Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (139)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Temel Hukuk Bilgisi

Temel Hukuk BilgisiSayfa Sayısı
:  
256
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-975-353-311-9

26,00 TLİÇİNDEKİLER

 

Birinci Bölüm SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI I. GENEL OLARAK 1 II. SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI ve HUKUK 4 A. Din Kuralları ve Hukuk 5 B. Ahlâk Kuralları ve Hukuk 7 1. Ahlâk Kuralları 7 2. Ahlâk ve Hukuk İlişkisi 7 a. Ahlâk ve Hukuk 7 b. Ahlâk Kuralları ve Hukuk Kuralları 10 C. Görgü Kuralları ve Hukuk 11 D. Örf - Âdet Kuralları ve Hukuk 12 E. Hukuk Kuralları 16 1. Genel Olarak 16 2. Hukuk Kurallarının Çeşitleri 18 a. Emredici Hukuk Kuralları 19 b. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları 20 c. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları 21 d. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları ,22 İkinci Bölüm HUKUK KAVRAMI, HUKUKUN GÖRÜNÜMLERİ VE HUKUK SİSTEMLERİ I. HUKUK TERİMİ 27 II. HUKUK KAVRAMI 28 III. HUKUKUN GÖRÜNÜMLERİ 29 A. Pozitif (Dogmatik) Hukuk 29 B. Doğal Hukuk 31 IV. HUKUK SİSTEMLERİ 32 A. Roma-Cermen Hukuku Sistemi 32 B. "Common Law" Sistemi 34 C. İslam Hukuku Sistemi 34 D. Avrupa Birliği Hukuk Sistemi 36 Üçüncü Bölüm HUKUKUN DALLARI I. KAMU HUKUKUNUN DALLARI 44 A. Anayasa Hukuku 44 B. İdare Hukuku 45 C. Ceza Hukuku 46 D. Uluslararası Hukuk (Devletler Genel Hukuku) 47 E. Yargılama Hukuku 48 1. Anayasa Yargılaması 49 2. idari Yargılama 49 3. Askeri Yargılama 49 4. Adli Yargılama 49 F. Genel Kamu Hukuku 50 G. Malî Hukuk 50 II. ÖZEL HUKUKUN DALLARI 51 A. Medeni Hukuk 51 1. Kişiler Hukuku 52 2. Aile Hukuku 52 3. Miras Hukuku 52 4. Eşya Hukuku 52 B. Borçlar Hukuku 53 C. Ticaret Hukuku 53 D. Devletler Özel Hukuku (Milletlerarası Özel Hukuk) 53 Dördüncü Bölüm HUKUKUN KAYNAKLARI VE SORUNLARI I. HUKUKUN KAYNAKLARI 57 A. Yazılı Hukuk 58 1. Yazılı Hukukun Niteliği 58 2. Yazılı Hukukun Türleri 59 a. Yasa (Kanun) 59 b. Kanun Hükmünde Kararname 65 c. Tüzük 70 d. Yönetmelik *. 71 e. Yönetmelik Benzeri Düzenleyici işlemler 71 B. Örf ve Âdet Hukuku 72 1. Genel Olarak 72 XIII 2. Örf ve Âdet Hukukunun Oluşmasının Koşulları 72 a. Maddesel (Dış) Koşul 73 b. Anlamsal (Psikolojik) Koşul 73 c. Yazılı Hukukça Benimsenmiş Olma 74 3. Örf ve Âdet Hukuku Uygulamaları 75 C. Mahkeme İçtihatları 76 D. Doktrin 80 II. TÜRK POZİTİF HUKUKUNUN BAZI SORUNLARI 80 A. Genel Oiarak 80 6. Yasalarımızdaki Aksaklıklar 82 1. Ad, başlık (unvan) 82 2. Numaralarda düzensizlik 83 3. Dil ve yazılış biçiminde çelişkiler 84 4. Hükümlerde tutarsızlık 86 5. Tasnif ve