Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)      Mart (140)

Türk - İsviçre İcra Hukukunda Paylaştırma Kuralları ve Sıra Cetveline Müracaat Yolları Nedim MERİÇ

Türk - İsviçre İcra Hukukunda Paylaştırma Kuralları ve Sıra Cetveline Müracaat Yolları Nedim MERİÇSayfa Sayısı
:  
293
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
9786050500189

300,00 TL

GİRİŞ

İlkel hukuk sistemleri ve bunlar içinde yer alan Kıta Avrupa’sı hukuk sistemlerinin kaynağı olan Roma hukuku, en azından ilk dönemlerinde, özel hukuk olarak adlandırdığımız, kaba haliyle bireyler arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne ilgisiz kalmıştır. Bu konudaki uyuşmazlıkların çözümü, “kısas”, “şahıs üzerinde icra”, “kendiliğinden hak alma (ihkakı hak)” gibi usullerle, alacaklılara terk edilmişti[1]. Ancak bu alacaklının insafına terk etme durumu, borçlunun temel hak ve özgürlüklerini ciddi bir biçimde ortadan kaldırmış ve bu yönüyle Devlete olan güven duygusunun temelden sarsılmasını beraberinde getirmiştir. Anayasal açıdan devletin sübjektif menfaatlerin korunmasına, gerçekleştirilmesine ilişkin menfaatlerin muhatabı olması, ihkakı hak yasağından dolayı bireyin devletin hukuki korunma alanında mutlak anlamda faaliyet göstermesini ve bu faaliyetin etki doğurucu nitelikte olmasını ifade eder[2]. Bireylerin, maddi hukukça tanınan haklarının korunması amacıyla devletin yargı sisteminde yetkilendirilen mahkemelere ve icra dairelerine başvurarak hukuki korunma talebinde bulunabilmesi, esası yerleştirilmiştir.
Devlet, hem maddi hukuka ilişkin hakkın tanınması hem de bu hakkın icrası yönünden, kendisini yetkinin ve görevin odağına yerleştirmiştir. İcra takibinin muhatabı olarak, kendisini odağa yerleştiren devlet, alacaklıların haklı taleplerinin kendi koyduğu cebri icra sistemi içinde tatmin edilmesini sağlayarak bir yandan ihkakı hakkı önlemiş, diğer yandan toplumsal huzuru bozacak davranışların önüne geçmeyi amaçlamıştır.
Özel hukuk uyuşmazlıklarının hukuk sistemi içine alınmasıyla birlikte, bir yandan maddi hukuka ilişkin hakkın tespiti, diğer yandan bu hakkın icrası sorunu ile karşılaşılır. Devlet, nasıl özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin yargılama faaliyetlerini, koymuş olduğu hukukun belirlediği sınırlar içinde gerçekleşmesini sağlamakla yükümlü ise, gerek bu faaliyet sonucunda verilen hükümde saptanan hakların icra edilmesi aşamasında, gerekse de hak arama yolu olarak icra ve iflâs yollarına başvurulduğu durumda, kamusal egemenliğini kullanacaktır[3]. Devlet, ilgilinin (icra hukukunda alacaklının) ihlal edilen menfaatini (hükümde belirtildiği şekilde) gerekirse zor kullanarak[4] temin eder[5].
Önceleri bu yetkilerin kullanımının mahkemelerin inhisarında olduğu düşüncesi egemendi. Başka bir anlatımla, hem maddi hukuka ilişkin hakkın tespiti, yani medeni yargılama hukuku, hem de alacağın icrasına yönelik aşamanın birlikte olduğu düşüncesi egemendi. Bu yetkilerin kullanımının mahkemeye ait olduğuna yönelik düşüncenin terk edilmesiyle, bir taraftan hızlı ve etkin bir icra takibinin yapılması düşünülmüş[6], diğer taraftan icra faaliyetinin bir medeni yargılama olmadığı kabul edilmiştir[7]. Bu gelişmelerle, icra hukuku medeni yargılama hukukundan bağımsız bir saha olarak kabul edilmiştir[8].
