Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (156)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar

Trafik Kazalarından Kaynaklanan DavalarSayfa Sayısı
:  
432
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5516-8

97,90 TL

KİTAP HAKKINDA
"Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar" kitabında, kazaların neden olduğu zararların giderilmesi, sorumluların ceza ve özellikle hukuki yönden sorumluluklarının kapsam ve niteliği üzerinde durulmaktadır.

Kitabın ikinci baskısının kısa süre içinde tükenmesi üzerine yeni baskı genişletilerek ve güncel yargı kararlarıyla desteklenerek güçlendirilmiştir.

Kitabın bu baskısında; sistematik olarak anlatım aynen korunarak, "Hatır Taşımacılığı Yönüyle Sorumluluk" başlıklı 9.Bölüm eklenmiştir.

Özellikle "Trafik Kazalarında Çekişmeler ve Çözümler" başlıklı sekizinci bölüme yeni eklemeler yapılarak genişletilmiştir.

Öte yandan trafik kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların denetim, görev ve sorumluluğunu üstlenen Yargıtay 17. Hukuk Dairesi kararlarından en yeni tarihli olanlar seçilerek, ilgili bölümlere tarih sırasına göre eklenmiştir. İlk derece mahkemelerinin yargı denetimi yolu olan istinafla ilgili BAM kararlarına da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
    Sorumluluk
    Maddi Hasarlı Kazalar
    Yaralamalı Kazalar
    Ölümlü Kazalar (Destekten Yoksunluk)
    Rücu
    Sigortacının Sorumluluğu
    Kazalardan Cezai Sorumluluk
    ATK Trafik İhtisas Dairesi Kusur Raporu Örnekleri
    Yargıtay HGK, 17. HD, CGK, 12. CD Kararları

