Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (10)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Türk Yabancılar Hukuku

Türk Yabancılar HukukuSayfa Sayısı
:  
262
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
975-295-068-X

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SEKİZİNCİ BASIYA ÖNSÖZ "Türk Yabancılar Hukuku" kitabımın sekizinci basısının, bir öncekinden hemen bir yıl sonra yapılması, Türk mevzuatında bu süre içinde yürürlüğe giren yeni ve önemli değişikliklerden kaynaklanmıştır. Mevzuatta meydana gelen ve yabancılar hukukunu temelden ilgilendiren yeniliklerin ve bunlara ilişkin açıklamaların, sistematik olarak kitaba işlenmesi ve kitabın yürürlükten kalkan mevzuattan temizlenmesi ve boşluk varsa bu noktaya dikkat çekilmesi kitabın yeniden ele alınması zorunluğunu ortaya çıkarmıştır. Bununla beraber yedinci basıya önsözde açıklanan ve üzerinde durulan özelliklerin bu basıda da geçerliğini korumakta olduğunu önemle belirtilmelidir. Kitabın sekizinci basısında bunlara ek olarak Türk yabancılar hukuku yönünden temel nitelikte olan çalışma ve ikamet hakkına ilişkin "Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu" yerine yürürlüğe giren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu"; özellik taşıyan doğrudan yatırımları ve burada çalışan kilit personeli tanımlayarak, onlara bâzı ayrıcalıklar getiren ′Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik"; yabancıların çalışma izinlerine ilişkin dağınık mevzuat hükümlerini birleştiren, çalışma izni türlerini düzenleyip, izin sisteminin reddi hallerini kurala bağlayan ′Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun" ve ilgili Yönetmelik, Medeni Kanun, Vakıflar Kanunu, Dernekler Kanunu ve Tapu Kanunun ′daki birbiri ile bağlantılı yenilik getiren değişiklikler üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Ayrıca eserde, bu kısa sürede Türkiye tarafından kabul edilen ve onaylanan ikili ve çok yanlı milletlerarası antlaşmalar da incelenip değerlendirilmiştir. Kitapta, prensip olarak 30.10.2003′e kadar yayımlanan literatür, karar ve mevzuat hükümlerine yer verilmiştir. Sekizinci basının düzeltmelerini yapan Araş. Gör. Emre Esen, Araş. Gör. Mine Tan ve Araş. Gör. Levent Yünlü′ye içten teşekkürler ederim. Değerli Gülgonca Çarpık′a çok özel bir teşekkür borçluyum, kendisi bayram tatilinden özveride bulunmuş ve bu kitabın ikinci tashini, büyük bir özenle yapmıştır. Bu müstesna davranışını hiç unutmayacağım. Kitabın kısa sürede ve en iyi şekilde basımı ve yeni kaynaklan öğrenciye sunmak konusunda öğretim ve bilim dünyasına katkıları için Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. mensupları adına Sayın Rahmi Ankan′a teşekkürlerimi sunarım. Fenerbahçe, Kasım 2003 Gülören Tekinalp İÇİNDEKİLER Giriş 1 § 1. Tarihî Gelişim 3 § 2. Yabancılar Hukukunun Genel ve Temel Kavramları 6 A. YABANCI DEYİMİ 6 I. YASAL DÜZENLEMELERDE 8 II. DOKTRİNDE 8 B. YABANCILAR HUKUKU DEYİMİ 8 I. DEYİM VE KONU İLE İLİŞKİSİ 8 II. DEYİM VE KURALLARIN DÜZENLENİŞİ 9 § 3. Yabancılar Hukukunun Niteliği 11 § 4. Yabancılar Hukukunun Yakın Hukuk Dallan İle İlişkisi 12 A. YABANCILAR HUKUKU - MİLLETLERARASI HUKUK 12 B. YABANCILAR HUKUKU - VATANDAŞLIK HUKUKU 13 C. YABANCILAR HUKUKU - KANUNLAR İHTİLAFI 14 Birinci Bölüm KAYNAKLAR § 5. Milletlerarası Kaynaklar 17 A. ANTLAŞMALAR 17 I. İKİ YANLI ANTLAŞMALAR 17 II. ÇOK YANLI ANTLAŞMALAR 18 B. MİLLETLERARASI TEAMÜL 18 I. ÜLKESEL EGEMENLİK 18 II. YABANCILARA ÖZEL KURALLAR UYGULAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ... 