Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

TMS ve VUK Kapsamında STOKLAR

TMS ve VUK Kapsamında STOKLARSayfa Sayısı
:  
218
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9786054354696

140,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ


 

Stoklar, sanayi ve ticaret işletmelerinin en önemli aktif kalemlerindendir. İşletmelerin finansal tablolarının, finansal bilgi kullanıcılarına sağlıklı bilgileri sunabilmesi için stoklarla ilgili muhasebe kayıtlarının, envanter ve değerleme işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu kitapta stoklar ile ilgili her türlü muhasebe, envanter ve değerleme işlemlerinin örneklerle okuyu­cuya anlatılması hedeflenmiştir.

 

Kitap yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde stoklar ile ilgili ge­nel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde stoklar ile ilgili mali olayların muhase­beleştirilmesi örnekler ile anlatılmıştır. Üçüncü bölümde stoklar ile ilgili envanter işlemleri, dördüncü bölümde ise stoklar ile ilgili değerleme işlemleri detaylı olark incelenmiştir. Beşinci bölümde stoklar Vergi Usul Kanunu açısından incelenmiştir. Altıncı bölümde stoklar Türkiye Muhasebe Standartları açısından, yedinci bölümde ise KOBİ TFRS açısından anlatılmıştır.


 


Metin AYTULUN (Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçisi)M. Vefa TOROSLU (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denetçisi)İstanbul, Nisan 2014 

Ana Başlıklar;

 

