Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Taşınmaz Mal Haczi Ve Satışı ( 6183 Sayılı AATUHK Kapsamında )

Taşınmaz Mal Haczi Ve Satışı ( 6183 Sayılı AATUHK Kapsamında )Sayfa Sayısı
:  
534
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-5929-31-2

40,00 TL

öNSöZ


Türk Vergi Hukukunda, önem arzeden konulardan biri de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun\′da yer alan \"Taşınmaz Mal Haczi ve Satışı\" ile ilgilidir.

Taşınmaz malın haczi ve satışı, özellikli bazı durumlar dışında, kamu alacağının tahsilinde son aşama olarak başvurulan yoldur.


Bu yola başvurulmadan önceki aşamalarda, kamu alacağının doğması, vadesinde ödenmemesi, ödeme emri tebliği suretiyle kamu alacağının istenmesi, ödeme emrine itiraz, mal bildirimi, takip sürecinin devamı olarak \"haciz\" yoluna gidilmektedir. Taşınmaz mal haczi, haczin rehinli alacaklılara bildirilmesi, satış işlemlerinin başlaması, satış komisyonlarının oluşturulması, taşınmaz mallara değer biçme, satış şartnamesi ve satış ilanı sürecinin ardından, taşınmaz malların artırma ve ihalesi yoluna gidilmektedir.


Kuşkusuz ihalenin yapılamaması, ihalenin bozulması ve fesih gibi süreçler de söz konusu olabilmektedir.


Doç. Dr. Ahmet Erol, (6183 sayılı AATUHK Kapsamında) Taşınmaz Mal Haczi ve Satışı adlı bu eseri ile Türk Vergi Hukukunda önemli bir boşluğu doldurmuştur. Uygulamaya yönelik örnekler ilgili yasa maddelerinin gerekçeleri, emsal yargı kararlan ve özelgelerde, duraksamaya düşülen konular için yol gösterici niteliktedir.


Kitap, hem uygulamacılara hem de bilimsel çalışma ve araştırma yapanlara kaynak olma özelliği taşımaktadır.

Doç. Dr. Ahmet Erol\′u Türk Vergi Hukukuna kazandırdığı bu değerli eser nedeniyle içtenlikle kutluyorum.

Prof. Dr. Şükrü KIZILOT
SUNUŞ


Piyasada 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun konusunda azımsanmayacak sayıda yapıt bulunmaktadır. Ancak, 6183 sayılı Yasanın taşınmaz mal haczi ve satışı ile ilgili düzenlemeleri konusunda özel çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu durum, özellikle uygulamada büyük sorunlarla karşılaşan kurum ve kişiler açısından ciddi bir kaynak arayışı yaratmaktadır. İşte bu arayışa bir ölçüde yanıt vermek ve yardımcı olmak amacıyla bu geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirilmiştir.


Çalışmamızda sistematik bir yaklaşım izlenmiştir. Yasal
düzenlemenin her yönüyle kavranabilmesi için yasa maddesi, yasa
maddesinin gerekçesi, yasa maddesiyle ilgili ihtisas komisyonu
raporunda ortaya konulan görüşler, yasa maddesinin gerekçe ve
içtihadlar da dikkate alınarak açıklanması ve Yasa Maddesi ile ilgili
İçtihad Örnekleri (ağırlıklı olarak Danıştay kararlan) sistematiği içinde
konular irdelenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti\′nin
uluslararasılaşmasının doğal sonucu olarak yasal düzenlemelerin ingilizce metinlerinin TBMM\′de kurulacak büyük çaplı uzman komisyonlar eliyle Ingilizceye çevrilmesi ne yazık ki bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Bir ölçüde de olsa, bu sürece katkı sağlamak amacıyla çalışmamızda ele alınan 6183 sayılı Yasanın ilgili maddelerinin Türkçelerinin heme altında Ingilizceleri de verilmiştir.


