Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (125)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Ticaret Şirketlerinde Tür Değiştirme

Ticaret Şirketlerinde Tür DeğiştirmeSayfa Sayısı
:  
171
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5275-4

51,90 TL

 

KİTAP HAKKINDA
Farklı şirket türlerinde kurulan şirketlerin özellikle ekonomik gelişmelere paralel olarak profesyonelleşme, ihtiyaç duydukları sermayeye daha kolay ulaşma ve mevcut sistemin belirli şirket türlerine sağladığı avantajlarından yararlanma gayeleri için istedikleri şirket türüne dönüşmeleri her zaman bir ihtiyaç olarak mevcudiyetini korumuştur. Bu ihtiyaca cevap veren tür değiştirme, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun kabulünden itibaren hukukumuzda düzenlenen bir hukuki kurum olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile bu kurum ile ilgili önemli yenilikler getirilmiştir. Kanunun 180 ila 194'üncü maddeleri tür değiştirme kurumunu ayrıntılı olarak düzenleyen hükümler içermektedir. Bu nedenle tür değiştirme kurumunun bu yeniliklerle birlikte yeniden değerlendirilmesi gereklidir. Kitapta, tür değiştirme kavramı, tür değiştirmeye hakim olan ilkeler, ticaret şirketlerinin tür değiştirme işlemlerinde uymaları gereken prosedür, menfaat sahiplerinin tür değiştirmede korunması ve tür değiştirmede ilgili menfaat sahiplerinin olası hukuki uyuşmazlıkta açabilecekleri davalar incelenmektedir.