-       Genel Olarak Stoklar

-       Stoklar ile ilgili Mali Olayların Muhasebeleştirilmesi

-       Stoklarda Envanter

-       Stoklarda Değerleme

-       Vergi Usul Kanunu Kapsamında Stoklar

-       Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Stoklar

-       Kobi TFRS  Kapsamında Stoklar

-       Kaynakça

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ               III

KISALTMALAR           %

İÇİNDEKİLER  VO

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK STOKLAR

GENEL OLARAK STOK KAVRAMI               1

Stok Kavramı     1

Stokların Sınıflandırılması             1

Hammaddeler  1

Yarı Mamuller   2

Mamuller            2

Ticari Mallar       2

Hazır Parçalar    2

Yardımcı Malzemeler     2

Yan Ürünler       3

Atık        3

Hurda   3

Konsinye Mallar               3

Stokların Fonksiyonları  3

YÖNETİM AÇISINDAN STOKLAR               4

İşletmelerde Stok Bulundurma Nedenleri           4

Belirsizliklere Karşı Hazırlıklı Olma            4

Ölçek Ekonomilerinden Yararlanma        5

Spekülatif Amaçlı Nedenler        5

İşletme Faaliyetlerinin Sürekliliğini Sağlama        6

Stok Yönetimi   6

Stok Kontrolünü Etkileyen Faktörler      7

Miktar İskontoları           7

Sipariş Maliyetleri           7

Direkt Malzeme Maliyetleri        7

Stok Kontrol Yöntemleri              7

Gözle Kontrol Yöntemi 7

ABC Yöntemi     7

Tek Kutu Yöntemi                           9

Çift Kutu Yöntemi           9

Sabit Sipariş Periyodu Yöntemi 10

Sabit Sipariş Miktarı Yöntemi     10

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Sistemi         10

Stok Maliyetleri               11

Sipariş Maliyeti 11

Üretime Hazırlık (Kurulum) Maliyeti       12

Satın Alma Maliyeti        12

Üretim Maliyeti               12

Stok Bulundurma Maliyeti          13

Stok Bulundurmama (Stoksuzluk) Maliyeti         13

1.3. MUHASEBE AÇISINDAN STOKLAR   14

Tekdüzen Hesap Planında Stoklar           14

Genel Olarak Tekdüzen Hesap Planı       14

Stoklar ile İlgili Hesaplar                15

İlk Madde ve Malzeme 15

Yarı Mamuller-Üretim   15

Mamuller            16

Ticari Mallar       16

Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri      16

Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri            16

Diğer Stoklar      17

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı                  17

Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar     18

1.3.1.2.10. Elden Çıkarılacak Stoklar        18

Stoklarda Üretim Maliyetleri      18

İlk Madde ve Malzeme Giderleri             18

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri                18

Endirekt İlk Madde ve Malzeme Giderleri           19

İşçilik Giderleri  20

Direkt İşçilik Giderleri    21

Endirekt İşçilik Giderleri               21

1.3.2.3. Genel Üretim Giderleri 22

Sabit Genel Üretim Giderleri     t              22

Değişken Genel Üretim Giderleri            22

Maliyet Yöntemleri        23

Tam Maliyet Yöntemi    23

Değişken Maliyet Yöntemi          24

Normal Maliyet Yöntemi             25

Direkt Maliyet Yöntemi                27

Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri ile İlgili Örnek         27

