Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (131)      Ekim (55)      Eylül (219)      Ağustos (117)

Tıbbi Uygulamalarda Ekip İş Birliği ve Güven İlkesi

Tıbbi Uygulamalarda Ekip İş Birliği ve Güven İlkesiSayfa Sayısı
:  
174
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-315-127-2

59,00 TL
Buçalışmada “Tıbbi Uygulamalarda Ekip İş Birliği Ve Güven İlkesi” konusuincelenmiştir. İlk olarak, yol gösterecek ve konunun daha iyi anlaşılmasınısağlayacak bazı temel kavramlar ve sonrasında tıbbi uygulamalarda görev alanmeslek profesyonelleri örneklendirilmiştir. Tıpta iş birliğindeki çekirdek yapıolan ekip kavramı ele alınarak ekip içerisindeki yatay ve dikey iş birliği veortaya çıkabilecek hukuki durumlar incelenmiştir. Daha sonra birden fazlakişinin hareketi sonucu meydana gelen zararlarda sorumluluğundeğerlendirilmesinde kullanılan güven ilkesi incelenerek, güven ilkesi ileilgili örnekler değerlendirilmiştir.


İÇİNDEKİLER

ÖZET.. XI

ABSTRACT.. XIII

İÇİNDEKİLER.. XV

TABLOLAR LİSTESİ. XIX

KISALTMALAR.. XXI

GİRİŞ. 1

 

