Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflâs Yoluyla Takip

Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflâs Yoluyla TakipSayfa Sayısı
:  
138
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-6194-25-1

35,00 TLGİRİŞ İncelememizin konusu "Türk Hukukunda Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takip"tir. Konu İİK.′nun 171 ve 176/b maddeleri arasında ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Günümüzde ticari hayattaki gelişmelerin bir sonucu olarak para yerine kambiyo senetlerinin kullanımı artmaktadır. Kredi ve ödeme aracı olarak kullanılan kambiyo senetlerinin zamanında tahsil edilememesi hali ülkedeki ticari hayatın sarsılmasına sebeb olabilir. Ticari hayattaki bu önemi de gözetilerek kambiyo senetlerinin kısa sürede tahsil edilebilmesi için farklı düzenlemeye tabi tutulmuştur. Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takip de adi iflas yoluyla takipten ayrı tutularak özel bir düzenleme yapılmıştır. 538 sayılı Kanunla getirilen hükümler 1965 yılından beri uygulanmaktadır. Ancak uygulama göstermiştir ki konu ile ilgili bazı hükümleri yetersiz kalmakta ve tereddütler yaratmaktadır. Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takip konusu doktrin ve uygulama bakımından önemlidir. Çalışmanın ilk bölümünde iflas ve iflas yollan hakkında genel bilgiler verilmiş, ikinci bölümde takibin koşulları üzerinde durulmuştur. Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takip prosedürü ü-çüncü bölümde incelenmiş, kambiyo senedinde birden fazla borçlu bulunması halinde takibin nasıl yapılacağı konusunda aynntılı olarak durulmuştur. Dördüncü bölümde iflas davasının açılmasından karar verilmesine kadar olan hususlar incelenmiştir. Beşinci bölümde iflas davası sonucunda verilebilecek kararlar ve bu kararlara karşı kanuni başvuru yollan konuları üzerinde durulmuş, yargılamanın yenilenmesi ve kanun yararına temyizin mümkün olup olmadığı konulan incelenmiştir. Sonuç bölümünde çalışmada verdiğimiz sonuçlar ve önerilerimiz açıklanmıştır. İÇİNDEKİLER BİBLİYOGRAFYA IX KISALTMALAR CETVELİ XIII GİRİŞ 1 § 1- İFLAS VE İFLAS YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ I- îflas Kavramı 3 II- İflas Yollan ve Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takibin Diğer İflas Yollan İçindeki Yeri 3 III-Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takibe Konu Olabilecek Alacaklar 5 1- Adi ve Ticari Alacaklar 5 2- Kamu Alacaklan 6 IV-Alacakhnın Takip Yolunu Değiştirmesi 7 1- Haciz Yoluyla Takibin İflas Yoluna Çevrilmesi 9 2- İflas Yoluyla Takibin Haciz Yoluna Çevrilmesi 11 § 2- KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLUYLA TAKİBİN KOŞULLARI I- Alacağın Kambiyo Senedine Dayanması 13 1- Bono 14 2-Çek 18 3- Poliçe 20 II- Kambiyo Senedinin Vadesinin Gelmesi 22 1- Poliçe ve Bonoda Vade 22 III 2- Çekte Vade 24 III-Kambiyo Senedinin Zamanaşımına Uğramamış Olması 26 IV-Borçlunun İflasa Tabi Kişilerden Olması 27 1- Türk Ticaret Kanununa Göre Tacir Oldukları, Tacir Sayıldıkları Ve Tacir Gibi Sorumlu Oldukları İçin İflasa Tabi Olanlar 28 a- Gerçek Kişiler 28 b-Tüzel Kişiler 32 2- Tacir Olmadıkları Halde İflasa Tabi Olanlar 33 a- Donatma İştiraki 33 b- Ticareti Terkedenler 33 c- Kollektif ve Komandit Şirket Ortakları 34 d- Bankalar Kanunu′nun 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu′nun 46/IV. Maddesinde Sayılan Kişiler 35 e- Tereke 35 f- Sermaye Şirketlerinin Ortak ve Yöneticilerin Durumu 35 § 3- KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLUYLA TAKİP PROSEDÜRÜ I- Yetkili İcra Dairesi 37 II- Takip Talebi ve İçeriği 44 III-Ödeme Emri ve İçeriği 46 IV-İflas Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Borçlunun