Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (27)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlâller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması

Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlâller Karşısında Kişilik Hakkının KorunmasıSayfa Sayısı
:  
671
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5534-2

167,50 TL

Bu monografide, öncelikle sosyal medyada ihlâle elverişli olan (kişilik hakkı kapsamındaki) başlıca kişisel değerler belirtilerek, kullanıcı (içerik sağlayıcı), site sahipliği (yer sağlayıcı), internet dağıtıcısı (erişim sağlayıcı) ve toplu kullanım sağlayıcılar gibi doğrudan veya dolaylı sosyal medya süjelerinin bu değerlerin korunmasına yönelik özel mevzuatta ihdas edilen yükümlülükleri ile sorumlulukları açıklanmış; akabinde de ilgili süjelerin, sosyal medya özelinde bu özel kurallara riayet etmemeleri dolayısıyla oluşabilecek olası kişilik hakkı ihlâlleri karşısında başvurulacak uyarı yöntemi, ilgili idarî kurumlara - kurullara başvuru ve/ veya şikayet, içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi gibi özel korunma yolları ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Sosyal medyada gerçekleştirilen ihlâller ve saldırılar karşısında başvurulabilecek özel korunma yollarından sonuç alınamaması ve/veya bunların ihlâli bertaraf etmeye yeterli görülmemeleri hâlinde yahut tercihen doğrudan doğruya başvurulabilecek genel korunma yolları ise monografinin son bölümünde izah edilmiştir. Bunların başında saldırıyı önleme, saldırıya son verme, hukuka aykırılığın tespiti gibi koruyucu dâvalar gelmektedir. Ancak bunlar dahi her zaman ihlâlin zararlı sonuçlarını bertaraf ve/ veya telafi etmek için tek başlarına yeterli olmayabilirler. Dolayısıyla sosyal medyada kişilik hakkı ihlâl edilen ve bundan zarar gören hak sahibinin malvarlığını eski hâline getirmek ya da içine düştüğü acının, elemin ve ızdırabın etkilerini bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla açacağı maddî - manevî tazminat dâvalarına da anılan kısımda detaylarıyla ve sosyal medya özelinde değinilmeye gayret gösterilmiştir. Kişilik hakkını ihlâl eden kişinin bu yolla elde ettiği kazancın istenmesine ilişkin (gerçek olmayan) vekâletsiz işgörme dâvası da başvurulabilecek genel korunma yolları arasında değerlendirilmiş ve bilhassa uygulayıcılar için arz ettikleri önem dolayısıyla, konuyla ilgili emsâl yargı / idarî kurul kararlarına monografinin "ek"i olarak yer verilmiştir. Son olarak, sosyal medyada kişilik hakkını ihlâl eden "içeriğin çıkarılması" amacıyla kullanıcıya/ site sahipliğine veya bu nitelikteki içeriğe "erişimin engellenmesi" amacıyla mahkemeye sunulacak dilekçe örnekleri de "ek"ler arasında gösterilmiştir.

