Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Taksirle Yaralama Taksirle Öldürme ve Olası Kastla İnsan Öldürme Suçları Açıklamalı, İçtihatlı, Uygulamalı - 2011 Yılı Yargıtay Kararları Işığında

Taksirle Yaralama Taksirle Öldürme ve Olası Kastla İnsan Öldürme Suçları Açıklamalı, İçtihatlı, Uygulamalı - 2011 Yılı Yargıtay Kararları IşığındaSayfa Sayısı
:  
1304
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-89508-1-8

100,00 TLDr. Cengiz APAYDIN,

 

1968 yilmda Ankara\′nm Polath ilcesinde dogdu. ilk ve orta ogrenimini Polatli\′da ta-mamladi.1985-1989 yillan arasmda Istanbul Universitesi Hukuk Fakiiltesini bitirdi. 1989-1990 tarihleri arasmda Istanbul Barosu ve Istanbul Adliyesinde Avukatlik stajmi tamamladi. 1990-1992 tarihleri arasmda Istanbul Adliyesinde Hakimlik stajini tamamla-di.1993 -1995 yillannda §irnak Cumhuriyet Savciligi yapti. 1995 -1996 yillarmda Deniz-li-Serinhisar Cumhuriyet Savciligi yapti. 1996 yilinda Istanbul Universitesi\′nde Yiiksek Lisans yapti. 1996 -1997 yillannda Ankarada Deniz Kuwetleri Komutanhgi\′nda Askeri Savci olarak askerlik gorevini yerine getirdi. 1997 -2000 yillari, arasmda Denizli-Serin-hisar Cumhuriyet Savciligi yapti. 2000-2003 tarihleri arasmda Giresun-Piraziz Cumhu¬riyet Savciligi yapti. 2003 tarihinde Istanbul-Umraniye Cumhuriyet Savcihgma atandi. 2005-2006 tarihleri arasmda Yeditepe Universitesi\′nde 9 ay Ingilizce Hazirlik Egitimini ileri diizeyde bitirdi. 2003-2008 yillari arasmda Marmara Universitesi\′nde Kamu Huku-ku alaninda Doktora yapti.\" Ceza Hukuku ve Adli Tip Acismdan Kusur Yetenegi \"isimli 1998 yilinda yayinlanmis ve \"Ceza Hukukunda Dogrudan Kast, Olasi Kast, Basit Taksir Ve Bilincli Taksir Kavramlan\" isimli 2009 yilinda yayinlanmis eserleri ve cesitli dergiler-de yayinlanmi§ bircok makalesi bulunmaktadir. Yazar, halen Cumhuriyet Savcisi\" olarak gorev yapmaktadir.

 

TEŞEKKÜR

 

Cumhuriyet savcisi olarak akademik cah§malara devam etmem konusunda beni cesaretlendiren ve engin hukuki gorusieri ile beni dogru yonlendiren degerli hocam Prof. Dr. NUR CENTELe tesekkurlerimi sunanm. Yetis. tirilmem icin emek sarf eden ANNEM BIRiCiK APAYDIN, BABAM OSMAN APAYDIN, ABLAM SERVET, AGBEYLERiM OMER, BEDIRHAN, DERVi$ VE CANIM KIZ KARDE§IM NURVET\′E, calismalanmi hazirlarken her tiirlii destegini gordiigum sevgili esim GULiN\′E ve varliklari ile hayatimi gii-zellestiren 9ocuklanm CENK ile CEM\′e te§ekkurlerimi sunanm. Hukukun iistunliigune ve dogal hukuka inanan tiim hukukculara saygilar su¬nanm. Iyi ki varsiniz, sayimz az ancak varligimz beni umutlandinyor. Dr. Cengiz APAYDIN Cumhuriyet Savcisi

İÇİNDEKILER

 

