Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Vergisel İşlemlerde Dava Rehberi

Vergisel İşlemlerde Dava RehberiSayfa Sayısı
:  
439
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
9786053000150

100,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI-1

A-Bilgi Edinme Hakkı-1

B-Özelge Uygulaması ve Sirküler-2

C-Düzeltme-5

1-Düzeltme Talebi-5

2-Düzeltme dilekçesi (VUK Md. 122)-6

3-Şikayet yoluyla düzeltme dilekçesi (VUK. Md. 124)-7

D-Pişmanlık ve Islah-8

1-Konuya İlişkin Mevzuat-8

2-Pişmanlık Talep Dilekçesi-9

E-Cezalarda İndirim-9

1-Konuya İlişkin Mevzuat-9

2-Cezalarda İndirim Talep Dilekçesi-10

F-Uzlaşma-10

1-Konuya İlişkin Mevzuat-10

2-Uzlaşma Talep Dilekçesi-12

G-Tecil ve Taksitlendirme-13

1-Konuya ilişkin mevzuat-13

2-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu-15

VERGİSEL İŞLEMLERDE YARGI DENETİMİ-17

VERGİ HUKUKUNDA YORUM-20

İSPAT VE DELİL-22

İKİNCİ BÖLÜM

2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN KAPSAMI VE NİTELİĞİ-25

Madde 1- Kapsam ve nitelik-25

AÇIKLAMA-26

İDARİ DAVA TÜRLERİ VE İDARİ YARGI YETKİSİNİN SINIRI-27

Madde 2- İdari Dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı-27

AÇIKLAMA-27

İDARİ YARGI YETKİSİNİN SINIRI VE YERİNDELİK DENETİMİ-27

VERGİ YARGISI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR-28

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-30

VERGİSEL ALANDA İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ TAŞIYAN VE DAVA KONUSU YAPILAN KONULAR İLE İSTİSNAİ DURUMLAR-36

1-İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere İstinaden Açılan Davalar-37

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-37

2-İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatları Gösteren Vergi Ceza İhbarnamelerine Açılan Davalar-41

2. 1. -Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi ile Yol Denetimi Esnasında Tutulan Tutanaklara İstinaden Düzenlenen Vergi-Ceza İhbarnamelerine Açılan Davalar-42

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-42

2. 2. -Vergi İnceleme Raporlarına İstinaden Düzenlenen Vergi-Ceza İhbarnamelerine Açılan Davalar-46

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-47

2. 3. -Takdir Komisyon Kararlarına İstinaden Düzenlenen Vergi - Ceza İhbarnamelerine Açılan Davalar-59

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-60

2. 4. -VUK’un Mükerrer 355. Maddesi Kapsamında Açılan Davalar-64

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-65

3-Düzeltme Talebinin Reddi ve Şikayet Yolu İle Müracaat Kapsamında Açılan Davalar-68

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-71

4-Yönetmelik, Genel Tebliğ, Sirküler, Özelge-80

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-80

5-Mükellefiyet Tesisi, Mükellefiyet Şekli ve Muafiyet-91

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-91

6-6183 Sayılı Kanun Uyarınca Ödeme Emri, Haciz Tatbiki, İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz İşlemlerine Açılan Davalar-95

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-96

İDARİ DAVALARIN AÇILMASI, DİLEKÇELERİN VERİLECEĞİ YERLER VE AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER-111

Madde 3- İdari Davaların Açılması-111

Madde 4- Dilekçelerin Verileceği Yerler-112

Madde 5- Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller-112

AÇIKLAMA-112

1-Dava dilekçesi vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış olmalıdır. İtiraz ve İstinaf başvurusu için Bölge idare mahkemesine veya temyiz başvurusu içinde Danıştay Başkanlığına sunulmak üzere vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben düzenlenir-113

2-Dava Dilekçesinde Tarafların ve Varsa Vekillerinin veya Temsilcilerinin Ad ve Soyadları veya Unvanları ve Adresleri ile Gerçek Kişilere Ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının Bulunması Gerekmektedir-114