Maddelere yönelik içtihad taramaları büyük bir özenle yapılmıştır. Olabildiği kadar güncel kararlar derlenmeye çalışılmıştır. Bu tarama ve ayıklama sürece gerçekten çok ciddi ve yorucu bir mesaiyi gerektirmiştir.


Çalışmanın sonunda da, vergi idaresinin ilgili maddelere yönelik uygulamalarını görebilmek amacıyla en güncelden başlayarak 1997 yılına kadar uzanan bir dizi özelge verilmiştir.

Bilimsel ve hukuki yaklaşımın esas alınması ve uygulamanın da buna eklenmesi, yargı kararlarının her bir madde ile ilgisinin kurularak verilmesiyle çalışmanın sadece uygulamacılar bakımından değil, bilimsel ve hukuk alemi içinde de yararlı olması amaçlanmıştır. Çalışmada bilimsel ve hukuki özenin odak olmasının bir nedeni de, bu çalışmanın yazarın Profesörlük sürecinde \" Temel Esef seçmiş olmasıdır.


Kitabın geliştirilmesi bakımından, kitaptaki eksiklik ve yanlışlıkların tarafıma bildirilmesi beni mutlu edecektir. Bu anlamda, katkıda bulunacak saygıdeğer okurlarıma şimdiden çok teşekkür ederim.

Vergi Hukuku alanına getirdiği olağanüstü devinim nedeniyle Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Şükrü KIZILOT ile kitabın hazırlığı ve baskısında büyük emekleri olan Yaklaşım Yayınlan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ekrem SARISU\′ya, Kitabın sayfa düzenini yapan Cengiz ŞIMŞIR\′e, gönlünü ve beynini koyarak muhteşem kitap kapakları tasarlayan Sayın Elvan TOKMAK a ve tüm Yaklaşım Ailesi çalışanlarına minnet ve şükranlarımı sunarım.

Çalışmalarım sırasında verdiği destek ve katkıdan dolayı Maliye Teftiş Kurulunda dönem arkadaşım, kardeşim Sevgili Kadir BAŞ a içten teşekkürler...

Kitabın yazılması sırasındaki emeklerinden dolayı Maliye Teftiş Kurulu İstanbul Grubu Turgut Akman Kitaplığı Memuru Talip DEMJRAL\′a teşekkür ederim.

Kitaplarımı yazacak enerjiyi, gönül gücünü ve beyinsel ışımayı bana büyük sevgileriyle veren Yaşam Arkadaşım, yoldaşım, gönüldaşım, sevgili eşim Nurdan EROL&; yaşamdaki her şeyimiz, bir tanemiz, gönüliçremiz, bugünümüz, yarınımız, canımız, kızımız Zeynep Eylül EROLa ne kadar teşekkür etsem az kalır...

Çalışmadaki tüm eksiklik ve yanlışlıklardan kendim sorumluyum. Bu anlamda istemeden yapılmış bir eksiklik, yanlışlık söz konusu ise, okurlarımdan ve tüm bilim aleminden özür dilerim. Çalışmadaki ortaya konulan tüm görüş, yorum ve yaklaşımlar tarafıma ait olup; görev yaptığım kurumları ve üniversiteleri bağlamaz; bu kurum ve üniversitelerin görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

Çalışmanın tüm kesimlere yararlı olmasını dilerim.

İstanbul, 06.01.2010
Doç. Dr. Ahmet EROL

il: ahmeterol@superonline.com e-mail: ahmeterol@ahmeterol.com.tr www.ahmeterol@com.tr
İÇİNDEKİLER


I. BÖLÜM
6183 SAYILI A/ITUHK\′NIN TEMEL HÜKÜMLERİ


1. YASANIN KAPSAMI 23

1.1. Yasa Maddesi 23
1.2. Madde Gerekçesi 23
1.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 24
1.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 25
1.5. Yasa Maddesi ile ilgili İçtihat 28


2. AATUHK\′DA KULLANILAN KAVRAMLAR 39


2.1. Yasa Maddesi 39
2.2. Madde Gerekçesi 40
2.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 41
2.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 41

