Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Yer Alan Suçlar ve Yaptırımları

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Yer Alan Suçlar ve YaptırımlarıSayfa Sayısı
:  
154
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-094-9

29,16 TL

ONSOZ


Spor, günümüzde gerek ekonomik değer olarak gerekse sosyal yaşamın bir parçası olarak önemini gittikçe artırmaktadır. Spor, kendi içinde birçok alt unsurlara ayrılmaktadır. Ancak, gerek ülkemizde gerekse dünyada spor denilince akla ilk gelen spor çeşidi futbol ol¬maktadır.


Genelde spor özelde ise futbol, kişilerin dürüstlük ve karşılıklı sayı (centilmen) ilkesi çerçevesinde icra edilen bir etkinliktir. Bu et¬kinlik, sadece sağlıklı yaşam bakımından değil, gerek ülke içinde ge¬rekse uluslar arası alanda siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve diğer alanlarda önemli bir yere sahiptir.


Genelde spor özelde ise futbolun bu önemi, kanun koyucu tara¬fından dikkate alınarak, sporun ruhuna uygun bir şekilde icra edile¬bilmesi için bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde amaç, sporun ruhuna uygun bir şekilde icra edilebilmesini sağlamak¬tır. Bu kapsamda, toplumda yaşayan bireylerin güven ve huzur için¬de spor karşılaşmalarını izlemelerini sağlamak adına bu amacı ger¬çekleştirmeye engel olabilecek hareketleri cezalandırıcı düzenlemele¬re yer verilmiştir.


Bu çalışmada, toplumda yaşayan bireylerin güven ve huzur için¬de spor karşılaşmalarını izlemelerini engelleyici hareketleri cezalan¬dırıcı düzenlemeleri içeren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizli¬ğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-nun\\\′da yer alan suçlar ve bu suçlar için öngörülen yaptırımları ince¬lenecektir.


Çalışmanın tekrar gözden geçirilmesinde emekleri geçen sayın Buminhan DUMAN ile sayın İbrahim ZENGİN\\\′e teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.


