Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (110)      Mayıs (92)      Nisan (92)      Mart (138)

Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu

Tıbbi Müdahalenin Hukuka UygunluğuSayfa Sayısı
:  
244
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-300-004-4

54,00 TL

Hukukun koruduğu başat bir değer olan kişilik hakkını; bir kişilik hakkı değeri olarak hayat, sağlık ve vücut tamlığını ihlal edebilecek nitelikte olan tıbbî müdahaleler bazı koşulların varlığı halinde hukuka uygun kabul edilmektedir. Öncelikle bir müdahalenin tıbbî müdahale olup olmadığını ve sonrasında tıbbî müdahalenin de hukuka uygun olup olmadığını değerlendirmek gerekmektedir. Bu çalışmada, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında; tıbbî müdahalenin kapsamı belirlenmeye çalışılmış ve hukuka uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca tıbbî müdahalenin hukuka uygunluğunda önemli bir yer tutan bilgilendirme yükümlülüğü incelenmiş ve özellik arz eden bazı tıbbî müdahalelere kısaca değinilmiştir.
     ÖZET-iv
    ABSTRACT-v
    ÖNSÖZ-vi
    İÇİNDEKİLER-viii
    KISALTMALAR-xiv
    GİRİŞ-1
    BİRİNCİ BÖLÜM
    TIBBİ MÜDAHALE
    I. GENEL OLARAK-3
    II. TIBBİ MÜDAHALENİN TARİHİ GELİŞİMİ-3
    III. TIBBİ MÜDAHALE İLE İHLAL EDİLEBİLEN KİŞİLİK DEĞERLERİ-6
    IV. TIBBİ MÜDAHALE KAVRAMI-10
    A. Tanım-10
    B. Tıbbî Müdahalenin Unsurları-13
    1. Genel Olarak-13
    2. Hukuki Açıdan Yetkili Kişiler Tarafından İcra Edilme-15
    a. Genel olarak-15
    b. Tıbbî müdahalede bulunabilecek kişiler-16
    aa. Hekimler-16
    aaa-. Genel olarak-16
    bbb-. Türk Hukuku bakımından hekimlik mesleğini icra edebilme şartları-17
    1)-Tıp fakültesi diplomasına sahip olmak-17
    2)-Tabip odasına kayıtlı olma-19
    3)-Hekimlik mesleğini sürekli ya da geçici olarak icra etme engeli bulunmamak-20
    4)-Yabancı hekimlerin durumu-21
    bb. Hekimler dışındaki sağlık çalışanları-22
    3. Hukuken Öngörülmüş Amaçlara Yönelme-29
    a. Genel olarak-29
    b. Teşhis-31
    c. Tedavi-32
    d. Önleme-34
    e. Nüfus planlaması-34
    4. Tıp Bilimince Genel Kabul Görmüş İlke ve Kurallara Uygun Olma-34
    5. Hastanın Bilgilendirilmiş Rızasının Varlığı-38
    C. Tıbbî Müdahalenin Hukuki Niteliği-38
    1. Genel Olarak-38
    2. Tıbbî Müdahale Sözleşmesi-41
    a. Genel olarak-41
    b. Tıbbî müdahale sözleşmesinin hukuki niteliği ile ilgili görüşler-43
    aa. Tıbbî müdahale sözleşmesinin kendine özgü yapısı olan (sui generis) bir sözleşme olduğu görüşü-43
    bb. Hizmet sözleşmesi olduğu görüşü-44
    cc. Eser sözleşmesi olduğu görüşü-46
    dd. Vekâlet sözleşmesi olduğu görüşü-49
    ee. Görüşümüz-52
    3. Hekim İle Hasta Arasında Sözleşme Bulunmaması Halinde Sorumluluğun Dayandığı Sebepler-52
    a. Genel olarak-52
    b. Haksız fiil-53
    c. Vekâletsiz işgörme-54
    İKİNCİ BÖLÜM
    TIBBİ MÜDAHALEDE BİLGİLENDİRME (AYDINLATMA) YÜKÜMLÜLÜĞÜ
    I. GENEL OLARAK-56
    II. TERMİNOLOJİ-58
    III. BİLGİLENDİRME ÇEŞİTLERİ-59
    A. Tedavi (Güvenlik) Bilgilendirmesi-59
    1. Genel Olarak-59
    2. Teşhise Yönelik Bilgilendirme-61
    3. Kullanılan İlaçlar Hakkında Bilgilendirme-61
    4. Araç Kullanmama Uyarısı-63
    B. Karar (Otonomi )Bilgilendirmesi-63
