Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanunu Genel Hükümlerinin Yaptırım Hükümleri Dışında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanunu Genel Hükümlerinin Yaptırım Hükümleri Dışında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesiSayfa Sayısı
:  
708
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-146-484-8

43,20 TL

Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanunu Genel Hükümlerinin Yaptırım Hükümleri Dışında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi isimli Kitap 2010 yılında yayınlanmıştı. Eserin basısının bitmesi ve belirtilen tarihten bugüne kadar kabahatlerle ilgili yer verilen hükümlerde çok fazla sayıda değişikliğin olması bu baskının yapılması sonucunu doğurmuştur.
Eserin bu baskısında kanunlarda yapılan değişikler gözden geçirilerek buna uygun belirlemelere ve ilave açıklamalara değinilmiş, içerik zenginleştirilmiş, kitabın muhtevasını bozmamaya dikkat edilerek daha önceki baskıda ifade edilmeyen, ancak yazılmasına gerek görülen bazı başlıklara yer verilmiştir. Bu başlıklar, ihmali suçlarda ve ihmali kabahatlerde manevi unsur, taksirli suçlarda ve taksirli kabahatlerde yasak hatası, netice sebebiyle ağırlaşan suçlarda ve netice sebebiyle ağırlaşan kabahatlerde teşebbüs, etkin pişmanlık ve suçlarda nitelikli unsurların ortaklara uygulanması olarak belirtilebilir. Ayrıca kitabın bu baskısında imla ve yazım hatalarının düzeltilmesine, yeni literatürün eklenmesine ve var olan kaynakların güncellenmesine de çalışılmıştır.
Esere yönelik görüş ve eleştirilerin bakbulut@selcuk. edu. tr adresine gönderilmesi menunluk doğuracak olup, eserin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.
İÇİNDEKİLER
    GİRİŞ-1
    BİRİNCİ BÖLÜM
    GENEL ESASLAR VE CEZA KANUNU İLE KABAHATLER KANUNUNUN UYGULAMA ALANI
    1- -CEZA HUKUKU İLE KABAHATLER HUKUKUNDA GÖREV VE AMAÇ-7
    I. -Ceza Hukuku ile Kabahatler Hukukunda Görev-7
    II. -Ceza Hukuku ile Kabahatler Hukukunda Amaç-14
    2- -CEZA HUKUKU İLE KABAHATLER HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ-21
    I. -Kamu Hukuku-21
    II. -Kabahatler Hukukunun Ceza Hukuku İçindeki Yeri-23
    III. -Kabahatler Hukukunun İdare Hukuku İçindeki Yeri-31
    A. -Genel Olarak-31
    B. -İdari Ceza Hukuku-33
    3- -TÜRK CEZA KANUNU VE KABAHATLER KANUNUNUN KAPSAMI-39
    I. -Türk Ceza Kanununun Kapsamı-39
    II. -Kabahatler Kanununun Kapsamı-43
    4- -SUÇ-KABAHAT AYRIMI-63
    I. -Tarihi Gelişim-63
    A. -Genel Olarak-63
    B. -Suçların Ağırlığına Göre Ayrılması-69
    C. -Türk Hukukunda Yaşanan Gelişmeler-79
    1. -Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yaşanan Gelişmeler-79
    2. -Cumhuriyet Sonrası Yaşanan Gelişmeler-85
    II. -Suç- Kabahat Ayrımında İleri Sürülen Teoriler-91
    A. -Genel Olarak-91
    B. -Teorilerin Tarihi-92
    C. -Şimdiki Görüşler-100
    D. -Değerlendirme-108
    III. -Suç-Kabahat Ayrımında Suç Politikası-122
    5- -KANUNİLİK İLKESİ-127
    I. -Genel Olarak-127
    II. -Kanunilik İlkesinin Anlamı ve Kapsamı-129
    III. -Kanunilik İlkesinin Sonuçları-140
    A. -Örf ve Adet Hukukuyla Yaptırım Uygulama Yasağı-140
    B. -Belirlilik İlkesi-142
    C. -Kıyas Yasağı-149
    D. -Geriye Yürüme Yasağı-156
    6- -TÜRK CEZA KANUNU İLE KABAHATLER KANUNUNUN UYGULAMA ALANI-159