Bu çalışmanın bütün spor camiasma faydalı olması dileğiyle,


29.01.2013 Keçiören, ANKARA


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM


6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA YER ALAN SUÇLAR


I. -GENEL OLARAK-1
II. -ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ SUÇU (SŞDÖDK m. 11)-6
A. -Genel Olarak-6
B. -Suç İle Korunan Hukuki Değer-8
C. -Suçun Hukuki Konusu-9
D. -Suçun Maddi Konusu-10
1. -Kazanç, Menfaat ve Yarar Kelimelerinin Anlamı-10
a. -Kazanç Kelimesinin Anlamı-10
b. -Menfaat Kelimesinin Anlamı-12
c. -Yarar Kelimesinin Anlamı-15
E. -Fail-17
F. -Mağdur-23
G. -Suçun Maddi Unsuru-23
1. -Hareket-23
a. -Şike Suçunda Hareket Unsuru-23
i. -Kazanç veya Sair Menfaat Temini Hususunda Anlaşmaya Varma (SŞDÖDK m. 11/1)-24
ii. -Kazanç Veya Sair Menfaat Temin Etme-28
iii. -Spor Müsabakasının Anlaşma Doğrultusunda Sonuçlanmasına Katkıda Bulunma (SŞDÖDK m. 11/2)-29
iv. -Kazanç Veya Sair Menfaat Vaat Veya Teklifinde Bulunulma (SŞDÖDK m. 11/3)-30
(a)-Vaatte Bulunma Kelimesinin Anlamı-31
(b) -Teklifte Bulunma Kelimesinin Anlamı (SŞDÖDK m. 11/3)-31
b. -Teşvik Primi Verme Suçunda Hareket Unsuru-34
2. -Netice-39
3. -Nedensellik Bağı-39
H. -Suçun Manevi Unsuru-40
I. -Hukuka Uygunluk Ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler-41
İ. -Suçun Tamamlanması-42
J. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-44
1. -Teşebbüs-44
a. -Gönüllü Vazgeçme-49
i. -SŞDÖDK m. 11/8, SŞDÖDK m. 11/1-Son ve TCK m. 36 Arasındaki İlişki Bakımından-51
ii. -SŞDÖDK m. 11/8’deki Düzenlemenin Hukuki Niteliği Bakımından-51
2. -İştirak-53
3. -İçtima-58
a. -Bileşik Suç-58
b. -Zincirleme Suç-58
c. -Fikri İçtima-61
K. -Cezaya Etki Eden Haller-62
1. -Cezayı Artıran Nitelikli Haller-62
a. -Kamu Görevinin Sağladığı Güven Veya Nüfuzun Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi-62
b. -Spor Kulübünün Yönetim Kurulu Başkan Veya Üyeleri Tarafından İşlenmesi-63
c. -Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi-65
d. -Bahis Oyunlarının Sonuçlarını Etkilemek Amacıyla İşlenmesi-66
2. -Cezayı Azaltan Nitelikli Haller-66
3. -Cezasızlık Nedenleri-68
a. -SŞDÖDK m. 11/6’te Yer Alan Hüküm-68
b. -SŞDÖDK m. 11/8’te Yer Alan Hüküm-69
III. -SPOR ALANLARINA YASAK MADDE SOKULMASI VE MÜSABAKA DÜZENİNİN BOZULMASI SUÇU (SŞDÖDK m. 13)-70
A. -Genel Olarak-70
B. -Suç İle Korunan Hukuki Değer-71
C. -Suçun Hukuki Konusu-71
D. -Suçun Maddi Konusu-71
E. -Fail-73
F. -Mağdur-73
G. -Suçun Maddi Unsuru-73
1. -Hareket-76
a. -Sokmak Kelimesinin Anlamı-76
b. -Temin Etmek Kelimesinin Anlamı-77
c. -Kullanma Kelimesinin Anlamı-77
2. -Netice-78
3. -Nedensellik Bağı-78
H. -Suçun Manevi Unsuru-79
I. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-79
1. -Meşru Savunma-79
2. -Kanun Hükmünü İcra-79
3. -Hakkın Kullanılması-79
4. -İlgilinin Rızası-80
İ. -Suçun Tamamlanması-80
J. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-80
1. -Teşebbüs-80
2. -İştirak-80
3. -İçtima-81
a. -Bileşik Suç-81
b. -Zincirleme Suç-81
c. -Fikri İçtima-81
K. -Cezaya Etki Eden Haller-81
1. -Cezayı Artıran Haller-81
2. -Cezayı Azaltan Haller-81
IV. -HAKARET İÇEREN TEZAHÜRATTA BULUNMA VE HAKARET SUÇU (SŞDÖDK m. 14)-81
A. -Genel Olarak-81
B. -Suç İle Korunan Hukuki Değer-82
C. -Suçun Hukuki Konusu-82
D. -Suçun Maddi Konusu-83
E. -Fail-83
F. -Mağdur-84
G. -Suçun Maddi Unsuru-84
1. -Hareket-85
a. -SŞDÖDK m. 14/1’de Düzenlenen Suç Bakımından-85
i. -Söz ve Davranış ile İşlenmesi-85
ii. -Aleni Olarak İşlenmesi-86
iii. -Grup Halinde Veya Münferiden İşlenmesi-86
b. -SŞDÖDK m. 14/2’de Düzenlenen Suç Bakımından-87
2. -Netice-88
3. -Nedensellik Bağı-88
H. -Suçun Manevi Unsuru-88
I. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-89
İ. -Suçun Tamamlanması-89
J. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-89
1. -Teşebbüs-89
2. -İştirak-90
3. -İçtima-90
a. -Bileşik Suç-90
b. -Zincirleme Suç-90
c. -Fikri İçtima-90
4. -Normların Görünüşte İçtimaı-90
K. -Cezaya Etki Eden Haller-91
1. -Cezayı Artıran Haller-91
2. -Cezayı Azaltan Haller-92
V. -SPOR ALANLARINA USULSÜZ SEYİRCİ GİRMESİ SUÇU (SŞDÖDK m. 15)-92
A. -Genel Olarak-92
B. -Suç İle Korunan Hukuki Değer-93
C. -Suçun Hukuki Konusu-93
D. -Suçun Maddi Konusu-93
E. -Fail-93
F. -Mağdur-96
G. -Suçun Maddi Unsuru-96
1. -Hareket-96
a. -SŞDÖDK m. 15/1’de Düzenlenen Suçu Oluşturan Hareket-96
b. -SŞDÖDK m. 15/2’de Düzenlenen Suçu Oluşturan Hareket-98
c. -SŞDÖDK m. 15/3’te Düzenlenen Suçu Oluşturan Hareket-99
d. -SŞDÖDK m. 15/4’te Düzenlenen Suçu Oluşturan Hareket-99
e. -SŞDÖDK m. 15/5’te Düzenlenen Suçu Oluşturan Hareket-100
2. -Netice-101
3. -Nedensellik Bağı-101
H. -Suçun Manevi Unsuru-101
I. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-102
1. -Meşru Savunma-102
2. -Kanun Hükmünü Yerine Getirme-102
3. -Hakkın Kullanılması-102
4. -İlgilinin Rızası-102
İ. -Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler-102
1. -Zorunluluk Hali-102
2. -Yetkili Amirin Emrini İfa-103
3. -Cebir ve Tehdit-103
4. -Hata-103
J. -Suçun Tamamlanması-103
K. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-103
1. -Teşebbüs-103
2. -İştirak-104
3. -İçtima-106
a. -Bileşik Suç-106
b. -Zincirleme Suç-106
c. -Fikri İçtima-106
L. -Cezaya Etki Eden Haller-107
1. -Cezayı Artıran Haller-107
a. -Güvenlik Tedbiri Olarak Seyirden Yasaklanma-107
b. -Koruma Tedbiri Olarak Seyirden Yasaklanma-108
c. -İdari Tedbir Olarak Seyirden Yasaklanma-108
2. -Cezayı Azaltan Haller-108
VI. -YASAK ALANLARA GİRME SUÇU (SŞDÖDK m. 16)-109
A. -Genel Olarak-109
B. -Suç İle Korunan Hukuki Değer-109
C. -Suçun Hukuki Konusu-109
D. -Suçun Maddi Konusu-110
E. -Fail-110
F. -Mağdur-110
G. -Suçun Maddi Unsuru-110
1. -Hareket-110
2. -Netice-111
3. -Nedensellik Bağı-111
H. -Suçun Manevi Unsuru-112
I. -Hukuka Uygunluk Nedenleri-112
1. -Meşru Savunma-112
2. -Kanun Hükmünü Yerine Getirme-112
3. -Hakkın Kullanılması-112
4. -İlgilinin Rızası-112
İ. -Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler-113
1. -Zorunluluk Hali-113
2. -Yetkili Amirin Emrini İfa-113
3. -Cebir veya tehdit-113
4. -Hata-113
J. -Suçun Tamamlanması-113
K. -Suçun Özel Görünüş Şekilleri-114
1. -Teşebbüs-114
2. -İştirak-114
3. -İçtima-114
a. -Bileşik Suç-114
b. -Zincirleme Suç-114
c. -Fikri İçtima-114
L. -Cezaya Etki Eden Haller-115
1. -Cezayı Artıran Haller-115
2. -Cezayı Azaltan Haller-115
M. -Netice Sebebiyle Ağırlaşan Hal-115