Bağımsız icra hukuku, alacaklının menfaatinin gerçekleştirilmesine yönelik devletin yetkili organlarınca yürütülen bir işlemler sürecini ifade etmekte olup, süreci yürüten organlar, takip edilen alacağın varlığını maddi hukuk bakımından inceleme ve değerlendirme yetkisine sahip değildir. Takibe devletin ilgisi, sürecin objektif şekilde sonuçlarını doğurması ve işletilmesi için yasada öngörülen şekli kurallara bağlılığın sağlanması[9], icra faaliyeti sebebiyle anayasal temel hakların ihlal edilmemesi[10], alacaklı ile borçlu menfaatlerinin dengelenmesi (ölçülülük, paraya çevirme, takip yollarının sınırlı olması, rehne başvuru zorunluluğu) amacına yöneliktir[11]. Hukuk sistemleri arasında yapısal farklılıklar bulunsa da, özellikle başta temel hak ve özgürlükler olmak üzere ölçülülük, takip ekonomisi gibi ilkeler, bütün icra hukuku sistemlerinde vazgeçilmez ilkeler ve önceliklerdir[12]. Devletin güç kullanımını tekelinde tutarak, alacaklıların tatmin edilmesi bağlamında, bu ilkelere riayet edilmesini sağlamak suretiyle, takip sürecini ve takip hukukunu buna uygun düzenlemesi yoluyla, denkleştirici adaletin gerçekleşeceği söylenebilecektir[13].
Takip sürecine olan bu devlet ilgisi, bir yandan tarafların kamusal niteliği bulunan icra hukukunun izin verdiği sınırlar içinde işlem yapmalarına olanak vermekte (takibin başlatılması, devam ettirilmesi, vazgeçilmesi vs.)[14], diğer yandan sürecin sıkı takip hukuku kurallarına bağlı kalınarak işletilmesini ve haciz, paraya çevirme ve paylaştırma işlemlerinin bizzat devlet eliyle gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bir haciz yapılacaksa, haczi devlet uygulayacak, haczedilen mal satılacaksa, devlet satacak ve bir paylaştırma yapılacaksa da bunu devlet yapacaktır. Paranın alacaklılara ödenmesi aşamasına kadar, gerçekleşecek aşamalar ve yapılacak işlemler, cebri icra sürecini meydana getirmektedir.
İnceleme konumuzu teşkil eden paylaştırma ile sıra cetveli, takip sürecinin son halkasını oluşturan paranın alacaklılara ödenmesi işlemidir. Birden fazla alacaklının alacağının borçluya ait malın satış bedelinden karşılanamaması durumunda hangi kurallara uyularak paylaştırmanın yapılacağı, bu suretle alacaklıların tatmin edileceği, sıra cetvelinin nasıl düzenleneceği, hem cüzi icranın, hem de külli icranın sorunudur. Başka bir ifadeyle, sıra cetveli, hem icra hukukunda hem de iflâs hukukunda söz konusu olabilmektedir. İflâs hukukunda eşitlik ilkesi çerçevesinde, cüzi icrada ise hacze iştirak şartları kapsamında oluşturulacak sıra cetveliyle bu soruna çözüm getirilmektedir (İİK. m. 140, 206)[15].
Sıra cetvelinin asli fonksiyonu, paraların paylaştırılmasına, dağıtımına ilişkindir. İflâs hukukunun kendine özgü yapısından ötürü sıra cetveli, asli görev olan dağıtım dışında, başkaca işlevler de (ikinci derece) görmektedir. İkinci alacaklılar toplantısına sıra cetvelinde yer alan alacakların katılabilmesi, İcra ve İflâs Kanunu m. 245, 255 kapsamında, borçluya ait bir hakkın takip yetkisinin ve tasarrufun iptali davası açma yetkisinin sıra cetvelinde yer alan alacaklılara devredilebilmesi, iflâsı ile birlikte bazı alacaklardan haberdar olan borçlunun sıra cetveline kabul edilen bu alacaklara karşı koyabilme olanağına kavuşması, bir alacaklının diğer bir alacaklının alacağının varlığını ve miktarını muvazaa ihtimaline binaen sorgulayabilmesi bu türden işlevlerdendir[16].
Çalışmamızın konusunu oluşturan icra hukukundaki sıra cetvelinin asıl işlevi ise, alacaklılara satış tutarının hangi sırada ve nasıl dağıtılacağını göstermektir. Ancak icra hukukundaki sıra cetveli, gerek düzenlenme şartları ve şekli bakımından (İİK. m. 139, 140 f.3, m. 100, 101), gerekse ikinci derecede işlevleri nedeniyle (İİK. m.142/a, teminat karşılığı ödeme; m. 142 bir alacaklının diğer bir alacaklının alacağına itiraz edebilmesi) iflâstaki sıra cetvelinden bazı farklılık göstermektedir. Çalışmamızı bu farklılık ve özellikleri barındıran icra hukuku ile sınırlandırdık. Böylece iflâstan farklı dinamiklere sahip icra hukuku sahasındaki paylaştırmaya ilişkin sorun alanlarının ortaya konulması ve incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada Alman hukukundaki paylaştırma işlemleri incelenmemiştir. Alman hukukunda başta öncelik ilkesi olmak üzere Türk ve İsviçre paylaştırma kurallarından farklı bir sistemi barındırması, bu çalışmamızı sadece Türk ve İsviçre düzenlemeleri ile sınırlandırmamızı gerektirmiştir.