BİRİNCİBÖLÜM

TEMEL KAVRAMVE KURUMLAR

1. TEMEL KAVRAM VETANIMLAR.. 5

1.1. Sağlık ileİlişkili Kavramlar. 6

1.1.1. Sağlık. 6

1.1.2. Sağlık Hakkı 7

1.2. Tıp ile İlişkiliKavramlar. 9

1.2.1. Tıp. 9

1.2.2. Tıbbi Uygulama. 9

1.2.3. Sağlık ve TıpHukuku. 11

1.2.3.1. Tıp HukukununGelişimi 12

1.2.4. AydınlatılmışOnam.. 13

1.3. Sağlık ve TıpMeslekleri Mensupları ile Hasta. 15

1.3.1. SağlıkMeslekleri Mensubu. 15

1.3.2. Tıp MeslekleriMensubu. 16

1.3.3. SağlıkPersoneli 17

1.3.4. Hasta. 17

1.3.5. Değerlendirme. 18

2. TIP MESLEKMENSUPLARININ GÖREV VE YETKİLERİ. 19

2.1. Yasal Durum.. 20

2.2. Temel İlkeler. 21

2.3. Tıp MeslekMensupları 23

2.3.1. Hekimler 23

2.3.2. Diş Hekimleri 26

2.3.3. Hemşireler 27

2.3.3.1. Girişimlerive Fonksiyonları 30

2.3.3.2.Sorumlulukları 32

2.3.4. Ebeler 35

2.3.5. KlinikPsikologlar 37

2.3.6.Fizyoterapistler 39

2.3.7. Odyolog. 41

2.3.8. Diyetisyen. 42

2.3.9. Dil ve KonuşmaTerapisti 43

2.3.10. Ambulans veAcil Bakım Teknikerleri 44

2.3.10.1. TıbbiDanışma Kuralları ve Sorumluluklar 45

2.3.10.2. Acil İlaçKullanımı 46

2.3.10.3.Değerlendirme. 47

2.4. Tıp Meslekleriİle İlgili Kurullar. 47

2.4.1. Yüksek SağlıkŞurası 47

2.4.2. Tıpta UzmanlıkKurulu. 49

2.4.2.1. KurulKararları 49

2.4.3. SağlıkMeslekleri Kurulu. 52

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ BİRLİĞİVE GÜVEN İLKESİ

1. İŞ BİRLİĞİ VE EKİPÇALIŞMASI. 55

1.1. Ekip Çalışması 56

1.2. Ekip ÇalışmasınınÖnemi 58

1.3. Ekip ÇalışmasınınÖzellikleri 59

1.4. Ekip Türleri 60

1.4.1. Dikey Ekipler 61

1.4.2. Yatay Ekipler 61

1.4.3. AmerikaBirleşik Devletleri Örneği 62

1.4.3.1. ÇekirdekEkipler 62

1.4.3.2. KoordinasyonEkipleri 62

1.4.3.3. Acil DurumEkipleri 62

1.4.3.4. YardımcıHizmetler 62

1.4.3.5. DestekHizmetleri 63

1.4.3.6. İdare. 63

1.5. Ekibi BaşarıyaGötüren Nedenler. 63

1.6. Ekiplerinİletişimi 64

2. YATAY İŞ BİRLİĞİ. 65

2.1. Genel Olarak. 66

2.2. Yatay Örgütlenme. 66

2.3. Hastanede Yatayİş Birliği 67

2.3.1. HastaneYönetimi 67

2.3.1.1. HastaneYöneticisi 68

2.3.1.2. Başhekim.. 69

2.3.1.3. Sağlık BakımHizmetleri Müdürü. 70

2.3.1.4. İdari ve Maliİşler Müdürü. 70

2.3.1.5. SağlıkOtelciliği Müdürü. 72

2.3.1.6. Yatay İşBirliği Örnekleri 72

2.4. Tıbbi Yatay İşBirliği 74

2.4.1. HekimlerArasında Yatay İş Birliği 75

2.4.1.1. Konsültasyon. 76

2.4.1.1.1.Konsültasyonun Hukuki Niteliği 77

2.4.1.1.2.Konsültasyonun Nedeni ve Önemi 79

2.4.1.1.3. Hasta HakkıOlarak Konsültasyon. 80

2.4.1.1.4. HekiminKonsültasyon İstemi 81

2.4.1.1.5.Konsültasyonun Şekli, Sonuçlanması ve Tutanağı 82

2.4.1.1.6.Konsültasyonun Sonuçları 83

2.4.1.2. Konsey veKurullar 84

2.4.2. Diğer TıbbiYatay İş Birlikleri 85

2.4.2.1. Hiyerarşikİlişki İçindeki Yatay İş Birliği 86

3. DİKEY İŞ BİRLİĞİ. 88

3.1. Dikey Örgütlenme. 88

3.2. Dikey İş Birliği 88

3.3. Hastaneİçerisinde Dikey İş Birliği 91

3.3.1. HastaneYönetimi 91

3.3.2. Yataklı TedaviKurumları Personeli 91

3.3.2.1. BölümBaşkanı, Şef ve Uzmanlar 91

3.3.2.2. ŞefYardımcıları 92

3.3.2.3. UzmanlıkEğitimi Görenler 92

3.3.2.5. Hemşire veHemşire Yardımcıları 93

3.3.2.6. HastaneHizmetlileri 95

3.4. Dikey İş BirliğiSorunları 95

3.4.1. YukarıdanAşağıya. 95

3.4.2. AşağıdanYukarıya. 97

4. GÜVEN İLKESİ. 98

4.1. Genel OlarakGüven İlkesi 99

4.1.1. Tanım.. 99

4.1.2. Köken ve Gelişimi 103

4.1.3. HukukiFonksiyonları ve Uygulama Alanı 105

4.1.3.1. Dikkat veÖzen Yükümlülüğü. 107

4.1.3.2.Öngörülebilirlik. 109

4.1.4. İstisnaları 110

4.2. Ekip İşBirliğinde Güven İlkesi 112

4.3.1. SorumlulukAlanları 116

4.3.2. BağımsızSorumluluk Prensibi ve Rutin İşleyiş Teorisi 117

4.3.3. İş Birliği veSorumluluk. 119

4.3.3.1. Yatay İşBirliği Uygulamaları 120

4.3.3.1.1. CerrahiUygulamalar 121

4.3.3.1.2.Konsültasyon. 123

4.3.3.1.3. HastaBilgilendirilmesi 124

4.3.3.1.4. Bilgi veBelgeler 125

4.3.3.1.5. Kurum DışıDeğerlendirmeler 127

4.3.3.1.6. Reçeteler 128

4.3.3.1.7. Kan, İlaçve Diğer Tıbbi Malzemeler 128

4.3.3.2. Güvenİlkesinin Devredilebilirliği 129

4.3.3.2.1. HemşirelikBakımı 130

4.3.3.2.2.Bilgilendirme. 132

4.3.3.3. Dikey İşBirliği 133

4.3.3.3.1. GemininKaptanı Doktrini 135

4.3.3.3.2. EğitimGörenler 138

4.3.3.3.3. ÜstlenmeKusuru. 139

4.3.3.3.4.Talimatların Denetimi 140

4.3.3.3.5. HatalıTalimat 142

4.3.3.3.6. StandartDışı Talimat 146

SONUÇ.. 147

KAYNAKÇA.. 159