3-Dava Dilekçesinde Davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı deliller, Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar, Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası gösterilir-115

4-Dava Dilekçesinde Davacının veya Vekilinin İmzasının Bulunması Gerekmektedir-117

5-Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir-117

6-Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri dava dilekçesine eklenir. Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur-118

7-Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı olması gerekir-119

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-119

MAHKEMECE DAVA DİLEKÇESİ ÜZERİNE UYGULANACAK İŞLEM-125

Madde 6- Dilekçe üzerine uygulanacak işlem-125

AÇIKLAMA-126

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-127

İDARİ YARGI YERLERİ VE DAVA AÇMA SÜRELERİ-130

Madde 7- Dava açma süresi-130

Madde 8- Sürelerle ilgili genel esaslar-131

Madde 9- Görevli olmayan yerlere başvurma-131

AÇIKLAMA-133

1-Vergi-Ceza İhbarnamesinin Tebliği ve Dava Açma Süresi-133

2-Ödeme Emrinin Tebliği ve Dava Açma Süresi-133

3-İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk İşlemlerinde Dava Açma Süresi-134

4-Haciz İşlemlerinde Dava Açma Süresi-134

5-Uzlaşmanın Vaki Olmaması/Temin Edilememesi Halinde Dava Açma Süresi-134

6-İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelerde Dava Açma Süresi-136

7-Düzeltme Başvurusu ve Dava Açma Süresi-136

7. 1. -Düzeltme başvurusunun dava açma süresi içinde yapılması-137

7. 2. -Düzeltme başvurusunun dava açma süresinden sonra yapılması-137

8-Takdir Komisyon Kararlarına Dava Açma Süresi-138

9-Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresi-139

10-İlanen Tebliğin Dava Açma Süresine Etkisi-139

11-1136 Sayılı Avukatlık Kanunundaki Ek Dava Süresi-140

12-Mücbir Sebep Halinin Dava Sürelerine Etkisi-140

13-İdare veya Vergi Mahkemesi Bulunmayan Yerlerde Asliye Hukuk Hakimliklerine Dava Dilekçesinin Tesliminin Dava Açma Süresine Etkisi-140

14-Adli Tatil-Mali Tatil Zamanlarında Dava Açma Sürelerinin Durumu-141

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-142

İDARİ MAKAMLARIN SÜKUTU VE ÜST MAKAMLARA BAŞVURMA-161

Madde 10- İdari makamların sükutu-161

Madde 11- Üst makamlara başvurma-162

AÇIKLAMA-162

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-163

İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI-180

Madde 12- İptal ve tam yargı davaları-180

Madde 13- Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması-180

AÇIKLAMA-180

DİLEKÇELER ÜZERİNE İLK İNCELEME VE VERİLECEK KARAR-182

Madde 14- Dilekçeler üzerine ilk inceleme-182

Madde 15- İlk inceleme üzerine verilecek karar-183

AÇIKLAMA-184

A-Görev ve Yetki Yönünden İnceleme-184

B-İdari Merci Tecavüzü Yönünden İnceleme-187

C-Ehliyet Yönünden İnceleme-188

D-İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı Yönünden İnceleme-190

E-Süre Aşımı Yönünden İnceleme-190

F-Husumet Yönünden İnceleme: -192

G-Dilekçenin 3 ve 5 inci Maddelere Uygunluğu Yönünden İnceleme-194

H-Diğer Hususlar-194

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-194

TEBLİGAT, CEVAP VERME VE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ-216

Madde 16- Tebligat ve cevap verme-216

AÇIKLAMA-217

1-Tebligat ve cevap verme-217

2-Dava Dilekçelerinin Vergi Dairesince Alınması Üzerine Yapılacak İşlemler-218

DURUŞMA, ESASLARI VE KARAR VERİLMESİ-224

Madde 17- Duruşma-224

Madde 18- Duruşmalara ilişkin esaslar-224

Madde 19- Duruşmalı işlerde karar verilmesi-225

AÇIKLAMA-225

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-227

DOSYA İNCELEMESİ VE MAHKEME KARARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER-228