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Birinci Bölüm
BAZI KAVRAMLARIN ANLAMI
I. SORUMLULUK  19
A. Sorumluluk ve Türleri  19
1. Kusur Sorumluluğu  19
2. Olağan Sebep Sorumluluğu  20
3. Tehlike Sorumluluğu  21
II. İŞLETEN  22
A. İşletenin Araştırılması  22
B. İşletenin Sorumluluğu  24
1. İşleten Kimdir?  24
2. İşletenin Kazadaki Sorumluluğunda Kural Nedir?  25
3. Trafik Kazasından Kimler Sorumludur?  26
4. İşletenin Hareket Halinde Olmayan Aracın Verdiği Zarardan Dolayı Sorumluluk Türü  28
5. İşletenin Kazadan Sonra Yardım Edenlere Karşı Sorumluluğu  28
6. İşletenin, Sürücü ve Aracın Kullanılmasına Yardımcı Kişilerin Kusurlarından Dolayı Sorumluluğu  28
7. İşletenin Sorumluktan Kurtulma veya Sorumluluğun Azaltılması  28
III. TRAFİK SİGORTACISININ SORUMLULUĞU  30
IV. KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  31
Yargıtay Kararları  32
V. TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI  39
A. Hukuki Süre  41
B. Uzamış Ceza Zamanaşımının Etkisi  42
C. Uygulamalı Sorunlar ve Yanıtlar (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  44
1. Ceza Davası Sürerken, Zamanaşımı Dolsa da Hukuk Davası Açılabilir mi?  44
2. Ceza Zamanaşımı İşleten Hakkında da Uygulanacak mıdır?  45
3. Maddi Hasar ve Bedeni Yaralanma Nedeniyle Zamanaşımı Süreleri Farklı mıdır?  46
4. Ek Dava Ceza Zamanaşımı Süresi İçinde mi Açılmalıdır?  48
5. Ceza Davasının Açılmaması veya Davanın Ortadan Kaldırılması, Ceza Zamanaşımının Tazminat Davasında Uygulanmasını Engel Oluşturur mu?  50
6. Trafik Kazası Nedeniyle Suç Oluşturan Fiilden Dolayı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Aleyhine Açılacak Maddi Tazminat Davasında Uzamış (Ceza) Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  51
7. Sigorta Tazminatını Ödeyen Sigortacının Zarara Sebebiyet Veren Aleyhinde Açtığı Davada Zamanaşımı, Sigorta Ettirenin Aynı Şahıs Hakkında Açabileceği Davanın Zamanaşımına mı Tabidir?  53
8. Açıkça Zamanaşımı Definde Bulunmadan, Davanın Uzun Süre Sonra Açıldığından Söz Etmek Zamanaşımı İradesini Göstermek Anlamına Gelir mi?  54
9. Haksız Fiillerle İlgili Olarak Kaç Türlü Zamanaşımı Öngörülmüştür? Asıl Dava ile Saklı Tutulan Miktar Yönünden Zamanaşımını Keser mi?  59
10. Zarar Görenin Tüzel Kişi Olması Halinde Zamanaşımı Ne Zaman İşlemeye Başlar?  61
11. Karayolları Taşıma Sigortasında Zamanaşımı Süreleri Ne Kadardır?  63
12. Küçüğün Sebebiyet Verdiği Ölümlü Trafik Kazasında, Küçüğün Babasına Karşı Açılan Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  64
13. Suç Oluşturan Fiil Nedeniyle Açılacak Manevi Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  64
14. Tam ya da Eksik Teselsülde Zamanaşımının Borçlulardan Birine Karşı Kesilmesinde Diğerine Karşı da Kesilmiş Olur mu?  65
15. Zamanaşımını İleri Sürmeyene Sirayet Eder mi?  66
Yargıtay Kararları  67
VI. TAZMİNAT HESABI  86
A. Tazminat İndiriminde Sıra  86
B. Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminatta Zarar Hesabı  87
C. Gerçek Zararın Belirlenmesi  89
D. Pasif Devre Zararının Hesaplanışı  90
E. Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesabı  90
VII. USUL HÜKÜMLERİ  91
A. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  91
B. Dava Şartlarının İncelenmesi  92
C. Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme  95
D. Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme  99
E. Fazlaya İlişkin İstek Kapsamının Saklı Tutulması ve Islah  101
F. Faiz Talebi  105
G. Ceza–Hukuk Davası İlişkisi  106
Ğ. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  110
H. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  112
VIII. TRAFİK KAZALARINDA KUSUR  113
A. Kusurdan Amaç  113
B. Kazada Hangi Hareketler “Kusurlu” Sayılmaktadır?  114
1. Asli Kusur Sayılan Hareketler  114
2. Hız Kurallarını İhlal Eden Kusurlu Haller  115
3. Usulsüz Sollamadan Dolayı Kusurlu Haller  115
4. Yayaların Kusurlu Hareketleri  116
5. Sürücülerin Diğer Kusurlu Hareketleri  116
6. Sürücülerin Kusursuz Sayıldığı Haller  117
C. Ceza ve Hukuk Davaları Yönüyle Kusur Oranı  117
D. Kusurluğu Belirten Bilirkişi Raporları Bağlayıcı Nitelikte midir?  118
E. Uygulamalı Kusur Belirlemesi (Ceza Yönüyle Kural İhlali) Örnekleri  120