19 III. ÜLKEYİ TERK ÖZGÜRLÜĞÜ 20 IV. KARŞILIKLILIK 20 V. KARŞI İŞLEM YAPMA 21 VI. MÜKTESEP HAKLARA SAYGI 22 VII. İNSAN KİŞİLİĞİNİN VE ONURUNUN KORUNMASI 22 VIII. KANUN YOLLARINA BAŞVURMA ÖZGÜRLÜĞÜ 23 C. HUKUKUN GENEL İLKELERİ 23 D. MAHKEME KARARLARI VE DOKTRİN 23 § 6. Millî Kaynaklar 24 A. HUKUKÎ DÜZENLEMELER 24 B. MAHKEME KARARLARI 26 C. DOKTRİN 26 İkinci Bölüm YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE İLİŞKİN KURALLAR § 7. Çeşitli Kriterlere Göre Sınıflandırma 28 A. KURALLARIN NİTELİKLERİNE GÖRE 28 I. GENEL YABANCILAR HUKUKU KURALLARI 28 II. ÖZEL YABANCILAR HUKUKU KURALLARI 29 III. ÖZEL STATÜ SAHİBİ OLAN YABANCILARA UYGULANAN KURALLAR 29 B. SAĞLANAN HAKLARIN NİTELİĞİNE GÖRE SINIFLANDIRMA 29 C. KAYNAKLARA GÖRE SINIFLANDIRMA 30 D. KONULAR ELE ALINIRKEN YAPILAN SINIFLANDIRMA 30 Birinci Kısım KAMU HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİ Birinci Ayrım SİYASAL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER § 8. Genel Olarak 32 A. İÇ HUKUKTA SİYASAL HAKLAR 32 1. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı 33 2. Siyasal Parti Kurma ve Üyelik 33 3. Kamu Hizmetlerine Katılma 33 a. Türk Vatandaşı Olma 33 b. İstisnalar 34 4. Yurt Savunmasına Katılma 35 5. Dilekçe Hakkı 35 B. ANTLAŞMALARDA SİYASAL HAKLAR 36 İkinci Ayrım DİĞER KAMU HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİ § 9. Yabancı Gerçek Kişilerin Giriş, İkamet ve Seyahatleri 38 A. İÇ HUKUKTA 38 I. GİRİŞ HAKKI 38 1. Ülkeye Giriş Şartları 38 a. Giriş Kapılan 38 b. Pasaport ve Vesika Zorunluğu 39 b 1. Pasaport Yerine Geçen Belgeler 39 b 2. Pasaportsuz veya Vesikasız Gelenlerin Durumu 40 (1) Türk Vatandaşları 40 (2) Yabancılar 40 b 3. İstisna 40 c. Vize Alma Zorunluğu 40 c 1. Vize Alma Zorunluğunun İstisnaları 41 c 2. Vatansızların Girişi 41 c 3. Mültecilerin Girişi 42 c 4. Giriş Vizesi İle İlgili Diğer Esaslar 42 2. Türkiye′ye Girmesi Yasak Olanlar 42 3. Girişte Karşı İşlem Uygulaması 43 II. YABANCILARIN TÜRKİYE′DE İKAMET VE SEYAHATLERİ 43 1. İkamet Tezkeresi Alma Zorunluğu 44 2. İkamet Tezkeresi Almak Yükümünden Süreli Kurtulma Halleri 45 3. İkamet Tezkeresi İsteminin Reddedileceği Haller 46 4. İkamet Tezkeresi Verilmemesinin Sonucu 47 5. İkamet Tezkeresi İle İlgili Diğer Hususlar 47 a. Süre 47 b. Çeşitleri 47 c. Yenilenmesi 48 d. Değişiklikler 48 d 1. İkametgâhtaki Değişiklik 48 d 2. Medeni Haldeki Değişiklik 48 d 3. İkamet Sebebindeki Değişiklik 48 e. Harç 49 f. İkamet Yerleri 49 B. ANTLAŞMALARDA 49 I. İKİ YANLI ANTLAŞMALARDA 49 II. ÇOK YANLI ANTLAŞMALARDA 50 1. Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri İle İlgili Avrupa Sözleşmesi 50 2. Avrupa İkamet Antlaşması 51 3. İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi 51 4. Avrupa Topluluğu Antlaşması 52 § 10. Yabancı Tüzel Kişilerin Giriş, İkamet ve Merkez Değiştirme Haklan 53 A. TÜZEL KİŞİLERİN VATANDAŞLIĞI 54 I. HAREKET NOKTASI 55 II. TÜRK MEVZUATINDAKİ KRİTER 56 1. Ortaklıkların Vatandaşlığında Genel Kuralın Tespiti 57 2. Ortaklar Dışındaki Tüzel Kişilerin Vatandaşlığmdaki Kuralın Tespiti 58 3. Sonuç 61 B. TÜZEL KİŞİLERİN MEVZUATA GÖRE GİRİŞİ, İKAMETİ VE MERKEZ DEĞİŞTİRMELERİ 62 I. MEVZUAT HÜKÜMLERİ 62 II.BÂZI SORUNLAR 63 1. Yabancı Tüzel Kişilerin Merkezi Türkiye′de Olabilir mi? 63 2. Merkez Değişikliğinin Sonucu 64 C. ANTLAŞMALARDA YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN GİRİŞİ- İKAMETİ VE YER DEĞİŞTİRMELERİ 66 I. İKİ YANLI ANTLAŞMALARDA 66 II. ÇOK YANLI ANTLAŞMALARDA 66 1. Avrupa Topluluğu Antlaşması 67 a. Genel Olarak 67 a 1. ATnin Hedefleri 67 a 2. ATnin Organları 68 b. Yabancıların Giriş, İkamet, Seyahat ve Merkez Değiştirme Sorunları Açısından ATA 69 b 1. Emeğin Serbest Dolaşımı 70 b 2. Yerleşme Serbestisi (İkamet) 70 (1) Genel Kural 72 (2) Kısıtlanması 73 (a) İş Konusu Açısından 73 (b) Kısıtlamanın Niteliği Açısından 73 b 3. Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşımı 74 b 4. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 75 b 5. Sermayenin Serbest Dolaşımı ve Ödeme Serbestisi .. 76 (1) Genel Kural 76 (2) Sermaye Hareketlerinin İstisnaî Olarak Kısıtlanması 77 b 6. Taşıma Politikası 78 c. Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti İlişkisi 79 c 1. Ankara Antlaşmasının Genel Hatları 80 c 2. Yabancıların Giriş, İkamet ve Seyahatleri ve Ankara Antlaşması 82 (1) Emeğin Serbest Dolaşımı 82 (2) Yerleşme Serbestisi 82 (3) Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 82 (4) Sermayenin Serbest Dolaşımı 82 c 3. Katma Protokol 82 (1) Malların Serbest Dolaşımı 83 (2) Gümrük Birliği 83 (3) Miktar Kısıtlamaları 84 (4) İşçilerin Serbest Dolaşımı 85 (5) Yerleşme Hakkı, Hizmetler, Taşıma 86 (6) Ekonomi ve Ticaret Politikası 86 (7) Genel ve Son Hükümler 86 c 4. Türkiye-AT Arasındaki Gümrük Birliği Karan 88 (1) GB′deki Kurumsal Hükümler 88 (a) AT-Türkiye Gümrük Birliği Ortak Komitesi.... 88 (b) Danışma-Bilgilendirme-Tavsiye Sistemi 88 (c) Uyuşmazlıkların Çözümü (Hakem Kurulu) .... 89 (2) Malların Serbest Dolaşımı ve Gümrük Birliği (GB) 90 (3) Yorum Kuralı 91 (4) Ticaret Politikaları 91 2. Ortaklıkların İkameti Hakkında Avrupa Antlaşması 92 § 11. Kişi Dokunulmazlığına İlişkin Hak ve Özgürlükler ." 93 A. GENEL OLARAK 93 B. KİŞİ DOKUNULMAZLIĞININ İSTİSNALARI 94 I. SINIR DIŞI EDİLME 94 1. İç Hukuk Düzenlemelerinde Sınır Dışı Edilme 94 a. Yabancıların İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanunda Sınır Dışı Edilme 94 a 1. Sebepleri 94 a 2. Yetkili Makam 95 a 3. Sınır Dışı İşleminin Hükümleri 95 b. Pasaport Kanununda Sınır Dışı Edilme 96 c. Vatandaşlık Kanununda Sınır Dışı Edilme 96 c 1. Şartlan 96 c 2. Hükümleri 97 2. Antlaşmalarda Sınır Dışı Edilme 98 a. İki Yanlı Antlaşmalarda 98 b. Çok Yanlı Antlaşmalarda 98 b 1. Avrupa İkamet Antlaşması 98 b 2. Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Sözleşme 99 b 3. Mültecilerin ve Vatansızlann Sınır Dışı Edilmeleri.... 