TMS 2’de Normal Maliyet Uygulaması   29

Ortak Ürünler ve Yan Ürünler    33

Ortak Ürünler   33

Birleşik Maliyetleri Dağıtım Yöntemleri  34

Üretim Miktarı Esasına Göre Dağıtım     35

Satış Fiyatı Esasına Göre Dağıtım              38

Ortak Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi  41

Yan        Ürünler                42

Genel Açıklama                42

Yan Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi      43

Yan Ürünlerin Stoklara Alınarak Muhasebeleştirilmesi   43

Yan Ürünlerin Stoklara Alınmadan Muhasebeleştirilmesi             44

Stoklar ile İlgili Muhasebe Belgeleri        45

Genel Açıklama                45

Ticari Belgeler   46

Fatura   46

Sevk İrsaliyesi   48

İrsaliyeli Fatura 48

Müstahsil Makbuzu       49

Perakende Satış Vesikaları          49

Gider Pusulası   50

1.3.5.2.7. Ambar Tesellüm Fişi   .              50

1.3.6. Stoklar ile İlgili Muhasebe Defterleri          51

Genel Açıklama                51

Ticari Defterler 51

İmalat Defteri   51

Kombine İmalatta İmalat Defteri             52

Bitim İşleri Defteri           52

Ambar Defteri  52

İKİNCİ BÖLÜM STOKLAR İLE İLGİLİ MALİ OLAYLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

TİCARİ MAL ALIMLARI   53

HAMMADDE ALIMLARI                54

YOLDAKİ MALLAR           55

TİCARİ MAL SATIŞI          55

Sürekli Envanter Yönteminde Ticari Mal Satışı    55

Aralıklı Envanter Yönteminde Ticari Mal Satışı    56

MAMUL MAL SATIŞI      57

Sürekli Envanter Yönteminde Mamul Mal Satışı               58

Aralıklı Envanter Yönteminde Mamul Mal Satışı                58

KONSİNYE MAL SATIŞI  60

Konsinye Gönderen (Konşinyatör) Açısından    60

Konsinye Alan (Konsinyi) Açısından        62

İADELER               64

Alış İadeleri        64

Satış İadeleri      64

İSKONTOLAR     65

Mal Alış İskontolan         66

Mal Satış İskontolan       66

HAMMADDELERİN ÜRETİME SEVK EDİLMESİ     67

ÜRETİLEN MAMULLERİN STOK HESABINA ALINMASI     67

STOK SAYIM FARKLARI 69

Stok Sayım Noksanlıkları              70

Stok Sayım Fazlalıkları    72

STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ            73

5 MALLARDA SİGORTA TAZMİNATI        75

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM STOKLARDA ENVANTER

- 1. ENVANTERİN TANIMI            77

Z ENVANTER ZAMANI   78

. 5 ENVANTER İŞLEMLERİNİN YARARLARI             78

4 ENVANTER İŞLEMLERİNİN AMAÇLARI                79

ENVANTER ÇEŞİTLERİ    79

Yapılış Zamanına Göre Envanter Çeşitleri             80

Kuruluş Envanteri           80

Dönem Sonu Envanteri                80

Tasfiye Envanteri            80

Devir Envanteri                81

Yapılış Şekline Göre Envanter Çeşitleri  81

Muhasebe Dışı Envanter             81

Bilanço Hesapları ile İlgili Envanter İşlemleri        81

Maliyet Hesapları ile İlgili Envanter İşlemleri       82

Gelir Tablosu Hesapları ile İlgili Envanter İşlemleri            82

3.5.2.2. Muhasebe İçi Envanter                82

STOKLARDA ENVANTER YÖNTEMLERİ   83

Sürekli Envanter Yöntemi            83

Aralıklı Envanter Yöntemi            84

ENVANTER DEFTERİ VE LİSTELERİ             86

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM STOKLARDA DEĞERLEME

DEĞERLEMENİN TANIMI             89

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DEĞERLEME         89

SERMAYE PİYASASI MEVZUATINDA DEĞERLEME             91

TÜRKİYE              MUHASEBE STANDARTLARIMDA DEĞERLEME   92

Tarihi Maliyet    93

Cari Maliyet       93

Gerçekleşebilir Değer (Ödeme Değeri) 93

Bugünkü Değer                93

VERGİ USUL KANUNU’NDA DEĞERLEME             94

DEĞERLEMENİN FONKSİYONLARI           94

TAHAKKUK ESASI VE DÖNEMSELLİK İLKESİ          94

STOK DEĞERLEME ÇEŞİTLERİ      95

Girişte Değerleme          95

Çıkışta Değerleme          95

Envanterde Değerleme               95

STOK DEĞERLEME YÖNTEMLERİ               96

Gerçek Maliyet Yöntemi              96

Ortalama Maliyet Yöntemi          98

Basit Ortalama Maliyet Yöntemi               98

Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi          99

Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi              100

Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi      101

İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi (FIFO)             102

Son Giren İlk Çıkar Yöntemi (LIFO)          104

Yeni Giren İlk Çıkar (NIFO)          106

Perakende Satış Yöntemi            107

Piyasa ve Maliyet Değerinden Küçük Olanı ile Değerleme           109

Emsal Bedel ile Değerleme         109

Temel Stok Değeri ile Değerleme            111

Standart Maliyet Yöntemi           111

Yerine Koyma Değeri ile Değerleme Yöntemi    113

BEŞİNCİ BÖLÜM VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDA STOKLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞERLEME KURALLARI      115