 

İÇİNDEKİLER

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
SIRA CETVELİ ÖNCESİNDE PAYLAŞTIRMA VE TAMAMLAMA HACZİ

§ 1. PAYLAŞTIRMA 23
I. GENEL OLARAK 23
II. PAYLAŞTIRMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 25
III. YETKİLİ İCRA DAİRESİ VE İCRA DAİRESİNİN  KENDİLİĞİNDEN HAREKETE GEÇMESİ 26
IV. PAYLAŞTIRMANIN ZAMANI 27
V. PAYLAŞTIRMA ŞARTLARI 27
A. Hacizli Malların (Tamamının) Satılmış Olması 27
B. Paylaştırma Engellerinin Bulunmaması 33
1. Hacze iştirak edilecek süre dolmuş olması 33
2. İhalenin feshi davasının açılmaması 33
3. Haczedilen ortaklık hissesinin belirli olması 34
VI. PAYLAŞTIRMAYA ESAS NET SATIŞ TUTARIN BELİRLENMESİ 35
A. Genel Olarak 35
B. İdare ve İşletme Masraflarının Mahsubu 37
C. Muhafaza Masraflarının Mahsubu 40
D. Paraya Çevirme Masraflarının Mahsubu 44
E. Paylaştırma Masraflarının Mahsubu 49
F. Mahsup ve Paylaştırma İşlemlerine İlişkin Şikâyetten Kaynaklanan Ücretler 49
G. Haczedilen Mallardan Borçlunun Haline Münasip Kısmının Tespitinden Kaynaklanan Masrafların Mahsubu 50
VII. PAYLAŞTIRMAYA ESAS NET TUTAR 50
VIII. PAYLAŞTIRMAYA KATILAN ALACAKLILAR 51
A. Genel Olarak 51
B. Hacze İştirak Eden Alacaklılar 52
C. Rehin Alacaklısı 52
D. Geçici ve İhtiyati Haciz Alacaklıları 54
IX. PAYLAŞTIRMADA PAY AYRILAN ALACAKLAR 55
A. Takip Alacağı 55
B. İşlemiş ve İşleyecek Faizler 56
C. Takip Masrafları 59
X. PAYLAŞTIRMAYA ALINMAYAN ALACAKLAR 65
A. Kanunen Alacaklının Ödemek Zorunda Olduğu Masraflar 65
B. Alacaklılar ile Üçüncü Kişi Arasındaki Bazı Yargılama Masrafları 66
XI. AVANS DAĞITIMI 67
XII. PAYIN SAKLANMASI 70
A. Hacze Geçici Katılıma Bağlı Olarak Payın Saklanması 70
B. Başka Durumlarda Payın Saklanması 72
1. Genel olarak 72
2. Menfi tespit davasında kesin haciz sahibi davalı alacaklıya yönelik verilen tedbir kararı… 72
3. Kesin haciz sahibi alacaklının gecikmiş itiraz üzerine takibinin durması 75
4. Süre verilmesi sebebiyle icranın geri bırakılması verilen kesin haciz sahibi alacaklı 76
5. Taksitle ödeme anlaşması yapan kesin haciz sahibi alacaklı 76
6. İtirazın kaldırılması kararları temyiz edilen kesin haciz sahibi alacaklının durumu 77
7. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte takibi durdurulan kesin haciz sahibi alacaklı 77
8. Müeccel taşınır rehni alacağı 79
9. Haciz ihbarnamesine karşı üçüncü kişinin açtığı menfi tespit davası, üçüncü kişinin açtığı istihkak davasında verilen icranın durdurulması kararı ve üçüncü kişiye istihkak davası açılmış olması 79
10. Şikâyet incelemesinde takibi durdurulan kesin  haciz sahibi alacaklı 81

§ 2. TAMAMLAMA HACZİ 82
I. GENEL OLARAK 82
II. TAMAMLAMA HACZİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 82
III. SATIŞ YAPILMASI VE SATIŞ TUTARININ ALACAKLARI  KARŞILAMAMASI 83
IV. İCRA DAİRESİNİN KENDİLİĞİNDEN HAREKETE GEÇMESİ 87
V. YETKİLİ İCRA DAİRESİ 90
VI. TAMAMLAMA HACZİNE İLİŞKİN SÜRE 90
VII. KENDİLERİ İÇİN TAMAMLAMA HACZİ YAPILACAK ALACAKLILAR 92
VIII. BORÇLUYA SAVUNMA OLANAĞI VERİLMESİ 95
IX. TAMAMLAMA HACZİNİN KAPSAMI VE İCRASI 95
X. TAMAMLAMA HACZİ SATIŞI VE BU SATIŞIN
ÖZELLİKLERİ 97

İKİNCİ BÖLÜM
SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ

§ 3. HAZIRLIK AŞAMASI 101
I. SATIŞ TUTARININ HACZE İŞTİRAK EDEN  ALACAKLILARA YETMEMESİ 101
II. SIRA CETVELİNİN DÜZENLENME SÜRECİ 101
III. SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ KAVRAMI 104
IV. SIRA CETVELİNİN DÜZENLENME ŞARTLARI 107
V. SIRA CETVELİNİN ŞARTA BAĞLI  DÜZENLENEMEMESİ 108
VI. SIRA CETVELİNİ DÜZENLEYECEK İCRA DAİRESİ 109
VII. İCRA DAİRESİNİN KENDİLİĞİNDEN HAREKETE GEÇMESİ 110
VIII. SIRA CETVELİNİN DÜZENLENME SÜRESİ 111

§ 4. SIRA CETVELİ 112
I. SIRA CETVELİNİN İŞLEVİ 112
II. SIRA CETVELİNİN İÇERİĞİ VE ŞEKLİ 112
III. SIRA CETVELİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 113
IV. SIRA CETVELİNE ALINACAK ALACAKLARIN TESPİTİ VE İNCELEMENİN KAPSAMI 113
V. SIRA CETVELİNE KABUL EDİLEN ALACAKLAR 114
VI. REHİNLİ ALACAKLAR 116
VII. SIRADAN EVVEL PAY ALAN ALACAKLILAR 121
A. Genel Olarak 121
B. Ortaklığın Giderilmesi Davası Açan Takip Alacaklısı 121
C. Borçlu Alacağının Tahsili Yetkisini Devralan Alacaklı 122
D. Teminat Üzerinde Rüçhan Hakkı Sahibi İlam Alacaklısı 123
E. Rehne Dayanan İstihkak İddiasına Başarıyla Karşı Koyan Bir Kısım Alacaklılar 124
F. Mülkiyet ve Rehin Dışında Başkaca Aynî Hakka ve Yükümlülüklere İlişkin İstihkak İddialarına Başarıyla Karşı Koyan Bir Kısım Alacaklılar 125
VIII. TASARRUFUN İPTALİ HÜKMÜNE DAYANARAK  HACİZ KOYDURAN ALACAKLILAR İÇİN SIRA CETVELİ OLUŞTURULMASI 126
IX. MÜLKİYET İDDİASINA İLİŞKİN İSTİHKAK İDDİASINA BAŞARIYLA KARŞI KOYAN BİR KISIM ALACAKLILAR İÇİN SIRA CETVELİ OLUŞTURULMASI 128

