Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (18)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik

Tarımsal Değer Biçme ve BilirkişilikSayfa Sayısı
:  
358
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-975-464-054-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...GİRİŞ Değer biçme, tarımsal, kentsel ve sınai tüm mal, gelir ve haklara de¬ğer biçmeyle uğraşan bir bilim dalıdır. Bu kitapta ise çoğunlukla tarımsal değer biçme konusu incelenmiş bulunmaktadır. Tarımsal değer biçmeyi genel, özel ve yasal (Bilirkişilik) olarak ayrıntılı bir biçimde incelemeye geçmeden önce, tarımsal değer biçmenin nerelerde kullanıldığını burada kısaca belirtmekte yarar görüyoruz. Kitabımızın konusunu oluşturan tarımsal değer biçme, pratik bir de¬ğer tahminini aşarak son yıllarda bilimsel bir değer biçmeye dönüşmüş¬tür. Bunun içindir ki üniversitelerde, özellikle de ziraat fakültelerinde ders olarak okutulmaktadır. Ziraat mühendislerinin yasal olarak değer biçmeye ilişkin bilirkişilik yapma hakkına sahip olmaları, konunun öne¬mini arttırmış ve yayılmasını sağlamıştır. Değer biçme bilimi, sadece yasal bilirkişilikte değil, çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir kere her türlü toprak alım-satımında, satın alan veya satan kişi, satınaldığı veya sattığı tarla arazisi veya meyveliğin alım veya satış fiya¬tını bilmek istediğinde değerini biçtirebilir/biçtirmelidir. Sadece taşınmaz malların değil, hayvan, alet ve makina gibi taşınır malların veya çeşitli tarımsal ürünlerin alım-satım veya maliyet fiyatları bilinmek istenildiğinde de değer biçme yöntemlerinden yararlanılarak değer biçilmektedir. Mal sahibi, ortakçı veya kiracılıkla işletilen bir araziden elde edilecek gelirin hesaplanması da değer biçme yöntemlerine göre yapılmaktadır. Tarımsal kredi alma veya vermede de değer biçmeden yararlanılmak¬tadır. Krediye temel oluşturan toprağın ipotek değerinin veya gelirinin saptanması da değer biçmenin konuları arasındadır. Değer biçmenin ülkemizde en yaygın olarak kullanıldığı alan ise ka¬mulaştırmadır. Baraj, yol yapımı veya benzeri nedenlerle her yıl binlerce dekar arazi veya arsa kamulaştırılmaktadır. Bu durumda çeşitli aşamalar¬da kamulaştırılan arazi veya arsanın değerinin biçilmesine gereksinim duyulmaktadır. Değer biçmenin çok yaygın olarak kullanıldığı bir alan da tarımsal sigortadır. Tarımsal sigortada hasar oranı, prim ve tazminatın belirlen¬mesi de tarımsal değer biçmenin konuları arasındadır. 17 Ayrıca, tarımsal vergilendirmede, emlak ve tarımsal gelir vergisinin birçok aşamalarında da tarımsal değer biçmeden geniş oranda yararlanıl¬maktadır. Hatta miras bölüşümünde varislere düşen payların hesaplanmasında da değer biçmeden yararlanılmaktadır. Tarımsal işletmelerde defter tutmada da, özellikle envanter tespitinde değer biçme yöntemleri kullanılmaktadır. Zarar-ziyan tespiti de değer biçmenin konuları arasındadır. Zarar-ziyan tespiti yapan ziraat mühendisleri veya tarım teknisyenleri, tarımsal değer biçme kriter ve yöntemlerinden yararlanmaktadırlar. Ülkemizde geniş bir biçimde uygulanan arazi toplulaştırması da değer biçme konusunu çok yakından ilgilendirmektedir. Toprak reformunda