BIRINCI BOLUM CEZA HUKUKUNDA TAKSIR 17 I. GENEL OLARAK • 17 II.TAKSiR . 25 1. KAVRAM . 25 2. TAKSiRIN UNSURLARI . 26 2.1. FIILIN TAKSIRLE ISLENEBILEN BIR sug OLMASI . 26 2.2. HAREKETIN IRADi OLMASI . 27 2.3.DIKKAT VE OZEN YUKUMLULUGUNUN YERINE GETiRiLMEMi§ OLMASI . 29 2.4. NETiCENiN ONGORULEBiLiR OLMASI . 33 2.5. NETICENIN ISTENMEMI§ OLMASI . 36 2.6. HAREKET ILE NETICE ARASINDA NEDENSELLIK BAGININ VARLIGI . 3 2.6.1. Genel Olarak • 37 2.6.2. U^uncii §ahsin ve Magdurun Hareketi • 2.6.2.1. U<;uncu §ahsin Kusursuz Hareketi • 40 2.6.2.2. U^uncii §ahsin Kusurlu Hareketi • 41 2.6.2.3. Magdurun Kusursuz Hareketi • 42 2.6.2.4. Magdurun Kusurlu Hareketi • 43 2.6.2.5. Hareket He Netice Arasindaki Nedensellik Bagina iliskin Yargitay Kararlari • 46 in. TAKSIRIN QES.ITLERI . 68 I. BASiT TAKSiR-BiLINgLi TAKSiR . 68 1.1. Basit Taksir • 68 10 TAKSiRLE YARALAMA, OLDURME VE OLASI KASTLA iNSAN OLDURME SUfLARI 1.2. Bilincli Taksir • 70 1.3. BILiNgLi TAKSIRE iLi$KiN YARGITAY KARARLARI . 78 1.4. Bilincli Taksir ve Basit Taksir Aynmi • 154 1.5. Bilincli Taksir ve Basit Taksir Ayrimina iliski Yargitay Kararlan • 158 2. BiLiNgLi TAKSiR VE OLASI KAST AYRIMI . 186 2.1. Genel Olarak • 186 2.2. 5237 Sayih Turk Ceza Kanununda Olasi Kast ve Bilincli Taksir Aynmi • 188 2.3. Yargitay\′m Gdriisii • 192 2.4. Degerlendirme ve Kanaatimiz • 194 2.5 Olasi Kast ve Bilincli Taksir Ayrimina iliskin Yargitay Kararlan • 196 IV. KASTEN ve TAKSIRLE iSLENEN SUgLARIN AYIRIMINDAKI KRiTERLER . 204 1. Kast ve Taksir Aynmi • 204 1.1. Genel Olarak • 204 1.2. Yargitay\′in Goriisii • 206 1.3. Degerlendirme ve Kanaatimiz • 208 1. 4. Kast ve Taksir Ayrimina iliskin Yargitay Kararlari • 209 V. KAST- TAKSIR KOMBINASYONLARININ DEGERLENDIRILMESI . 210 1. Kavram • 210 2. Unsurlan • 211 3. Netice Sebebiyle Agirlasmis Sue ve Nedensellik Baglantisi • 212 4. 5237 Sayili Turk Ceza Kanununda Diizenlenen Netice Sebebiyle Agirla§mis Suclar • 215 4.1. Genel Olarak • 215 4.2. Kasten Yaralama Sonucunda Oliim Meydana Gelmesi • 217 5. NETICE SEBEBIYLE AGIRLASMIS sugLARA ILI§KIN YARGITAY KARARLARI . 220 IKINCI BOLIIM TAKSiRLE OLDURME SUgU I. GENEL OLARAK • 235 i. Sucla Korunan Hukuki Deger • 237 2.Sucun Magduru • 238 3.Su^un Faili • 238 II. SUgUN UNSURLARI . 239 l.Hareket • 239 2.Tipiklik • 243 3.Hukuka Aykinhk • 244 4.Kusurluluk • 247 4.i.Genel Olarak • 247 4.2.Kusurun Belirlenmesi ve Giiven Hkesi Iliskisi * 252 III. SUg VE CEZAYA ETKI EDEN NEDENLER . 