2.4.1. Kamu Alacağı (Amme Alacağı) 41
2.4.2. Kamu Borçlusu veya Borçlu 41

2.4.2.1. Gerçek Kişi 42
2.4.2.2. Tüzel Kişi 42
2.4.2.3. Vergi Yükümlüleri 43
2.4.2.4. Vergi Sorumluları 43
2.4.2.5. Kefil 44
2.4.2.6. Yabancı Kişi ve Kurumların Temsilcileri 45
2.4.3. Alacaklı Kamu İdaresi 46


2.4.4. Tahsil Dairesi 47
2.4.5. Mal 47
2.4.6. Para Cezaları 49

2.4.6.1. Kamu Para Cezalan 49
2.4.6.2. Tazminat Para Cezaları 50
2.4.6.3. İnzibati Para Cezalan 50
2.4.7. Kovuşturma (Takibat) Cezaları 50
2.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihat 50


3. KAMU ALACAĞININ DOĞUMU 63


3.1. Yasa Maddesi (Ödeme Emri) 64
3.2. Madde Gerekçesi 65
3.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 65
3.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 66

3.4.1. Bir Kamu Alacağının Bulunması 66
3.4.2. Kamu Alacağının Vadesinde Ödenmemiş Olması 66
3.4.3. Ödeme Emrinde Bulunması Gereken Nitelikli Bilgiler 69
3.4.3.1. Kamu Borcunun Aslı ve Ferilerinin Nitelik ve
Tutarları 70
3.4.3.2. Borcunun Aslı ve Ferilerinin Nereye Yatırılacağı 70
3.4.3.3. Borcunun 7 Gün İçinde Yatırılmaması veya Mal
Bildiriminde Bulunulmaması Durumunda
Yapılacak İşlemlerin Belirtilmesi 70
3.4.4. Ödeme Emrinin Tebliği 71
3.4.4.1. Posta Yoluyla Tebliğ 74
3.4.4.2. Daire veya Komisyonda Yapılan Tebliğ 76
3.4.4.3. Memur Eliyle Tebliğ 76

3.4.4.4. Aracılı (Vasıtalı) Tebliğ 77
3.4.4.5. İlan Yoluyla Tebliğ 78
3.4.5. Borçlunun Mal veya Hakkını Elinde Bulunduran
Üçüncü Kişilerin Bildirimi 81
3.5. Yasa Maddesi ile ilgili İçtihad Örnekleri 82


4. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 161


4.1. Yasa Maddesi 161
4.2. Madde Gerekçesi 162
4.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 162
4.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 162
4.4.1. Ödeme Emrine İtiraz Etme Nedenleri 163
4.4.11 Borcun Tümüyle Ödendiği Savı 163
4.4.1.2. Borcun Kısmen Ödendiği Savı 164
4.4.1.3. Borcun Zamanaşımına Uğradığı Savı 164
4.4.2. Ödeme Emrine İtirazın Hukuki Sonuçları 164
4.4.2.1. Ödeme Emrinin Durdurulması 165
4.4.2.2. Kamu Borçlusunun Açtığı Davada Haksız
Bulunması 765
4.4.2.3. Kamu Borçlusunun Mal Bildirimin Bulunması 165
4.4.3. Ödeme Emrine Açılacak Davanın Şekil Koşulları 166
4.4.3.1. Dava Süresi ve Davanın Önceliği 166
4.4.3.2. Dava Bakacak Yargı Yeri 167
4.5. Yasa Maddesi ile İlgili İçtihad Örnekleri 168


5. MAL BİLDİRİMİ 234


5.1. Yasa Maddesi 234
5.2. Madde Gerekçesi 234
5.3. Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 235
5.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 235
5.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 239


6. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAYANLAR 240

6.1. Yasa Maddesi 240
6.2. Madde Gerekçesi 240
6.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 241
6.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 241
6.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 242


7. MAL EDİNME ve MAL ARTMALARI 243


7.1. Yasa Maddesi 243
7.2. Madde Gerekçesi 243
7.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 243
7.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 243
7.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 243