tertipte sistemsizlik 87 C. Kanun Hükmünde Kararnameler Sorunu 87 Beşinci Bölüm HUKUK KURALLARININ YÜRÜRLÜĞÜ I. YAZILI HUKUK KURALLARININ YÜRÜRLÜĞÜ 91 A. Genel Olarak 91 S. Yazılı Hukuk Kurallarının Normatif Yürürlüğü 92 1. Sistematik Yürürlük 92 2. Formel Yürürlük 93 a. Yazılı Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi 94 b. Yazılı Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması 95 aa. Kendiliğinden Yürürlükten Kalkma 95 bb. Başka Bir Normla Yürürlükten Kaldırma 95 cc. Bir Yargı Kararıyla Yürürlükten Kaldırma 96 aaa. Anayasa Mahkemesi Kararıyla Yürürlükten Kaldırma 96 bbb. Danıştay veya idare Mahkemesi Kararıyla Yürürlükten Kaldırma 97 II. ZAMAN AÇISINDAN YÜRÜRLÜK 98 A. Geriye Etki 98 1. Kişi Güvenliği Yönünden 98 a. Hukuk Kurallarının Bilinmesi 99 b. Hukuku Bilmemek Mazeret Sayılmaz İlkesi 100 2. Sosyal Yarar ve Düzen Yönünden 102 3. Usul Hukuku Yönünden 104 XIV 6. Zamanaşımı 105 1. Genel Olarak 105 2. Zamanaşımı Çeşitleri 106 a. Ceza Hukukunda Zamanaşımı 107 aa. Dava zamanaşımı 107 bb. Ceza zamanaşımı 108 b. Özel Hukukta Zamanaşımı 109 aa. Kazandırıcı zamanaşımı 109 aaa. Taşınır ve Taşınmaz Mallar Ayırımı Açısından Kazandırıcı Zamanaşımı 109 bbb. Olağan ve Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı 110 bb. Düşürücü Zamanaşımı 111 Altıncı Bölüm HUKUK KURALLARININ YAPTIRIMLARI I. CEZA 116 II. TAZMİNAT 118 III. HÜKÜMSÜZLÜK 119 IV. FESİH 120 Yedinci Bölüm HUKUKUN SÜJESİ (KİŞİ) I. GERÇEK KİŞİLER 123 A. Kavram 123 6. Gerçek kişiliğin kazanılması (kişiliğin başlangıcı) 124 C. Gerçek kişilerin ehliyeti 124 1. Hak ehliyeti (haklardan yararlanma ehliyeti) 124 2. Fiil ehliyeti (hakları kullanma ehliyeti) 125 a. Ayırt etme gücüne sahip olmak (mümeyyiz, temyiz kudretine sahip) 126 b. Ergin (reşid) olmak 126 aa. Kanuni (yasal) erginlik 126 bb. Kazai (yargısal) erginlik 127 cc. Evlenme ile kazanılan erginlik 127 c. Kısıtlanmamış (hacir altına alınmamış) olma 127 D. Gerçek kişilerin ehliyetleri yönünden sınıflandırılması 128 1. Tam ehliyetliler 128 2. Sınırlı ehliyetliler 128 3. Tam ehliyetsizler 129 XV 4. Sınırlı ehliyetsizler 129 E. Gerçek kişiler arasındaki hısımlık. 129 1. Kan hısımlığı 130 a. Üstsoy-altsoy (usul-füru) kan hısımlığı 130 b. Yansoy (civar) kan hısımlığı 131 2. Kayın hısımlık 131 3. Evlât edinmeden doğan hısımlık 131 F. Gerçek kişilerin yerleşim yeri (ikametgâh) 132 G. Gerçek kişiliğin sona ermesi / kaybedilmesi 132 LÖlüm 132 2. Ölüm karinesi 132 3. Gaiplik 133 a. Kişi, ölüm tehlikesi içinde ortadan kaybolmuştur 133 b. Kişiden çoktan beridir haber alınamamaktadır 133 H. Kişiliğin korunması 134 1. Vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı 134 2. Saldırıya karşı 134 3. Ad üzerindeki hak 134 II. TÜZEL KİŞİLER 135 A. Kavram 135 B. Tüzel kişilerin türleri 135 1. Özel hukuk tüzel kişileri 135 a. Dernek 135 b. Vakıf 136 c. Ortaklık 136 d. Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) 137 2. Kamu tüzel kişileri 137 C. Özel hukuk tüzel kişilerinin ehliyeti. 137 1. Özel hukuk tüzel kişiliğinin hak ehliyeti 137 2. Özel hukuk tüzel kişiliğinin fiil ehliyeti 138 D. Özel hukuk tüzel kişiliğinin sona ermesi 138 Sekizinci Bölüm HAKLAR VE BORÇLAR I. HAKLAR 141 A. Tanım ve kavram 141 B. Hakların Türleri 142 1. Kamu Hakları 143 XVI a. Kişisel haklar 143 b. Sosyal ve ekonomik haklar 144 c. Siyasi haklar 147 2. Özel Haklar 147 a. Niteliklerine göre özel haklar 147 aa. Mutlak haklar 148 aaa. Mallar üzerindeki mutlak haklar 148 (a) Maddesel mallar üzerindeki mutlak haklar 148 (b) Maddesel olmayan mallar üzerindeki mutlak haklar 149 bbb. Kişiler üzerindeki mutlak haklar 149 (a) Kişinin kendi kişiliği üzerindeki mutlak haklar 149 (b) Kişinin başkalarının kişiliği üzerindeki mutlak haklar 150 bb. Nisbî haklar 150 b. Konularına göre özel haklar 151 aa. Malvarlığı hakları 151 bb. Kişilik hakları 151 c. Kullanılmalarına göre özel haklar 152 aa. Devredilebilen haklar 152 bb. Devredilemeyen haklar 152 d. Amaçlarına göre özel haklar 152 aa. Yenilik doğuran haklar 152 bb. Yeni bir hukukî durum meydana getirmeyen haklar 153 C. Hakların Kazanılması 153 1. Aslen Kazanma 153 2. Devren Kazanma 153 D. Hakların Kazanılmasında ve Kullanılmasında Iyiniyetin Rolü 154 1. Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü 154 2. Hakların Kullanılmasında İyiniyetin Rolü 154 E. Hakların Korunması 155 1. Hak Sahibinin Talepte Bulunma Hakkı 155 2. Hakkın Fiilen Korunması 155 3. Dava Hakkı 156 II. BORÇLAR 157 A. Borç / Borç İlişkisi 157 1. Tanım 157 2. Borç İlişkisinin Unsurları 157 a. Alacaklı 157 b. Borçlu 157 c. Edim 157 3. Borç İlişkisinin Kaynakları 158 XVII a. Hukuksal işlemler 158 aa. Taraf sayısına göre hukuksal işlemler 158 aaa. Tek taraflı hukuksal işlemler 159 bbb. Çok taraflı hukuksal işlemler 159 bb. Sağlararası / ölüme bağlı hukuksal işlemler 159 b. Haksız fiiller 159 aa. Tanım „ 159 bb. Haksız fiilin unsurları 160 aaa. Hukuka aykırılık : 160 bbb. Kusur .,161 ccc. Zarar 162 ddd. illiyet (Nedensellik) bağı.. 162 c. Sebepsiz Zenginleşme (Haksız İktisap) 163 aa. Tanım 163 bb. Şartları 163 aaa. Zenginleşme 163 bbb. Fakirleşme 163 ccc. illiyet (Nedensellik) bağı 163 ddd. Haklı sebebin olmaması 163 6. Borçlar Hukuku Açısından Sorumluluk 164 1. Kişiliği ile Sorumluluk 164 2. Malvarlığı ile Sorumluluk 164 C. Borçların Türleri 