Değerleme Günü            115

Değerlemenin Teklik İlkesi          115

Değerlemede Tek Ölçek Kullanma İlkesi              116

Gerçekleşmeyen Kâr ve Zararlar              116

VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ         116

Maliyet Bedeli  116

Borsa Rayici        118

Tasarruf Değeri                119

Mukayyet Değer (Kayıtlı Değer)               119

İtibari Değer (Nominal Değer)   119

Vergi Değeri      120

Rayiç Bedel        120

Emsal Bedeli      121

5.3. VERGİ USUL KANUNUNDA STOKLARIN DEĞERLEMESİ.. 122

Genel Açıklama                122

Üretilen Malların Değerlemesi  123

Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri                123

Direkt İşçilik Giderleri    124

Genel Üretim Giderleri 124

Genel Yönetim Giderleri              125

Ambalaj Giderleri            126

Satın Alınan Malların Değerlemesi           126

Yurt İçinde Satın Alınan Mallarda Maliyet Unsurları         127

İthal Edilen Mallarda Maliyet Unsurları  128

5.3.4. Diğer Stokların Değerlemesi          129

İmalat Artıkları  129

Defolu Ürünler 129

Kıymeti Düşen Mallar    130

Zirai Mahsullerin ve Hayvanların Değerlemesi   131

5.3.5.1 Zirai Mahsullerin Değerlemesi    131

5.3.5.2. Hayvanların Değerlemesi            132

Kıymeti Düşen Mallarda Değerleme       132

Emsal Bedelin Tespit Edilmesi    132

Değeri Düşen Mallarda Takdir Komisyonuna Başvurulmaması   133

Normal Firelerin Değerlemesi   133

İmalat Artıklarında Değerleme  134

Çalınan ve Kaybolan Mallarda Değerleme           134

Kıymeti Düşen, Çalınan ve Kaybolan Malların Sigortalı Olması Durumu  135

Defolu Ürünlerde Değerleme   135

Stokların Değerlemesinde Özellikli Konular         135

Kur Farklarının Durumu                135

Vade Farklarının Durumu            138

Kredi Faizlerinin Durumu             138

Manipülasyon Giderlerinin Durumu                       140

Iskontoların Durumu     140

Ciro Primlerin Durumu  141

Firelerin Durumu             141

Zayi Olan Malların Durumu         142

Konsinye Malların Durumu         143

Stok Sayım Noksanlık ve Fazlalıklarının Durumu                144

ALTINCI BÖLÜM TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA

STOKLAR

GENEL AÇIKLAMA           147

STANDARDIN AMACI    149

STANDARDIN KAPSAMI               149

TANIMLAR         150

Stoklar  150

Net Gerçekleşebilir Değer          151

Gerçeğe Uygun Değer  152

STOKLARIN MALİYETİ    152

Satın Alma Maliyeti                                                                       154

Dönüştürme Maliyetleri              156

Diğer Maliyetler               156

Özel Siparişler   158

Normalin Üzerinde Gerçekleşen Üretim Maliyetleri       158

Depolama Giderleri        159

Stok Maliyeti ile İlgili Olmayan Yönetim Giderleri             160

Satış Giderleri   160

Maliyet Tespitinde Özellikli Durumlar    161

Hizmet Sunan İşletmelerde Stok Maliyeti            161

Canlı Varlıkların Haşatından Elde Edilen Tarımsal Ürünlerin Maliyeti        164

Borçlanma Maliyetleri ve Vade Farkları 164

MALİYET ÖLÇÜM TEKNİKLERİ    166

STOK MALİYETLERİNİ HESAPLAMA YÖNTEMLERİ             166

STOKLARIN ENVANTERDE DEĞERLEMESİ             167

Stokların Değerlemesi   167

Stoklarda Değer Düşüklüğü        169

Net Gerçekleşebilir Değerin Tahinini      171

Net Gerçekleşebilir Değerin Gözden Geçirilmesi             174

STOKLARIN GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİ         176

RAPORLANACAK             BİLGİLER              176

6.1 l.TMS 2 STOKLAR STANDARDININ TÜRK VERGİ

MEVZUATI (TVM) İLE KARŞILAŞTIRILMASI          178

Stokların Değerlemesi Açısından              178

Ticari Malların Maliyeti Açısından             180

Üretilen Mamullerin Maliyeti Açısından               180

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Açısından             180

Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri Açısından       181

Kapsama Göre Maliyet Yöntemleri Açısından    182

Hizmet Maliyetlerinin Stoklanması Açısından     183

Mal Alışları ile İlgili Olan Vade Farkları Açısından                187

Mal Alışları ile İlgili Olan Kur Farkları Açısından    194

Mal Alışları ile İlgili Olan Kredi Faizleri Açısından 194

YEDİNCİ BÖLÜM KOBİ TFRS KAPSAMINDA STOKLAR

GENEL AÇIKLAMA           197

STOKLARIN TANIMI VE ÖLÇÜLMESİ        199

STOKLARIN MALİYETİ    200

Satın Alma Maliyetleri   200

Dönüştürme Maliyetleri              202

Genel Açıklama                202

Genel Üretim Maliyetlerinin Dağıtımı    203

Ortak Ürünler ve Yan Ürünler    203

Ortak Ürünler   204

Yan Ürünler       205

Diğer Maliyetler               206

STOKLARA DÂHİL EDİLMEYEN MALİYETLER         207

HİZMET İŞLETMELERİNDE STOK MALİYETİ            208

MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ       208

STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ            209

STOKLARIN GİDER OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMESİ    209

DİPNOTTA AÇIKLANACAK BİLGİLER        210

KAYNAKÇA           211