99 (1) Mültecilerin Sınır Dışı Edilmeleri 99 (2) Vatansızlann Sınır Dışı Edilmeleri 100 II. SUÇLARIN GERİ VERİLMESİ 100 1. İç Hukuk Düzenlemelerinde Suçluların Geri Verilmesi 100 a. Kavram 100 b. Temelleri 101 c. İç Hukukta Geri Vermenin Şartlan 102 c 1. Yabancı Olmak 102 c 2. Adi Saç İşlemiş Bulunmak 102 c 3. Geri Verilme İstemi 102 d. Geri Verilmenin İstisnaları 103 d 1. Genel Olarak 103 d 2. Türk Hukukunda 104 2. Antlaşmalarda Suçluların Geri Verilmesi 104 a. İki Yanlı Antlaşmalarda Suçluların Geri Verilmesi 104 b. Çok Yanlı Antlaşmalarda Suçluların Geri Verilmesi 104 b 1. Suçluların Geri Verilmesi Hakkında Avrupa Sözleşmesi 104 b 2. Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme 106 b 3. Mültecilerin Geri Verilmesi 107 § 12. Yabancıların Özel Hayatına İlişkin Hak ve Özgürlüğü 108 § 13. Yabancıların Düşünce ve İnanç ve Özgürlüğü 109 A. DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 109 B. DÜŞÜNCE VE HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 109 § 14. Bilim ve San′at Özgürlüğü 110 § 15. Basın Özgürlüğü ve Bilgi Edinme Hakkı 112 I. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 112 1. Yayımda Ön İzin Şartı 112 2. Sorumlu Müdüre İlişkin Şartlar 113 3. Muhabir Olma İmkanı 114 II. BİLGİ EDİNME HAKKI 114 § 16. Toplantı Hak ve Özgürlüğü 115 A. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ 115 B. DERNEK KURMA HAKKI 116 I. GENEL OLARAK 116 II. ULUSLARARASI AMAÇLI DERNEK KURMA ve YURTDIŞINDA KURULMUŞ DERNEKLERE KATILMA İMKÂNI 117 III. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ TEŞEKKÜLLERİN KURULMASI İMKÂNI 118 § 17. Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlükleri (Serbestisi) 119 A. GENEL OLARAK 119 B. İÇ HUKUKTAKİ GENEL KURALLAR 120 I. ANAYASA 120 II. YABANCILARIN İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN VE YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDAKİ KANUNLARDA 120 1. Genel Olarak 120 2. Yabancıların Çalışmasına İlişkin Şartlar 121 a. Genel Olarak Çalışma İzni 121 a 1. İç Hukukta Çalışma İzni 122 (1) Veriliş Şartlan 122 (2) Çalışma İzni Türleri 123 (3) Çalışma İzninin Reddi 124 (4) Çalışma İzninin İptali ve Geçersiz Hâle Gelmesi 124 (5) Çalışma İzninde Süre Şartının İstisnaları 125 (6) Çalışma İznine İlişkin Değerlendirme 126 a 2. Antlaşmalarda Çalışma İzni 127 b. Mevzuatta İşin Niteliği ile İlgili Önleyici Kural Bulunmaması ve Yeterlik 127 c. İkamet Tezkeresi 128 d. Bildirim Yükümlülüğü 128 III. KISITLAMA DÜZENİ 129 1. Genel Olarak 129 a. Kamu Güvenliği 129 a 1. Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 129 a 2. Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 129 a 3. Telsiz Kanunu 130 a 4. Türk Kara Sularında ve Limanlarında Ulaşım ve Ticaret 131 (1) Kabotaj Kanunu 131 (2) Yat Turizmi İstisnası 132 a 5. Havayolu İle Ulaşım ve Ticaret 132 a 6. Maden İşletmeciliği 133 a 7. Elektrik Piyasası Kanunu ve Doğal Gaz Piyasası Kanunu 135 b. Kamu Sağlığı 135 b 1. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve Hemşirelik Kanunu 135 b 2. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 137 b 3. Gözlükçülük Hakkında Kanun 137 b 4. Veteriner Hekimliği 137 b 5. Sağlık Kurumlan Kurmak ve İşletmek 137 c. Kamu Düzeni 138 c 1. Hâkimlik - Savcılık - Avukatlık - Noterlik - Basın İşlerinde Mesul Müdürlük 138 c 2. Öğretmenlik Yapmak 138 (1) Genel Olarak 138 (2) Azınlık Okulu Öğretmenleri Hakkındaki Özel Hükümler 140 c 3. Yabancıların Öğretim ve Eğitim Kurumu Açma Hakkı 141 (1) Müktesep Haklar 141 (2) Özel Öğretim Kurumlan Kanunu 142 (a) Milletlerarası Okul Açmak 143 (b) Mevcut Okullar Rejimi ve Kapasite Artırılmasına İlişkin Esaslar 144 (bl) Genel Hükümler 144 (b2) Gayrimenkul Edinimi ve Kapasite Artırmaya İlişkin Hükümler 144 (c) Yabancı Öğrencilere İlişkin Hükümler 145 d. Kamu Yararına Ekonomik Kısıtlamalar 145 d 1. Menkul Kıymetler Borsasında Üyelik, Temsilcilik, Yardımcılık 146 d 2. "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları" ve "Türkiye Ticaret ve Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu" 146 d 3. İthalâtta Gözetim ve Koruma Önlemleri 146 IV. KISITLAMALARA GETİRİLEN İSTİSNALAR 147 1. Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 147 2. Turizmi Teşvik Kanunu 148 a. Yararlanma Şartları 148 a 1. Müessese Açısından 148 a 2. Yararlanan Kişiler Açısından 149 b. Sağladığı Yararlar 149 b 1. Çalışan Kişilere Sağladığı Yararlar 149 b 2. Müesseseye Sağladığı Yararlar 149 (1) Gayrimenkul Edinme İmkânı 149 (2) Teşvik ve Kredilerden Yararlanma 150 (3) Alt Yapı Kolaylıkları 150 (4) Alkollü İçki Satışı 150 3. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Bildirim Sistemi 150 a. Doğrudan Yabancı Yatırım Kanununda Aranan Şartlar.. 151 a 1. Yatırıma ve Yatırımcıya İlişkin Şartlar 151 (1) Yatırıma (Sermayeye) İlişkin Şartlar 151 (2) Doğrudan Yabancı Yatırımcıya İlişkin Şartlar ... 152 a 2. Doğrudan Yabancı Yatırımda Çalışan Kişilere İlişkin Şartlar 152 (1) Yatırımın Niteliğine İlişkin Şartlar 152 (2) Çalışanların Niteliğine İlişkin Şartlar ve Yetkili Merci İzni 152 b. Doğrudan Yabancı Yatırım Kanununun Sağladığı Yararlar 153 b 1. Yatırımcıya Sağlanan Yararlar 153 (1) İzin Alma Zorunluğunun Kaldırılması 153 (2) Eşit Muamele 153 (3) Transferler 153 (4) Taşınmaz Edinme 154 (5) Uyuşmazlıkların Çözümü 154 (6) Yabancı Personel Çalıştırma 154 b 2. Çalışan Kişilere Sağlanan Yararlar 155 4. TPKKK Hakkında 32 Sayılı Kararname 155 a. Çalışma Şartlan 155 a 1. Yabancı Sermaye Mevzuatında ve Petrol Kanunu′nda 155 a 2. Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatında 156 (1) Ticarî Faaliyet 156 (2) Adî Ortaklık 157 (3) Yabancı Kredi 157 (4) Kredi Kartı Kuruluşlan İle Yapılan Sözleşmeler 158 b. Sağladığı Yararlar 158 5. Petrol Kanunu 158 a. Yararlanma Şartlan ve Yükümler 159 a 1. Yabancı Müessese Açısından 159 (1) Şirketin Niteliği 159 (2) Talep ve İzin 159 (3) Türk Eleman Yetiştirme Yükümü 159 a 2. Yabancı Kişiler Açısından 160 (1) Çalışanlann Niteliği 160 (2) İzin 160 b. Sağladığı Yararlar 160 b 1. Yabancı Müesseseye Sağladığı Yararlar 160 b 2. Kişilere Sağladığı Yararlar 160 6. Bankalar Kanunu 161 a. Yararlanma Şartlan 161 a 1. Sermaye Şartı 161 a 2. Bankacılık İşlemleri Yapma Yetkisi 161 a 3. İzin - Müdürler Kurulu ve Diğer Şartlar 161 b. Sağladığı Yararlar 162 7. Sigorta Murakabe Kanunu 162 a. Yararlanma Şartlan 162 a 1. Şekil Şartı 162 a 2. Sermaye Şartı 163 a 3. İzin 163 a 4. Müdürler Kurulu 163 a 5. Yönetim Merkezi Gösterme Zorunluğu 163 b. Sağladığı Yararlar 164 8. Finansal Kiralama Kanunu 164 a. Çalışma Şekilleri ve Şartlan 164 b. Sağladığı Yararlar 164 9. Serbest Bölgeler Kanunu 165 10. Özel Finans Kurumlan 165 a. Mülga KHK′ya Göre Kuruluş ve Yeni Durum 165 b. Özel Finans Kurumlarının Faaliyeti Hakkında 2001 Tarihli Yönetmelik 166 11. Türk Soylu Yabancılann Çalışması 167 a. Çalışma Alanı ve İstisnalan 167 b. Çalışma Şartlan ve İzin 167 12. Uluslararası Gözetme Şirketi 167 13. Bazı Yatınm ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptınlması Hakkında Kanun 168 V. KISITLAMALARA AYKIRILIĞIN MÜEYYİDESİ 169 VI. KISITLAMALARIN UYGULANMADIĞI HALLER - MÜKTESEP HAKLAR 170 1. Konsolosluk Okullan 170 2. Yabancı Devletlerin ve Uluslararası Kuruluşlann Temsilciliklerinde Görevlendirilenler ile Eş ve Çocukları 171 3. 1330 Tarihli Ecnebilerin Hukuk ve Vazifeleri Hakkında Muvakkat Kanun 171 4. Lozan Antlaşmasında Müktesep Haklar 171 C. ANTLAŞMALARDA ÇALIŞMA HAKKI 172 I. ÇOK YANLI ANTLAŞMALAR 173 1 .Birleşmiş Milletler Teşkilâtının Faaliyetleri 173 a. Mültecilerin Hukukî Durumu Hakkında Sözleşme 173 a 1. ÜcreÜi Meslekler 173 a 2. Ücretsiz Meslekler 174 a 3. Serbest Meslekler 174 b. Vatansızlann Hukukî Durumu Hakkında Sözleşme 174 2. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Faaliyetleri 175 3. Yatınmlann Korunmasına İlişkin Sözleşmeler 175 a. Çok Taraflı Yatınm Garanti Kuruluşu Sözleşmesi (MIGA) 176 b. Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Uyuşmazlıklann Çözülmesi (ICSID Ana Sözleşmesi) 177 II. İKİ YANLI ANTLAŞMALAR 177 1. İkamet - Ticaret - Kültür Antlaşmaları ve Diğer İki Yanlı Antlaşmalar 177 2. İşgücü Şevki Antlaşmalan 179 III. BÖLGESEL ANTLAŞMALAR 180 IV. AVRUPA TOPLULUĞU ANTLAŞMASI 181 1. Emeğin Serbest Dolaşımı 181 2. Yerleşme Serbestisi 182 3. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 183 4. Malların Serbest Dolaşımı 183 5. Avrupa Topluluğu ve Türkiye 184 a. Genel Olarak 184 b. Emeğin Serbest Dolaşımı ve Ortaklık Konseyi Kararlan 185 § 18. Çalışma Hakkı İle İlgili Diğer Hak ve Özgürlükler 187 A. TOPLU SÖZLEŞME, GREV VE LOKAVT 187 B. SENDİKA KURMA VE SENDİKAYA ÜYE OLMA 188 C. SOSYALLEŞTİRİLMİŞ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA VE DİNLENME HAKKI 188 I. SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA 188 II. DİNLENME HAKKI 189 D. SOSYAL GÜVENLİK HAKKI 190 I. İÇ HUKUKTA 190 1. Sosyal Yardım Kurumları 190 2. Sosyal Sigortalar Kanunu 190 3. Esnaf ve San′atkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 192 II. ANTLAŞMALARDA 192 1. İki Yanlı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri 192 2. Çok Yanlı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri 192 § 19. Yabancının Dava Hakkı 195 A.MÖHUKTA TEMİNAT KURALI 195 B. TEMİNAT YÜKÜMÜNÜN ŞARTLARI 196 C. TEMİNATIN KAPSAMI VE NİTELİĞİ 196 D. TEMİNATTAN MUAFİYET 197 E. HUMK. M. 97′deki TEMİNATTAN FARKLARI 197 İkinci Kısım ÖZEL HAKLAR § 20. Kişinin Hukuku ve Aile Hukukuna İlişkin Haklar...,. 