Yargıtay Kararları  123
İkinci Bölüm
MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
I. İLGİLİ MADDE  139
A. Giriş ve Davada Taraflar  139
B. Sorumluluk Türü  141
C. Maddi Zararın Tespiti  142
1. Araç Tamamen Yok Olmuşsa  142
2. Araç Kısmen Hasarlı ise  143
3. Araç Yoksunluk Tazminatı  144
D. Uygulamalı Yargılama Süreci  145
1. Mahkemenin Göz Önüne Alacağı Hususlar  145
Yargıtay Kararları  148
Üçüncü Bölüm
YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
I. İLGİLİ MADDE  157
A. Giriş ve Zararın Tespiti  157
1. Tedavi Giderleri  157
2. Kazanç Kaybı  159
3. Çalışma Gücünün Azalması veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  160
4. Yaralının Manevi Tazminat İstemi  163
5. Dava Açma Süresi  165
Yargıtay Kararları  168
Dördüncü Bölüm
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
(Destekten Yonsun Kalma Tazminatı Davası)
I. İLGİLİ MADDE  189
A. Tanımı–Konusu ve Amacı  189
B. Belirlenmesi  190
C. Destek Türü  191
1. Gerçek Destek  191
2. Farazi Destek  191
D. Bazı Kavramların Anlamı  192
1. Destek İlişkisi  192
2. Destek Niteliği  193
3. Bakım İhtiyacı  194
4. Bakım Gücü  194
E. Yargılamada Araştırılacak Hususlar  194
1. Nüfus Kaydı  194
2. Kusur ve Müterafik Kusur Sorunu  194
3. Ölenin Mesleği, Tahsili v.s.  196
4. Ölenin Geliri, Kazancı, Muhtemel Artma Miktarı  196
5. Yardım Süresi  197
6. Hesaplama Biçimi  199
7. Yargılamada İspat Sorunu  203
8. Bilirkişi Raporu  204
9. Taleple Bağlılık Kuralının Gözetilmesi Gereği  204
10. Müteselsil Ödetme Şekli  205
11. Uygulamadan Örnekler  205
12. Bakiye Ömür Tablosu (PMF: Population Masculine et Feminine) Ölüm Tablosu  207
Yargıtay Kararları  208
Beşinci Bölüm
MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
I. İLGİLİ MADDE  267
A. Hangi Nedenle Manevi Tazminata Hükmedilir?  267
B. Kimler Manevi Tazminat İsteyebilir?  268
C. Kusurun Manevi Tazminata Etkisi Nedir?  269
D. Manevi Tazminatın Takdir Ölçütü Nedir?  269
E. Usul Hukuku Yönüyle Manevi Tazminatın Talep Şekli Nasıldır?  271
F. Manevi Tazminatta Faize Hükmedilebilir mi?  272
G. Manevi Tazminat Davası, Ceza Mahkemesi Hükmünün Kesinleşmesine Kadar Beklemeli midir?  273
Ğ. Uygulamalı Örnekler  276
Yargıtay Kararları  279
Altıncı Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA RÜCU DAVASI
I. ARAÇ SAHİBİNİN SÜRÜCÜYE RÜCU ETMESİ  309
A. Sürücünün Tam Kusurlu ya da Kısmi Kusurlu Olması  309
B. Bilinmeyen Teknik Kusurun Varlığı  309
C. Uygun Bir İndirim Yapılması  309
D. Rücuda Zarar Verenler Birbirlerine Karşı Kusurları Oranında Sorumludurlar  309
II. SİGORTACININ RÜCU DAVASI AÇMASI  310
A. Sigortacı, Rücuen Tazminat Davasını Kime Karşı Açabilir?  310
B. Sigortacı Ne Zaman ve Hangi Oranda Talep Edebilir?  311
C. Sertifika, Sürücü Belgesi Yerine Geçer mi?  311
III. İŞLETENİN (ARAÇ SAHİBİ) KENDİ SÜRÜCÜSÜ DIŞINDA OLAYDA KUSURLU OLAN DİĞER KİŞİLERE RÜCU ETMESİ  313
IV. SÜRÜCÜ DIŞINDAKİ KUSURLU KİŞİNİN İŞLETENE RÜCU ETMESİ  313
V. İŞLETENLER ARASINDAKİ RÜCU  313
A. İşletenler Kusurlu ise  313
B. İşletenler Kusursuz ise  314
C. İşletenlerin Birisi Kusurlu Diğeri Kusursuz ise  314
D. İşletenin Birinin Aracıyla Zarar Görenin Hatır Taşıması Halinde ise  314
Yargıtay Kararları  314
Yedinci Bölüm
TRAFİK KAZASINDA SİGORTACIYA KARŞI AÇILACAK DAVA
I. İLGİLİ YASA MADDELERİ  327
II. TRAFİK VE KASKO VE DİĞER SİGORTALARA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER  328
A. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı  328
B. Sigorta Sözleşmesiyle Ne Teminat Altına Alınmış Olur?  329
C. Özel Sigorta Türleri  329
D. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  329
E. Sigortacıların Sıralı Sorumluluğu  329
F. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  330
G. Kasko Sigortası Hangi Tür Sigorta Grubundadır?  331
Ğ. ZMSS İMSS ve Kasko Sigortası Farklı mıdır?  331
H. Kasko Sigortasından Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı  332
I. Kaskoda İhbar Yükümlülüğü–Sigorta Haklarının Zayii  332
J. Kasko Sigortacının Hasar ve Tazminatı Sigortalıya Bildirmesi  332
K. Trafik Sigortacısının Sorumluluğunun Sınırları  332
1. Sigorta Miktarı Yönüyle  332
2. Zarar Görenler Yönüyle  333
3. Zararın Niteliği Yönüyle  333
Yargıtay Kararları  333
