Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (149)      Ağustos (69)      Temmuz (109)      Haziran (79)

Telif Hakkı Sözleşmesi ve Hakların Devri

Telif Hakkı Sözleşmesi ve Hakların DevriSayfa Sayısı
:  
215
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5529-8

58,50 TL

KİTAP HAKKINDA
Fikren üretileni ve üreteni korumayı hedefleyen Telif Hukuku, mevzuatımız içinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yer almaktadır. Kitabın inceleme konusu olan telif hakkının devrine ilişkin hükümler ise Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile kısmen Türk Borçlar Kanunu içinde yer almaktadır.

Telif hakkı, malî anlamda bir gayri maddî mal olarak sözleşmeler aracılığı ile devre konu olmaktadır. Bu nedenle kitapta, tüm önemli fikri hususlar ele alınarak; telif hakkının devri, sözleşme hukuku çerçevesinde incelenmektedir.

Esas olarak üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde; telif hakkı kavramı, hukuki niteliği, eser kavramı, eser çeşitleri ve eser sahipliği konuları üzerinde durularak bilimsel kapsam ortaya konulmakta, ikinci bölümünde; manevî haklar ile sözleşmelere konu olan mali hakların neler olduğu ve hangi sınırlamaların getirilmiş olduğu, üçüncü bölümde ise; telif hakkının devri ve devir sözleşmeleri incelenerek, hakkın devrinde izlenebilecek yollar, devir sözleşmelerinin hukuki niteliği ve sona ermesi durumları anlatılmaktadır. Aynı zamanda telif hakkının devri sözleşmelerinin, benzer veya benzer olarak addedilen; yayım sözleşmeleri, ruhsat (lisans) sözleşmeleri, eser (istisna) sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri ve satım sözleşmeleri gibi sözleşmeler ile benzer ve farklı yönleri ortaya konulmaktadır.

