Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Tüketici Hukuku

Tüketici HukukuSayfa Sayısı
:  
648
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
9786054490035

118,00 TL

ÖNSÖZ
Günümüzde bir çok tüketim malının hayatımıza girmiş olması yanında tüketim mallan üreticilerinin çoğalmış olması ve tüm insanların tüketici sta¬tüsünde bulunmaları Tüketici Hukukunun önemini arttırmıştır.


Çalışmamızda öncelikle 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile ilgili yönetmelik hükümlerine yer verilmiş olup ulaşa¬bildiğimiz kadarıyla Yüksek Mahkeme\′nin en güncel içtihatlarına da ilgili bölümlerde yer verilmiştir.


Çalışmam esnasında bana destek olan tüm arkadaşlarıma, aile bireyle¬rime ve çalışmamın gün yüzüne çıkmasını sağlayan Bilge Yayınevi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim.

Yararlı olması dileklerimle...

Av.Mustafa KIRMIZI
İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BOLUM

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN AMAÇ KAPSAM TANIMLARA. AMAÇ 27
B. KAPSAM 27
C. TANIMLAR 28
İKİNCİ BÖLÜM

AYIPLI MAL VE HİZMET TÜKETİCİNİN HAKLARI

A. AYIPLI MAL 31
1. Ayıplı Mal 31
2. Ayıplı Mal Sözkonusu Olduğunda Tüketicinin Yükümlülükleri 31
3. Ayıplı Mal Sözkonusu Olduğunda Tüketicinin Haklan 34
4. Ayıplı Mal Sözkonusu Olduğunda Satıcının Yükümlülükleri 102
5. Ayıplı Mal Sözkonusu Olduğunda Tüketicinin Malın
Kullanımından Dolayı Zarara Uğraması Halinde Haklan 102
a. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\′un Konuya
İlişkin Hükmü 102
b. Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk
Hakkında Yönetmelİk\′in Konuya İlişkin Hükümleri 110
aa. Yönetmeliğin Uygulanması ile İlgili Tanımlar 110
bb. Konuya İlişkin Ayıplı Mal Tanımı 110
cc. Ayıplı Bir Malın, Bir Kişinin Ölümüne veya Yaralanmasına veya Bir Malın Zarar Görmesine
Sebep Olması Halinde Sorumluluk 110
dd. Ayıplı Bir Malın, Bir Kişinin Ölümüne veya Yaralanmasına veya Bir Malın Zarar Görmesine
Sebep Olması Halinde Sorumluluktan Kurtulma 111
Sorumsuzluk Kaydı 111
Ayıplı Malın \"Neden Olduğu Her Türlü Zararlardan
Dolayı Yapılacak Taleplerle İlgili Zamanaşımı Süresi
gg. Ayıplı Malın Neden Olduğu Her Türlü Zararlardan
Dolayı Yapılacak Taleplerle İlgili Hakdüşümü Süresi
6. Ayıplı Mal Sözkonusu Olduğunda Tüketicinin Haklarından
Kaynaklanan Haklarından Sorumlu Olanlar 112
7. TKHK\′nm 10/B Maddesinin Dokuzuncu Fıkrasına Göre
Kredi Veren Konut Finansmanı Kuruluşunun
Sorumluluğundaki Süre ve Miktar 115
8. Ayıplı Malın Neden Olduğu Zarardan Dolayı Birden Fazla
Kimse Sorumlu Olduğu Takdirde Bunlar Arasındaki Sorumluluk ..115
9. Ayıba Karşı Sorumlulukta Zamanaşımı Süresi 115
a. Ayıplı Maldan Sorumluluk Halinde 115
b. Ayıplı Malın Sebep Olduğu Zarardan Sorumluluk Halinde 140
c. Tüketicinin Ayıplı Maldan Kaynaklanan Taleplerini Öne
Sürebileceği Süre 140
10. Ayıplı Malın Satışa Sunulması 144
11. Ayıplı Olduğu Bilinerek Satın Alınan Mallar Nedeniyle
Tüketicinin Hakları 144
12. Güvenli Olmayan Mallar Piyasaya Arz Edilemez 144
B. AYIPLI HİZMET 144
1. Ayıplı Hizmetin Tanımı 144
2. Ayıplı Hizmet Durumunda Tüketicinin Yükümlülükleri ve
Hakları 144
3. Ayıplı Hizmet Durumunda Tüketicinin Haklarından
Kaynaklanan Taleplerinden Sorumlu Olanlar 145
4. Ayıplı Hizmet Durumunda Tüketicinin Haklarından
Kaynaklanan Taleplerinde Zamanaşımı Süresi 146