256 1. Sucun Nitelikli Halleri • 256 1.1. Birden Fazla Kisinin Olmesi • 257 1.2. Bir Kisinin Oliimuyle Beraber Bir veya Birden Fazla Kisinin Olmesi • 257 2. Netice Sebebiyle Agirlasmis Suclar He Taksirle Adam Oldurme Sucu Arasindaki iliski • 258 3. §ahsi Cezasizlik Sebebinin Taksirli Sorumluluga Etkisi < 4. Sahsi Cezasizlik Sebebinin Taksirli Sorumluluga Etkisi Acisindan Yargitay Kararlan • 267 IV. SUgUN OZEL GORUNU$ HALLERI . 273 l.Tesebbiis • 273 2.Teselsiil • 274 3.1stirak • 274 4.1ctima • 277 5. Miisadere • 279 6.Tekerriir • 279 V. SORUSTURMA VE KOVUS, TURMAYA iLi§KIN KURALLAR . 280 l.Gorev • 280 2.Yaptinm • 281 3.Zamanasimi • 284 4.Sorusturma Yontemi • 284 VI. TAKSIRLE OLDURMEYE ILi^KIN YARGITAY KARARLARI . 285 262 U^UNCU BOLUM TAKSIRLE YARALAMA sugu 425 I. GENEL OLARAK • 425 l.Sucla Korunan Hukuki Deger • 428 x 2. Sucun Magduru • 428 II. SUgUN UNSURLARI . 429 1. Hareket • 430 2.Tipiklik • 435 3.Hukuka Aykinlik • 436 4.Kusurluluk • 439 4.i.Genel Olarak • 439 4.2.Kusurun Belirlenmesi • 444 III. SUg VE CEZAYA ETKI EDEN NEDENLER . 448 1.2. Netice Sebebiyle Cezamn Agirla§tinlmasini Gerektiren 89/2 maddesinde Ongoriilen Haller • 449 1.2.1. Taksirle yaralanmanin duyu veya organlardan birinin i^levinin siirekli zayiflamasina neden olmasi • 449 1.2.2. Taksirle yaralanmanin viicutta kemik kirilmasina neden olmasi • 452 1.2.3.Taksirle yaralanmanin konusmada siirekli zorluga neden olmasi • 453 1.2.4 Taksirle yaralanmanin yuzde sabit ize neden olmasi • 454 1.2.5. Fiilin, Yasami Tehlikeye Sokan Bir Duruma Neden Olmasi • 456 1.2.6 Taksirle yaralanmanin gebe kadinin cocugunun vaktinden once dogmasina neden olmasi • 457 1.3 Netice Sebebiyle Cezamn Agirlastinlmasini Gerektiren 89/3 maddesinde Ongoriilen Haller • 457 1.3.1 Taksirle Yaralanmanin iyilesme Olanagi Bulunmayan Bir Hastaliga veya Bitkisel Hayata Girmeye Neden Olmasi • 457 1.3.2 Taksirle Yaralanmanin Duyu veya Organlardan Birinin I^levinin Yitirilmesine Neden Olmasi • 459 1.3.3 Taksirle Yaralanmanin Magdurun Konusma ya da gocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolmasina Neden Olmasi • 461 1.3.4 Taksirle Yaralanmanin Yiizun Siirekli Degisikligine TAKSIRLE YARALAMA, OLDURME VE OLASI KASTLA INSAN OLDURME SUQLARI Neden Olmasi • 462 1.3.5 Taksirle Yaralanmanin Gebe Bir Kadinin Cocugunun Diismesine Neden Olmasi • 464 1.4 Failin Bilincli Taksirle Hareket Ettigi Haller • 464 2. Netice Sebebiyle Agirlasmis Suclar lie Taksirle Yaralama Sucu Arasindaki Iliski • 465 3. Sahsi Cezasizlik Sebebinin Taksirli Sorumluluga Etkisi • 466 4. §ahsi Cezasizlik Sebebinin Taksirli Sorumluluga Etkisi Acisindan Yargitay Kararlan • 471 IV SUgUN OZEL GORUNUS HALLERI . 476 l.Tesebbiis • 476 2. Teselsiil • 476 3. Istirak • 477 4. Ictima • 479 5. Miisadere • 481 6.Tekerriir • 481 V. SORUSTURMA VE KOVUS. TURMAYA ILISKIN KURALLAR . 