Madde 20- Dosyaların incelenmesi-228

Madde 20/A- İvedi yargılama usulü-229

Madde 20/B- Merkezî ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü-231

Madde 21- Sonradan ibraz olunan belgeler-232

Madde 22- Davaların karara bağlanması-232

Madde 23- Tutanaklar-232

Madde 24- Kararlarda bulunacak hususlar-232

Madde 25- Kararların saklanması ve tebliği-233

AÇIKLAMA-233

DOSYAYI İŞLEMDEN KALDIRMA, ADRESE TEBLİGAT YAPAMAMA-235

Madde 26- Tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik-235

AÇIKLAMA-236

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-236

YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ KAPSAMI VE ŞARTLARI-240

Madde 27- Yürütmenin durdurulması -240

AÇIKLAMA-241

1-Yürütmenin Durdurulmasının Şartları-243

a-Yürütmenin Durdurulması Talep Edilmeli-243

b-Telafisi Güç veya İmkansız Zararların Doğması-243

c-İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması-243

d-Kararların Gerekçeli Olması-244

e-Teminat İstenilmesi-244

2-Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması-245

a-İşlemden Kaldırılan Dosyaların Durumu-245

b-İhtirazi Kayıtla Verilen Beyana Açılan Davalar-246

c-Tahsilat İşlemlerinden Dolayı Açılan Davalar-246

3-Yürütmenin Durdurulması İstemleri Hakkında Verilen Kararlara Karşı İtiraz-246

4-Kanun Yollarında Yürütmenin Durdurulması-247

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-248

MAHKEME KARARLARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER-252

Madde 28- Kararların sonuçları-252

AÇIKLAMA-253

1-Vergi Mahkeme Kararları Üzerine Yapılacak İşlemler-254

a-Vergi Ceza İhbarnamesi ile Yapılan Tarhiyatın Kaldırılmasına Yönelik Açılan Davalarda Verilen Kararlar Üzerine Yapılacak İşlemler-254

b-İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannamelere İstinaden Açılan Davalarda Verilen Kararlar Üzerine Yapılacak İşlemler-256

c-Ödeme Emrinin İptaline İlişkin Açılan Davalarda Verilen Kararlar Üzerine Yapılacak İşlemler-258

2-Kararların Yerine Getirilmemesi Durumu-260

a-Kararların Hiç Yerine Getirilmemesi-260

b-Kararların Geç Yerine Getirilmesi-260

c-Kararların Eksik Yerine Getirilmesi-260

d-Kararların Hatalı Yerine Getirilmesi-261

3-Kararların Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Gecikme Faizi-261

4-Yargılama Sürecinde Zamanaşımı-262

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-262

KARARIN AÇIKLANMASI VEYA AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ-268

Madde 29- Açıklama-268

AÇIKLAMA-268

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-269

YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ VE DÜZELTME İLAMI-272

Madde 30- Yanlışlıkların düzeltilmesi-272

AÇIKLAMA-273

2577 SAYILI İYUK’DA HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR-274

Madde 31- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Vergi Usul Kanununun uygulanacağı haller-274

AÇIKLAMA-274

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-277

İDARİ DAVALARDA YETKİ VE BAĞLANTI İLE GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER-296

Madde 32- İdari davalarda genel yetki-296

Madde 33- Kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki-296

Madde 34- Taşınmaz mallara ve kamu idarelerine ilişkin davalarda yetki-297

Madde 35- Taşınır mallara ilişkin davalarda yetki-297

Madde 36- Tam yargı davalarında yetki-297

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİLİ MAHKEME-297

Madde 37- Vergi uyuşmazlıklarında yetki-297

AÇIKLAMA-298

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-302

BAĞLANTI İDDİALARI VE BAĞLANTILI DAVALARLA İLGİLİ ESASLAR-319

Madde 38- Bağlantılı davalar-319

Madde 39- Bağlantının Danıştayca incelenmesi-319

Madde 40- Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince incelenmesi-320