199 A. KİŞİNİN HUKUKU ,. 199 B. AİLE HUKUKU 200 § 21. Yabancıların Miras Hukukuna İlişkin Haklan 201 A. YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN GAYRİMENKUL MALLARDA MİRASÇILIĞI 201 I. KARŞILIKLILIK 202 II. KANUNÎ SINIRLAMALAR 205 1. Otuz Hektardan Fazla Arazide Mirasçılık 205 2. Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgelerinde Mirasçılık 206 3. Vatandaşlığın Kaybı Hallerinde Mirasçılık 206 a. Çıkma ve Kaybettirilme Hallerinde 206 b. Çıkarılma ve İptal Hallerinde 207 B. YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN MİRASÇILIK HAKKI 209 C. ANTLAŞMALAR DÜZENİNDE YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN MİRASÇILIĞI 212 § 22. Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukukuna İlişkin Haklar 214 A. BORÇLAR HUKUKU 214 B. TİCARET HUKUKU 214 § 23. Aynî Haklar 216 A. MADDİ MALLAR ÜZERİNDEKİ MUTLAK HAKLAR 216 I. MÜLKİYET HAKKI 216 1. Menkul Malların Mülkiyeti 216 a. Gerçek Kişiler 216 b. Tüzel Kişiler 217 2. Gayrimenkul (Taşınmaz) Mülkiyeti 217 a. Gerçek Kişiler 217 a 1. Genel Kanunî Düzen 217 (1) Karşılıklılık 218 (2) Kanunî Kısıtlamalar 219 (a) Tapu Kanunu 219 (b) Askerî Yasal Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Hakkında Kanun 219 (c) Mukabelei Bilmisil Kanunu 219 (d) Türk Vatandaşlık Kanunu 220 a 2. Müktesap Haklar 220 a 3. Kanunî İstisna 221 a 4. Antlaşmalar Düzeni 221 (1) Genel Olarak 221 (2) Mültecilerin Hukukî Durumu Hakkında Sözleşme 222 (3) Konsolosluk Antlaşmaları - Diplomatik İlişkilere Ait Viyana Sözleşmesi 222 (4) Ankara Antlaşması 223 b. Tüzel Kişiler 223 b 1. Kanunî Düzen 223 b 2. Müktesep Haklar 224 b 3. Özel Kanunlardaki Düzenlemeler 224 (1) Turizmi Teşvik Kanunu 225 (2) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 225 (3) Petrol Kanunu 225 b 4. Antlaşmalar Düzeni 227 (1) İkili Antlaşmalar 227 (2) Ankara Antlaşması 227 II. SINIRLI AYNÎ HAKLAR 227 1. Genel Olarak 227 2. Turizmi Teşvik Kanunu 229 a. Arazinin İlgili Bakanlığa Tahsisi 229 b. Arazinin Yatırımcılara Çeşitli Şekillerde Kullandırılması. 229 3. İstisnaî İkili Antlaşmalar 230 B. MADDÎ OLMAYAN MALLAR ÜZERİNDE HAKLAR 230 I. FİKİR VE SANAT ESERLERİ ÜZERİNDE HAKLAR 230 1. Kanunî Düzen 230 2. Antlaşmalar Düzeni 231 (a) Bern Birliği Sözleşmesi 231 (b) İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi 232 II. SINAÎ ÜRÜNLER ÜZERİNDE HAKLAR 232 1. Kanunî Düzen 232 a. Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 232 b. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 233 2. Antlaşmalar Düzeni 234 a. Paris Birliği Antlaşması 234 b. Patent İşbirliği Antlaşması 234 c. Avrupa Patent Antlaşması 235 d. Markaların Tescili Konusunda Nis Antlaşması 235 § 24. Enerji Piyasalarının Yeniden Yapılanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kabul Edilen Petrol Piyasası Kanunu 236 I. Petrol Piyasası Kanununun Amacı ve Kapsamı 236 II. Petrol Piyasası Kanunu ve Yabancıların Çalışma İmkânı 237 III. Gayrimenkul Edinimi 238 Bibliyografya .239 Kavram Dizini 247 Kanunlar ve Önemli Antlaşmalar Dizini 253