165 1. Müteselsil Borçlar 165 2. Şarta Bağlı Borçlar 165 a. Kurucu şart (Erteleyici şart) 166 b. Değiştirici şart 166 c. Bozucu şart 166 3. Teminatlı Borçlar 167 a. Pey akçesi 167 b. Pişmanlık (Cayma) akçesi 167 c. Cezaî şart 167 D. Borçların İfası 168 1. ifa Kavramı 168 2. ifa Yeri 168 3. ifa Zamanı 168 4. ifa Şekli 169 a. ifa yerine edim 169 b. ifa uğruna edim 169 E. Borçların İfa Edilmemesi 170 XVIII 1. Olanaksızlık 170 2. Borçlunun Temerrüdü 170 a. Kavram 170 b. Temerrüdün Şartları 171 aa. Borç vadesinde ifa edilmemiş (muaccel hale gelmiş) olmalıdır 171 bb. Alacaklı, borçluya ihtarda bulunmalıdır 171 3. Temerrüdün Sonuçları 171 a. Genel sonuçları 171 b. iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdeki sonuçları 172 F. Borçların Sona Ermesi 172 1. İfa 172 2. Yenileme (Tecdit) 172 3. Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi 172 4. Takas (ödeşme) 173 5. İbra 173 6. Zamanaşımı 174 7. Olanaksızlık 174 Dokuzuncu Bölüm MUHAKEME GÖREVİ I. MUHAKEME MAKAMLARI 177 A. İddia (Davacı) Makamı 178 6. Savunma (Davalı) Makamı 179 C. Yargılama Makamı , 180 II. YARGILAMA MAKAMLARI 181 A. Genel Olarak 181 6. Yargılama.Makamlarının Teşkilâtı 183 1. Hâkimlikler 184 2. Mahkemeler 184 a. Anayasal Yargılama Makamı: Anayasa Mahkemesi 184 b. idarî Yargılama Makamları 187 aa. İlk Derece Mahkemeleri 187 aaa. idare Mahkemeleri 188 bbb. Vergi Mahkemeleri 188 bb. Yüksek Mahkemeler 189 aaa. Bölge idare Mahkemeleri 189 bbb. Danıştay 190 c. Askerî Yargılama Makamları 191 aa. İlk Derece Mahkemeleri 191 XIX bb. Yüksek Mahkeme: Askerî Yargıtay 192 d. Adlî Yargılama Makamları 193 aa. ilk Derece Mahkemeleri 193 aaa. Hukuk Mahkemeleri 194 (a) Sulh Hukuk Mahkemeleri 194 (b) Asliye Hukuk Mahkemeleri 195 (c) Özel Nitelikli Hukuk Mahkemeleri 195 bbb. Ceza Mahkemeleri 196 (a) Sulh Ceza Mahkemeleri 197 (b) Asliye Ceza Mahkemeleri 197 (c) Ağır Ceza Mahkemeleri 197 (d) Özel Nitelikli Ceza Mahkemeleri 198 bb. Bölge Adliye Mahkemeleri 198 cc. Yüksek Mahkeme: Yargıtay 199 e. Askerî Yüksek idare Mahkemesi 200 f. Uyuşmazlık Mahkemesi 200 g. Sayıştay 201 Onuncu Bölüm HUKUKTA BOŞLUK VE HÂKİMİN HUKUK YARATMASI I. HUKUKTA BOŞLUK 205 II. BOŞLUKLARIN ÇEŞİTLERİ 206 A. Kural içi Boşluklar (Intra Legem Boşluklar) 206 e. Kural Dışı Boşluklar (Praeter Legem Boşluklar) 206 III. BOŞLUKLARIN DOLDURULMASI: HÂKİMİN HUKUK YARATMASI 207 IV. HÂKİM TARAFINDAN KONULAN HUKUK KURALININ NİTELİĞİ 208 Onbirinci Bölüm SÖZLEŞME I. SÖZLEŞME VE TÜRLERİ ′. 211 A. Güdülen Amaç Bakımından 211 6. Borç Altına Giren Tarafların Sayısına Göre 212 II. SÖZLEŞMENİN KURULUŞU 212 A. İcap 212 B. Kabul 213 III. SÖZLEŞMENİN TAMAMLANDIĞI AN 213 IV. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 214 XX A. Şekle Bağlı Olmayan Sözleşmeler 214 B. Şekle Bağlı Olan Sözleşmeler 214 1. Yazılı Şekil .′ 214 2. Resmî Şekil 215 V. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 215 A. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları 215 B. Genel İşlem Şartları 216 VI. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 216 A. Yokluk 216 B. Geçersizlik (Butlan) 217 C. iptal Edilebilirlik (iptali Kabil İşlem) 217 LHata 217 2. Hile ; 218 3. ikrah (Korkutma) 218 4. Gabin 218 VII. SÖZLEŞMELERDE TEMSİL 219 A. Doğurduğu Sonuçlar Bakımından Temsil 219 1. Dolaylı (Vasıtalı) Temsil 219 2. Doğrudan (Vasıtasız) Temsil 220 B. Temsilcinin Yetki Durumu Bakımından 220 1. Yetkili Temsil 220 2. Yetkisiz Temsil 221 Onikinci Bölüm TİCARİ İŞLETME ve ŞİRKETLER I. TİCARİ İŞLETME 223 A. Tanım 223 B. Unsurları 223 II. TİCARİ İŞ / TİCARİ HÜKÜM 224 A. Ticari iş 224 1. Tanım 224 2. Adi İş -Ticari İş Ayırımı ve Ayırımın Önemi 224 B. Ticari Hüküm 225 1. Tanım 225 2. Ticari Hüküm Olmanın Önemi 225 III. TACİR 225 A. Tanım 225 1. Gerçek Kişi Tacir 225 2. Tüzel Kişi Tacir 226 XXI B. Tacir Olmanın Sonuçları (Hükümleri) 226 IV. FATURA VE TEYİD MEKTUBU 227 A. Tanım 227 6. Fatura ve Teyid Mektubunun TTK. Bakımından Önemi 227 V. CARİ HESAP 227 A. Tanım 227 B. Geçerliliği 228 C. Süresi 228 D. Hesap Devreleri, Ara Bakiye ve Bakiye 228 E. Sona Ermesi 228 VI. TİCARİ DEFTERLER 229 A. Defter Tutma Zorunluluğu 229 B. Tutulması Gereken Defterler 229 1. Gerçek Kişi Tacirlerde 229 2. Tüzel Kişi Tacirlerde 229 C. Saklama Süresi 230 D. Ticari Defterlerin Lehe Delil Olması 230 E. Ticari Defterlerin Tutulmamasının Yaptırımı 230 VII. TACİR YARDIMCILARI 231 A. Bağımlı Tacir Yardımcıları 231 1. Ticari Mümessil 231 2. Ticari Vekil ′ 232 3. Seyyar Tüccar Memuru 232 B. Bağımsız Tacir Yardımcıları 233 1. Acente 233 2. Komisyoncu ,. 233 3. Ticaret işleri Tellâlı 234 VIII. TİCARET ŞİRKETLERİ 234 A. Kollektif Şirketler 234 B. Komandit Şirketler 236 C. Anonim Şirketler 237 1. Tanım 237 2. Unsurları 237 a. iktisadi Gaye 238 b. Ticaret Unvanı 238 c. Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar 238 d. Muayyen Esas Sermaye 238 e. Sınırlı Sorumlu Ortaklar 239 f. Malvarlığı İle Sorumlu Şirket 239 3. Anonim Şirketin Kuruluşu 239 XXII a. Ani Kuruluş 239 b. Tedrici Kuruluş 241 4. Anonim Şirketin Organları 242 a. Yönetim Kurulu 242 b. Genel Kurul 243 c. Denetçi / Denetçiler 243 5. Hisse Senetleri 244 6. Tahviller .′ 245 7. Anonim Şirketin Sona Ermesi 246 D. Limited Şirketler 246 E. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 247 F. Kooperatifler 247 BİBLİYOGRAFYA 249