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN\′DA DÜZENLENEN SÖZLEŞMELERA. TAKSİTLE SATIŞ 149
1. Tanım 149
2. Taksitle Satışta Biçim Koşulu 149
3. Taksitle Satış Sözleşmesinde Bulunması Gerekli Asgari
Koşullar 149
4. Taksitle Satışlarda Tüketici Borçlandığı Toplam Miktarı
Önceden Ödeyebilir 150
5. Taksitle Satışlarda Tüketicinin Taksitlerden Bir ya da
Birkaçını Ödememesi Halinde Satıcı ya da Sağlayıcının
Haklan 150
6. Taksitti Satış Sözleşmesindeki Şartlar Tüketici Aleyhine
Değiştirilemez 152
B. DEVRE TATİL 152
1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\′daki İlgili Hüküm 152
2. Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelikteki Hükümler 152
a. Yönetmeliğin Kapsamı 152
b. Devre Tatil Sözleşmesinin Tanımı 152
c. Devre Tatil Sözleşmesinin Şekli ve Sözleşmede Bulunması
Gereken Kayıtlar 152
d. Cayma Hakkı , 153
e. Sözleşmede Bulunması Gereken Şartların Eksikliği 154
f. Kredi Sözleşmesi 154
g. Sorumsuzluk Kaydı 154
h. Tanıtım Broşürü 154
C PAKET TUR 161
1. Tüketicinin Korunması Hakkında KanunMaki İlgili Hüküm 161
2. Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik Hükümleri 162
a. Yönetmeliğin Kapsamı 162
b. Paket Tur Sözleşmesinin Tanımı
c. Paket Tur Sözleşmesinin Şekli ve Sözleşmede Yer Alması
Gereken Kayıtlar 162
d. Fiyat Değişiklikleri 163
e. Sözleşmenin Devri 163
f. Seyahat Acentasının Sözleşmeyi Feshetmesi 163
g. Sorumluluk 163
h. Sorumsuzluk Kaydı 164
ı. Bildirim 164
i. Tanıtım Broşürü 164
D. KAMPANYALİ SATIŞLAR 165
1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\′daki İlgili Hüküm 165
2. Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik Hükümleri 166
a. Yönetmeliğin Kapsamı 166
b. Kampanyalı Satışın Tanımı 166
c. Sorumluluk , 166
d. Sözleşme Zorunluluğu 166
e. Kampanyalı Satışlara İlişkin İlan ve Reklamlar 167
f. Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülükleri 167
g. Taksitli Kampanyalı Satışlar 167
h. Bakanlık İznine Tabi Mallar 168
ı. Kampanyalı Satış İzin Belgesi 168
i. Belgenin Geçerlilik Süresi 169
j. İznin İptali 169
k. Cayma Hakkı 169
1. Garanti Belgesi, Türkçe Kullanma Kılavuzu, Satış Sonrası
Hizmetler 169
m. Kampanya \"Niteliğindeki Diğer Satışlar 170
E. KAPIDAN SATIŞLAR 170
1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\′daki İlgili Hükümler 170
a. TKHK\′nin 8.Maddesi 170
b. TKHK\′nin9.Maddesi 170
2. Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik Hükümleri 171
a. Yönetmeliğin Amacı 171
b. Yönetmeliğin Kapsamı 171
c. Tanımlar 171
d. Kapıdan Satış Yetki Belgesi Başvurusu 171
e. Sözleşme Yapma Zorunluluğu ve Sözleşmede Bulunması
Zorunlu Asgari Bilgiler 172
f. Belgenin Geçerlilik Süresi 173
g. Kapıdan Satış Yetki Belgesinin İptal 173
h. Taksitli Kapıdan Satışlar 173
ı. Sorumluluk 174
i. Cayma Hakkının Kullanımı 174
j. Garanti Belgesi, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu, Satış
Sonrası Hizmetleri 175
k. Fiyat Katalogu 175
1. Kapsam Dışı Satışlar 175
F. MESAFELİ SÖZLEŞMELER 183
1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\′dakİ İlgili Hükümler 183
2. Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik Hükümleri 184
a. Yönetmeliğin Amacı 184
b. Yönetmeliğin Kapsamı 184
c. Tanımlar 184
d. Ön Bilgiler 184
e. Ön Bilgilerin Doğruluğunun Yazılı Olarak Kanıtlanması 185
f. Sözleşmede Bulunması Gereken Şartlar 185
g. Cayma Hakkı 186
h. Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüğü 187
ı. Geri Ödeme 187
i. Kapsam Dışı Sözleşmeler 187
G. TÜKETİCİ KREDİSİ 188
H. KREDİ KARTI İLE MAL VEYA HİZMET ALIMI
SONUCU NAKDİ KREDİYE DÖNÜŞEN VEYA KREDİ KARTI İLE NAKİT ÇEKİM SURETİYLE KULLANILAN
KREDİLER HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER 206
I. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ 207
İ. SÜRELİ YAYINLAR 211
J. ABONELİK SÖZLEŞMELERİ 211
K. FİYAT ETİKETİ 212
1, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun\′dakİ İlgili
Hükümler 212
2. Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği Hükümleri 212
a. Yönetmeliğin Amacı 212
b. Yönetmeliğin Kapsamı 213
c. Tanımlar 213
d. Etiket Bulundurma Zorunluluğu 213
e. Etiket Zorunluluğu Olmayan Mallar 214
f. Etiketin Konuluş Biçimi ve Yeri 214
g. Tarife ve Fiyat Listesi 214
h. Etiketlerin ve Listelerin Biçim ve Kapsamı 215
ı. Tarife ve Fiyat Listelerinin Biçim ve Kapsamı 215
i. Fiyat 215
j. İndirimli Satışlar 215
k. Toptan ve Perakende Satışların Birlikte Yapıldığı
Durumlar 216
1. Uygulama 216
m. Denetim 216DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLARA. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN\′DA
SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLARLA İLGİLİ
HÜKÜMLER 217
B. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE HAKSIZ ŞARTLARLA
İLGİLİ DÜZENLEMELER 217
a. Yönetmeliğin Amacı 217
b. Yönetmeliğin Kapsamı 218
c. Tanımlar 218
d. Haksız Şart 218
e. Sözleşme Şartlarının Haksızlığının Değerlendirilmesi 218
f. Haksız Sözleşme Şartları Karşısında Tüketicinin Hakları 219
g. Yargısal Denetim 219
h. Ek Beşinci Maddenin Son Fıkrasında Anılan Türden
Haksız Şartlar 219
BEŞİNCİ BÖLÜMGARANTİ BELGESİ VE TÜKETİCİNİN GARANTİ SÜRESİNDEKİ
HAKLARI
A. GARANTİ BELGESİ... 247
1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Garanti Belgesi ile
İlgili Hükümler 247
2. Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
Hükümleri 248
a. Yönetmeliğin Amacı 248
b. Yönetmeliğin Kapsamı 248
c. Tanımlar 248
d. Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu 249
e. Garanti ve Tamir Süresi 249
f. Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler 249
g. İzin 250
h. Başvuru 250
ı. Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi ve Diğer İşlemler 251
i. Garanti Belgesi İptali 251
j. İhtiyari Garanti Belgesi 251
k. Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü 251
1. Diğer Yükümlülükler 252
m. Hizmet Yükümlülüğü 252
n. Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi 252
o. Kullanım Hatası 252
ö. Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri 252
B. TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. 271
1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Tanıtma ve
Kullanma Kılavuzu ile İlgili Hükümler 271
2. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair
Yönetmelik Hükümleri 271
a. Yönetmeliğin Amacı 271
b. Yönetmeliğin Kapsamı 271
c. Tanımlar 271
d. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Düzenleme Zorunluluğu 272
e. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda Bulunması Gereken
Bilgiler 273
C. SATIŞ SONRASI HİZMETLER 274
1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Tanıtma ve
Kullanma Kılavuzu İle İlgili Hükümler 274
2. Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik Hükümleri 274
a. Yönetmeliğin Amacı 274
b. Yönetmeliğin Kapsamı 275
c. Tanımlar 275
d. Servis İstasyonlarının Kuruluşu 276
e. Başvuru ve İzin 276
f. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi Geçerlilik
Süresi ve Diğer İşlemler 276
g. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin İptali 276
h. Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı 277
ı. Servis İstasyonlarının Sorumlulukları 277
i. Servis Fişi 278
j. Yedek Parça Stoku 278
k. Yedek Parça Fiyat Listesi 278
1. Değiştirilen Parçanın İadesi 279
m. Servis İstasyonlarının Kontrolü 279
n. İm al atçı-Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu 279
o. Satıcının Sorumluluğu 279
ö. Denetim 279
D. TİCARİ REKLAMLAR VE İLANLAR 280
a. Ticari Reklamlar ve İlanlar 280
b. Reklam Kurulu 280