Davranışları 49 1- Takip Konusu Borcun İtiraz ve Şikayet Süresi İçinde Ödenmesi 49 2- İtiraz ve Şikayet Süresi İçinde Borcun Kabulü 49 3- Borçlunun Beş Günlük Sürede İtiraz ve Şikayette Bulunmaması 50 IV 4- Borçlunun Süresinde İtiraz ve Şikayette Bulunması 50 a- İtiraz ve Şikayetin Şekli ve Süresi 50 b- İtiraz ve Şikayetin Yapılacağı Yer 51 c- İtiraz ve Şikayet Sebepleri 52 aa- İtiraz Sebepleri 52 bb- Şikayet Sebepleri 54 d- İtiraz ve Şikayetin Sonuçlan 55 V- Kambiyo Senedinde Birden Fazla Borçlu Bulunması Halinin Gösterdiği Özellik 57 1- Kambiyo Senedini İmzalayan Borçluların Tümünün İflasa Tabi Kişilerden Olmaması 58 2- Kambiyo Senedini İmzalayan Borçluların Tümünün İflasa Tabi Kişilerden Olması 58 3- Kambiyo Senedini İmzalayan Borçlulardan Bazılarının İflasa Tabi Kişilerden Olması 60 § 4- KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLUYLA TAKİPTE İFLAS DAVASI I- İflas Davasında Görevli Mahkeme 63 II- İflas Davasında Yetkili Mahkeme 64 III-İflas Davasının Taraflan 69 1-Davacı 69 2-Davalı 70 IV-Dava Açma Süresi 70 Vl-İflas Davasında Yargılama Usulü 74 1- Duruşma Günü Tebliğ Edilmesi 74 2- İcra Takip Dosyasının İstenmesi 74 3- Alacaklıdan Masraf İstenmesi 75 4- Muhafaza Tedbirleri 76 V VII-Borçlunun Ödeme Emrine Karşı İtiraz ve/veya Şikayette Bulunmaması 77 1- İflas Talebinin İlanı 77 2- Müdahale veya İtiraz 79 3- Mahkemece Yapılacak İncelemenin Kapsamı 81 a- Diğer Alacaklıların Müdahale veya İtirazda Bulunmaması 81 b- Diğer Alacaklıların Müdahale veya İtirazda Bulunması 88 4- Gecikmiş İtiraz 91 5- İstirdat Davası 92 6- Menfi Tespit Davasının İflas Davasına Etkisi 93 a- Menfi Tespit Davasının İflas Yoluyla Takipten Önce Açılması 94 b- Menfi Tespit Davasının İflas Yoluyla Takipten Sonra Açılması 95 VIII-Borçlunun Ödeme Emrine Karşı İtiraz ve/veya Şikayette Bulunması 98 1- Kambiyo Senetlerine Karşı Mutlak Defiler 98 2- Kambiyo Senetlerine Karşı Şahsi Defiler 102 IX-Borçlunun Ödeme Emrine Kısmi İtirazı Halinde İflas Davası • 103 X- Depo Karan 105 1- Depo Karannm Hukuki Niteliği 106 2- Depo Karannın Kapsamı 107 3- Depo Kararının Tefhim veya Tebliği 113 4- Depo Karannın Yerine Getirileceği Süre ve Yer 113 VI § 5- İFLAS DAVASI SONUCUNDA VERİLEBİLECEK OLAN KARARLAR VE BU KARARLARA KARŞI KANUNİ BAŞVURU YOLLARI I- İflas Davası Sonucunda Verilebilecek Olan Kararlar 117 1- Depo Kararında Gösterilen Borcun Ödenmesi veya Depo Edilmesi 117 2- Depo Kararında Gösterilen Borcun Ödenmemesi veya Depo Edilmemesi 118 3- Borçlunun İtiraz ve/veya Şikayetinin Yerinde Görülmesi 119 4- Takibin İtirazsız Kesinleşmesi Üzerine Yapılan Müdahale veya İtirazın Yerinde Görülmesi 120 5- İflas Davasından Feragat 120 6- İflas Davasının Kabulü 120 7- İflası İstenen Sermaye Şirketi ve Kooperatifin İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunması 121 8- İflası İstenen Borçlunun Başka Bir Mahkemeden İflasına Karar Verilmişse 122 II- Kararlara Karşı Kanuni Başvuru Yollan 123 1- Temyiz 123 a- Süresi 123 b- Temyiz Talebinde Bulunabilecek Olanlar 124 aa- İflas Davasının Reddi 124 bb- İflas Karan Verilmesi 124 cc- Temyiz İncelemesi 127 c- Temyizin İflasla İlgili Karann İcrasına Etkisi 128 aa- Temyizin İflas Karannın İcrasına Etkisi 128 bb- Temyizin Depo Karannın Yerine Getirilmesi Nedeniyle İflas Davasının Reddine Etkisi 129 d- Temyiz İstemi Üzerine Yargıtay′ca Verilebilecek Kararlar 130 VII aa- İflas Karannın Onanması 130 bb- İflas Karannın Bozulması 130 cc- İflas Talebinin Reddine İlişkin Kararın Onanması 132 dd- İflas Talebini Reddine İlişkin Kararın Bozulması 133 2-Karar Düzeltme 133 a- Süresi 133 b- Karar Düzeltme Talebinde Bulunabilecek Olanlar 134 3- Yargılamanın Yenilenmesi 134 4- Kanun Yararına Bozma 136 SONUÇ 137