8. TEMİNATLI ALACAKLARDA TAKİP 244


8.1. Yasa Maddesi 244
8.2. Madde Gerekçesi 244
8.3. Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 244
8.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 244
8.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 246
9. KEFİL ve YABANCI ŞAHIS veya KURUMLAR MÜMESSİLLERİNİ TAKİP 273
9.1. Yasa Maddesi 273

9.2. Madde Gerekçesi 273
9.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 273
9.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 273
9.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 274


10. HACİZ 285


10.1. Yasa Maddesi 285
10.2. Madde Gerekçesi 286
10.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 286
10.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 286
10.4.1. Haciz İşleminde Özellikli Durumlar 287
10.4.1.1. Haciz Borçlunun Mal Bildiriminde Bildirdiği
Mal, Hak ve Alacaklarına Yönelik Olmalıdır 287
10.4.1.2. Haciz Borçlunun Mal Bildiriminde Bildirdiği
Mal, Hak ve Alacaklarla Sınırlı Değildir 288
10.4.1.3. Mülkiyeti Tartışmalı veya İhtiyati Hacze Konu
Malların Haczi En Sona Bırakılır 288
10.4.1.4. Haczedilen Mal, Hak ve Alacakların İşletme
Gelirleri ve Hasılatları 289
10.4.2. Haciz İşleminde Uyulması Gereken Şekli Hukuk 289
10.4.3. Haciz İşleminin Hukuki Sonuçları 292
10.4.4. Haciz İşlemine İtiraz 293
10.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 295
II. BOLUM

6183 SAYILI AATUHKNIN TAŞINMAZ MAL HACZİ VE SATIŞINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ


1. GENEL AÇIKLMA..... 321

2. TAŞINMAZ MAL HACZİ 3232.1. Yasa Maddesi 323
2.2. Madde Gerekçesi 324
2.3. Maddeye İlişkin Komisyon Raporu 324
2.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 324

2.4.1. Genel Açıklama 324
2.4.2. Taşınmaz Haczinde Yöntem 327
2.4.3. Taşınmaz Haczinde Haciz Belgesi (Varakası) 328
2.4.4. Taşınmaz Haczinin Sonuçları 328

2.4.4.1. Alacaklı Kamu İdaresi Yönünden Sonuçlar 328
2.4.4.2. Kamu Borçlusu Yönünden Sonuçlar 329
2.4.4.3. Üçüncü Kişiler Yönünden Sonuçlar. 329

2.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 329
2.6. Yargıtay Kararları 349


3. HACZİN REHİNLİ ALACAKLILARA BİLDİRİLMESİ 350

3.1. Yasa Maddesi 350
3.2. Madde Gerekçesi 350
3.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 351
3.4. Yasa Maddesinin Açıklanması 351
3.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 3514. SATIŞ VE SATIŞ KOMİSYONLARI 357


4.1. Yasa Maddesi 357
4.2. Madde Gerekçesi 357
4.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 357
4.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 357
4.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 362


5. TAŞINMAZ MALLARDA DEĞER BİÇME 366


5.1. Yasa Maddesi 366
5.2. Madde Gerekçesi 366
5.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 366
5.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 366
5.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 370


6. TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ ŞARTNAMESİ 374


6.1. Yasa Maddesi 374
6.2. Madde Gerekçesi 375
6.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 375
6.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 375
6.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 378


7. TAŞINMAZ MAL SATIŞINDA İLAN 380


7.1. Yasa Maddesi 380
7.2. Madde Gerekçesi 380
7.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 380
7.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 380

7.4.1. ilanda Yer Alacak Hususlar 381
7.4.2. İlanın Şekli 385


7.4.3. İlanın Tebliği 385
7.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 387


8. TAŞINMAZ MALLARDA ARTIRMA ve İHALE 393


8.1. Yasa Maddesi 393
8.2. Madde Gerekçesi 394
8.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 394
8.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 394