Madde 41- Bağlantının mahkemelerce kabul edilmemesi-320

Madde 42- Bağlantılı davalarla ilgili diğer esaslar-320

AÇIKLAMA-320

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-322

GÖREVSİZLİK, YETKİSİZLİK VE MERCİ TAYİNİ-323

Madde 43- Görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlem-323

Madde 44- Merci tayini-324

AÇIKLAMA-324

KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI-324

İSTİNAF KANUN YOLU VE İSTİNAFA KONU OLABİLECEK KARARLAR-327

Madde 45- İstinaf -327

AÇIKLAMA-328

1. -İstinaf Kanun Yoluna İlişkin Açıklamalar-328

2. -İtiraz Hakkında Açıklamalar-333

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-336

TEMYİZ BAŞVURUSU VE TEMYİZE KONU OLABİLECEK KARARLAR-339

Madde 46- Temyiz -339

Madde 47- Temyiz edilemeyecek kararlar-340

Madde 48- Temyiz dilekçesi-340

AÇIKLAMA-341

a-Temyiz Kavramı-341

b-Temyiz Edilebilecek ve Edilemeyecek Kararlar-342

c-Temyiz dilekçesinde, bulunması gereken hususlar-342

d-Temyiz Başvurusunun Süresi-343

e-Vergi Dairesince Yapılacak Hıfza Kaldırma İşlemleri-344

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-347

TEMYİZ ÜZERİNE VERİLECEK KARARLAR İLE VERİLEN KARARLARA YAPILACAK İŞLEMLER-350

Madde 49- Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar-350

Madde 50- Temyizen verilen karar üzerine yapılacak işlem-351

AÇIKLAMA-351

İLGİLİ DANIŞTAY KARARLARI-353

KANUN YARARINA TEMYİZ-357

Madde 51- Kanun yararına temyiz-357

AÇIKLAMA-357

TEMYİZ VEYA İSTİNAF YOLUNDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI-359

Madde 52- Temyiz veya istinaf istemlerinde yürütmenin durdurulması-359

AÇIKLAMA-359

YARGILAMANIN YENİLENMESİ-360

Madde 53- Yargılamanın yenilenmesi-360

AÇIKLAMA-361

KARARIN DÜZELTİLMESİ YOLU-368

Madde 54- Kararın düzeltilmesi-368

Madde 55- Yargılamanın yenilenmesi usulü -368

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER-369

Madde 56- Danıştayda çekinme ve ret-369

Madde 57- Mahkemelerde çekinme ve ret-369

Madde 58- İdari davalarda delillerin tespiti-370

Madde 59- Yol giderleri, tazminat ve gündelikler-370

Madde 60- Tebliğ işleri ve ücretler-370

Madde 61- Çalışmaya ara verme-371

Madde 62- Nöbetçi mahkemenin görevleri-371

Madde 63- Kaldırılan hükümler-371

Ek Madde 1-372

Ek Madde 2-372

Ek Madde 3-372

Geçici Madde 1-372

Geçici Madde 2-372

Geçici Madde 3-373

Geçici Madde 4-373

Geçici Madde 5-373

Madde 64- Yürürlük-374

Madde 65- Yürütme-374

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN-375

DANIŞTAY KANUNU-391

İDARİ YARGIDA SÜRELER-430

DİLEKÇE FORMATLARI-433

ŞEMA LİSTESİ

Şema 1-İdari Yargıda Dava Açma Süreleri-132

Şema 2-İdari Yargı Yerleri-132

Şema 3-Adli Tatil - Mali Tatilde Süreler-142

Şema 4-Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler - 1. Aşama-219

Şema 5-Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler - 2. Aşama-220

Şema 6-Dava Dosyalarının Tasniflenmesi-220

Şema 7-Uzlaşma İle İlgili İşlemler-223

Şema 8-Vergi/Ceza İhbarnamesi-255

Şema 9-Ödeme Emrine İtiraz-259

Şema 10-İstinaf ve Temyiz-344

Şema 11-Kararın Danıştayca Bozulması ve Mahkemenin Israr Kararı-352

Şema 12-Kanun Yararına Temyiz-358

 

Şema 13-Yargılamanın Yenilenmesi-363