    1. Genel Olarak-63
    2. Karar Bilgilendirmesinin Çeşitleri-64
    a. Teşhis bilgilendirmesi-64
    b. Süreç bilgilendirmesi-65
    c. Alternatif müdahaleler ve yeni tıbbî yöntemlere ilişkin bilgilendirme-66
    C. Sonuç, Risk ve Başarı Şansı Bilgilendirmesi-67
    D. Masraf, Kalite ve Sigorta Konusunda Bilgilendirme-70
    IV. BİLGİLENDİRMENİN KAPSAMI-71
    A. Genel Olarak-71
    B. Bilgilendirme Kapsamının Genişlemesi-74
    C. Bilgilendirme Kapsamının Daralması-76
    D. Bilgilendirme Yükümlülüğünün Ortadan Kalkması-77
    1. Hastanın Bilgilendirilme Hakkından Vazgeçmesi-77
    2. Hastanın Bilgi Sahibi Olması-79
    3. Tıbbî Zorunluluk Halleri-80
    4. Hastanın Yasal Temsilcisinin Yaklaşımı-81
    5. Bilgilendirmenin Olumsuz Etkisi veya Anlamını Yitirmesi-82
    V. BİLGİLENDİRME ZAMANI-83
    VI. BİLGİLENDİRMENİN MUHATABI-85
    VII. BİLGİLENDİRMENİN YÜKÜMLÜSÜ-87
    VIII. BİLGİLENDİRME ŞEKLİ-90
    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ
    I. GENEL OLARAK-95
    II. TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA-96
    A. Genel Olarak-96
    B. Terminoloji-98
    C. Rızanın Hukuki Niteliği-98
    D. Rıza Ehliyeti-99
    1. Genel Olarak-99
    2. Tam Ehliyetliler-101
    3. Sınırlı Ehliyetliler-102
    4. Sınırlı Ehliyetsizler-103
    5. Tam Ehliyetsizler-105
    E. Rızanın Müdahalede Bulunmaya Yetkili Kişiye Yönelmesi-107
    F. Bilgilendirmenin/Aydınlatmanın Yapılması-108
    G. Rızanın Açıklanma Zamanı-110
    H. Rızanın Şekli-110
    İ. Rızanın Konusu-113
    J. Varsayılan (Farazi) Rıza-116
    1. Genel Olarak-116
    2. Hukuki Niteliği-117
    3. Varsayılan Rızanın Uygulanabileceği Haller-119
    K. Rızayı Sakatlayan Haller-122
    L. Rızanın Geri Alınması ve Tedaviyi Ret Hakkı-124
    III. RIZA DIŞINDAKİ HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ-127
    A. Genel Olarak-127
    B. Üstün Nitelikte Özel Yarar-128
    C. Üstün Nitelikte Kamusal Yarar ve Kanunun Verdiği Yetki-133
    1. Genel Olarak-133
    2. Kişinin Rızası Hilafına Kamu Yararının Gözetildiği Haller-134
    a. Kamu sağlığının korunmasına ilişkin müdahaleler-134
    b. Kamu hukukundan kaynaklanan müdahaleler-140
    c. Özel hukuktan kaynaklanan müdahaleler-144
    3. Kişinin Rızasıyla Birlikte Kamu Yararının Gözetildiği Haller-148
    D. Rıza Dışındaki Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Varlığıyla Gerçekleştirilen Müdahalede Bilgilendirme-150
    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    ÖZELLİK ARZ EDEN TIBBİ MÜDAHALELER
    I. GENEL OLARAK-152
    II. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELER-152
    III. KAN, DOKU, VE ORGAN AKTARMALARI-156
    A. Genel Olarak-156
    B. Canlı Vericiden Yapılan Nakiller-159
    C. Ölü Vericiden Yapılan Nakiller-161
    IV. YAPAY DÖLLENMELER-164
    V. EMBRİYO AKTARMALARI-166
    VI. STERİLİZASYON-167
    VII. KASTRASYON-169
    VIII. GEBELİĞİN TIBBEN SONA ERDİRİLMESİ-171
    IX. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK MÜDAHALELER-173
    X. TIBBİ DENEYLER-175
    A. Genel Olarak-175
    B. Tedavi Amaçlı Tıbbî Deneyler-177
    C. Bilimsel Amaçlı Tıbbî Deneyler-180
    XI. KÖK HÜCRE NAKİLLERİ-183
    XII. KLONLAMA-186
    SONUÇ-188
    KAYNAKÇA-193