§ 5. DERECELERİN VE SIRALARIN TESPİTİ 129
I. İŞTİRAK EDİLEN İLK HACZİN BELİRLENMESİ 129
A. Genel Olarak 129
B. İlk Haczin Paraya Çevrilen Mal ve Haklara Uygulanan
İlk Haciz Olması 129
C. İlk Haczin Kesin Haciz Olması 132
D. Haczine İştirak Edilecek İlk Haczin Kanuna Uygun Olması 135
E. Borçlunun İtiraz Süresini Kullanmaktan Feragatinin İlk Haczin Belirlenmesinde Etkili Olmaması 135
II. İŞTİRAK EDEN HACİZLERİN BELİRLENMESİ 135
A. Genel Olarak 135
B. Hacze Aynı Dereceden İştirak Edenlerin Belirlenmesinin Şartları 136
1. Hacze aynı dereceden iştirak eden haciz, borçluya karşı yapılan takip neticesinde konulan hacizdir 136
2. Hacze aynı dereceden iştirak eden haciz, öncelik unsuruna sahip olan hacizdir 138
3. Hacze aynı dereceden iştirak eden haciz, Kanunun aradığı belgelere dayanılmak suretiyle yapılan hacizdir. 138
4. Hacze aynı dereceden iştirak eden haciz, hacizli malın bedeli icra veznesine girene kadar uygulanan hacizdir. 141
C. Hacze Sonraki Dereceden İştirak Edenlerin  Belirlenmesinin Şartları 143
III. İŞTİRAK EDİLEN İLE İŞTİRAK EDEN HACİZLERİN KALKMAMIŞ OLMASI 144
IV. SIRALARIN TESPİTİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 145
V. İMTİYAZLI ALACAKLAR VE İMTİYAZLILIK AŞAMASININ HESAPLANMASI 147
VI. SIRALARIN OLUŞTURULMASI 151
A. Genel Olarak 151
B. Birinci Sıra 153
C. İkinci Sıra 157
D. Üçüncü Sıra 158
E. Sıralar Arasındaki İlişki 159
F. Takipsiz Hacze İştirak Talebine Başarılı Şekilde Karşı Koyan Bir Kısım Alacaklıların Takipsiz
Hacze İştirak Eden Alacaklının Payından Yararlanması 159

§ 6. PAYLARIN TESPİTİ 162
I. PAY CETVELİ KAVRAMI 162
II. PAY CETVELİNİN İÇERİĞİ 162
III. PAY CETVELİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 163

§ 7. SIRA CETVELİ KARARININ AÇIKLANMASI 164
I. GENEL OLARAK 164
II. SIRA CETVELİNİN TEBLİĞİ 164
III. TEBLİĞDEN SONRA İCRA DAİRESİNİN
SIRA CETVELİNİ KENDİLİĞİNDEN DEĞİŞTİRMESİ 165

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SIRA CETVELİNE KARŞI MÜRACAAT YOLLARI

§ 8. SIRA CETVELİNİN İPTALİ 169
I. İPTAL GEREKÇELERİ 169
II. İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİN İLERİ SÜRÜLMESİ 169