Konu Başlıkları
    Sosyal Medya Süjeleri, Yükümlülükleri ve Sorumlulukları (Kullanıcılar, Site Sahipleri, Erişim ve Toplu Kullanım Sağlayıcılar)
    Sosyal Medyada Gerçekleşen Başlıca İhlâller
    Sosyal Medya İhlâllerine Karşı Özel Korunma Yolları (Uyarı Yöntemi, İdarî Başvuru ve Şikâyet, İçeriğin Çıkarılması, Erişimin Engellenmesi)
    Sosyal Medya İhlâllerine Karşı Genel Koruyucu Dâvalar (Önleme, Son Verme ve Tespit Dâvaları)
    Sosyal Medya İhlâllerine Karşı Tazminat Dâvaları (Maddî – Manevî Tazminat Dâvaları
    Kınama, Mahkeme Kararlarının Yayımlanması – Üçüncü Kişilere Bildirilmesi, Cevap ve Düzeltme
    Gerçek (Caiz) Olmayan Vekâletsiz İşgörme Dâvası(Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâlinden Elde Edilen Kazancın İstenmesi)
    Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâllerini İlgilendiren Emsâl Yargı ve İdarî Kurul Kararları
    Sosyal Medya İhlâllerine Karşı Özel Korunma Yollarına İlişkin Dilekçe Örnekler

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  19
Giriş  23
Birinci Bölüm
KİŞİ, KİŞİLİK KAVRAMLARI VE KİŞİLİK HAKKI
§ 1. KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLARI  25
I. KİŞİ KAVRAMI  25
II. KİŞİLİK KAVRAMI  28
§ 2. KİŞİLİK HAKKI  29
I. KAVRAM  29
II. NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ  30
III. KONUSU VE KAPSAMI: KİŞİSEL DEĞERLER  31
A. Maddî Bütünlüğe İlişkin Kişisel Değerler  32
1. Yaşam  32
2. Beden Bütünlüğü  35
3. Sağlık  39
B. Manevî Bütünlüğe İlişkin Kişisel Değerler  40
1. Ehliyetler  40
2. Özgürlük  42
3. Şeref ve Haysiyet  45
4. Ad  47
5. Resim ve Ses  51
6. Özel Hayat ve Sırlar  59
a. Genel Olarak  59
b. Özel Hayatın Gizliliği Kapsamında Kişisel Veriler  73
C. İktisadî Bütünlüğe İlişkin Değerler  75
1. İktisadî Özgürlük ve Varlık  76
2. Meslekî İtibar  80
3. Meslekî – Ticarî Gizlilik ve Sırlar  82
İkinci Bölüm
SOSYAL MEDYA, SÜJELERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 3. SOSYAL MEDYA  85
I. KAVRAM  85
II. TARİHSEL GELİŞİMİ  89
III. NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ  90
A. Erişilebilirlik  90
B. Kullanıcı/ Katılımcı  91
C. İnteraktif Paylaşım, Etkileşim ve İçerik  92
D. İletişim  93
IV. BİLEŞENLERİ VE BAŞLICA MECRALARI  94
A. Sosyal Ağlar  94
B. Fotoğraf, Ses ve Video Paylaşım Siteleri  96
C. Bloglar  96
D. Mikro Bloglar  97
E. Wikiler  98
F. Sosyal İşaretleme Siteleri  98
G. Sanal Oyun – Sanal Gerçeklik (Yaşam) Platformları  99
H. Elektronik Posta Grupları  99
İ. Kurumsal İntranet  100
J. Ekstranet  100
V. SOSYAL AĞLARDAKİ BAŞLICA KISIMLARIN, İŞLEVLERİN VE İŞLEMLERİN, KİŞİLİK HAKKI KAPSAMINDAKİ HAYAT ALANLARI İLE İLİŞKİSİ  101
A. Profil  101
B. Gönderi, Paylaşım, Tweet, Retweet, Entry  106
C. Zaman Tüneli (Zaman Akışı) ve Duvar (Haber Kaynağı)  108
D. Yorum Yapma ve Duygu Belirtme  111
E. Konum Bilgisi Ekleme  113
F. Etiketleme  114
G. Doğrudan/ Direkt Mesaj  115
VI. SOSYAL MEDYANIN TOPLUMSAL HAYATA ETKİLERİ  117
§ 4. SOSYAL MEDYA SÜJELERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  122
