Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (138)      Ekim (55)      Eylül (219)      Ağustos (117)

Tıbbi Sorumluluk Tazminat Esasları Usül ve Yargılama ( Açıklama ve İçtihatlarla )

Tıbbi Sorumluluk Tazminat Esasları Usül ve Yargılama ( Açıklama ve İçtihatlarla )Sayfa Sayısı
:  
219
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-474-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Kamu görevlilerinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 129. maddesinin birinci fıkrasında: "Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler". Beşinci fıkrasındaki düzenleme ile de; "Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabilir" hükümleri yer almaktadır.Bu Anayasal hükümlere göre düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 12.05.1982 tarih ve 2670 sayılı Kanunun 6.maddesi ile değişik 13.maddesinde yer almaktadır. Anılan kanunun değişik birinci fıkrasında; "Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar." Hekimle hasta arasındaki irtibat zorunlu nedenle ve sonradan oluşan geçici bir bağ niteliğindedir. Ancak bu bağın temeli karşılıklı güvene, özveriye ve anlayışa dayanır. Her iki tarafın da karşılıklı hoşgörü ve fedakarlık ölçüsünde nezaket kurallarına uymaları gerekmektedir. MK 2.maddesi gereğince "Herkes haklarını kullanırken iyiniyet kaidelerine uymak zorundadır". (SUNUŞTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


Birinci Bölüm 


Yargılama ve Usul 


A. Yargılama Usulü


B. Görev ve Yetki


C. Bilirkişilik


D. Yargılama Ve İnceleme


İkinci Bölüm 


Hekimlik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 


I. Hekimlik Sözleşmesi


a. Genel İnceleme


b. Hekimlik Sözleşmesinden Doğan Borçlar ve Sözleşmenin İhlalinden Kaynaklanan Sorumluluk


II. Tazminat Sorumluluğunda Tanım Ve Kavramlar


a. Sorumluluk Kapsamı


b. Mücbir Sebep


c. Hukuka Uygunluk Sebepleri


d. Hekimin Tazminat Sorumluluğunda Yasal Şartlar


e. Kusur


III. Kusurun Çeşitleri


a. Kast


b. İhmal


IV. Nedensellik (İlliyet Bağı)


V. Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Tarafları


a. Hasta 


b. Hastanın Yasal Mirasçıları ve Desteğinden Yoksun Kalanlar


c. Tedavi Hizmeti Sunanlar


VI. Zararın Kapsamı


A. Hesaplamada Dikkate Alınacak Hususlar


B. Tıbbi Müdahaleyi Yapana Bağlı Sebepler


I. Kusur


II. İktisadi Durum


C. Hastaya Bağlı Sebepler


I. Hastanın Bakiye Yaşam Süresi


II. P.M.F.1931 YAŞAM TABLOSU


III. TRH-2010 YAŞAM TABLOSU


IV. Müterafik Kusur


V. Maluliyet 


VI. Ekonomik Durum


VII. Gelecekteki Muhtemel Kazançları ve Kazanç Kapasitesi


D. Hesap Devreleri ve Yöntemleri


a. Bilinen Devre 


E. Tazminat Ödeme 


F. Zamanaşımı


I. Genel İnceleme


II. Tedavi Giderleri ve İş Göremezlikten Doğan Zarar


III. Manevi Zararlar


Üçüncü Bölüm 


TIBBİ HAK VE SORUMLULUK TANIMLARI (AYDINLATILMIŞ ONAM, MALPRAKTİS) 


I. Genel İnceleme 


a. Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis)


b. Komplikasyon


c. Konsültasyon


II. Araştırma Verileri ve İnceleme 


a. Kuruma Göre Hatalar.


b. Türkiye'de Alınan Göre Tıbbi Hatalar.


c. Tıbbi Hataların Sebepleri


III. Hekimler ve Hasta Hakları


a. Genel İnceleme 


b. Hekim Hakları


c. Hasta Hakları


d. Hekim Mesleki Sorumluluk Sigorta Şirketi


IV. Hastanın Tıbbi Müdahaleye Rıza Göstermiş Olması (Aydınlatılmış Onam)


a. Yasal İnceleme


b. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Madde 26: 


c. Hastalıkla İlgili Belirti veya Bulguları Bildirme Yükümlülüğü 


V. Rücu Hakkı


a. Devletin Sorumluluğu


b. Yasal Şartlar


Dördüncü Bölüm 


Yargıtay İçtihatları


YARARLANILAN KAYNAKLAR 


EKLER 


EK.1 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlar


EK.2 Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Ve Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu-2013 


EK.3 Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 


EK.4 Örnekler


EK.6 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi