Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Tapu Sicili Ve Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin Sorumluluğu

Tapu Sicili Ve Tapu Sicilinin Tutulmasında Devletin SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
671
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4378-18-0

59,40 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


4721 sayılı Medeni Kanunun 1007 nci maddesi -Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür- hükmündedir.


Bugünkü hukuk sistemi içinde Devlet -tapu sicili-nin tutulmasını yetkili kurumları eli ile üzerine almış ve tapu sicilinin tutulmasından dolayı da sorumluluğu üstlenmiştir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere sorumluluk tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararları kapsamaktadır. Ancak Devlet kendini, tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlara karşı sorumlu tutarken bu zarara, kusuru nedeniyle sebep olan görevlilere de zararı rücu etme hakkını elinde tutmuştur.


Tapu sicilinin tutulması Devlet in tamamen idari usullerle yürüttüğü bir kamu hizmetidir. Bunun için de tapu sicili, kanun koyucunun özel ayni hak ilişkilerinin hizmetine sunduğu bir kamu hukuku kurumu niteliğini taşır. Kanun koyucu, söz konusu hizmeti objektif kurallara bağlayarak, hem üçüncü kişiler hem de hak sahipleri yönünden tapu siciline duyulması gereken güveni sağlamayı amaçlamıştır. Devlet tapu sicilini yetkili kurumları eliyle tutmaktadır. Bu yetkili kurum ise sistemimizde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüdür. Bu görev Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ne 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile verilmiştir.


3045 sayılı Kanun un 2 nci maddesinin a bendine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün görevi -Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak-dır.


Madde metninde, Medeni Kanun un 1007 nci maddesine paralel biçimde -Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicilinin düzenli bir biçimde tutulması- vurgulanmıştır. Bu nedenle tapu sicili kavramının ve tapu sicili işlemlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Tapu sicili kavramının ve işlemlerin iyi bilinmesi, hem tapu sicilini düzenli bir şekilde tutma görevi verilmiş olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nce tapu sicilinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlayacak hem de tapu sicil işlemlerini yapanlar ile Devletin, Medeni Kanun un 1007 nci anlamında sorumlu olmasını önleyecektir.


Bu amaçla kitabımızda tapu sicili ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ve Medeni Kanun un 1007 nci maddesi açıklanmaya çalışılmıştır. Bu açıklamalar yapılırken de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün genelgeleri ile görüşlerine ve yargı kararlarına yer verilmiştir.


İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm

TAPU SİCİLİ VE KAPSAMI

• I- TAPU SİCİLİ VE KAPSAMI-1


• A- Genel Açıklamalar-1
• B-Tapu Sicili-2
• C- Sicilin Unsurları-2
• D- Sicil Bölgeleri-4

II- TESCİL-4

• A- Tescil Kavramı-4
• 1-Tescil Talebi-6
• 2- Başvurunun Şekli-6
• 3- Başvurudan -İstemden- Vazgeçme-6
• 4- Tapu Memurunca Yapılacak İşler-7
• 5- Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi-9
• B- Tescilin Şekli-15
• 1- Mülkiyet Hakkının Tescili-15
• 2- Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili-16
• 3- İmar Uygulanmasının Tescili-16
• 4- Tahsis Yoluyla Tescil-16
• 5- Arazi Toplulaştırmalarında Tescil-16
• 6- İrtifak Hakları ve Taşınmaz Mal Mükellefiyetinin Tescili-16
• 7- Rehin Haklarının, Müşterek Rehnin Tescili-17
• 8-Tescil İlkesinin İstisnaları-18

• III- ŞERHLER-18


• A- Medeni Kanuna Göre-20
• 1- Kişisel Haklarda-20
• 2- Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanmasında-20
• 3- Geçici Tescil Şerhi-20
• B-Tapu Sicil Tüzüğüne Göre-20
• 1- Kişisel Hakların Şerhi İçin Aranacak Belgeler-21
• 2- Temlik Hakkını Kısıtlayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler-21
• 3-Temlik Hakkını Yasaklayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler-21
• 4- Tescil İle İlgili Geçici Şerh-21
• 5- Şerhin Şekli-21

IV- BEYANLAR-22

• A-Teferruatın Yazımı-25
• B-Tesisi Artık Mümkün Olmayan Ayni Hakların Yazımı-25
• C-Vesayet Altına Alınma-25
• D-İşçi Ve Yüklenicinin İşe Başlama Tarihi-26
• E-Kamu Yararına Tahsislidir Belirtmesi-26
• F- Harcamalara Katılım Payı Belirtmesi-28
• G- Orman Kanunu na Göre-28
• H- 4046 Sayılı Kanuna Göre-29
• I- 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu na Göre-29
• İ-Tapu Sicil Tüzüğü nün 85 nci Maddesi Gereğince Belirtme-30
• J- 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu na Dayalı Belirtme-30
• V- RED KARARI-31


İkinci Bölüm

TAPU SİCİL İŞLEMLERİ

I- TAPU SİCİL İŞLEMLERİ-33
• A- Genel Açıklamalar-33

II- RESMİ SENET-33

• A-Tanık Bulundurulması Gereken Haller-37
• B- İmza Bilmeyenin İşareti-38
• C- İkametgahta İstem Belgesi Düzenlenmesi Veya Akit Yapılması-38
• D- Resmi Senedin İçeriği-38
• E- Resmi Senetlerin Onaylı Örneklerinin Verilmesi Veya Mahkemelerce Asıllarının İstenilmesi Halinde Verilmesi-39
• F- Banka Ve Özel Finans Kurumları Tarafından Hazırlanan Matbu Resmi Senet-40
• G- Eksik İmzalı Resmi Senetler-41
• H- Resmi Senedin Kaybolması-42

III- MÜLKİYET ÇEŞİTLERİ-43

• A- Tam Mülkiyet-43
• B- İştirak Halinde Mülkiyet-43
• 1- İştirak Halindeki Mülkiyette Ortakların Durumu-43
• 2- İştirak Halindeki Mülkiyette Payın Haczi Ve Cebri İcra-45
• 3- İştirak Halinde Mülkiyetteki Payın Satış Vaadi-46
• 4- İştirak Halinde Mülkiyetteki Payda Rehin Ve Diğer Ayni Ve Şahsi Hak Tesisi-46
• 5- İştirak Halinde Mülkiyetin Sona Ermesi-46
• a- İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi-46
• b- Tebligat Yapılarak, Elbirliği -İştirak- Halindeki Mülkiyetin Paylı -Müşterek- Mülkiyet Esasına Göre Tescili-47
• aa- 7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerince Tebligatın Nasıl Yapılacağı: -48
• bb- Mirasçıların Adreslerinin Tespiti Ve Tebligat-48
• cc-İlanen Tebligat-49
• dd-Tebligat Masrafları-49
• ee-Hangi Hallerde Tebligat Esasına Göre İşlem Yapılmayacaktır. -49
• ff- Tebligatların Arşivlenmesi-50
• C- Müşterek Mülkiyet-50
• 1- Müşterek Mülkiyetin Tesisi-50
• 2- Müşterek Mülkiyette Maliklerin Payları Ve Yetkileri-50
• 3- Müşterek Mülkiyetin Sona Ermesi-52
• 4- Müşterek Mülkiyetin Taksimi-52
• 5- Rızai Taksim-52
• 6- Taksime Konu Gayrimenkuller Üzerindeki İpotek Ve Hacizler-53
• 7- Taşınmaz Malların Ayırma Yolu İle Taksiminde Rehnin Nakli-53
• 8- Taşınmaz Malların Aynen Taksiminde Rehnin Nakli-53
• 9- Müşterek Mülkiyete Konu Taşınmaz Malların Maliklerinden Bir Kısmının
• Paylarını Taksim Talebi-53
• 10- Kazai taksim-54

IV- VELAYET-54

• A- Velayet Hakkının Doğuşu-55
• 1- Kanun Hükmü İle-55
• 2- Hakim Hükmü İle-55
• B- Temsil-55
• C- Velayet Hakkının Vekalet Yoluyla Kullanılması-56
• D- Karı Kocadan Birinin Vefatı Veya Boşanma-58
• E- Evlatlık-58
• F- Evlilik Dışı Doğan Çocuklar-59
• G- Ana Ve Babanın Yeniden Evlenmesi-59
• H- Çocuğun Ehliyeti, Mümeyyiz İse İvazsız İktisapta Bulunması-59
• I- Ana Ve Babanın Çocuğun Malları Üzerinde Tasarrufu-59
• İ-Kooperatif Tarafından Küçük Çocuğa Taşınmaz Mal Tahsisi-60
• J- Çocukla Ana Veya Baba Arasında Veya Ana Ve Baba Yararına Tasarruflar-61
• 1- Satış Ve Taksim-61
• 2- Veli Ve Çocuk İle Diğer Hissedarlar Arasında Taksim-61
• 3- İştirak Halindeki Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi-61
• 4- Veli İle Çocuğun Ortak Olduğu Şirketin Borcu İçin İpotek-61
• K-Reşit Olan Çocuğun Hacir Altına Alınması-62
• L- Velilerin Vermiş Olduğu Vekaletnameler Ve Çocuğun Yaşı-62

V- VASİ-VESAYET-62

• A- Vesayet Altına Alınmayı Gerektiren Haller-62
• B- Vasi Tayini-65
• C- Temsil-67
• D- Vasinin Vekaletname Yolu İle Temsili-67
• E- Tutuklunun Durumu-67
• F- Taşınmaz Malların Kayıtlarına Belirtme Yapılması-67
• G- Taşınmaz Malların Satışı Ve Diğer Hakların Tasarrufu-68
• H-Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi-71
• I-Pazarlıkla Satışta Bedel-71
• İ-Kamulaştırma-71
• J-İştirak Halinin Sona Erdirilmesi-71
• K-Taksim - Mirasın Taksimi-72
• L- Kat Mülkiyeti Veya Kat İrtifakı Tesisi-72
• M- Diğer Ayni Ve Şahsi Hakların Tesisi-72
• N- Yasak Tasarruflar-72
• O- Vesayet Altında Bulunan Kişinin Taşınmazının İpotek Edilmesi-72
• 1- Vesayet Altındakinin Kendi Borcu İçin İpotek-72
• 2- Vasinin Borcu İçin İpotek-72
• 3- Üçüncü Kişinin Borcu İçin İpotek-73
• 4- Kanuni İpotek-73
• 5- Vesayet Altındaki Kimsenin İpotek Alacaklısı Olması-73
• 6- Vasinin İpotek Terkin Ettirme Yetkisi-73
• Ö- Kayyım-73

VI- MAHKEME KARARLARI-74

• A- Mahkeme Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar-75
• B- Mahkeme Kararlarının Tapu İdaresine Bildirilmesi-77
• C- Kararların Saklanması-77
• D- Kararlarda Taraf Yönü-78
• E- Kararların Kesinleşmesi-78
• F- Kararların Tavzihi-79
• G- Kararlardaki Maddi Hataların Tashihi-79
• H- Dava Açılmamış Sayılmasına İlişkin Kararlar-79
• I- İki Farklı İlam-79
• İ- İnfaz Edilemeyen Kararlar-80
• J- Mahkeme Kararına Ekli Harita Ve Belgelerin Uygunluğu Ve Tasdiki-80
• K- Yabancı Ülke Mahkeme Ve Hakem Kararlarının Tenfizi Ve Tanınması-80
• L- Mahkeme Kararlarının İnfazında Zamanaşımı-82
• M- Tespite İlişkin Kararların Durumu-82
• N- Boşanma İlamları-83
• O- Hükmen Muvafakat Verimesine İlişkin Kararlar-84

VII- MİRAS-85

• A- Kanuni Mirasçılık-85
• B- Kanuni Mirasçılar-85
• C-Mansup Mirasçılık-Mirasçı Atanması-86
• D- Mirasın Kazanılması-88
• E- Mirasçılık -Veraset- Belgesi-89
• F- Mirasçılık -Veraset- Belgelerinin İrdelenmemesi, Aynı Şahsa Ait İki Ayrı
• Mirasçılık Belgesi Ve Mirasçılık Belgesinin İptali-89
• G- Medeni Kanundan Önceki Ölümlerde-89
• H- Hazinenin Mirasçılığı-90
• I- Yabancı Ülkelerden Verilen Mirasçılık Belgesi-92
• İ-Tescil İşlemi-92

VIII- MİRAS SÖZLEŞMESİ-93

IX-MİRASTAN FERAGAT-95

• X- MİRASIN REDDİ-97

• A- Reddin Şekli-98
• B- Reddeden Mirasçının Hissesi - Veraset Belgesi-98

XI- MİRAS ŞİRKETİ-98

• A- Miras Şirketine Mümessil Tayini-98
• B- Miras Şirketi - Tereke - Mümessilinin Yetkisi-99

XII- MİRASIN TAKSİMİ-99

• A- Taksim Mukavelesi - Sözleşmesi-100
• B-Menkul Eşya Ve İntifa Hakkı-102
• C-Tereke Dışında Taşınmaz Mal Ve Müşterek Mülkiyete Dönüşme-102
• D-Miras Taksim Sözleşmesinin Tescili-102
• E- Miras Taksim Sözleşmesinin Feshi-103

XIII- MİRAS PAYININ TEMLİKİ-104

• A- Miras Payının Temlik Sözleşmesi Ve Tescili-104
• B- Miras Payı Temlik Sözleşmesinin Geçici Şerhi-105
• C- Mirasçılar Arasındaki Pay Devir Ve Temlikleri-105
• D- Henüz Açılmamış Bir Miras Hakkının Temlikine İlişkin Sözleşme-105

XIV- VASİYET - VASİYETNAME-106

• A- Vasiyet Yolu İle Tasarruf Şekilleri-106
• B- Vasiyeti Tenfiz Memuru-107
• C- Vasiyetnamenin Tebliği Ve Mirasçılık Belgesi-108
• D- Vasiyetnamenin Tenfizi-109
• E- Vasiyetnamede İpotekle İlgili Hükümler Olması-114
• F- Vasiyet Edilen Taşınmazın İpotekli Olması-114

XV- İCRA VE İFLAS-114

• A- İcra, Cebri İcra, Haciz, İhtiyati Haciz Ve İflas Tanımları-114
• B- Haczi Mümkün Olmayan Mal Ve Haklar-115
• C- Haczin Tapu Kütüğüne Şerhi-116
• D- İcra Müdürlüklerine Tapu Kayıt Örneklerinin Gönderilmesi-117
• E- İştirak Halindeki Mülkiyetin Ve İntifa Hakkının Haczi-117
• F- Yabancı Para Alacağından Kaynaklanan Haciz Talebi-118
• G- Şerh Edilen Haczin Geçerlilik Süresi-118
• H- Hacizli Taşınmaz Mal Üzerinde Tasarruf-119
• I- Haciz Talebinin Reddi-120
• İ- İpoteğin Paraya Çevrilmesine İlişkin Şerh Ve İpoteğin Terkini-120
• J- İntikal Edecek Taşınmaz Mallara Haciz Talebi-122
• K- Hacizli Ve Rehinli Taşınmaz Malın Satışı Ve Neticesi-123
• L- İhalenin Feshi-123
• M- İhale Alıcısının Tescilden Önce Satışı-124
• N- Özel Kanunlar Gereği Haciz-124
• O- Haciz Ve İhtiyati Haciz Şerhlerinin Terkini-124
• 1- Uzlaşma Komisyonu Kararına Dayalı Haciz Terkin Talebi-125
• Ö- Hacizli Taşınmazın Birleştirilmesi-125
• P- Tacirin Ticareti Terk Ettiğine Dair Şerh-126
• R- İflas-126
• S- İflasın Ertelenmesi Üzerine Yapılacak İşlemler-127
• Ş- Konkordato-128
• T- Konkordato Mehil Kararı Ve Doğurduğu Sonuçlar-128
• U- Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato-129
• Ü- Konkordato Şerhinden Sonra Tasarruf-130
• V- Konkordatonun Tasdiki Ve Teminat -İpotek--130
• Y- Konkordatonun Terkini-130

XVI- ALACAĞIN HACZİ-130


XVII- AMME - AMME ALACAĞI-131

• A- Tanımı Ve Amme Alacağına Yetkili İdareler-131
• B- Amme Alacağına İlişkin Haciz Ye İhtiyati Haczin Şekli-131
• C- Amme Alacağına İlişkin Haciz Veya İhtiyati Haczin Şerhi-132
• D- Amme Alacağına Konu Taşınmaz Mal Üzerinde Tasarruf-132
• E- Amme Alacağı Bulunan Taşınmazla İlgili Mahkeme Kararlarının Uygulanması-132
• F- İpotek Alacağı Üzerinde Amme Alacağı Bulunan Taşınmaz Malda Tasarruf-133
• G- Amme Alacağının Sonuçları Ve Terkini-133

XVIII- İHTİYATİ TEDBİR-134

• A- İhtiyati Tedbirin Şerhi-134
• B- İhtiyati Tedbirin Sonuçları-134
• 1- İradeye Bağlı Tasarruf İşlemleri-134
• 2-Haciz Ve İhtiyati Haciz-135
• 3-İmar Uygulaması-135
• 4-İhtiyati Tedbirli Taşınmaz Malın İcra Müdürlüğünce Satılması Halinde-135
• 5- Kesinleşmiş Mahkeme Kararının İnfazı-136
• 6- İradeye Dayalı Tasarruf İşlemlerinde Mahkemeye Sorma-136
• C- İhtiyati Tedbir Mahiyetinde İhtiyati Haciz-137
• D- İhtiyati Tedbirin Terkini-137

XIX- GAYRİMENKUL ALIM VE SATIMI-138

• A- Anonim Şirket Yetkilisinin Şirkete Ait Gayrimenkulü Tasarruf Etmesi-138
• B- 7269 Sayılı Kanuna Tabi Yerlerin Satışı-139
• C- Kooperatiflerin Alım-Satım İşleri-140

XX- 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU UYGULAMASI-142

• A- -Bölünmez Büyüklüğün- Ne Anlama Geldiği-144
• B-Belediyeye Veya Valiliklere Yazılacak Yazılar-145
• C-İmar Planının Ölçeği-146
• D-İmar Planı Dışında Yoğun Yerleşim Alanı İçerisinde Uygulama-147
• E- 2886 Sayılı İhale Kanunu Hükümlerine Göre Hisseli Satışlar-147
• F- Hisseli Hibe-149

XXI- 5366 SAYILI YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ

• VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK
• KULLANILMASI HAKKINDA KANUN UGULAMASI-150
• A- Taşınmaz Malların Tasarruflarının Kısıtlanması-150
• B- Taşınmaz Malların Boşaltılması, Yıkımı Ve Kamulaştırılması-150
• C- Hazine Taşınmaz Mallarının Durumu-151
• D- Sınırlı Ayni Hak Tesisi-151
• E- Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazlar-152
• F- Diğer Taşınmazlar-152
• G- Projeye Katılım-152
• H- Anlaşma Ve Satın Alma-153
• I- Kamulaştırma-153
• İ- Mülkiyet Durumu Belli Olmayan Taşınmazlar-153

XXII- 5543 SAYILI KANUNA GÖRE DEVİR-153

XXIII- 3083 SAYILI KANUNA GÖRE DEVİR-156

• A- Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Emrine Geçecek Yerler-157
• B- Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Emrine Geçen Taşınmazların Tasarruf Ve Dağıtımı-157

XIV- BAZI KANUNLARA GÖRE YAPILAN İŞLEMLER-162

• A- Kadastro Kanunu nun 22 nci Maddesi Gereğince Tespit Dışı Bırakılan Yerlerin Tescili-162
• B- 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu Uygulaması-166
• C-2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu-168
• D- 4706 Sayılı Kanununa Göre Satış-169
• 1- Tapu Sicil Müdürlüğünde Yapılacak İşlemler-169
• 2- Tapu Kaydına Şerhler Ve Beyanlar Hanesine İşlenecek Hususlar-172
• E- 3194 Sayılı Kanuna Göre Terk-172
• 1- 3194 Sayılı İmar Kanunu nun 11 nci Maddesine Göre-172
• F- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 45 nci Maddesine
• Göre Devir Ve Geri Alma-174
• 1- Tapu Kütüğüne Konulacak Şerh-174

XXV- ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE KONULMASI-174

• A-Tescili Talep Hak Ve Yetkisi-175
• B- Ayni Sermaye İçin İhtiyati Tedbir İstemi-176
• C- Şirket Ana sözleşmesinde Yer Almayan Ayni Sermaye Ve Kurulmuş Şirkete
• Ayni Sermaye Konması-176
• D- Ayni Sermayeyi Şirket Tescilsiz İktisap Etmiş Sayılmaz-176

XXVI- KISMİ BÖLÜNME SURETİYLE AYNİ SERMAYE DEVRİ-176

XXVII-ALACAĞIN TEMLİKİ-177

• A- Tanımı Ve Temlik Şartları-177
• B- Akdin Şekli-177
• C- Tescil Şekli-178
• D- Alacağın kısmen temliki ve tescili-178

XXIII- TRAMPA-178

• A- Genel Bilgiler-178
• B- Bazı Kanunlara Göre Trampa-179
• 1- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik Hükümlerine
• Göre Trampa-179
• 2- 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Trampa-180
• 3- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa Göre Trampa-180
• 4- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine Göre Trampa-182
• 5- 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım
• Reformu Kanunu Hükümlerine Göre Trampa-183
• 6- 2924 Sayılı Orman Köylülerini Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında
• Kanun Hükümlerine Göre Trampa-183
• 7- 4706 Sayılı Kanunun 5228 Sayılı Kanunun 59 ncu Maddesi İle Değişik
• Geçici 4 ncü Maddesine Göre Trampa-183
• 8- 2863 Sayılı Kanun Nedeniyle Kesin İnşaat Yasağı Getirilmiş Yerlerde Trampa-184

XXIX- BAĞIŞ-184

• A- Bağışlamada Şekil-184
• B- Bağışlamada Şart Ve Yükümlülüklerin Resmi Senede Yazımı Ve Tapu
• Kütüğüne Belirtilmesi-185

XXX- RÜCU ŞARTI İLE BAĞIŞ-187

• A- Bağışlayana Rücu Ve Bağışdan Sonraki Sahiplerinin Durumu-189
• B- Rücu Şartıyla Bağışlanan Yerin İpoteği-189

XXXI-BAKMA AKDİ -ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ--189

• A- Sulh Hakimi Veya Noterde Yapılan Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Tescili-196
• B- Bakım Alacaklısının Ölmesi Halinde Bakım Alacaklısını Adına Tescil-196
• C- Bakım Alacaklısının Borcu-197
• D- Gayrimenkulün Bakım Alacaklısına Ait Olmaması Halinde-197
• E- Bakım Alacaklısının Hakları Ve Kanuni İpotek-197
• F- Bakım Borçlusunun Borcu-199
• G- Bakma Akdinin Şekli Ve Tescili-201
• H- Tapu Sicil Müdürlüğünce Ölünceye Kadar Bakma Akdinde Resmi Senet Düzenlenmesi Halinde-202
• I- Temsil Ve Vekaletname İle Bakma Akdi-204
• İ- Bakım Borçlusunun Taşınmaz Malı Temlik Etmesi-204
• J- Kanuni İpoteğin Terkini-206
• K- Tescil Şekli-206

XXXII- TAKSİM-206

• A- Taksim Hakkının Kaldırılması-207
• 1- Sözleşme-207
• 2- Tapu kaydına belirtme-207

XXXIII- KAMULAŞTIRMA-207

• A- Genel Açıklamalar-207
• B-Kamulaştırmanın Konusu-208
• C- Kamulaştırma Aşamaları-209
• 1- Kamulaştırma Öncesi İşlemler-209
• 2- Kamulaştırmanın Yapılması-209
• a- Kamu Yararının Verilmesi Ve Onanması-209
• b- Kamulaştırma Bedelinin Saptanması-211
• c- Kamulaştırma İşleminin Tebliği-212
• d- Kamulaştırma İşleminin Tamamlanması-212
• 1- Dava Yolu-213
• 2-Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Siciline Tescili-213
• 3- Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Siciline Mahkemece Tescili-214
• 4- Aynın İhtilaflı Olması-216
• 5-Takyitli Yerlerin Kamulaştırılması-217
• 6- Kısmi Kamulaştırma-219
• 7- Hisseli Yerlerin Kamulaştırılması-219
• D- Kamulaştırmadan Sonraki Aşama-220
• 1- Taşınmaz Malın Boşaltılması-220
• 2- Kamulaştırmadan Vazgeçme Ve Geri Alma-221
• E- Kamu Kurumları Ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri-221
• F- İmar Kanunu Hükümlerine Göre Kamulaştırma-222
• G- Büyükelçiliklere Ait Taşınmaz Malların Kamulaştırılması-223

XXXIV- TAHSİS SURETİYLE TAŞINMAZ MALLARIN TESCİLİ-223

• A- Gecekondu Kanunu Uygulaması-224
• B- İmar Uygulaması-226
• C- İmar Affı Uygulaması-230
• D-Afet Kanununa Göre Tahsis-231
• 1- Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Emrine Geçecek Yerler Ve Bunlar Hakkında Yapılacak İşlemler-231
• 2- Afet Bölgesinde Artan Taşınmaz Malların Devri-233
• 3- Tahsis Edilen Yerlerin Yeniden Tahsisi-233
• 4- Tahsis Listesindeki Yanlışlıklar Nedeni İle Tapu Sicil Müdürlüğünce Tescili Yapılmayan Tahsisler-234
• E- Belediyelere Ait Arsaların Tahsisi-236
• 1- -Belediyemiz İle Sözleşme Yapan Hak Sahipleri Adına Tahsislidir- Şerhinin İşlenip İşlenemeyeceği-237

XXXV- KÖY YERLEŞİM ALANLARINDA, TESPİT, TESCİL TAHSİS VE
ARSA SATIŞI-238

• A- Köy Yerleşim Alanı Planlarının Yapılması-238
• B- Köy Yerleşme Alanına Ait Harita veya Ölçekli Krokinin Yapılması-239
• 1-Köy Yerleşme Planının Yapılması-240
• 2- 3367 Sayılı Yasa Ve Uygulama Yönetmeliği Ne Göre Köy Yerleşme Planı Yapılamayacak Yerler-240
• C- Köy Yerleşme Planının Kesinleşmesi-240
• D- Kesinleşen Köy Yerleşme Planının Kadastro Müdürlüğünce Kontrolü-241
• 1- Kontrol İçin Kadastro Müdürlüğünün İstemesi Gereken Belgeler-241
• 2- Tapu Sicil Müdürlüğüne Devir Ve Tescilden Sonra Yapılacak İşlemler-242
• E- Köyde 3367 Sayılı Yasa İle Üretilen Parseller Ve Satış Koşulları-242
• 1-Arsa Bedellerinin Tespiti-243
• 2-Arsaların İlanı-243
• 3-İhtiyaç Sahiplerinin Tespiti-243
• 4- Arsaların Satışı-243
• 5-Temlik, Tescil Ve Takyit-243
• 6- Arsaların Geri Alınması-244
• F- Köy Yerleşim Planlarının Tapuya Tescili ve Parsellerin Hak Sahiplerine
• Satışında Tapu Sicil Müdürlüklerince Dikkat Edilecek Hususlar-244
• 1- Üretilen Parsellerin Köy Tüzel Kişiliği Adına Tescilleri-244
• 2- Parsellerin Hak Sahibi adına Devri Aşamasında-245

XXXVI- İPOTEK-245

• A- Rehin Çeşitleri-246
• B- İpotek Çeşitleri-246
• 1- Doğmuş Bir Borç İçin İpotek-246
• 2- İleride Doğacak Bir Borç İçin Kurulan İpotek-246
• 3- Kanuni İpotek Ve Çeşitleri-246
• C- İpotek Tesisinde Sözleşmede Bulunması Gereken Unsurlar-248
• 1- İpoteğin Miktarı Ve Para Birimi-248
• 2- Faiz Oranı Ve Değişkenliği-248
• 3- Derece-249
• 4- Süre-249
• D- İpotek Tesisinde Tarafların Talebine Bağlı Diğer Hususlar-250
• 1- Serbest Derece-250
• a- Tesisi-250
• b- Şerhi-250
• c- Sonuçları-250
• 2- Mahfuz Meblağ -Korunmuş Miktar--251
• 3- Sıra-251
• 4- Özel Şartlar-251
• E- İpoteğin Tesisinde Gayrimenkulün ve Payın Durumu-251
• 1- Gayrimenkulün Tapuda Tescilli Olması-251
• 2- Tapuda Tescilli Gayrimenkulün Belirli Olması-251
• 3- Payın Belirli Olması-252
• F- İpoteğin Tesisine İlişkin Sözleşme-252
• 1- Resmi Senet Düzenlenmesi Zorunlu Olmayan İpotek İşlemleri-254
• 2- Resmi Senet Düzenlenmesi Zorunlu Olan İpotek İşlemleri Ve Resmi
• Senedin Düzenlenmesi-255
• a- Resmi Senedin İçeriği-255
• b- Resmi Senedin Matbu Hale Getirilmesi-256
• c- Resmi Senedin Dışındaki Özel Sözleşmelere Atıf-257
• G- Hükmen -Mahkeme Kararı İle- İpotek Tesisi-257
• H- Payın -Hissenin- Üzerinde İpotek Tesisi-258
• I- Gayrimenkul Borçlunun Kendi Malı Değilse - Kefalet-258
• İ- Birden Fazla Gayrimenkul Üzerinde İpotek Tesisi-259
• J- İpoteğin Tescili-260
• 1- Müşterek İpoteğin Tescili-260
• 2- Paylı Taşınmaz Malda İpoteğin Tescili-260
• 3- Rehin Haklarına Ait Düşünceler-261
• K- Yabancı Para Üzerinden İpotek Tesisi-261
• 1- Bir Derecede Tek Bir Para Türünün Gösterilmesi-262
• 2- Üst Sınır Yabancı Para İpoteğinden Aynı Para Cinsinden Olan Kredilerinin Yaralanması-262
• 3- Kredinin Yabancı Para Üzerinden veya Yabancı Paraya Endeksli
• Olarak Verilmesi Kullandırılması- Şartı-263
• 4- Yabancı Para İpoteği Derecesinin Boşalması-263
• a- Boş Derecede Türk Parası İpoteği Kurulması-263
• b- Boş Dereceye Yabancı Para İpoteği Kurulması-263
• 5- Türk Parası İpoteği Derecesinin Boşalması-263
• 6- Serbest Dereceden İstifade Hakkının Uygulanması-264
• L- İpotek Belgesi Ve Sözleşme Suretinin Verilmesi-264
• M- İpotekten Sonra Tesis Edilen Ayni Haklar-264
• N-İpoteğin Kapsamı - Teferruat-265
• O-İpotekli Gayrimenkulün Temliki -Satışı-Bağışı--265
• Ö-İpotekle İlgili Değişiklikler - Kayıtların Tadili-266
• P-Ayrı Müdürlüklerle İlgili İpotek İşlemi-266
• R-İpotek Lehtarı Şirketin Unvan Tashihi-267
• S-İpoteğin Terkini-268
• 1- İpotek Alacaklısı Belli Değilse Terkin-268
• 2- İcra Müdürlüğünün Yazısına -İ. İ. K. Md. l50- İstinaden Terkin-268
• 3- Üzerinde Haciz Alacağı Olan İpoteğin Terkini-268
• 4- Banka Ve Özel Finans Kurumlarının İpotek Terkini-268
• 5- Tüzel Kişilerin İpoteğe İlişkin Terkin Yetkisi-269
• 6- Terkinin şekli-269
• T- 775 Sayılı Kanunun 34 ncü Maddesiyle Kısıtlı Taşınmazın İpoteği-269

XXXVII- MÜŞTEREK İPOTEK, TAKSİM VE TRAMPA İŞLEMLERİ-270


XXXVIII- GAYRİMENKUL MÜKELLEFİYETİ-271

• A- Tesisi-272
• B-Tescili-272

XXXIX- İŞTİRA HAKKI-272

• A-Süresi-272
• B-Tesis Ve Tescili -Şerhi--272
• C- İştira Hakkı İle Yükümlü Taşınmaz Malın Temliki-273
• D- Terkin-273

XL- KAYDIHAYAT İLE İRAT TESİSİ-273

• A- Konusu-273
• B- Tesis Ve Tescili-274

XLI- MUHDESAT-274

• A- Tahdit, Tespit, Tescil Ve Tasarrufu -Temliki--278
• B- Yeniden Tesisi-279
• C- Terkini-280

XLII- MUVAKKAT İNŞAAT ŞERHİ-280


XLIII-MUVAKKAT TESCİL - ŞERH-281
XLIV- MÜSTAKİL VE DAİMİ HAK-281
XLV- ÜST HAKKI-283
• A- Tesisi-283
• B- Resmi Senet Düzenlenmesi-285
• C- Tescil Şekli-286
• D- Kanuni İpotek Tesisi-286
• E- Üst Hakkının Terkini-287
• F- Süre Bitiminden Önce Üst Hakkının Devri-288
• G- Üst Hakkının Devir - Temliki-288
• H- Devri İzne Bağlı Üst Hakkı Talebi-288
• I- Ana -Yüklü- Taşınmaz Malın İfraz Ve Tevhidi, İrtifak Hakkının Üst Hakkına Dönüşümü-289
XLVI- KAYNAK HAKKI-289
• A- Kaynak Hakkının Tesisi-289
• B- Kaynak Hakkının Tescili-289
• C- Hükmen Kaynak Hakkı Tesisi-290
• D- Kaynak Hakkının Müstakil Ve Daimi Hak Olarak Tescili-290
XLVII- BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-TŞLET DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA -3996 SAYILI- KANUN-290
XLVIII- ŞUFA HAKKI -ÖNALIM HAKKI--291
• A- Kanuni Şufa Hakkı-291
• B- Hukuki İşlemden Doğan Önalım Hakkı-293
• 1- Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı-293
• 2- Vasiyetname Yolu İle Kurulan Önalım hakkı-294
• C- Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Tesisi Ve Şerhi-294
• D- Süre-294
• E- Kanuni Şufa Hakkından Feragat-294
• F- Kanuni Şufa Hakkı Sahiplerine Tebligat-295
• G- Şufa İlamlarının İnfazında Zaman Aşımı-295
• H- Sözleşmeden Doğan Şufa Hakkının Terkini-295
XLIX-TEFERRUAT-295
• A-İpotek Tesisine İlişkin Resmi Senette Teferruatın Belirtilmesi-296
• B-Teferruatın Yazımı-296
• L- VEFA HAKKI-296
• A- Tesisi-296
• B- Şerhi Ve Süresi-297
• C- Terkini-298
LI- KİRA-299
• A- Kiranın Tanımı-299
• B- Kira Sözleşmesinin Unsurları-300
• C- Kira Sözleşmelerinde Şekil-300
• D- Kira Sözleşmesinden Doğan Hak Ve Borçlar-302
• 1- Kiraya Verenin Borçları-302
• 2-Kiracının Borçları-302
• 3- Kiraya Verenin Hakları-303
• 4- Kiracının Hakları-303
• E- Kira Sözleşmelerinde Süre-303
• F- Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi-304
• G- 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun-304
• 1-Tahliye Hükümleri-304
• 2- Devir Yasağı-305
• 3- Devlet İhalelerinde 6570 Sayılı Kanunun Uygulanması-306
• 4- Üç Yıllık Kiralama Yasağı-306
• H- Kira Sözleşmesinin Tapu Siciline Şerhi-307
• I- Aynı Taşınmaz Malın İkinci Kez Kira Şerhine Konu Olması-310
• İ- Müşterek Mülkiyete Konu Gayrimenkulün Veya Payların Kiraya Verilmesi-311
• J- Taşınmaz Malın Belli Bir Bölümünün Kiralanması-312
• K- Kiranın Devri Veya Başkasına Kiralanması-312
• L- Kira Bedelinin Yabancı Para Birimi Olarak Belirlenmesi-312
• M- Kira Şerhinin Terkini-314
LII- FİNANSAL KİRALAMA-314
• A- Finansal Kiralama Sözleşmesi-314
• B-Sözleşmenin Konusu Ve Süresi-315
• C-Kiralama Bedel Ve Para Birimi-315
• D-Sözleşmenin Şekli Ve Tescili -Şerhi--315
• E-Malın Mülkiyetinin Kiralayanda Kalması-317
• F- Finansal Kira Konusu Taşınmazı Kiracının Satın Alması-318
• G- Finansal Kiralama Nedeniyle İpotek Tesisi-318
• H-Kiracının Hakları Ve Borçları-318
• 1- Kiracının Hakları-318
• 2- Kiracının Borçları-319
• 3- Kiralayanın Hakları Ve Borçları-320
• a- Hakları-320
• b- Borçları-320
• I- Kiracının İcra Takibine Uğraması-320
• İ- Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri-321
• J- Finansal Kiralamaya Konu Malın Satın Alınması Ve Satılması-321
• K- Finansal Kiralama Şerhinin Terkini-321
LIII- SATIŞ VAADİ-322
• A- Genel Olarak-322
• B- Satış Vaadinin Şekli-323
• C- Satış Vaadine İlişkin Çeşitli Durumlar-325
• 1- İştirak Mülkiyetinde Satış Vaadi-325
• 2- İntikal Etmemiş Taşınmaz İçin Satış Vaadi-328
• 3-Takyitli Taşınmazların Satış Vaadi-328
• 4- Bir Taşınmazın Bölünmemiş Parçasının Veya Payının Satış Vaadi-329
• 5- Satış Vaadinden Doğan Hakkın Devri-329
• 6- Bir Taşınmazın Birden Çok Kişiye Satışının Vaadi-330
• 7- Düzenleme Tarihi Beş Yılı Geçmiş Satış Vaadinin Şerhi-330
• 8- Satış Vaadi Sözleşmesinin Feshi-330
• 9- Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Tesisine İlişkin Satış Vaadi-330
• 10- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İstinaden Satış Vaadi-330
• 11- Satış Vaadinin Devri -Vaadi--330
• 12- Satış Vaadinin Haczi-331
• 13- Satış Vaadi Sözleşmesinin Süresi Ve Terkinden Sonra Tekrar Şerhi-331
• 14- Azilden Önce Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesinin Şerhi-331
• D- Ferağa İcbar Davası-331
• E- Satış Vaadinin Şerhi-332
• F- Satış Vaadi Şerhinin Terkini-332
LIV- BAĞIŞLAMA VAADİ-334
LV- AİLE KONUTU-337
• A- Aile Konutu Şerhi-342
• 1- Yabancı Uyruklu Kişilerin Aile Konutu Şerhi Talebi-347
• B-Amme Hacizli Taşınmaza Aile Konutu Şerhi-349
• C-Aile Konutu Şerhinin Terkini-349
• E- Aile Konutu Şerhinin Mülkiyet Hakkına Etkisi-351
LVI-AİLE KONUTUNDA KALMA HAKKININ ŞERHİ-352
LVII- EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ-352
• A- EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ-353
• 1- Genel Bilgi-353
• 2- Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine Hakim Olan İlkeler-354
• 3- Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlama Ve Sona Erme Zamanı-354
• 4- Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Türleri-355
• 5- Eşlerin Malları Üzerinde Tasarruf Yetkileri-355
• 6- Eşlerin Edindikleri Malların Adlarına Tescil Şekli-356
• 7- Boşanma Halindeki Durum-356
• B- Mal Ayrılığı-357
• C- Paylaşmalı Mal Ayrılığı-358
• 1- Genel Bilgi-358
• 2- Paylaşmanın Eşlerin Rızası İle Yapılması-358
• 3- Paylaştırmanın Mahkeme Kararı İle Yapılması-359
• D- Mal Ortaklığı-359
• 1- Kurulması-359
• 2- İstenen Belgeler-360
• 3- Sona Ermesi Ve Terkini-360
LVIII-İNTİFA HAKKI-361
• A- İntifa Hakkının Tesisi-361
• 1- Sözleşme İle Tesisi-361
• 2- Kanuni İntifa-362
• 3- Mahkeme Kararıyla Kurulan İntifa Hakkı-362
• B- İntifa Hakkının Tescili-362
• C- İntifa Hakkının Süresi-363
• D- İntifa Hakkından Feragat-363
• E- Miras Taksiminde İntifa Hakkından Feragat Veya Mülkiyet Karşılığı İntifa
• Yahut Mülkiyet Karşılığı İntifa-363
• F- İntifa Hakkının Haczi-363
• G- Kamulaştırmada İntifa Hakkı-363
• H- İntifa Hakkının Kiraya Verilmesi Ve İntifa Hakkı İle Yükümlü Taşınmazın
• -Kuru Mülkiyetin- İpoteği-363
• I- Süreli İntifa Hakkının Süresinin Uzatılması, Terkini Ve İkinci İntifa Hakkı-364
• İ- İntifa Hakkının Terkini-364
LIX-İRTİFAK HAKLARI-365
• A- Tanımı-365
• B- Kurulması-365
• 1- İrtifak Hakkının Tesis Ve Tescili Veya Terkini İçin Belediye Encümeni Veya
• Özel İdare Kararının Aranması-366
• 2- Malikin Kendi Taşınmazı Üzerinde Kendisi Lehine İrtifak Hakkı Kurması-367
• C- Şahsi İrtifak Hakları-367
• 1- İntifa Hakkı-368
• 2- Oturma -Sükna- Hakkı-368
• a- Kapsamı -Niteliği, Süresi, Devri, Haczi, Gerçek Kişi Olması--368
• b- Tesisi-369
• c- Tescili-369
• d- Sükna Hakkı İle İntifa Hakkı Arasındaki Farklar-369
• e- Sükna Hakkı İle Kira Arasındaki Farklar-370
• 3- Üst Hakkı-370
• 4- Kaynak Hakkı-370
• 5- Şahsi İrtifakların Tescili-371
• D- Arzi İrtifak Hakları-371
• 1- Arzi İrtifakın Türleri-371
• a- Geçit Hakkı-371
• b-Mecralar-372
• 2- Arzi İrtifakın Tescili-374
• E- İrtifak Hakkının Tescilinden Sonra Değişiklik İstemi-375
• F- İrtifak Haklarının Terkini-375
• 1- Hak Sahibinin İstemiyle Terkin-375
• 2- Mahkeme Kararıyla Terkin-375
• 3- Kamulaştırmayla Terkin-376
• G- Başvuru-376
• H- İrtifak Hakkı Tesisi İşlemi İçin Gerekli Koşullar-376
• 1- İrtifak Hakkı Tesisi İşlemi İçin Mühendis Koşulu Yoktur-376
• 2- Belediye Encümeni-Özel İdare Kararı-376
• I- Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması Gerekenler-377
LX- KAT MÜLKİYETİ-379
• A- Genel Olarak-379
• B- Tarifler-379
• C- Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Niteliği-380
• D- Toplu Yapılar-380
• E- Ortak Yerler-381
• 1- Sığınak Ve Otoparkların Durumu-382
• 2-Toplu Yapılarda Ortak Yer-383
• F- Bağlantılar-383
• 1 - Bağımsız Bölümlerle Arsa Payı Arasındaki Bağlantı-383
• 2- Bağımsız Bölümlerle Eklentiler Ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı-384
• G- Ortaklığın Giderilmesi Ve Önalım Hakkı-385
• 1- Ortaklığın Giderilmesi-385
• 2- Önalım -Şufa- Hakkı-386
• H- Genel Hükümlerin Uygulama Alanı-386
• I- Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Kurulması-387
• 1- Genel Olarak-387
• 2- Kat Mülkiyetinin Kuruluş Şekilleri-388
• İ- Kat Mülkiyeti Kurulmasının Şartları-392
• 1- Ana Yapı Tamamlanmış Olmalıdır-392
• 2- Binanın Kat Gibi Bağımsız Bölümlerinin Bulunması-393
• 3- Ana Taşınmazın Tümü Kat Mülkiyetine Çevrilmelidir-394
• 4- Ana yapı Kagir Olmalıdır-394
• 5- Ortak Mülkiyetin Mevcut Olması Şart Değildir-394
• 6- Kanunun Kat Mülkiyetinin Kurulması İçin Öngördüğü Belgeler
• Tamam Olmalıdır-394
• J- İstem Ve Belgeler-396
• 1- Genel İnşaat Projesi-396
• 2-Vaziyet Planı-397
• a- Toplu Yapılarda-398
• 3- Yönetim Planı-398
• 4- Yapı Kullanma Belgesi -İskan Ruhsatı--399
• K- Sözleşme Ve Tescil-400
• 1- Toplu Yapılarda-400
• L- Kat Mülkiyeti Kütüğü-401
• M- Kat Maliklerinin Ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları Ve Borçları-401
• N- Yönetim Ve Yönetim Planı Değişikliği-408
• 1- Toplu Yapılarda-410
• O- Tapu Sicil Müdürlüğü nce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-411
• Ö- Eklentinin Devri Veya Bir Bağımsız Bölümden Ayrılıp Diğer Bir Bağımsız
• Bölüme Bağlanması-412
• 1- Bağımsız Bölüm İlavesi-413
• 2- Bağımsız Bölümün Ayrılması-413
• 3- Bağımsız Bölümlerin Birleştirilmesi-414
• P- Temliki Tasarruflar Ve Önemli İşler-414
• R- Özel Kanuna Göre Ortaklaştırma -Şuyulandırma- Halinde Kat
• Mülkiyetinin Durumu-415
• S- Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi-415
• 1- Kat maliklerinin Talebi İle-415
• 2- Ana Gayrimenkulün Tamamen Yok Olması Veya Kamulaştırılması-416
• 3- Anayapının Harap Olması-416
• 4- Bildirme Ödevi Ve Kaydın Silinmesi-418
LXI- KAT İRTİFAKI-418
• A- Genel Olarak-418
• 1- Kat İrtifakının Sözleşme İle Kurulması-418
• 2- Kat İrtifakının Mahkeme Kararı İle Kurulması-419
• B- Kat İrtifakı Kurulmasının Şartları-419
• 1- Ortak Mülkiyetin Mevcut Olması Şart Değildir-420
• 2- Kanunun Kat İrtifakının Kurulması İçin Öngördüğü Belgeler
• Tamam Olmalıdır-420
• C- İstem Ve Belgeler-420
• 1- Genel İnşaat Projesi-421
• 2- Vaziyet Planı-422
• a- Toplu Yapılarda-423
• 3- Yönetim Planı-423
• a- Toplu Yapılarda-424
• D- Sözleşme Ve Tescil-424
• 1- Kat İrtifakı Resmi Senedi-424
• 2- Kat İrtifakının Tescili-425
• a- Toplu Yapılarda-425
• E- Takyitli Taşınmazlara Kat İrtifakının Kurulması-426
• F- Kat İrtifakının Sona Ermesi-426
LXII- FERDİLEŞME-430
• A- Genel Olarak-430
• B- Konut Yapı Kooperatiflerinde Konutların Bedelinin Tespiti-430
• 1- Geçici Maliyetlerin Tespit Edilmesi-431
• 2- Şerefiyelerin Tespit Edilmesi-431
• C- Konutların Ortaklara Dağıtılması-432
• 1- Konutların Kura İle Dağıtılması-432
• 2- Konutların Ortakların Tercihlerine Göre Dağıtılması-434
• D- Arsa Ve Arazilerin Ya Da Tamamlanmış Konutların Üyelere Dağıtımı-434
• 1- Arsa ve Arazilerin Üyelere Dağıtımı-434
• 2- Tamamlanmış Konutların Üyelere Dağıtımı-435
• 3 - Birden Fazla Üyeye Tahsis-436
• 4 - İntifa Hakkının Ayrı Kuru Mülkiyetin Ayrı Tahsisi: -436
• 5- Kısıtlı Taşınmazın Ferdileşmesi-436
• 6 - Birden Fazla Bağımsız Bölüm Tahsisi-436
• 7- Yaşı Küçük Çocuğa Tahsis-436
• 8- Kısıtlı Adına Tahsis-436
• 9- Hisseli Arsa Tahsisi-436
• 10- Arazi Tahsisi-437
• 11- Kısmi Tahsis -Kısmi Ferdileşme--437
• E- Sosyal Tesis ve Bağımsız Bölümlerin Ortak Yer Olarak Tahsisi-437
• F- Kat irtifaklı Olarak Ferdileşme Ve İpoteğin Ferdileşmesi-438
• G- Yabancı Uyruklu Adına Ferdileşme-438
• H- İpoteğin Kat İrtifakında Tek Sözleşme İle Ferdileşmesi-438
• I- Konut Yapı Kooperatifinin Dükkan -İşyeri- Tahsisi-438
• İ- Arsa Olarak Tahsis ve Sosyal Tesisin Ortak Yer Olarak Tahsisi-438
• J-Yapı Kooperatifinin Hisseli Arsa Tahsisi-439
• K- Konut Yapı Kooperatifinin İşyeri İnşa Etmesi-439
LXIII- DEVRE MÜLK-439
• A- Devre Mülk Sözleşmesi Ve Tesisi-439
• B- Şartları-440
• C- Devre Mülk Hakkı Sahiplerinin Tasarruf Hakları-441
• D- Devre Mülk Hakkının Tapu Siciline Tescili-441
• E- Devre Mülk Hakkı Tesis Edilen Yapı Veya Bağımsız Bölümlerde Şufa Hakkı-449
• F- Ortaklığın Giderilmesi-449
• G- Kadastrosu Yapılmayan Yerlerde Devre Mülk Hakkı Tesis Ve Tescili-449
• H- Hak Sahiplerinin Dönem Sonunda Bağımsız Bölüm Veya Yapıyı Boşaltma Mecburiyetleri-449
• I- Medeni Kanun Ve Diğer Kanun Hükümlerinin Uygulanması-450
LXIV- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI SÖZLEŞMESİ-450
• A- Tanımı-450
• B- Unsurları-450
• 1- Taraflar Arasında Bir Sözleşmenin Yapılmış Olması-450
• 2- Müteahhidin Kat -inşaat, bağımsız bölüm- Yapma Borcu Altına Girmesi-451
• 3- İş Sahibinin Arsa Paylarını Devir Borcu Altına Girmesi-451
• C- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Gerçekleştirilme Şekilleri-451
• 1- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Belli Arsa Paylarının Müteahhide Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi-451
• 2- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsanın Tamamen Müteahhide
• Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi-452
• 3- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Arsa Paylarının İnşaattaki Aşamaya
• Göre Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi-452
• 4- Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesinin Arsa Sahibinin Arsa Paylarının
• Satışını Vaat Etmesi ve Müteahhidin İnşaat Yapmayı Taahhüt Etmesi
• Suretiyle Gerçekleştirilmesi-452
• D- Sözleşmenin Şekli-452
• E- Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesinde Tarafların Borçları-454
• 1- Yüklenicinin Borçları-454
• a- Sözleşmeye Uygun Olarak İnşaatı Yapma Borcu-454
• b- İnşaatı Bizzat Veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcu-457
• c- İnşaatı Teslim Borcu-457
• d- Ayıba Karşı Tekeffül Borcu-459
• e- Sözleşmede Yer Alan Diğer Yükümlülükleri İfa Borcu-459
• 2- Arsa Sahibinin Borçları-460
• a- Ücreti Ödeme Borcu-460
• b- Arsayı Teslim Etme Borcu-460
• c- Sözleşmede Belirtilen Arsa Paylarını Devir Borcu-464
• F- Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Devri-466
LXV-KAT KARŞILIĞI İNŞAAT HAKKI ŞERHİ VE TEMLİK AKTİ-467
• A- Kat Karşılığı İnşaat Hakkı Şerhi-467
• 1- Genel Olarak-467
• 2- Şerhi-468
• 3- Terkini-470
• B- Kat Karşılığı Temlik Akti-470
• 1-Genel Olarak-470
• 2- Tescili-471
• C- Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler-471
• 1- Şerh İçin-471
• 2- Temlik İçin-472
LXVI- TERKİN-474
• A- Hak Sahibinin Veya Yetkili Makamın İstemi Yada Mahkeme Kararı İle
• Terkin-474
• B-Taşınmaz Malikinin Talebi İle Terkin-474
• C-Terkini İstenilen Hak Üzerindeki Diğer Hakların Durumu-474
• D-Terkinin Şekli-474
LXVII- DÜZELTME -TASHİH--475
• A- Genel Olarak-475
• B- İlgililerin Muvafakati İle Düzeltme-475
• C- İlgililerin Muvafakati Olmaması Halinde Düzeltme-475
• D- İşlem Esnasında Resen Düzeltme-475
• E- Kadastro Tespitleri Sırasında Yapılan Yanlışlıkların Düzeltilmesi-476
• 1- Kadastro Tespitinin Bilirkişi Beyanlarına İstinaden Yapılması-476
• 2- Kadastro Tespitinin Tapu Kaydına İstinaden Yapılması-477
• F- Diğer İdarelerin Sebep Olduğu Hatalar-477
• G- Yüzölçümü Düzeltmesi-477
• H- Evlenme Veya Boşanma Nedeniyle Soyadı Değişikliği-478
• I- İmar Uygulaması Esnasındaki Tescil Hatasının Düzeltilmesi-478
• İ- Eksik Tescil Edilen -Tescil Edilmeyen- Hisse Hatasının Düzeltilmesi-478
• J- İpotek Lehtarı Şirketin Unvan Tashihi-479
• K- Düzeltmenin Şekli-479
LXVIII- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ-479
LXIX- ORTAKLAŞA KULLANILAN YERLERİN TESCİLİ-479
• A- Ortaklaşa Kullanılabilecek Yerler Ve Tescil Şekli-479
• B- Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tesisi-479
• C- Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Müşterek Mülkiyete Dönüştürülmesi-480
• D- Ortak Yer Niteliğinin Sona Ermesi ve Terkini-480
• E- Tapu Sicil Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler-480
LXX- AYIRMA -İFRAZ--481
• A- Genel Olarak-481
• B- Ayırma İşlemi İçin Gerekli Koşullar-482
• 1- Ayırma İşlemi İçin Mühendis Koşulu-482
• 2- İş Yapım Sözleşmesi-482
• 3- Belediye Encümeni-Özel İdare-482
• 4- İfrazda Yola Cephe Şartı Ve Parsel Büyüklüğü-483
• C- Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması Gerekenler-484
• 1- Eski Sayfanın Kapatılması-484
• 2- Yeni Parsellerin Tescili-484
• 3- Ayrılan Taşınmaz Mal İrtifak Hakkından İstifade Ediyor İse-484
• 4- Yükümlü Taşınmaz Malın Ayrılması Halinde-488
• 5- Rehinle Yükümlü Taşınmaz Malın Ayrılması-488
• 6- Taşınmaz Malların Ayırma Yoluyla Taksiminde Rehinin, Haciz Ve Diğer
• Şahsi Hakların Nakli-488
• 7- Faydalanan Ve Yükümlü Taşınmaz Malların Ayrılması Şerhler,
• Beyan Kaydı Ve Kamulaştırma-489
LXXI- BİRLEŞTİRME -TEVHİT--490
• A- Genel Olarak-490
• B- Birleştirme İşlemi İçin Gerekli Koşullar-490
• 1- Birleştirme İşlemi İçin Mühendis Koşulu Yoktur-490
• 2- Belediye Encümeni-Özel İdare Kararı-490
• C- Tapu Sicil Müdürlüğünün Yapması Gerekenler-491
• 1- Eski Sayfanın Kapatılması-491
• 2- Yeni Parsellerin Tescili-491
• 3- Birleştirmede Hak Ve Yükümlülükler Yönünden Muvafakat Zorunluluğu-491
• 4- Birleştirmede Hak Ve Yükümlülüklerin Nakli-491
• 5- Birleştirmede Rehin Kayıtlarının Nakli-492
• 6- Tevhit Halinde Hisse Miktarlarının Belirlenmesi-492
LXXII- YOLA TERK-492
• A- Genel Olarak-492
• B- Ayırma İşlemi İçin Gerekli Koşullar-492
• 1- Ayırma İşlemi İçin Mühendis Koşulu-492
• 2- İş Yapım Sözleşmesi-492
• 3- Belediye Encümeni-Özel İdare Kararı-493
• 4- Yola Terk de Yola Cephe Şartı Ve Parsel Büyüklüğü-493
LXXIII- TAŞINMAZIN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ-494
• A- Genel Olarak-494
• B- Yapısız İken Yapılı Hale Getirme-494
• 1- Yapı Kullanma İzni Alınması-494
• 2- Yapı Kullanma İzninin Olması-495
• C- Tarımsal Yapılarda Cins Değişikliği-495
• D- Köylerde Bulunan Yapıların Cins Değişikliği-495
• 1- Köy Nüfusuna Kayıtlı Ve O Köyde Sürekli Oturanların Konut,
• Hayvancılık Veya Tarımsal Amaçlı Yapılar-495
• 2- Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmayanların ve/veya O köyde Sürekli
• Oturmayanların Köyde Yaptıkları Yapılar-496
• 3- Köy Nüfusuna Kayıtlı ve O köyde Sürekli Oturanların Yaptıkları Konut, Hayvancılık veya Tarımsal Amaçlı Olmayan Diğer Yapılar-496
• E- Hissedarların Tümüne Ait Binanın Tek Bir Hissedarın Talebiyle Cins Değişikliği-496
• F- Hisseli Yerlerdeki Bir Hissedara Ait Binanın Beyanlarda Gösterilmesi-496
• G- Yapı Yıkılarak Cins Değişikliği Yapılmadan Yeni Bina Yapılmış Olması-497
• H- Binanın İnşaatı Tamamlanmamışsa-497
• I- Kat İrtifakına Konu Taşınmaz Mallarda Cins Tashihi-497
• İ- Bağımsız Bölüm Cinsinin Değiştirilmesi-499
• J- Blok ve Yaygın Yapılarda Cins Değişikliği-499
• K- Yapılı İken Yapısız Hale Gelme-500
• L- Yapı İle İlgisi Olmayan Cins Değişikliği Halleri-500


Üçüncü Bölüm

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN HAZİNENİN SORUMLULUĞU

I- SORUMLULUK KAVRAMI-501
II- SORUMLULUK TÜRLERİ-501
• A-Kusura Dayalı Sorumluluk-502
• B- Kusursuz Sorumluluk-502
• C- Münferit Sorumluluk-503
• D- Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk-503
• E- İdari Sorumluluk-503
• F- Borçlar Hukukunda Sorumluluk Kavramı-504
• G- Medeni Kanunda Sorumluluk Kavramı-504
• 1- Şahsın Hukukunda Sorumluluk-505
• 2- Tapu Sicil Kayıtlarında Sorumluluk-505
• H- İcra Ve İflas İşlerinde Sorumluluk Kavramı-505
• I- Kamu Hukukunda Sorumluluk Kavramı-505
• İ- Anayasamızda Mali Sorumluluk Kavramı-506
• J- Devlet Memurları Kanununda Mali Sorumluluk-506
• K- Ceza Hukukunda Sorumluluk Kavramı-508
• L- Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesine Göre Sorumluluk-509
III- TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDA DEVLETİN SORUMLULUĞU-509


Dördüncü Bölüm
MEDENİ KANUNUN 1007 NCİ MADDESİ ANLAMINDA
SORUMLULUK VE ŞARTLARI
I- GENEL AÇIKLAMALAR-521
II- TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINA İLİŞKİN BİR EYLEM VEYA KAÇINMA-521
• A- Tapu Sicilinin Tutulması-523
• B- Ana Sicillerin Tutulması-524
• 1- Taşınmazın Kaydı-525
• a- Tescil-527
• b- Şerh-528
• c- Beyanlar-529
• d- Kütüğün Düşünceler Sütununa Yazılan Yazımlamalar-529
• e- Taşınmazın Niteliklerinin Tapu Kütüğüne Yazılması-530
• f- Terkin-531
• g- Düzeltme -tashih--532
• C- Yevmiye Defterine Yapılan Kayıtlar-533
• D- Resmi Belgeler -Resmi Senet, Mahkeme Kararı Ve Diğerleri--534
• E- Plan-535
• F- Asli Sicillerin Tutulması İle İlgili Diğer Görevler-535
• 1- Ana Sicillerin İlgililer Tarafından İncelenmesini Sağlamak ve Sicilden
• Suretler Vermek-535
• 2- Bildirme Yükümlülüğü-535
• G- Yardımcı Sicillerin Tutulması-536
• H- Ret İşlemi-543
• I- Tapu Sicilinin Tutulmasında Zarar Verici Fiilin Görevli Memur Veya Onun
• Kullandığı Yardımcı Kişilerden Gelmesi-544
III- EYLEM VEYA KAÇINMANIN HUKUKA AYKIRI OLMASI-545
• A-Yolsuz Tescilin Meydana Gelmesi-546
• B- Tescillerle İlgili Yolsuz Tescilin Oluşması-549
• 1-Tescili Gereken Bir Ayni Hakkın Tescil Edilmemiş Olması-549
• 2- Terkini Gereken Bir Ayni Hakkın Terkin Edilmemesi-551
• 3- Tapu Kütüğüne Yolsuz Bir Tescil Veya Terkin Yapılması-552
• 4- Hukuki Sebebi Olmayan Veya Geçerli Bir Hukuki İşleme Dayanmayan
• Tescil Veya Terkinler-553
• 5- Tescil Veya Terkin Talebinin Yapılmamış Olması Veya Talep Sahibinin Hak Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Bulunmaması-558
• C-Şerhlerle İlgili Yolsuzlukların Doğuşu-563
• D- Beyanlarla İlgili Yolsuzlukların Doğuşu-576
• E- Kütüğün Düşünceler Sütununa Yazılan Yazımlamalar İle İlgili Yolsuzluğun Oluşumu-577
• F- Taşınmazın Nitelikleri İle İlgili Yolsuzlukların Doğuşu-578
IV- ZARAR-578
• A-Zararın Doğması-580
V- HUKUKA AYKIRI EYLEM VEYA KAÇINMA İLE ZARAR ARASINDA
• UYGUN BİR İLLİYET BAĞI-587
VI- TAZMİNAT TALEBİNİN DAVA YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ-599
• A- Görevli Yargı Yolu, Görevli Ve Yetkili Mahkeme-599
• B- Davacı Ve Davalı Sıfatı-600
• C- Zarar Görenin Kusuru-602
VII-ZAMANAŞIMI-602
VIII- DEVLETİN MEMURA RÜCU HAKKI-608
• A- Rücu Davasında Zamanaşımı-613
IX- İYİ NİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DURUMU-613
X- YOLSUZ TESDCİLİN KAYNAKLARINDAN -HATA--630
• A- Tapu Sicilinde Yapılan Yanlışlık Örnekleri-631
XI- YOLSUZ TESCİLİN KAYNAKLARINDAN BİRİSİ -SAHTECİLİK--638
• A- Vatandaşlar Tarafından Yapılan Sahtecilikler-639
• 1- Sahte Vekaletnameler-639
• 2- Sahte Veraset Senedi Ve Mahkeme Kararı-641
• 3- Sahte Olarak Düzenlenmiş Diğer İdari Yazılar-642
• 4- Sahte Nüfus Cüzdanı İle Satış-İpotek-642
• 5- Diğer Sahtecilik Türleri-643
• B- Tapu Ve Kadastro Memurlarınca Yeltenilen Sahtecilik Türleri-644
• C- Resmi Belgelerin Özellikleri-645
• 1- Noterlik Ve Noterlik İşlemlerinde Bulunması Gereken Hususlar-645
• 2- Kimlik, Adres Ve Yetenek-646
• 3- Fotoğrafın Yapıştırılması Zorunlu İşlemler-646
• 4- Düzenleme Şeklinde Yapılması Gereken İşlemler-646
• 5- Tanık Bulundurma-647
• 6- Düzenlenen Belgelerdeki Çıkıntılar-647
• 7- Düzenleme Şeklindeki Belge Ve Vekaletnamelerde Olması Gereken Hususlar-647
• D- Vekalet Vekaletnamenin Özellikleri-647
• 1- Vekaletnamenin Kapsamı Ve Tevkil-647
• 2- Vekaletnamelerde -Ve Düzenleme Şeklindeki Belgelerde- Bulunması
• Gereken Hususlar-650
• 3- Vekaletnamelerde Plastik Mühür Kullanılmaması-652
• 4- Vekaletname Düzenlemeye Noterlerden Başka Yetkili Olan Merciler-652
• 5- Türk Elçilik Veya Konsolosluklarınca Düzenlenen Vekaletnameler-653
• 6- Yabancı Ülke Noterlerince -Makamlarınca- Düzenlenen Vekaletnameler-653
• 7- Vekaletnamelerin Düzenleme Şeklinde Nüfus Cüzdanına İstinaden
• Tanzimi, Tanık, Tercüman Ve Tarihlerin Belirli Olması-654
• 8- Vekaletnamede Vekile Ait Kimlik Bilgileri-654
• 9- Vekaletnamelere Fotoğraf Yapıştırılması-654
• 10- Tüzel Kişiliklerin Vekaletnameleri-655
• 11- Gerçek Kişilerin Tüzel Kişilere Vekaletname Vermesi-655
• 12- Vekaletnamede Satış İçin Özel Yetki Ve İştirakin Feshi-656
• 13- Öldükten sonra geçerli olmak üzere verilen vekaletnameler-656
• 14- Vekilin Müvekkile Ait Gayrimenkulü Satın Alması Veya Kendi
• Gayrimenkulünü Müvekkiline Satması-656
• 15- Vekaletnamenin Düzenlenme Tarihinden Sonra Edinilen Gayrimenkulün Satılması-656
• 16- İmar Uygulaması İle Ada Ve Parselin Değişmesi-656
• 17- Kanuni İpoteğin Terkinine Yetki-656
• 18-Yola Terke Yetki-657
• 19- İlamın İnfazında Davayı Takip Eden Avukattan Vekaletname İstenmemesi-657
• 20- Satışa Yetkili Olan Vekilin Kamulaştırma İşlemine Yetkisi-657
• 21- İş Takibine İlişkin Vekaletname-657
• 22- Velilerin Vermiş Olduğu Vekaletnameler-657
• 23- Vekaletin Sona Erme -Ölüm, Azil, İstifa, Ehliyetin Zevali, İflas- Halleri-657
• 24- Vekaletnameye Yetkinin Tam Olduğu Ve Azil Olmadığının Belirtilmesi-658
• 25- Vekaletnamelerde Dikkat Edilecek Hususlar-658
• E- Mahkeme Kararlarının Özellikleri-659
• 1- Mahkeme Kararlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-659
• F- Resmi Mührün Özellikleri-660
• 1- Resmi Mühür-660
• 2-Resmi Mühür Kütüğü Ve Beratı-660
• 3- Devir-Teslim-661
• 4- Yenileme-661
• 5- Yönetmeliğe Aykırı Kullanım Veya Taklidi-661
• 6- Resmi Mühürlerdeki Ay - Yıldızın Sağ Açığa Çevrilmesi-661
• 7- Resmi Mühürde Dikkat edilecek Hususlar-661
• G- Dikkat Edilecek Diğer Hususlar-662
• 1- Kimlik Belgeleri-664
• 2- Yetki Belgelerinde Dikkat Edilecek Hususlar-665
• 3-Bankaların İpotek Terkinleri-666
• 4-Mirasçılık -Veraset- Belgesinin Kontrolü-666
• 5-Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Belgelerinin Kontrolü-667
• a- Yapı Kullanma İzin Belgesinde Dikkat Edilecek Hususlar-667
• b- İnşaat Projesinde Dikkat Edilecek Hususlar-668
• c-Yönetim Planında Dikkat Edilecek Hususlar-668
• 6- Haciz Müzekkerelerinde Aranacak Hususlar-668
• 7- Kamu Haciz Müzekkerelerinde Aranacak Hususlar-669
• 8- Ferdileşmede Tahsis İşleminde Aranacak Hususlar-669
• 9- Dask Poliçesinde Aranacak Hususlar-669
• 10- Harç Makbuzlarının Kontrolü-669
• 11- Vergi Dairesi Yazıları-670

• KAYNAKÇA-671