483 1. Gorev • 483 2. Yaptirim • 483 3. Zamanasimi • 487 4. Soru§turma Yontemi • 488 Vl.SONUg • 490 vii. TAKSIRLE YARALAMAYA ILISKIN YARGITAY KARARLARI . 493 DORDUNCU BOLUM OLASI KASTLA INSAN OLDURME SUgU 581 I. CEZA HUKUKUNDA KAST . 581 1.1. GENEL OLARAK • 581 1.2. KASTIN UNSURLARI . 585 1.2.1. Bilme Unsuru • 585 1.2.2. Isteme Unsuru • 588 1.3. DOGRUDAN KAST-OLASI KAST AYIRIMI 1.4. OLASI KAST . 596 TAKSiRLE YARALAMA, OLDURME VE OLASI KASTLA iNSAN OLDURME SUQLARI 1.4.1. Genel olarak • 596 1.4.2. Olasi Kastla Insan Oldiirme • 600 1.4.2.1. Suc;la Korunan Hukuki Deger • 603 1.4.2.2. Su^un Magduru • 604 1.4.2.3. Su<;un Faili • 608 II. SUgUN UNSURLARI . 609 1. Hareket • 609 2.Tipiklik • 612 3.Hukuka Aykinlik • 614 3.1. Genel Olarak • 614 3.2. Otenazi • 617 4.Kusurluluk • 618 III. MANEVI UNSURLARI FARKLI OLAN INSAN OLDURME SUgLARI AYIRIMI . 621 1- DOGRUDAN KAST VE OLASI KASTLA INSAN OLDURME SUgLARI AYIRIMI . 621 1.2. DOGRUDAN KAST VE OLASI KASTLA INSAN OLDURME SUgLARI AYIRIMINA iLiSKIN YARGITAY KARARLARI . 624 2.1. BlLINgLi TAKSIRLE VE OLASI KASTLA INSAN OLDURME SUgLARI AYIRIMI . 654 2.2. BiLINgLI TAKSIRLE VE OLASI KASTLA INSAN OLDURME SUgLARI AYIRIMINA iLiSKIN YARGITAY KARARLARI . 659 3.1. BASIT TAKSIRLE VE OLASI KASTLA INSAN OLDURME SUgLARI AYIRIMI . 669 3.2. BASIT TAKSIRLE VE OLASI KASTLA INSAN OLDURME SUgLARI AYIRIMINA ILiSKIN YARGITAY KARARLARI . 673 4.1. KASTEN OLDURMENiN IHMALI DAVRANISLA GERgEKLESMESI HALI VE OLASI KASTLA INSAN OLDURME SUgLARI AYIRIMI . 674 4. 2. KASTEN OLDURMENiN IHMALi DAVRANISLA GERgEKLESMESI HALI VE OLASI KASTLA INSAN OLDURME SUgLARI AYIRIMINA ILiSKIN TAKSiRLE YARALAMA, OLDURME VE OLASI KASTLA iNSAN OLDURME SUfLARI YARGITAY KARARLARI . 680 IV. SUgUN OZEL GORUNUS HALLERi . 684 i.Te§ebbiis • 684 1.1. Genel Olarak • 684 1.2. Yargitay\′m G6rii§ii • 685 - , 1.3. Degerlendirme ve Kanaatimiz • 687 2.Teselsiil . 688 3.i§tirak • 689 4.ic;tima • 690 5. Haksiz Tahrik • 692 V. SORUSTURMA VE KOVUSTURMAYA iLiSKiN KURALLAR . 693 1. GOREV VE SORU§TURMA YONTEMI • 693 2. Yaptirim • 693 3. Zamana§imi • 693 VI.SONUg • 694 VII. OLASI KASTLA iNSAN OLDURME SUgUNA iLiSKIN YARGITAY KARARLARI . 698 BE^INCI BOLIIM 1- TAKSiRLE YARALAMA VE OLDURME suguNA ILI§KIN ASLIYE CEZA MAHKEMESI MAHKEME KARARLARI . 977 2- TAKSiRLE YARALAMA VE OLDURME SUgUNA iLISKiN AGIR CEZA MAHKEMESi MAHKEME KARARLARI . 1094 3- BiLiNgLi TAKSiRLE INSAN OLDURME VE OLASI KASTLA iNSAN OLDURME SUgUNA ILiS. KIN AGIR CEZA MAHKEMESi MAHKEME KARARLARI . 1279 KAYNAKgA . 1295 YAZILI KAYNAKLAR . 1295 ELEKTRONIK KAYNAKLAR