İKİNCİ BÖLÜM


SUÇLARA İLİŞKİN YAPTIRIM VE TCK’NDAKİ BAZI KURUMLARIN UYGULANMASI


I. -SUÇLARA İLİŞKİN YAPTIRIM-117
A. -Genel Olarak-117
1. -TCK’ndaki Yaptırımlar-117
a. -Genel Olarak-117
b. -Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar-118
c. -Adlî Para Cezası-121
i. -Şike Ve Teşvik Primi Suçu (SŞDÖDK m. 11)-122
ii. -Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması Ve Müsabaka Düzeninin Bozulması Suçu (SŞDÖDK m. 13)-122
iii. -Hakaret İçeren Tezahüratta Bulunma ve Hakaret Suçu (SŞDÖDK m. 14)-122
iv. -Spor Alanlarına Usulsüz Seyirci Girmesi Suçu (SŞDÖDK m. 15)-122
v. -Yasak Alanlara Girme Suçu (SŞDÖDK m. 16)-123
d. -Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma-123
e. -Eşya Ve Kazanç Müsaderesi-124
f. -Güvenlik Tedbiri-125
i. -Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri-125
B. -Suç Teşkil Eden Harekete Birden Fazla Farklı Yaptırımın Uygulanması-139


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SUÇLARA İLİŞKİN CEZA MUHAKEMESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI


I. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARININ UYGULANMASI-141
A. -Şikâyet-141
B. -İzin-142
II. -YETKİLİ MAHKEME-142
III. -GÖREVLİ MAHKEME-142
IV. -KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ-143
V. -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI-143
VI. -UZLAŞMA-144
VII. -KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI-145

SONUÇ-147

KAYNAKÇA-153