kamulaştırılacak veya dağıtılacak toprağın değe¬rinin tespiti de tarımsal değer biçme yöntemlerinden yararlanılarak yapı¬labilmektedir. Ayrıca, bir nevi kamulaştırma olan irtifak hakkı kurulması ve irtifak hakkının değerinin hesaplanmasında da değer biçme yöntemleri kulla¬nılmaktadır. Çeşitli arsa ve binalara değişik nedenlerle değer biçme de, değer biç¬menin uğraşı alanı içerisindedir. Ormancılıkta değer biçme de genel ve tarımsal değer biçmenin özel konuları arasında olmakla beraber kendine özgü bazı nitelikler taşımakta¬dır. Değişik nedenlerle tarıma verilen çevresel zararların belirlenmesi ve değerlendirilmesi de tarımsal değer biçme bilim ve yöntemlerinden yarar¬lanılarak yapılmaktadır. Çevre kirlenmesinin önlenmesi, son yıllarda dünyada ve ülkemizde büyük önem taşımağa başlamıştır. Çevreyi kirle¬tenlere, verdikleri her türlü zararın ödettirilmesi yoluyla çevre kirlenme¬sinin azaltılması veya tümden önlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için de çevreye verilen zararların doğru olarak saptanması gerekmektedir. İşte bu konu da son yıllarda değer biçmenin önemli uğraşı alanlarından biri ol¬maya başlamıştır. Görüldüğü üzere, genel, özel ve yasal (Bilirkişilik) tarımsal değer biçme çok değişik konuları çok yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizde henüz bu değişik konuların tümünde değer biçme yönün¬den bilimsel araştırmalar yapılamamıştır. Esasında, ülkemizde tarımsal değer biçme konusunda yapılan tüm araştırmalar parmakla sayılacak kadar azdır. Onlarda genellikle üniversitelerde yapılan yüksek lisans veya doktora çalışmalarıdır. 18 Araştırma noksanlığı nedeniyle, tarımsal değer biçmenin bazı önemli özel konuları (kredi, orman, çevre gibi) kitabımızın birinci baskısında (1994) yer almamış bulunmaktaydı. Kitabımızın ikinci (2001) ve özellik¬le de bu baskısı ise bu konulardan önemli bir kısmını (kredi, meyvesiz ağaçlar, ormancılık, çevre) da kapsamına almış bulunmaktadır. Ancak şimdiden belirtelim ki, kitabımızın bu baskısında yer alan bu özel konu¬larda değer biçmeyle uğraşan kimselerin, sadece bu özel konu kısımların¬dan değil, yakın ilgisi nedeniyle kitabımızın genel değer biçme bölümün¬den de geniş oranda yararlanabilirler. Bugünkü haliyle kitabımız üç ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm genel tarımsal değer biçmeye ayrılmıştır. Burada de¬ğer biçme konusunda genel bilgiler verildikten sonra, değer biçme kriter ve yöntemleri incelenmekte ve bu yöntemlere göre bir tarla arazisinin veya bir çiftliğin değerinin nasıl biçildiği bütün ayrıntılarıyla kuramsal ve sayısal uygulamalı olarak gösterilmektedir. İkinci bölüm, özel tarımsal değer biçme konularına ayrılmıştır. Bu¬rada meyve bahçeleri ile meyvesiz ağaçlar, arsa ve yapılar, tarımsal kredi, çevre ve ormancılık gibi özel konularda, bilimsel olarak muhtelif yöntem¬lere göre değer biçmenin nasıl yapıldığı, yine kuramsal ve sayısal uygu¬lamalı olarak açıklanmış bulunmaktadır. Üçüncü bölüm ise bilirkişiliğe ayrılmıştır. Burada bilirkişilik konusu, genel ve özel tarımsal değer biçme konularına dayanmakla beraber, bir "bilirkişi rehberi′" biçiminde pratik ve uygulamalı yönüyle ele alınmıştır. Burada, çeşitli yasalara göre değişik konularda değer biçmenin nasıl ya¬pıldığı Bilirkişilik adı altında incelenmiştir. Bilirkişilik olarak özellikle 1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasına ve bunda Nisan 2001 yılında 4650 sayılı yasa ile yapılan değişikliklere göre tam ve kısmen kamulaştırmada değerin nasıl biçildiği ve bilirkişi raporunun nasıl hazır¬landığı, zarar-ziyanın saptanması ve tarımsal sigortada değer biçme konu¬ları işlenmiş bulunmaktadır. Ayrıca kitabın sonunda değer biçmeyle ilgili mali hesaplar, arazi tanımı için örnek ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası, 1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası ve bunda 24.4.2001 gün ve 4650 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler, bilirkişi davetiye örneği; tam kamulaştırma, kısmen kamulaştırma, irtifak hakkı kurulması konularında bilirkişi raporu örnekleri, mali tablolar ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bi¬lirkişilik Yönetmeliği ek olarak vermiştir. Hatta kitabın en sonunda, bu kitapla doğrudan çok ilgili olmamakla beraber, bir deneme mahiyetinde, "Resimde (tablolara) değer biçme" adı altında son bir özel ek de yer almış bulunmaktadır. 19 ÖNSÖZ TARIMSAL DEĞER BİÇME VE BİLİRKİŞİLİK (Güncelleşmiş Üçüncü Baskı) adı altında yayımladığımız bu kitabın 2001 yılındaki ikin¬ci baskısı tükenmiş bulunmaktadır. Aradan yedi yıl geçmiş olduğundan bu üçüncü baskı için ikinci baskıdaki tüm bilgi ve sayılar yenilenerek güncelleştirilmiş ve hatta bazı kısımlar genişletilmiştir. Ayrıca, ikinci baskıdan sonra değer biçme ve bilirkişilik konusunda yayımlanan bazı önemli yerli ve yabancı kitap, makale ve araştırmalar ilgili yerlerde kul¬lanılmış ve kitabın sonundaki yararlanılan kaynaklar listesine de eklen¬miştir. Kitabımızın üçüncü baskısındaki en önemli yenilik ise parasal değerlerde olmuştur. Nitekim ikinci baskıdaki altı sıfırlı değerler Yeni Türk Lirası değerlerine göre (1.000.000 TL = 1 YTL) tümden değiştirile¬rek YTL değerlerine, bugünkü fiyatları da gözönüne alarak güncelleştiri¬lerek dönüştürülmüştür. Ancak bugün yürürlükte olan YTL 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren ayni değerle TL.sına dönüşeceğinden, diğer bir deyimle YTL.nin Y′si atılacağından; kitabımızdaki parasal sayılar değer olarak YTL cinsinden verilmiş; fakat Türk Lirası (TL) olarak yazılmıştır. Bu demektir ki, 1 Ocak 2009 tarihine kadar kitabımızdaki TL yazıları YTL olarak, 1 Ocak 2009′dan itibaren ise TL (lira) olarak okunacaktır. Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik adını taşıyan bu kitabımız ile değer biçme konusundaki elli yıla yakın birikimimizin (bu konudaki ilk kitabımız Zirai Kıymet Takdiri adı altında 1959 yılında yayımlanmış ve daha sonra geliştirilerek ve genişletilerek birçok baskıları yapılmış; bu arada 1958′den 2000 yılına kadar Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesin¬de lisans ve yüksek lisans düzeyinde tarımsal değer biçme dersleri veril¬miş ve çeşitli araştırmalar yapılmış ve yaptırılmıştır) kurumsal ve uygu¬lamalı sonuçlan sistematik bir yöntemle geniş ve ayrıntılı bir biçimde okuyucuya verilmeğe çalışılmıştır. Bütün bu yönleriyle kitabımızın güncelleşmiş