8.4.1. Genel Açıklama 394
8.4.2. İhalenin Yapılma Şekli 395
8.4.3. İhalenin Koşulları 395

8.4.3.1. Teminat İstenmesi 395
8.4.3.2. Artırma Ölçütü 397
8.4.3.3. Taşınmazın Üzerindeki Rehin ve Rüçhan Haklı
Alacaklar 398
8.4.3.4. Taşınmazın Bölümlenebilir (Tefrik Edilebilir)
Olması 398
8.4.4. İhale Kararının İlgililere Tebliğ Edilmesi 398
8.4.5. İhale Edilen Taşınmazın Teslim ve Tapuya Tescili 400
8.5. Yasa Maddesi ile İlgili içtihad Örnekleri 401


9. ARTIRMANIN UZATILMASI 409

9.1. Yasa Maddesi 409
9.2. Madde Gerekçesi 409
9.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 409
9.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 409
9.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 410


10. İHALENİN YAPILAMAMASI 413

10.1. Yasa Maddesi 413
10.2. Madde Gerekçesi 413
10.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 414
10.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 414
10.5. Yasa Maddesi ile ilgili İçtihad Örnekleri 415


11. TAŞINMAZ SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ 419

11.1. Yasa Maddesi 419
11.2. Madde Gerekçesi 419
11.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 419
11.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 421

11.4.1. Ek Ödeme Süresi 421
11.4.2. İhalenin Feshi ve Sonuçları 422

11.4.2.1. Taşınmaz 7 Gün Süreyle Satışa Yeniden Çıkarılır 422
11.4.2.2. İkinci Artırmada Taşınmaz En Yüksek Teklifi
Verene İhale Edilir 423
11.4.2.3. Birinci Artırmada Taşınmazın Bedelini
Ödemeyerek İhalenin Feshine Neden Olan
Kişinin Sorumluluğu 423
11.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 424

12. TAŞINMAZLARIN TEFERRUGU ve GERİ VERİLMESİ 426

12.1. Yasa Maddesi .....426
12.2. Madde Gerekçesi 427
12.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 427
12.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 427
12.4.1. Taşınmazın Mülkiyetinin Devlete Geçmesi 428

12.4.2. Taşınmazın Mülkiyetinin Yeniden Kamu Borçlusuna
Geçmesi 428
12.4.3. Taşınmazın Mülkiyetinin Yeniden Kamu Borçlusuna
Geçmesi 429
12.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örnekleri 429


13. İHALENİN SONUCU FESİH ve TESCİL 438

13.1. Yasa Maddesi 438
13.2. Madde Gerekçesi 438
13.3. Maddeye ilişkin Komisyon Raporu 438
13.4. Yasa Maddesinin Açıklaması 440
13.4.1. İhalenin Bozulmasının Nedenleri 441
13.4.1.1. İhale Sürecinden Önceki İşlemler Nedeniyle
İhalenin Bozulması 441
13.4.1.2. İhale Sürecine Yönelik İşlemler Nedeniyle
İhalenin Bozulması 442
13.4.2. İhalenin Bozulmasında Yöntem 442
13.4.2.1. İhalenin Bozulmasında Süre 442
13.4.2.2. İhalenin Bozulma Kararını Verecek Organ 443

13.4.3. İhalenin Bozulmasının Hukuki Sonuçları 443
13.4.4. Tapuya Tescil Sonrası işlemler 445
13.4.4.1. Satışı Yapılan Taşınmazın Eski Malikin
Kullanımında Olması Durumu 446
13.4.4.2. Satışı Yapılan Taşınmazın Üçüncü Kişi
Kullanımında veya İşgalinde Olması Durumu 446
13.5. Yasa Maddesi ile ilgili içtihad Örneklen 447III. BÖLÜM

TAŞINMAZ HACZİ VE SATIŞI İLE İLGİLİ ÖZELGE
ÖRNEKLERİ


Taşınmaz Haczi Ve Satışı İle İlgili Özelge Örnekleri 463

Yararlanılan Kaynaklar ,.535