I. SOSYAL MEDYA YER SAĞLAYICISI KAVRAMI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE OLASI İHLÂLLER/ SALDIRILAR İLE İLİŞKİSİ  122
A. Sosyal Medya Yer Sağlayıcısı Kavramı: Sosyal Medya Hizmeti Sunan Mecra – Site Sahipliği  122
B. Yer Sağlayıcının Özel Yükümlülükleri  125
1. Hukuka Uygunluk Ön Denetimi  126
2. İçeriğin Yer Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Yükümlülüğü: Uyarı Yöntemi  126
a. Suç Teşkil Eden İçerikler Bakımından  128
b. Kişilik Hakkı İhlâli Teşkil Eden İçerikler Bakımından  131
3. İçeriğin Kamu Otoritelerince Çıkarılmasına / Erişime Engellenmesine Katlanma ve Gereğini Yerine Getirme Yükümlülüğü  136
a. Suç Teşkil Eden İçerikler Bakımından  137
b. Kişilik Hakkı İhlâli Teşkil Eden İçerikler Bakımından  140
aa. Genel Olarak Kişilik Hakkı İhlâllerinde İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişime Engellenmesi  140
bb. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlâlinde İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişime Engellenmesi  143
4. Kamuoyunu Bilgilendirme (Aleniyet) Yükümlülüğü  144
5. Trafik Bilgilerini Saklama ve Gizlilik Yükümlülüğü  146
6. Kamu Otoritelerince İstenilen Bilgileri Sağlama ve Tedbir Yükümlülüğü  149
C. Yer Sağlayıcının Olası İhlâller/ Saldırılar ile İlişkisi  153
1. Kişisel Verilerin İşlenmesi, Depolanması, Aktarılması ve Korunmasıyla İlgili İhlâller ile İlişkisi  153
a. Mevzuatın Özel Hükümlerine Aykırı Davranışları ile İlgili İhlâller  154
b. Bazı Özel Kullanım Koşullarının, Gizlilik ve Veri İlkelerinin Hukuka Uygunluğu/ Aykırılığı Hakkında Tahliller  158
aa. Yer Sağlayıcı ile Kullanıcı Arasında Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkeleri Vasıtasıyla Kurulan Hukukî İlişki  158
bb. Özel Kullanım Koşullarının, Gizlilik ve Veri İlkelerinin Genel İşlem Koşulu Olarak Tahlili ve Sorumsuzluk Kayıtlarının Durumu  175
cc. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkelerine Göre Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması  179
dd. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik, Veri İlkelerinin Ulaşılabilirliği, Milletlerarası Yetki Şartı ve Uygulanacak Hukuk  181
ee. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkelerine Dayanılarak Üçüncü Kişi Verilerinin İşlenmesi, Depolanması, Aktarılması  182
2. Ticarî Reklâmlar ile İlgili İhlâller  185
3. Veri Güvenliği Açıkları ile İlgili İhlâller  187
4. İçerikler ile İlgili İhlâller  193
II. SOSYAL MEDYA İÇERİK SAĞLAYICISI KAVRAMI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE OLASI İHLÂLLER/ SALDIRILAR İLE İLİŞKİSİ  195
A. Sosyal Medya İçerik Sağlayıcısı Kavramı: Kullanıcı  195
B. İçerik Sağlayıcının Özel Yükümlülükleri  198
1. Hukuka Uygunluk Denetimi  199
2. İçeriğin İçerik Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Yükümlülüğü  201
3. İçeriğin Kamu Otoritelerince Çıkarılmasına / Erişime Engellenmesine Katlanma ve Gereğini Yerine Getirme Yükümlülüğü  203
4. Kamuoyunu Bilgilendirme (Aleniyet) Yükümlülüğü  206
5. Kamu Otoritelerince İstenilen Bilgileri Sağlama ve Tedbir Yükümlülüğü  207
C. İçerik Sağlayıcının Olası İhlâller/ Saldırılar ile İlişkisi  208