Sekizinci Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA ÇEKİŞMELER VE ÇÖZÜMLER
(Yargıtay İçtihatları Eşliğinde)
• Kontrolsüz Kavşakta Çarpışma –Ana Yol Tali Yoldan Kavşağa Girme– Kusurun Kimde Olduğu  349
• Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından Ölen Sürücünün Tam Kusurlu Olduğu Durumda Desteğinden Yoksun Kalanların Tazminat İsteyip İstemeyeceği  349
• Hatır Taşımasında Zararın Paylaştırılması –Müteselsil Sorumluluk– Kusur Oranına Göre Hesaplama  351
• Hatır Taşımasında Sorumluluk Miktarının Hesaplanması  352
• İşletenliğin 3. Kişide Olması Halinde Araç Malikinin Sorumluluğu  353
• Firmaya Katılan Aracın Neden Olduğu Kazadan Dolayı Sorumluluk  355
• Trafik Kazasında “Farazi” İşletenin Sorumluluğu (Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar)  356
• İşletenin Aracın Kullanılmasına Katılan Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğu  358
• Çalınan veya Gasp Edilen Araçların Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk  359
• Sorumluluğa İlişkin Anlaşmaların Geçersizliği –Tazminat Miktarının Yetersiz veya Fahiş Olduğu Açıkça Anlaşılan Anlaşma ve Uzlaşmaların İptali İstemi–  361
• Karayolları Trafik Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Sigortacının Sorumluluğu İçin Sigortaladığı Araç Sürücüsünün Kusurunun Aranmayacağı  363
• Zararın Sigorta Teminatı Dışında Kalması İçin Kazanın Yalnızca Alkolün Etkisiyle Meydana Gelmiş Olmasının Gerekip Gerekmeyeceği  363
• Trafik Kazasına Araçtaki İmalat Hatasının Neden Olması–Yapımcının Sorumluluğu  364
• Sorumluluğu Zarar Yönünden Kısıtlayan İlliyet Bağı  365
• Kasko Sigortacısının Sorumluluğu İçin Primin İlk Taksitinin Ödenmesi Gereği  365
• Yoldaki Derin Çukur Sebebiyle Oluşan Kazada Görevli Yargı Yolu  366
• Sigortacının Temerrüt Tarihine Göre Faiz Başlangıcının Başlayacağı  367
Dokuzuncu Bölüm
SORU VE YANITLARIYLA HATIR TAŞIMASINDA SORUMLULUK
Konuya İlişkin Yasal Hükümler  369
1. Hatır Taşıması Nedir? Hatır İlişkisinin Varlığı İçin Hangi Koşullar Gerekir?  369
2. Hatır Taşımasındaki Sorumlulukta Tazminat İndirimi Hangi Gerekçeyle Yapılmaktadır?  371
3. Uygulamada Hatır Taşıması Sayılan Haller Neler Olabilir ya da Olamaz?  371
4. Hatır İndirimi Maddi ve Manevi Tazminattan Yapılmalı mıdır?  372
5. Hatır İndirimi Yargıtay Özel Dairece Ne Oranda Kabul Edilmiştir?  372
6. Hatır Taşımacı Yönündeki Savunma Üzerinde Mahkemece Yeterli İnceleme Yapılmalı mıdır?  373
7. Hatır İçin Taşımadan Dolayı Zarar Tazminatı ZMSS Kapsamı İçinde midir?  373
8. Hatır İndirimi Hangi Araç Yönüyle İşleteni ya da Sürücüsü Hakkında Yapılır?  375
9. Hatır Taşıması Yanında Müterafik Kusur İndirimi Hangi Halde Yapılmalıdır?  375
10. Hatır Taşıması Ne Suretle İspatlanabilir?  378
11. Hatır Taşımasında Zamanaşımının Dayandığı Yasal Hüküm Hangisidir?  378
12. Hatır İçin Taşıyanla, Karşı Araç İşleteninin Müteselsil Sorumlu Olduğu Durumda Hesaplama Yöntemine İlişkin Yargıtay Kararı  378
13. Hatır Taşımasında Sorumluluk Miktarının Hesaplanması ve Paylaştırılmasına İlişkin Örnek  380
Yargıtay Kararları  381
Ek Bölüm
I. ATK TRAFİK İHTİSAS DAİRESİNİN “KUSUR”A İLİŞKİN RAPOR ÖRNEĞİ  389
II. TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN CEZA KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR  396
• Taksir  396
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  397
1. Taksir/Bilinçli Taksir  397
2. Taksirin Unsurları  399
3. Olası Kast/Bilinçli Taksir  402
4. Cezayı Ortadan Kaldıran Şahsi Sebep  403
• Taksirle Öldürme  403
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  404
1. Görev  404
2. Suçun Faili  404
3. Taksirli Suçu Birden Fazla Kişinin İşlemesi  407
4. Temel Cezanın Belirlenmesinde Ölçüt  408
5. Sürücü Belgesinin Geri Alınması  408
6. Sürücü Belgesinin Geri Alınmasının Uygulanması  409
• Taksirle Yaralama  410
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  411
1. Görev  411
2. Şikayet Şartı  411
3. Temel Cezanın Belirlenmesi ve Cezanın Artırılması  412
III. TRAFİK KAZALARINDA CEZA KEŞFİ  414
1. Keşif Zorunluluğu  414
2. Keşif Yerinde Araştırma  415
3. Bazı Kavramların Anlamı  415
4. Tablolar ve Hesaplamalar  415
Kaynakça  421
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  423
Kavram Dizini  430