    I. -Zaman Bakımından Uygulama Alanı-159
    A. -Genel Olarak-159
    B. -Geriye Yürüme Yasağı-162
    C. -Lehe Kanunun Geriye Yürümesi-167
    D. -Lehe Kanunun Belirlenmesi-172
    E. -Süreli veya Geçici Kanunlarda Zaman Bakımından Uygulama-185
    F. -Suçun ve Kabahatin İşlendiği Zaman-188
    II. -Yer Bakımından Uygulama Alanı-195
    A. -Genel Olarak-195
    B. -Mülkilik İlkesi-197
    1. -Ülke Kavramı-197
    2. -Suçun ve Kabahatin İşlendiği Yerin Belirlenmesi-202
    İKİNCİ BÖLÜM
    SUÇ VE KABAHATTE SORUMLULUĞUN ESASLARI
    7- -SUÇ VE KABAHAT-215
    I. -Tanım-215
    II. -Haksızlık Oluşturan Bir Fiil Olarak Suç ile Kabahatin Hukuka Aykırılık ve Kusurla İlişkisi-218
    III. -Fiilin Sosyal Uygunluğu-220
    IV. -Unsurları-225
    V. -Cezalandırılabilirliğin-Yaptırım Uygulanabilmesinin Diğer Şartları-229
    A. -Objektif Cezalandırılabilme Şartları-Objektif Yaptırım Uygulanabilme Şartları-230
    B. -Şahsi Cezasızlık Sebepleri-Şahsi Yaptırımsızlık Sebepleri veya Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler-Yaptırımı Kaldıran Şahsi Sebepler-234
    8- -TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI-239
    I. -Maddi Unsurun Fonksiyonları ve Öğeleri-239
    A. -Fonksiyonları-239
    B. -Öğeleri-242
    II. -Fiil (Hareket)-243
    A. -Genel Olarak-243
    B. -Hareket Teorileri-249
    1. -Doğal (Nedensel) Hareket Teorisi-249
    2. -Gai (Final-Amaççı) Hareket Teorisi-250
    3. -Sosyal Hareket Teorisi-253
    4. -Olumsuz Hareket Teorisi-255
    5. -Kişisel Hareket Teorisi-255
    6. -Hukuken Korunan Değerlere Riayetsizliğin İfadesi-257
    7. -Değerlendirme-258
    C. -Hareket Olmayan Hususlar-260
    D. -Hareketin Tipiklikte Düzenlenişine Göre Suçlar ve Kabahatler-268
    1. -Genel Olarak-268
    2. -Tek Hareketli Suçlar-Tek Hareketli Kabahatler-269
    3. -Çok Hareketli Suçlar-Çok Hareketli Kabahatler-269
    4. -Serbest Hareketli Suçlar-Serbest Hareketli Kabahatler-269
    5. -Bağlı Hareketli Suçlar-Bağlı Hareketli Kabahatler-270
    6. -Seçimlik Hareketli Suçlar-Seçimlik Hareketli Kabahatler-270
    7. -Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar-Kesintisiz Kabahatler-271
    III. -İcrai-İhmali Suçlar, İcrai-İhmali Kabahatler-273
    A. -Genel Olarak-273
    B. -İhmali Suçların ve İhmali Kabahatlerin Çeşitleri-281
    1. -Gerçek İhmali Suçlar-Gerçek İhmali Kabahatler-281
    2. -Gerçek Olmayan İhmali Suçlar-Gerçek Olmayan İhmali Kabahatler-282
    a)-Genel Olarak-282
    b)-Belli Bir İcrai Davranışta Bulunma Hususunda Hukuki Yükümlülük-287
    aa)-Garantörlük-287
    bb)-Garantörlük Durumları-288
    aaa)-Maddi Unsur Kapsamında Garantörlük Durumları-288
    bbb)-Garantörlük Durumunun Hukuki Nedenleri-289
    aaaa)-Koruma Garantörlüğü-291
    bbbb)-Gözetim Garantörlüğü-294
    c)-Denklik Kaydı-306
    C. -Beklenebilirlik-308
    D. -İhmali Suçlar ve İhmali Kabahatlerle İlgili Diğer Konular-310
    IV. -Netice-313
    A. -Genel Olarak-313
    B. -Sırf Hareket Suçları - Sırf Hareket Kabahatleri-316
    C. -Neticeli Suçlar - Neticeli Kabahatler-316
    V. -Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğini Kaldıran Nedenler-317
    A. -Nedensellik Bağı-317
    1. -İcrai Şekilde Gerçekleştirilen Neticeli Suçlarda ve Neticeli Kabahatlerde Nedensellik Bağı-317