Kitapta, konuya ilişkin Yargıtay kararlarına ve uygulama örneklerine de yer verilerek telif hukuku uygulayıcılarının ve bu alanın gerek sektörel gerekse akademik takipçilerinin çalışmalarına katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
    Telif Hakkı
    Eser ve Eser Sahipliği
    Eser Üzerindeki Haklar ve Sınırları
    Telif Haklarının Devri ve Devir Sözleşmeleri
    Sözleşmenin Sona Ermesi
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
TELİF HAKKI, ESER VE ESER SAHİPLİĞİ
§1. TELİF HAKKI KAVRAMI  17
§2. TELİF HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  18
I. TELİF HAKLARININ ÖZELLİKLERİ  19
II. BENZERİ HAKLAR İLE İLİŞKİSİ  21
A. Aynî Haklar ile İlişkisi  21
B. Nisbî Haklar ile İlişkisi  23
§3. TELİF HUKUKUNDA YER ALAN “ESER” KAVRAMI  24
I. ESER KAVRAMI  24
II. ÖZELLİKLERİ  26
A. Sahibinin Hususiyetini Taşıma  26
B. Kanunda Yer Alması  30
III. TELİF ESER TÜRLERİ  31
A. İlim ve Edebiyat Eserleri  32
1. Dil veya Yazı Yolu ile İfade Edilen Eserler  32
2. Bilgisayar Programları (Yazılımlar)  34
3. Sözsüz Sahne Eserleri  37
4. Bedii vasfı Bulunmayan Fotoğraflar, Teknik Çalışmalar, Projeler ve Maketler  38
B. Müzik Eserleri  41
C. Güzel sanat Eserleri  43
D. Sinema Eserleri  48
E. İşlemeler ve Derlemeler  52
1. İşlemeler  52
2. Derlemeler  55
§4. ESER SAHİBİ  57
I. ESERİ OLUŞTURAN KİŞİNİN SAHİPLİĞİ  58
A. Tüzel kişilerin Eser Sahipliği  58
B. Çalışanların Eser Sahipliği  60
C. Sinema Eserlerinde Eser Sahipleri ve Kullanıma Yetkililer  64
II. BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN ESERLERDE SAHİPLİK  67
A. Sahiplerine Ait Kısımlara Ayrılabilen Eserler  68
B. Sahiplerine Ait Kısımlara Ayrılamayan Eserler  70
III. KARİNELER  75
İKİNCİ BÖLÜM
ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR VE SINIRLARI
§5. ESER ÜZERİNDEKİ HAKLAR  77
I. GENEL OLARAK  77
II. MANEVİ HAKLAR  78
A. Kamuya sunma  79
B. İsim Verme  85
C. Değişiklikten Men Etme  90
D. Malik ve Zilyede Doğrultulan Haklar  94
III. Mali Haklar  97
A. İşleme  98
B. Çoğaltma  101
C. Yayma  105
D. Temsil  108
E. Umuma İletim  110
F. Pay ve takip  113
§6. HAKLARIN SINIRLARI  116
I. KAMU DÜZENİ AÇISINDAN SINIRLAMALAR  117
II. KAMU YARARI ADINA SINIRLAMALAR  118
A. Mevzuat ve İçtihat Serbestliği  118
B. Nutuk ve Sözlerin Serbestliği  120
C. Temsil Serbestliği  120
D. Eğitim Öğretim Amacıyla Seçme ve Toplama eser Serbestisi  122
1. İktibas (Alıntı) Serbestisi  122
2. İntihal Yasağı  125
E. Gazete ve Haber İçerikleri  127
III. KİŞİ YARARINA MENFAAT DÜŞÜNCESİYLE SINIRLAMALAR  129
A. Çoğaltma Serbestisi  129
B. Teşhir ve Yayma Serbestisi  131
C. Umuma İletim Serbestisi  132
IV. HÜKÜMET YETKİLERİ İLE SINIRLAMALAR  133
A. Meslek Birliklerinin Kurulması  133
B. Eserlerin İşaretlenmesi (Sertifikasyon)  134
C. Pay ve takip Hakkı  135
D. Yayın Kuruluşları Tarafından Gerçekleştirilen Yayınlar  136
E. Devletin Faydalanma Yetkisi  136
§7. ESER NİTELİĞİNDE BULUNMASALAR DA KORUNAN FİKRİ ÇALIŞMALAR  136
I. BAĞLANTILI HAKLAR (KOMŞU HAKLAR)  137
II. HAKSIZ REKABET KAPSAMINDA KORUMA  142
III. ŞAHIS HAKLARI BAĞLAMINDA KORUMA  144
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TELİF HAKLARININ DEVRİ VE DEVİR SÖZLEŞMELERİ
§8. TELİF HAKLARININ DEVİR YOLLARI  148
I. SÖZLEŞME İLE DEVRİ  148
A. Malî Hakların Devri  148
B. Ruhsat (Lisans)  156
II. MİRAS YOLUYLA İNTİKAL  161
A. Manevi Hakların Geçişi  162
B. Malî Hakların Geçişi  163
C. Birden Fazla Kişiye Ait Telif Haklarının Geçişi  164
§9. TELİF HAKLARININ DEVRİ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI VE ŞEKLİ  165
I. HUKUKİ NİTELİĞİ  165
A. Rızaya Dayanması  166
B. Kişiliğe Bağlılığı  166
C. Kural Olarak Tam İki Tarafa Borç Yüklemesi  167
II. TARAFLARI, TARAFLARIN HAKLARI VE BORÇLARI  169
A. Devreden, Devredenin Hak ve Borçları  169
1. Devredenin Borçları  169
2. Devredenin Hakları  171
B. Devralan, Devralanın Hak ve Borçları  172
III. ŞEKLİ  174
§10. DİĞER SÖZLEŞME TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRIMASI  179
I. YAYIM SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  179
II. RUHSAT (LİSANS) SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  182
III. ESER SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  185
IV. HİZMET SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  189
V. SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  189
§11. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  191
I. SÖZLEŞME SÜRESİNİN DOLMASI VEYA AMACIN SONA ERMESİ  191
II. ESERİN ORTADAN KALKMASI  191
III. ESER SAHİBİNİN ŞAHSINDAN DOĞAN OBJEKTİF İMKÂNSIZLIKLAR  192
IV. DEVRALANIN İFLASI  193
V. CAYMA HAKKI  193
VI. SÜRENİN DOLMASI  198
SONUÇ  199
Yararlanılan Kaynaklar  205
Kavram Dizini  213