Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (120)      Eylül (245)      Ağustos (62)      Temmuz (101)

Türk Ticaret Kanunu na İlişkin İkincil Mevzuatın Değerlendirilmesi

Türk Ticaret Kanunu na İlişkin İkincil Mevzuatın DeğerlendirilmesiSayfa Sayısı
:  
178
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9789750227356

42,00 TL


Sunuş Latince kökenli dillerde eğitimin karşılığı olarak kullanılan "education" sözcüğünün temeli "educare"den, yani yetiştirme, yetkinleştirme, özen göster­meden gelmektedir. O halde öğretim, yetiştirme ve yetkinleştirmeyi de kapsar biçimde kullandığımız "eğitim" terimi, Olivier Reboul'ün ifadesiyle, doğuştan son güne dek her alanda "insan olmayı öğrenmek"tir.

Öğrenme ise, toplumsal yaşamın bir getirişi olduğu kadar, öğreticileri ve amaçlarıyla, bilinçli olarak saptanmış bir yöntemler bütünüdür. İşte üniversite­nin önemi ve yadsınamaz rolü bu noktada karşımıza çıkacaktır: Doğru ve bilinç­li tercih edilen çok yönlü, çok kültürlü ve kaçınılmaz olarak çok dilli bir eğitim.

Kuşkusuz hukuk ve hukuk fakültelerinde amaçlanan eğitim de, yazılı olsun olmasın kurallar ağıyla örülü toplumsal yaşamın hem kaynağı hem de bir parça­sı olan bireyin "insan olmayı öğrenme" yolunda ilerleyişinin mihenk taşıdır. Kaldı ki, özellikle hukuksal sorunların giderek artış göstermesi ve karmaşık bir hal alması karşısında, bu sorunların bilimsel süzgeçten geçirilmesi gereksinimi daha da belirgin hale gelmiş, hukukun ve bu bilimin yuvası olan hukuk fakülte­sinin önemini pekiştirmiş, sorumluluklarını çoğaltmıştır.

Bu doğrultuda, dünyaya açılmayı hedefleyen, evrensel düşünen, bilişim teknolojilerini en üst seviyede kullanan, üretken, araştırmacı ve girişimci me­zunlar yetiştirmeyi; toplumsal yaşamın her alanına ve özellikle bilime sınırsız ve koşulsuz katkı sağlamayı amaçlayan Kadir Has Üniversitesi nin bir parçası olarak, sorumluluğunun bilinci ile bu ilkeleri benimseyen Kadir Has Üniversite­si Hukuk Fakültesi, izleyeceği yöntemi, bilim insanlarının, yargı dünyasının ve uygulamacıların buluşacağı; fikirlerin, eleştirilerin çarpışacağı ve bu yolla çö­zümlerin üretileceği bilimsel toplantılar, tartışmalar ve sempozyumlarla zengin­leştirmeyi kendine görev saymış bulunmaktadır. Fakültemiz, bu bilimsel toplan­tılardaki görüş ve tartışmaların yazılı hale getirilerek kalıcılığının sağlanması ve ilgili kişi, kurumlarla paylaşılması amacıyla yeni kuşaklara da bilimin aydınlı­ğını yansıtacak bir ayna niteliğindeki kitapları' yayımlamayı bu görev ve so­rumluluğun bir gereği saymaktadır.15 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen Türk Ticaret Kanunu'na İlişkin İkincil Mevzuatın Değerlendirilmesi Sempozyumu'nda bu görev bilinciyle, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen ve sempozyum tarihine kadar Resmi Gazete'de yayınlanarak, yürürlüğe giren ikincil mevzuat kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bilindiği gibi tüzük, yönetmelik ve tebliğlerden oluşan ikincil mevzuat, kanunların uygulanması bakımından ayrıntı niteliğindeki fakat oldukça önemli konuları aydınlığa kavuştu­ran hukuki düzenlemelerdir. Yakın sayılabilecek bir tarihte yürürlüğe girmiş olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun çeşitli hükümlerinde de TTK'nın uygulanmasına ilişkin çeşitli hususlarda ikincil mevzuat ile düzenleme yapıla­cağı açıkça ifade edilmiştir2.

Görüldüğü gibi Türk Ticaret Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuat uygulamaya ışık tutacak ayrıntılı düzenlemeler getirirken, söz konusu düzenlemelerin TTK ile birlikte getirdiği yeniliklerin ve değişikliklerin, konu­sunda uzman bilim insanları tarafından açıklanmasına ihtiyaç duyulacağı da bir gerçektir. Zira ekonomik hayatın can damarını oluşturan ortaklıklara ilişkin hukuki düzenlemelerin bilimsel ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesi veaçıklığa kavuşturulması, mevzuatın mümkün olduğunca sorunsuz uygulanabil­mesi bakımından önemlidir. Ortaklıklar Hukuku ile ilgilenen herkese derinle­mesine tartışma ve fikir alışverişinde bulunma imkânı veren böyle bir sempoz­yuma ev sahipliği yapmak, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak biz­ler için bir onur vesilesi olmuştur. Sempozyum kapsamında tebliğleriyle değerli katkılarını sunan çok değerli bilim insanları; Prof. Dr. Veliye YANLI, Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR, Prof. Dr. Şükrü YILDIZ, Doç. Dr. Gül OKUTAN NILSSON, Doç. Dr. Tolga AYOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU ile oturum başkanlıklarını yapan Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN ve Prof. Dr. Arslan KAYA'ya huzurla­rınızda teşekkürlerimi sunmayı görev saymaktayım. Sempozyumu organize eden ve moderatörlüğünü üstlenen değerli bilim insanı ve saygıdeğer arkadaşım Prof. Dr. Ömer TEOMAN'a bir kez daha teşekkür ve şükranlarımı sunmaktan mutlu­luk duymaktayım. Kitabımızın dizgi ve sayfa düzenlemelerini, büyük bir titizlik ve özveriyle gerçekleştiren Sayın Emre Kızmaz ile Seçkin Yayıncılık ve Ticaret AŞ.'nin değerli yöneticisi Koray Seçkin başta olmak üzere, kitabın baskı hizmetinde emeği geçen tüm çalışanlara, ayrı ayrı teşekkür borçluyuz. Okuyucusuyla buluşturmaktan mutluluk duyduğumuz, bundan sonraki bi­limsel tartışmalara ve uygulamaya ışık tutacak düzeyde temel bir referans kitabı niteliğindeki bu seminer kitabımızın ilgili tüm okurlara ve hukuk dünyasına yararlı olacağı inancını taşıyoruz.

Prof. Dr. Ali GÜZEL

 

Kadir Has Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dekanı 

İçindekiler

 

 

Sunuş.............................................................................................................................................. 5

BİRİNCİ OTURUM - BİRİNCİ TEBLİĞ......................................................................................... 13

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDAKİ DÜZENLEME........................................................... 15

Prof. Dr. Veliye YANLI

BİRİNCİ OTURUM - İKİNCİ TEBLİĞ........................................................................................... 33

ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ................... 35

Doç. Dr. Tolga AYOĞLU

BİRİNCİ OTURUM - ÜÇÜNCÜ TEBLİĞ....................................................................................... 51

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY
KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEBLİĞİ........ 53

Doç. Dr. Gül OKUTAN NİLSSON TARTIŞMALAR-BİRİNCİ OTURUM........................................................................................... 71

İKİNCİ OTURUM - BİRİNCİ TEBLİĞ........................................................................................... 97

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ.................... 99

Prof. Dr. Şükrü YILDIZ

İKİNCİ OTURUM - İKİNCİ TEBLİĞ............................................................................................ 111

6102 SAYILI TTK. VE İKİNCİL DÜZENLEMELERE GÖRE ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL

KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ - 1........................... 113

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

İKİNCİ OTURUM - İKİNCİ TEBLİĞ............................................................................................ 133

6102 SAYILI TTK. VE İKİNCİL DÜZENLEMELERE GÖRE ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL

KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ - II........................... 135

Yrd. Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU

TARTIŞMALAR-İKİNCİ OTURUM............................................................................................ 169