ALTINCI BÖLÜM
TÜKETİCİ KURULUŞLARI
TÜKETİCİ KONSEYİ VE
TÜKETİCİ SORUNLARİ HAKEM HEYETİ

A. TÜKETİCİ KONSEYİ 283
B. TÜKETİCİ SORUNLARİ HAKEM HEYETİ 284
1. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 284
2. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği 293

YEDİNCİ BÖLÜM


TÜKETİCİ MAHKEMELERİ

A. 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN\′DAKİ DÜZENLEMELER 297
B. 5464 SAYILI BANKA KREDİ KARTLARI KANUNU\′NDAKİ
DÜZENLEMELER 475
C. YETKİLİ MAHKEME 482
1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Banka
Kredi Kartları Kanunu\′nundaki Yetki Kuralları 482
2. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku
Hakkında Kanun\′ıın 45. Maddesinde Düzenlenmiş Bulunan
Yetki Kuralı 485
3. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri İle İlgili Yetki Kuralı 486


SEKİZİNCİ BÖLÜM

KİRA TAZMİNATI-MADDİ MANEVİ TAZMİNAT
KONULARINDA ÖRNEK YÜKSEK MAHKEME
KARARLARI 487

DOKUZUNCU BÖLÜM


DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
1. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına
Başvuru Dilekçesi 525
2. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararına Karşı Tüketici
Mahkemesine Yapılacak İtiraza İlişkin Dilekçe Örneği 527
3. Tüketici Mahkemesine Açılacak Dava Dilekçesi Örneği 529
4. Dairenin Geç Teslimi Nedeniyle Talep Edilecek Kira Tazminatı
Konusundaki Dilekçe Örneği 536
ONUNCU BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

A. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
B. 5809 SAYILI ELEKTRONİK HABERLEŞME
KANUNUNDAKİ İLGİLİ HÜKÜMLER 571
C. AYIPLI MALIN NEDEN OLDUĞU ZARARLARDAN
SORUMLULUK HAKKINDA YÖNETMELİK 573
D. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ
YÖNETMELİĞİ 576
E. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR
HAKKINDA YÖNETMELİK 585
F. DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 589
G. PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ UYGULAMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 592
H. KAMPANYALİ SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 596
I. KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE
ESASLARİ HAKKINDA YÖNETMELİK 602
İ. MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE
ESASLARİ HAKKINDA YÖNETMELİK 609
J. TÜKETİCİ KREDİSİNDE ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VE
KREDİNİN YILLIK MALİYET ORANINI HESAPLAMA
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 614
K. ETİKET, TARİFE VE FİYAT LİSTELERİ YÖNETMELİĞİ 616
L. GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR
YÖNETMELİK 621
M.TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU UYGULAMA
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 627
N. SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK 631
O. TİCARİ REKLAM VE İLANLARA İLİŞKİN İLKELER VE
UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 637
Ö. 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUNUN 29 UNCU MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN
HESABIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 646