üçüncü baskısı da ta¬rımsal değer biçme ve bilirkişilikle ilgilenen herkesin kolaylıkla yararla¬nabileceği ve güvenle başvurabileceği bir kitap olma niteliğindedir. Kitabımızın bu alanda var olduğuna kuşku duymadığın bir boşluğu önemli oranda doldurması ve Ziraat Fakültesi öğrencileri, ziraat mühen¬disleri, tarım teknisyenleri, orman ve çevre mühendisleri, veteriner he- 7 kimler, tarımsal sigorta ve tarımsal kredi uzmanları, bilirkişiler ve hatta değer biçme ve bilirkişilik konusunda uygulama içerisinde olan avukat, yargıç ve ilgili tüm okurlara yararlı ve yardımcı olmasını dilemekte ve umut etmekteyiz. Son olarak, değer biçme konusunda yüksek lisans ve doktora çalışma¬larını yanımda yapmış olup kitabımın "Çevre Kirliliğinde Değer Biçme" kısmını hazırlamış bulunan Doç. Dr. Harun Tanrıvermiş ile kitaptaki sayısal değerlerin yenilenmesinde yardımcı olan öğrencim Dr. Gülsen Keskin′e değerli katkılarından dolayı; ayrıca kitabımın güncelleşmiş bu üçüncü baskısını da titiz bir çalışma ile kısa sürede basan ve yayımlayan ve dağıtan Yetkin Yayınevi sorumluları Sayın Ziya Gülkök ve Sayın Muharrem Başere burada teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ankara, Mayıs 2008 Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLAYİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 GİRİŞ 17 Birinci Bölüm GENEL TARİMSAL DEĞER BİÇME I. GENEL KAVRAMLAR 23 1. Tanım 23 2. Tarımsal Değer Biçme Öğretiminin Amacı 23 3. Diğer Bilgiler Gereği 23 4. Yerel Deneyimin Önemi 24 5. Fiyat ve Biçilen Değer 25 6. Amaca Göre Biçilen Değerin Değişmesi 25 II. DEĞER BİÇME KRİTERLERİ 28 1. Değer Biçme Kriterlerinin Anlamı ve Sınıflama 28 2. Pazar Fiyatı Kriteri 29 3. Maliyet Kriteri 32 4. Gelirlerin Kapitalizasyonu Kriteri 33 5. İkâme Fiyatı Kriteri 34 6. Dönüşüm Fiyatı Kriteri 35 7. Tamamlayıcı Değer Kriteri 36 III. DEĞER BİÇME YÖNTEMLERİ 37 1. Anlamı ve Sınıflama 37 2. Sentetik Yöntemin Esasları 38 3. Analitik Yöntemin Esasları 39 IV. DEĞER BİÇMEYE KONU OLAN EKONOMİK MALLAR 42 V. ARAZİNİN DEĞER BİÇME NİTELİKLERİ 44 1. Aktüel, Potansiyel ve Normal Nitelikler 44 2. Satış Fiyatının Aranmasında İzlenecek Yol 45 VI. BİR ARAZİYE SENTETİK YÖNTEME GÖRE DEĞER BİÇME 47 1. Genel Bilgiler 47 2. Kişisel Kanıya Dayanan Sentetik Değer Biçme Yöntemi 48 2.1. Dolaysız Sentetik Değer Biçme Yöntemi 48 2.2. Dolaylı Sentetik Değer Biçme Yöntemi 48 3. Karşılaştırmaya Dayanan Sentetik Değer Biçme Yöntemi 48 3.1. Basit Karşılaştırmaya Dayanan Sentetik Değer Biçme Yöntemi 49 3.2. Bileşik Karşılaştırmaya Dayanan Sentetik Değer Biçme Yöntemi 50 4. Katsayı Esasına Dayanan Sentetik Değer Biçme Yöntemi 51 5. Tipik Değerlere Dayanan Sentetik Değer Biçme Yöntemi 52 MAL SAHİBİ TARAFINDAN İŞLETİLEN BİR ÇİFTLİĞE ANALİTİK YÖNTEME GÖRE DEĞER BİÇME 55 1. Çiftliğin Tanımı ve Değerini Etkileyen Niteliklerin Belirlenmesi 55 1.1 Çiftliğin Konumu 55 1.2. Toprağın Verimliliği 57 1.3. Bina, Ağaç Sermayesi ve Çiftlik İçi Yol Durumu 58 1.4. Arazinin Genişliği 59 1.5. Arazinin Biçim ve Oluşumu 59 1.6. Çiftliğin Bulunduğu Bölgedeki Normal Değer Biçme Niteliklerinin Saptanması 60 2. Çiftlik Rantı 62 2.1. Gayrisaf Hasıla 63 2.2. Masraflar (M) 67 2.3. İdare Ücret Karşılığı (İÜ) 69 2.4. El Emeği Ücret Karşılığı (EÜ) 69 2.5. Müstecir Sermayesi Faizi (MF) 71 2.6. Vergiler (V) 72 3. Kapitalizasyon Faiz Oranı 72 3.1. Kapitalizasyon Faiz Oranının Düşük Olmasının Nedenleri 72 3.2. Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması 73 4. Çiftliğin Satış Fiyatının Bulunması 75 4.1. Ekleme ve Çıkarmalar 75 4.2. Çiftliğin Teslim Koşulları 78 VIII. KİRACILIKLA İŞLETİLEN BİR ÇİFTLİĞE ANALİTİK YÖNTEME GÖRE DEĞER BİÇME 80 1. Çiftlik Rantının Saptanması 80 2. Kiracılık Yönteminde Çiftliğin Gerçekte Kiracılıkla İşletilmesi Zorunlu Değildir 80 IX. ORTAKÇILIKLA İŞLETİLEN BİR ÇİFTLİĞE ANALİTİK YÖNTEME GÖRE DEĞER BİÇME 83 X. SENTETİK VE ANALİTİK YÖNTEMİN YEĞLENDİKLERİ DURUMLAR 86 XI. ANALİTİK YÖNTEMİN UYGULAMASI 88 1. Analitik Yöntemin Özeti 88 2. Analitik Değer Biçme Raporu 88 3. Mal Sahibi Tarafından İşletilen Bir Çiftliğin Satış Fiyatının Analitik Olarak Değerinin Biçilmesi Uygulaması 93 4. Ortakçılıkla İşletilen Bir Çiftliğin Satış Fiyatının Analitik Olarak Değerinin Biçilmesi Uygulaması 99 5. Ortakçılık ve Kiracılıkla İlgili Örnek Problemler 102 İkinci Bölüm ÖZEL TARIMSAL DEĞER BİÇME XII. MEYVE BAHÇELERİNE DEĞER BİÇME 107 1. Genel Bilgiler 107 2. Sentetik Yönteme Göre Meyve Bahçelerine Değer Biçme 107 3. Analitik Yönteme Göre Meyve Bahçelerine Değer Biçme 108 3.1. Aynı Yaşta Meyve Ağaçlarıyla Kaplı Bir Toprağa Analitik Değer Biçme İçin Genel Bilgiler 109 3.2. Meyvelik Olabilir Çıplak Bir Toprağın Analitik Yönteme Göre Değerinin Biçilmesi 114 3.3. Herhangi Bir t Yılı Başlangıcındaki Bir Meyveliğe Değer Biçme 117 3.4. En Ekonomik Ömrün Saptanması 118 11 3.5. Meyveliklere Analitik Değer Biçmede Özel Bir Durum (Zeytinlik) 120 4. Analitik Yönteme Göre Bir Meyveliğe Değer Biçme Uygulaması 120 4.1. Bağlık Bir Arazinin Sıfır Anındaki (Toprak Çıplakken) Satış Fiyatı Değerinin Biçilmesi Uygulaması 120 4.2. On Yaşındaki Bir Bağa Değer Biçme Uygulaması 124 4.3. Bağın En Ekonomik Ömrünün Saptanması Uygulaması 125 XIII. MEYVESİZ AĞAÇLARA DEĞER BİÇME 128 1. Genel Bilgiler 128 2. Meyvesiz Ağaçlarda Değer Biçme Yöntemleri 128 2.1. Çıplak arazi değerinin biçilmesi 129 2.2. Meyvesiz ağaçlara değer biçilmesi 132 3. Genel Değerlendirme 135 XIV. ARSALARA DEĞER BİÇME 137 1. Genel Bilgiler 137 2. Muhtelif Kriterlere Göre Arsalara Değer Biçme 137 XV. YAPILARA DEĞER BİÇME 141 1. Genel Bilgiler 141 2. Yapının Envanteri 141 3. Muhtelif Kriterlere Göre Yapılara Değer Biçme 144 4. Tarımsal İşletme İçindeki Yapılara Değer Biçme 150 XVI. TARIMSAL KREDİLERDE DEĞER BİÇME 153 1. Genel Bilgiler 153 2. Tarımsal Kredilerde Değer Biçmenin Teorik Esasları 155 2.1. Tarihçe 155 2.2. Amaçları ve gerekliliği 156 2.3. Aşamaları ve yöntemleri 158 3. Ülkemizde T.C. Ziraat Bankası Kredilerinde Değer Biçme Uygulamalarının Genel Değerlendirmesi 166 4. Genel Değerlendirme 173 XVII. ÇEVRE KİRLİLİĞİNDE DEĞER BİÇME 176 1. Genel Bilgiler 176 2. Çevresel Mallar ve Kirlilik Zararlarına Değer Biçme Yöntemleri 178 12 2.1. Parasal Değer Biçme Yöntemleri 179 2.2. Çevresel Etkilerin Fiziksel Büyüklükler Olarak Değerlenmesi 189 3. Türkiye′de Kirlilik Zararlarına Değer Biçme Uygulamaları 192 4. Genel Değerlendirme 195 XVIII. ORMANCILIKTA DEĞER BİÇME 198 1. Genel Bilgiler 198 2. Sentetik Yönteme Göre Ormana Değer Biçme 199 3. Analitik Yönteme Göre Ormana Değer Biçme 201 3.1. Orman Arazisinin Çıplak Toprak (Toprak Sermayesi) Değerini Biçme 202 3.2. Ormana Değer Biçme (Çıplak Toprak Üzerindeki Ağaçlar) 203 3.3. Düzenli Yıllık Sabit Gelir Getiren Ormanlara Değer Biçme 204 Üçüncü Bölüm BİLİRKİŞİLİK XIX. BİLİRKİŞİLİĞE GİRİŞ 207 1. Bilirkişinin Tanımı, Önemi ve Sorumluluğu 207 2. Bilirkişi Raporunun Etkisi 209 3. Ziraat Mühendislerinin Karşılaştıkları Bilirkişilik Konuları 210 XX. BİLİRKİŞİLİĞİN DAYANDIĞI MEVZUAT 212 1. Bilirkişiliğin Ana Mevzuatı 212 2. Kamulaştırma Bilirkişiliğinin Dayandığı Mevzuat 213 3. Tarımsal Zarar Ziyanın Saptanması İle İlgili Bilirkişilik Mevzuatı 214 4. Tarımsal Sigortalarda Bilirkişilik Mevzuatı 214 XXI. BİLİRKİŞİNİN SEÇİLMESİ VE MAHKEMEYE GİDİŞİ 216 1. Genel İlkeler 216 2. Bilirkişinin Seçilmesi 217 3. Bilirkişi Mahkemede 217 4. Bilirkişinin Dava Yerine Gidişi 218 5. Bilirkişinin Dava Yerinde Gözönüne Alacağı Hususlar ve Veri Toplaması 219 13 XXII. KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİLİK 220 1. Genel Bilgiler 220 2. Tam Kamulaştırma 224 2.1. Taşınmazın Cins ve Nevi 225 2.2. Taşınmazın Yüzölçümü 227 2.3. Taşınmazın Kıymetini Etkileyebilecek Bütün Nitelik ve Unsurlar ve Her Unsurun Ayrı Ayrı Değeri 228 2.4. Varsa Vergi Beyanı 232 2.5. Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Takdirleri 234 2.6. Arazilerde, Taşınmaz Mal veya Kaynağın Kamulaştırma Tarihindeki Mevki ve Şartlarına Göre ve Olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelir 235 2.7. Arsalarda, Kamulaştırma Gününden Önceki Özel Amacı Olmayan Emsal Satışlara Göre Satış Değeri 236 2.8. Yapılarda, Kamulaştırma Tarihindeki Resmi Birim Fiyatları ve Yapı Maliyet Hesapları ve Yıpranma Payı 236 2.9. Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçüler 237 3. Kısmen Kamulaştırma 238 4. İrtifak Hakkı Kurulması 240 XXIII. ZARAR ZİYANIN SAPTANMASI İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİLİK 242 XXIV. TARIMSAL SİGORTA İLE İLGİLİ BİLİRKİŞİLİK 243 1. Dolu Sigortası 244 2. Hayvan Hayat Sigortası 247 3. Yangın Sigortası 248 4. Sera Sigortası 249 5. Tarım Alet ve Makinaları Sigortası 249 XXV. TOPLANILAN VERİLERİN İŞLENMESİ, BİLİRKİŞİ RAPORUNUN YAZILMASI VE VERİLMESİ 250 1. Toplanılan Verilerin İşlenmesi 250 2. Bilirkişi Raporunun Yazılması 250 3. Bilirkişi Raporunun Verilmesi 254 14 EK: 1 DEĞER BİÇMEYLE İLGİLİ MALI HESAPLAR 256 1. Faiz 256 2. Basit Faiz 256 3. Bileşik Faiz 259 4. Senelik 262 5. Periyodik Gelir 267 EK: 2 ARAZİ TANIMI (BETİMLEMESİ) İÇİN ÖRNEK 270 EK: 3 HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 275 EK: 4 KAMULAŞTIRMA KANUNU 278 EK: 5 BİLİRKİŞİ DAVETİYE ÖRNEĞİ 303 EK: 6 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİ YÖNETMELİĞİ 305 EK: 7 TAM KAMULAŞTIRMA YAPILAN ARAZİ BİLİRKİŞİLİĞİ RAPOR ÖRNEĞİ 308 EK: 8 KISMEN ARSA KAMULAŞTIRMASI İÇİN BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEĞİ 313 EK: 9 İRTİFAK HAKKI KURULMASI İÇİN BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEĞİ 318 EK: 10 MALİ TABLOLAR 321 ÖZEL EK: 11 RESİMDE (TABLOLARA) DEĞER BİÇME 341 YARARLANILAN KAYNAKLAR 351 15