşmadan Sonra Mirasçıların 3. Kişilere Karşı Müteselsil Sorumluluğu  80
Ğ. Tereke Borcunun Mirasçı Tarafından Yerine Getiriliş Biçimi  81
H. Tereke Borcundan Sorumlu Tutulmak İstemeyen Mirasçının Başvuracağı Hukuki Yol  82
Yargıtay Kararları  83
IV. PAYLAŞMAYI İSTEME HAKKI  99
A. Görev  100
B. Yetki  100
C. Davacı  100
D. Davalı  101
E. İstek Kapsamı  102
F. Süre  102
G. Karar  103
Ğ. Paylaşmayı Geciktiren Nedenler  104
1. Sözleşme  104
2. Kanun  105
V. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  107
A. Görev  108
B. Yetki  108
C. Davacı  108
D. Davalı  108
E. İstek Kapsamı  108
F. Mirasçıları Çağırma ve İtiraz Olanağı Tanıma  109
G. Karar  109
Yargıtay Kararları  110
İkinci Bölüm
MİRAS PAYLAŞIMININ NASIL YAPILACAĞINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR (TMK m.646–658)
I. GİRİŞ  119
II. PAYLAŞMA KURALLARI  120
A. Miras Bırakanın Tasarrufuyla İlgili Paylaşma Kuralları  121
B. Paylaşmaya Kayyımın Katılması  123
III. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞMESİ  124
A. Mirasçıların Eşitliği  124
B. Tereke Borçlarından Sorumluluk ve Rücu  124
C. Payların Oluşturulması  125
IV. MİRASÇILAR VE MİRAS PAYLARI  127
A. Birinci Derece Mirasçı  127
B. Ana ve Babanın Mirasçılığı  129
C. Büyük Ana ve Büyük Babanın Mirasçılığı  132
D. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  132
E. Evlilik Dışı Hısımlar  135
F. Devletin Mirasçılığı  137
G. 4721. s. TMK Hükümlerine Göre Uygulamalı Miras Payı Oranları  138
Ğ. Mirasçılık Sıfatını Yitirenlerin Mirastan Pay Alamayacağı  139
1. Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesinin Hukuksal Hüküm ve Sonuçları  142
a. Mirasçılıktan Çıkarmanın Kapsamı, Sebepleri, Hüküm ve Sonuçları  142
aa. Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri  143
bb. Mirasçılıktan Çıkarmanın Şekli  147
cc. Mirastan Çıkarma Sebepleri  150
b. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları  153
aa. Mirasçı Olunamayacağı, Ölüme Bağlı Tasarrufla Hak Edinilemeyeceği  153
bb. Mirastan Yoksunluk Nispidir  153
cc. Mirastan Yoksunluk Kişiseldir  154
dd. Mirastan Yoksunluk Geriye Şamildir  157
ee. Mirastan Yoksunluk Kendiliğinden Hüküm Doğurur  157
c. Mirası Reddin Hüküm ve Sonuçları  158
aa. Mirasın Kabul Anlamına Gelmesi  158
bb. Yasal Mirasçılardan Biri veya Birkaçı Tarafından Ret  159
cc. Atanmış Mirasçının Mirası Reddetmesi  159
dd. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Mirasın Reddi  160
ee. Altsoyun Mirası Reddetmesi Sonucu Mirasın Sağ Kalan Eşe Geçmesi  162
ff. Sonra Gelen Mirasçılar Yararına Ret  162
gg. Mirasın Hükmen Reddinde Talep Süresi  164
ğğ. Mirasın Hükmen Reddine Görevli Mahkeme  165
hh. Mirasın Gerçek Reddinde Görev  166
d. Mirastan Feragat Sözleşmesi  166
aa. Kapsamı  167
bb. Mirastan Feragatin Çeşitleri  168
cc. Feragat Sözleşmesinin Hükümden Düşmesi  168
dd. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Feshi  170
V. BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ VE SATILMASI  171
VI. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ  173
A. Aile Konutu  177
1. İstemde Bulunabilecekler  177
2. İstenen Belgeler  178
3. Aile Konutu Şerhinin Tescili  178
4. Aile Konutu Şerhinde Özel Durumlar  178
5. Aile Konutu Şerhinin Hukuki Sonucu  179
6. Aile Konutu Şerhinin Terkini  179
7. Bildirimde Bulunma  180
8. Mali Yönü  180
B. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi  180
C. Velayet–Çocuk Malları  181
Yargıtay Kararları  181
VII. ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA  188
A. Bütünlük Oluşturan veya Aile Belgeleri ile Özel Anı Değeri Olan Eşya  188
B. Miras Bırakanın Mirasçılardaki Alacakları  188
C. Rehin Edilmiş Tereke Malları  189
D. Taşınmazlar  189
E. Tarımsal İşletmeler  189
F. Dava Dilekçesi Örneği  192
Yargıtay Kararları  193
Üçüncü Bölüm
MİRAS PAYININ TEMLİKİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR
(Paylaşmanın Tamamlanması ve Sonucu)
(TMK m.676–682)
I. GİRİŞ  215
II. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ  216
III. MİRAS PAYI ÜZERİNDE SÖZLEŞME  217
IV. MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE YAPILAN SÖZLEŞMELER  220
V. MİRASÇILARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU  221
A. Garanti Borcu  221
B. Paylaşma Sözleşmesinin Geçersizliği  222
1. Giriş  222
2. Sözleşmenin Bozulması Sebepleri  223
a. Borçlar Kanununda Yer Alan Genel Sebepler  223
aa. Sözleşmenin Şekli  223
bb. Kesin Hükümsüzlük  223
cc. Aşırı Yararlanma  223
dd. Borçlar Kanununda İrade Bozuklukları  224
b. Miras Sözleşmesinden Kaynaklanan Bozma Sebepleri  224
aa. Tüm Mirasçıların Paylaşım Sözleşmesine Katılmamış Olması  224
bb. Paylaşma Sözleşmesinin Terekenin Tümünü Kapsamamışsa  224
3. Davada Usul Hükümleri  224
a. Görev  224
b. Yetki  224
c. Davacı  225
d. Davalı  225
e. İspat Yükü  225
4. Dava Dilekçesi Örneği  225
Yargıtay Kararları  226
VI. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU  235
A. Müteselsil Sorumluluk  235
B. Mirasçılara Rücu  236
VII. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  237
Yargıtay Kararları  238
Ek Bölüm
SORU VE YANITLARIYLA YARGITAY KARARLARINA GÖRE “ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ, PAYLAŞMA VS.” İLİŞKİN UYGULAMA
I. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  257
II. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  290
III. MİRAS PAYININ TEMLİKİ  295
IV. AİLE KONUTU ŞERHİ VE ÖZGÜLENME  301
V. TEREKE TESPİTİ  306
VI. PAYLAŞMAYA KAYYIMIN KATILMASI  308
VII. PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA  310
VIII. SORUNLAR/ÇÖZÜMLER (İçtihatlarla)  313
Kaynakça  319
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  320
Kavram Dizini  327