Konu Başlıkları
    Kavram, Amaç, Tarihçe ve Tür Değiştirmeye Hâkim Olan İlkeler
    Tür Değiştirme Prosedürü
    Menfaat Sahiplerinin Korunması ve Davalar
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  5
Kısaltmalar  5
Giriş  5
Birinci Bölüm
KAVRAM, AMAÇ, TARİHÇE VE
TÜR DEĞİŞTİRMEYE HÂKİM OLAN İLKELER
I. TÜR DEĞİŞTİRME KAVRAMI  5
A. Genel Olarak  5
B. Tür Değiştirme Modelleri  5
1. Biçim Değiştirici Kuruluş Modeli  5
2. Devredici Tür Değiştirme  5
3. Biçim Değiştirici Tür Değiştirme  5
II. AMAÇ  5
A. Şirketleri Tür Değiştirmeye Yönelten Nedenler  5
1. Sınırsız ve Kişisel Sorumluluktan Kurtulma  5
2. Faaliyete İlişkin Zorunlu Bir Şirket Tipinin Öngörülmüş Olması  5
3. Tüzel Kişinin Ortaklığı  5
4. Halka Açılma  5
5. Menkul Kıymetler Çıkarma  5
6. Vergi Mevzuatından Kaynaklanan Avantaj ve Dezavantajlar  5
B. Tür Değiştirme Kurumunun Amacı  5
III. TARİHÇE  5
A. Türk Hukukunda  5
1. 865 Sayılı Kanun Dönemi  5
2. 6762 Sayılı Kanun Dönemi  5
B. Yabancı Hukuk Düzenlerinde Tür Değiştirme  5
1. Avrupa Ekonomik Topluluğu  5
2. İsviçre Hukuku  5
3. Alman Hukuku  5
IV. TÜR DEĞİŞTİRMEYE HÂKİM OLAN İLKELER  5
A. Tür Değiştirme Yeterliliği  5
1. Genel Olarak  5
2. Geçerli Tür Değiştirmeler  5
3. Sınırlı Sayı İlkesi  5
B. Özdeşlik İlkesi (Ayniyet)  5
1. Genel Olarak  5
2. Özdeşlik İlkesinin Tür Değiştirmede Fesih ve Tasfiyeyi Bertaraf Etmesi  5
3. Tür Değiştirmede Özdeşlik İlkesinin Sonuçları  5
4. Özdeşlik İlkesi ile Alacaklılara Teminat Sağlanması Arasındaki İlişki  5
C. Süreklilik İlkesi  5
1. Genel Olarak  5
2. Birleşmede Öngörülen Ayrılma Akçesi ve Tür Değişikliğinde Ayrılma Akçesine Yer Verilmemiş Olması  5
3. Kooperatiflerin Tür Değiştirmesinde Çıkma Hakkının Kullanılması  5
4. SerPK m.24 Uyarınca HAAŞ’lerin Tür Değişikliğinde Ayrılma Hakkı  5
İkinci Bölüm
TÜR DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ
I. GENEL OLARAK  5
II. KURAL VE İSTİSNALAR  5
A. Kural: Tür Değiştirmenin Kuruluş Hükümlerine Tabi Olması  5
B. İstisnalar  5
1. Asgari Ortak Sayısı  5
2. Ayni Sermaye Konulması  5
3. Kurucuların Şirket Sözleşmesini İmzalaması  5
III. TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ  5
A. Yönetim Organı Tarafından Karar Alınması  5
B. Bilançonun Hazırlanması (Ara Bilanço)  5
C. Tür Değiştirme Planının Hazırlanması  5
D. Tür Değiştirme Raporunun Hazırlanması  5
E. Değer Tespiti  5
F. İlgili Belgelerin Ortakların İncelenmesine Sunulması  5
G. Tür Değiştirme Kararı  5
1. AŞ’ler ve SPBKŞ’ler İçin Aranan Nisaplar  5
2. Limited Şirketler İçin Aranan Nisaplar  5
3. Kooperatifler İçin Aranan Nisaplar  5
4. Şahıs Şirketlerinin Tür Değiştirmesinde Aranan Nisaplar  5
H. Tescil ve İlan  5
1. Genel Olarak  5
2. Ticaret Sicil Müdürlüğünün İnceleme Yükümlülüğü  5
IV. TÜR DEĞİŞTİRMEDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR  5
A. Bakanlık İzni  5
B. Sermayeye İlişkin İşlemler  5
1. Genel Olarak  5
2. Sermaye Artırımı  5
3. Tür Değiştirmede Ödenmemiş Sermaye Borcunun Bulunması  5
C. Tasfiye, Borca Batıklık ve Sermayenin Kaybı Hallerinde Tür Değiştirme  5
1. Tasfiye Halindeki Şirketin Tür Değiştirmesi  5
2. Sermayesini Yitirmiş veya Borca Batık Haldeki Şirketin Tür Değiştirmesi  5
D. Şahıs Şirketlerinin Birbirine Dönüşümü  5
E. Ticari İşletmeler İle İlgili Tür Değiştirmeler  5
1. İşletmenin Ticaret Şirketine Dönüşümü  5
2. Bir Ticaret Şirketinin Bir Ticari İşletmeye Dönüşümü  5
Üçüncü Bölüm
MENFAAT SAHİPLERİNİN KORUNMASI VE DAVALAR
I. MENFAAT SAHİPLERİNİN KORUNMASI  5
A. Alacaklıların Korunması  5
1. Genel Olarak  5
2. Ortakların Devam Eden Kişisel Sorumluluğu  5
a. Genel Olarak  5
b. Ticari İşletme İle İlgili Tür Değiştirmelerde Alacaklının Korunması  5
B. Çalışanların Korunması  5
1. Genel Olarak  5
2. TTK m.178’e Yapılan Atfın Yerindeliği ve Atfın Kapsamı  5
a. eTTK Dönemindeki Yaklaşım  5
b. Değerlendirme  5
c. Ticari İşletme ile İlgili Tür Değiştirmelerde Uygulanacak Maddelerin Kapsamı Sorunu  5
C. Ortakların ve Ortaklık Haklarının Korunması  5
1. Korunmaya Tabi Olanlar  5
a. Özel Hak Kavramı  5
b. Değerlendirme  5
2. Korunma Usulü  5
a. Oydan Yoksun Pay Sahipleri  5
b. İmtiyazlı Paylar  5
c. İntifa Senetleri  5
II. DAVALAR  5
A. Denkleştirme Davası  5
1. Genel Olarak  5
2. Konu  5
3. Nitelik  5
4. Dava Ehliyeti  5
a. Davacı  5
b. Davalı  5
5. Denkleştirme Davasında Süre  5
6. Denkleştirme Davasının Grup Davası Olma Niteliği  5
a. Genel Olarak  5
b. Aynı Hukuki Durumda Bulunma İbaresi  5
B. İptal Davası  5
1. Genel Olarak  5
2. Amaç  5
3. Nitelik  5
4. Konu  5
5. Dava Ehliyeti  5
a. Davacı  5
b. Davalı  5
6. İptal Nedenleri  5
7. Dava Açma Süresi  5
8. İptal Davasının Sonuçları  5
a. Eksikliğin Giderilmesi  5
b. İptal Kararı ve Sonuçları  5
C. Sorumluluk Davası  5
1. Genel Olarak  5
2. Davanın Niteliği  5
3. Dava Ehliyeti  5
a. Davacı  5
b. Davalı  5
4. Sorumluluk  5
a. Sorumluluk Sebepleri  5
b. Kusur  5
c. Zarar  5
d. İlliyet Bağı  5
e. Müteselsil Sorumluluk  5
5. Zamanaşımı  5
6. TTK m.193 ile TTK m.553 Arasındaki İlişki  5
7. TTK m.193 ile TTK m.202 Arasındaki İlişki  5
Sonuç  5
Kaynakça  5
Genel Kaynaklar  5
Elektronik Kaynaklar  5
Kavramlar Dizini  5