§ 9. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI 173
I. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ AMACI 173
II. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ KANUNDA TANIMLANAN İÇERİĞİ 173
III. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ ŞARTLARI 175
A. Görevli Mahkeme 175
B. Yetkili Mahkeme 182
C. Sıra Cetvelinin Varlığı ve Sıra Cetveline Şikâyet Yoluna Başvurunun İtiraz Davasının Görülmesini Engelleyip Engellemeyeceği Sorunu 183
IV. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ AÇILMA SÜRESİ 184
V. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ 187
A. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Dava Konusu 187
B. Talep Sonucu Bakımından Davanın Türü 190
VI. BAŞVURULMADIKLARI İÇİN SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASININ GÖRÜLMESİNİ ENGELLEYEN HUKUKİ KORUMA YOLLARI 192
A. Genel Olarak 192
B. Hacze Takipsiz İştirak Talebine Karşı Konulmaması 193
C. İstihkak Davası Açılmaması 194
D. Mükellefiyet Listesine Karşı Konulmaması 195
VII. DAVALI TAKİP ALACAKLISININ BORÇLUYA YÖNELİK İLAMININ SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINI ENGELLEMEMESİ 196
VIII. DAVANIN TARAFLARI 198
A. Davacı 198
B. Davalı 201
IX. DAVA SEBEBİ 202
A. Genel Olarak 202
B. Davacının Davalının Alacağının Olmadığını veya Takip Edildiği Kadar Olmadığını İddia Etmesi 203
C. Davacının Borçlunun Davalı Alacaklıya Olan  Borcun Sona Erdiğini İddia Etmesi 205
D. Davacının Borçluya Ait Defileri İddia Edememesi 205
E. Davacının Borçluya Ait İptal Edilebilirlik Nedenlerini İddia Edememesi 208
F. Davacının Borçlunun Kasten Kullanmadığı Defilerini ve Savunma Vasıtalarını Tasarrufun İptali Gerekçesi Olarak İddia Edebilmesi 208
X. DAVALININ KARŞI DAVA AÇMASI 213
XI. DAVA KONUSUNUN DEĞERİ 214
XII. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI YARGILAMASININ  ÖZELLİKLERİ 217
A. Yargılama Usulü 217
B. Davada Talep Sonucu 218
C. Dava Açılmasının İcra Takibine Etkisi 218
D. Ön İnceleme Duruşma Tutanağında Yapılan  Uyuşmazlık Tespiti 219
E. Sıra Cetveline İtiraz Davasında Borçlunun Hukuki  İlişkisinin Tartışıldığı Bir Başka Yargılamanın Bekletici Mesele Yapılması 220
F. İspat Yükü ve İspat Faaliyeti 221
XIII. SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDA HÜKÜM 229
A. Davanın Kabulü 229
B. Davanın Esastan Reddi 232
C. Davanın Usulden Reddi 232
D. Davanın Geri Alınması 232
E. Davanın Sulh veya Kabulle Sonuçlanması 233
F. Davanın Konusuz Kalması 233
G. Yargılama Masrafları 234
H. Kanun Yoluna Başvuru ve Başvurunun Paylaştırmayı Erteleyici Etkisi 235
İ. Kesin Hükmün Talep Sonucunda Gerçekleşmesi ve Gerekçedeki Hukuki İlişkiye Sirayet Etmemesi 238

§ 10. SIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKÂYET YOLU 241
I. SIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKÂYET YOLUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASINDAN FARKLILIĞI 241
II. ŞİKÂYETİN KONUSU 243
III. ŞİKÂYET NEDENLERİ 243
A. Genel Olarak 243
B. Kanuna Aykırılık 244
C. Takdir Hakkının Hatalı Kullanılması 248
D. Sıra Cetvelinde Eksiklik ve Belirsizliklerin Olması 249
E. Sıra Cetveli Düzenlenmemesi 249
IV. ŞİKÂYETTE HUKUKİ MENFAAT 249
V. ŞİKÂYET YARGILAMASINDA TARAFLAR 253
VI. ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA GÖREVLİ VE
YETKİLİ MAHKEME 255
VII. ŞİKÂYET SÜRESİ 257
VIII. ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN İÇERİĞİ VE ETKİSİ 259
IX. ŞİKÂYETTE YARGILAMA USULÜ 261
X. ŞİKÂYETİN KABULÜ KARARI 267
XI. ŞİKÂYETTE VERİLEN KARARLARA KARŞI KANUN YOLUNA BAŞVURULMASI ve KESİN HÜKMÜN KAPSAMI 271

SONUÇ 275

KAYNAKÇA 277