    2. -İhmali Suçlarda ve İhmali Kabahatlerde Nedensellik Bağı-321
    B. -Fiilin Objektif İsnat Edilebilirliğini Ortadan Kaldıran Nedenler-322
    1. -İzin Verilen Risk-322
    2. -Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması-326
    3. -Hukuka Uygun Alternatif Davranışlar ve Riskin Artırılması Teorisi-327
    4. -Özen Normunun Koruma Amacının Meydana Gelen Neticeyi İçermemesi Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Ortadan Kalkması-328
    5. -Riskin Azaltılması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Ortadan Kalkması-330
    6. -Hukuken Önemli Herhangi Bir Tehlikenin Yaratılmaması Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Kalkması-330
    7. -Güven İlkesi Nedeniyle Fiilin Objektif İsnad Edilebilirliğinin Kalkması-331
    VI. -Fail-333
    A. -Genel Suçlar - Genel Kabahatler ve Özgü Suçlar - Özgü Kabahatler-333
    B. -Bizzat İşlenebilen Suçlar-Bizzat İşlenebilen Kabahatler-337
    C. -Tüzel Kişilerin Fail Olabilmesi Sorunu-341
    1. -Tüzel Kişi Kavramı-341
    2. -Tüzel Kişilerin Cezalandırılması-348
    a)-Ceza Hukuku Çerçevesinde Cezalandırılması-348
    b)-Kabahatler Hukuku Çerçevesinde Cezalandırılması-351
    3. -Organ veya Temsilcinin Davranışından Dolayı Sorumluluk-357
    a)-Genel Olarak-357
    b)-Şartları-366
    aa)-Tüzel Kişilerin Sorumluluğu İçin Aranan Şartlar-366
    aaa)-Organ-371
    bbb)-Temsilci-376
    ccc)-Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde Görev Üstlenen Kişiler-378
    ddd)-Kabahatin İşlenmesi-379
    bb)-Gerçek Kişinin Sorumluluğu İçin Aranan Şartlar-389
    c)-Özel Nitelikler-393
    VII. -Mağdur-395
    VIII. -Konu-397
    IX. -Nitelikli Unsurlar-400
    9- -TİPİKLİĞİN MANEVİ (SÜBJEKTİF) UNSURLARI-403
    I. -Genel Olarak-403
    II. -Manevi Unsur Şekilleri-406
    A. -Kast ve Taksir-406
    B. -Kanuni Tanımda Yer Alan Diğer Sübjektif Unsurlar-409
    III. -Kast-411
    A. -Kastın Tanımı ve Unsurları-412
    B. -Kastın Konusu-415
    C. -Kast Şekilleri-419
    1. -Doğrudan Kast-421
    2. -Olası (Muhtemel) Kast-422
    D. -Kastı Ortadan Kaldıran Hata-427
    1. -Genel Olarak-427
    2. -Maddi Unsurlarda Hata (Unsur Yanılgısı)-428
    3. -Nitelikli Unsurlarda Hata-432
    IV. -Taksir-433
    A. -Genel Olarak-433
    B. -Ceza Hukukunda ve Kabahatler Hukukunda Taksirin Önemi-435
    C. -Taksir Şekilleri-440
    1. -Bilinçli Taksir-443
    2. -Bilinçsiz Taksir-445
    D. -Taksirli Suçlarda ve Taksirli Kabahatlerde Kusur-452
    E. -Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar-Netice Sebebiyle Ağırlaşan Kabahatler-455
    V. -İhmali Suçlarda ve İhmali Kabahatlerde Manevi Unsur-463
    A. -Kast-463
    B. Taksir-465
    10- -HUKUKA AYKIRILIK-467
    I. -Haksızlığın Unsuru Olarak Hukuka Aykırılık-467
    II. -Hukuka Uygunluğun Genel Esasları-469
    A. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Kaynakları-469
    B. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Yapısı-470
    III. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-474
    A. -Genel Olarak-474
    B. -Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi-477
    C. -Meşru Savunma-479
    D. -İlgilinin Rızası-484
    E. -Hakkın Kullanılması-487
    F. -Yükümlülüklerin Çatışması-487
    G. -Resmi İzin-492
    IV. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması-495
    V. -Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata-497
    11-- KUSURLULUK-503
    I. -Genel Olarak-503
    II. -Kusurluluğun Şartları-506
    A. -Genel Olarak-506
    B. -Kusur Yeteneği-507
    C. -Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Haller-510
    1. -Yaş Küçüklüğü-510
    2. -Akıl Hastalığı-513
    3. -Sağır ve Dilsizlik-515
    4. -Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Bulunma-516
    5. -Zorunluluk Hali-519
    6. -Hukuka Aykırı ve Fakat Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi-524
    7. -Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması-527
    8. -Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit Etkisiyle İrade Yeteneğinin Etkilenmesi-528
    D. -Haksızlık Bilinci-530
    III. -Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenlerde Hata-534
    A. -Yasak Hatası-534
    B. -Kusurluluğu Kaldıran Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata-539
    C. Taksirli Suçlarda ve Taksirli Kabahatlerde Yasak Hatası-540
    12--TEŞEBBÜS-543
    I. -Genel Olarak-543
    II. -Teşebbüsün Şartları-548
    III. -Özel Durumlar ve Teşebbüs-554
    A. -İştirak Halinde İşlenen Suçlar-İştirak Halinde İşlenen Kabahatler ve Teşebbüs-554
    B. -İhmali Suçlar - İhmali Kabahatler ve Teşebbüs-556
    C. -Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar-Netice Sebebiyle Ağırlaşan Kabahatler ve Teşebbüs-558
    IV. -Gönüllü Vazgeçme-561
    A. -Genel Olarak-561
    B. -Şartları-562
    C. -Sonucu-570
    V. -Etkin Pişmanlık-571
    13--İŞTİRAK-573
    I. -Genel Olarak-573
    II. -Dar Fail Kavramı - Geniş Fail Kavramı-575
    III. -Ayırt Etme Prensibi ve Teklik Prensibi-576
    A. -Ayırt Etme Prensibi-577
    B. -Teklik Prensibi-579
    IV. -Dolaylı Faillik ve Yan Faillik-584
    A. -Dolaylı Faillik-584
    B. -Yan Faillik-595
    V. -Ceza Kanunumuzda Düzenlenen İştirak Şekilleri-597
    A. -Genel Olarak-597
    B. -Müşterek Faillik-598
    C. -Şeriklik-602
    1. -Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası-602
    2. -Azmettirme-605
    3. -Yardım Etme-609
    D. -Nitelikli Unsurların Ortaklara Uygulanması-612
    VI. -Kabahatler Kanunumuzda Düzenlenen İştirak-618
    A. -İştirakin Objektif Davranış Unsuru-618
    B. -Özel Faillik Niteliği-622
    C. -İştirakin Sübjektif Unsuru-626
    D. -İştirakte Sorumluluk İçin Aranan Şartlar-629
    E. -İştirakte Suç - Kabahat İlişkisi-633
    14- -İÇTİMA-635
    I. -Genel Olarak-635
    A. -İçtimanın Önemi-635
    B. -Fiil Tekliği - Fiil Çokluğu-638
    1. -Fiil Tekliği-638
    a) -Doğal Anlamda Hareket Tekliği-638
    b) -Hukuki Hareket Tekliği-640
    c) -İhmali Suçlarda ve İhmali Kabahatlerde Fiil Tekliği-646
    2. -Fiil Çokluğu-650
    II. -İçtima Şekilleri-650
    A. -Normların İçtimaı-650
    1. -Tanım ve Hukuki Önemi-650
    2. -Normların İçtimaı Şekilleri-652
    a)-Özel Normun Önceliği İlkesi-652
    b)-Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi-654
    c)-Bir Normun Diğeri Tarafından Tüketilmesi İlkesi-654
    B. -Fikri İçtima-656
    1. -Genel Olarak-656
    2. -Şartları-658
    3. -Sonuçları-661
    C. -Fiil Çokluğu-665
    III. -Suçlar ile Kabahatler Arasında İçtima-666
    A. -Şartları-666
    B. -Sonuçları-673
    SONUÇ-677
    BİBLİYOGRAFYA-687