1. Mevzuatın Özel Hükümlerine Aykırı Davranışları  208
2. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkelerine Aykırı Davranışları  209
3. Mevzuatın Genel Hükümlerine Aykırı Davranışları  211
a. Genel Olarak  211
b. Maddî Bütünlüğe İlişkin Başlıca Kişisel Değerlerin İhlâli  212
c. Manevî Bütünlüğe İlişkin Başlıca Kişisel Değerlerin İhlâli  214
aa. Şeref ve Haysiyet  214
aaa. Genel Olarak  214
bbb. Hakaret  217
ccc. Tehdit  228
ddd. İftira  231
eee. Taciz ve Müstehcenlik  233
bb. Özel Hayatın Gizliliği  239
cc. Ad, Resim, Haberleşmenin Gizliliği ve Sahte Hesaplar  245
aaa. Ad, Resim ve Haberleşmenin Gizliliğinin İhlâli  245
bbb. Sahte Hesaplar  250
dd. Sosyal Medya veya e–Posta Hesabına Sızma: Hesabın Ele Geçirilmesi  253
d. Meslekî ve Ticarî Bütünlüğe İlişkin Başlıca Kişisel Değerlerin İhlâli  256
e. Sosyal Medya Kullanıcısı Olmayan Üçüncü Kişilerin Kişilik Haklarının İçerik Sağlayıcı Tarafından İhlâli  259
f. Çocuğun Kişilik Hakkının Sosyal Medyada Ebeveynler Tarafından İhlâli  259
g. Sosyal Medya Hesabının Sahibinin Ölümünden Sonraki Akıbeti ve Bu Çerçevede Gerçekleşebilecek Olası İhlâller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması  263
III. DOLAYLI (PASİF) BİRER SÜJE OLARAK ERİŞİM SAĞLAYICI VE TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILAR: İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLAYANLAR  264
A. Erişim Sağlayıcı Kavramı ve Yükümlülükleri  265
1. Erişim Sağlayıcı Kavramı  265
2. Erişim Sağlayıcının Yükümlülükleri  266
a. Hukuka Uygunluk Ön Denetimi  266
b. İçerik Filtreleme  266
c. İçeriğin Erişim Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Yükümlülüğü  268
d. Erişimin Engellenmesine İlişkin Yükümlülüğü  269
e. Diğer Yükümlülükleri  272
B. Toplu Kullanım Sağlayıcı Kavramı ve Yükümlülükleri  272
1. Toplu Kullanım Sağlayıcı Kavramı  272
2. Toplu Kullanım Sağlayıcının Yükümlülükleri  274
a. İçerik Filtreleme Yükümlülüğü  274
b. Erişim Kayıtlarını Kaydetme Yükümlülüğü  274
d. Kullanıcıları Tanımlayacak Sistem Kurma Yükümlülüğü  275
e. Ticarî Toplu Kullanım Sağlayıcılar İçin Diğer Ek Yükümlülükler  275
Üçüncü Bölüm
SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN SORUMLULUKLARI VE SOSYAL MEDYADA GERÇEKLEŞEN KİŞİLİK HAKKI İHLÂLLERİNE
KARŞI HUKUKÎ KORUNMA YOLLARI
§ 5. BÖLÜMÜN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI  277
§ 6. ÖZEL KORUNMA YOLLARI: SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARI VE MÜEYYİDELER  279
I. YER SAĞLAYICI BAKIMINDAN  279
A. İYDHK. Kapsamında Sorumluluğu ve Özel Korunma Yolları  279
B. KVKK. Anlamında Sorumluluğu ve Özel Korunma Yolları  286
1. Yer Sağlayıcının (Veri Sorumlusunun) Sorumlu Olduğu Yükümlülükler  286
2. Yer Sağlayıcıya (Veri Sorumlusuna) Başvuru ve Kurul’a Şikâyet  290
3. Cezaî Koruma  291
II. İÇERİK SAĞLAYICI BAKIMINDAN  292
III. DOLAYLI (PASİF) SÜJELER BAKIMINDAN  295
A. Erişim Sağlayıcı  295
B. Toplu Kullanım Sağlayıcı  298
§ 7. GENEL KORUNMA YOLLARI: AKTİF SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARI VE BU ÇERÇEVEDE BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ ÇARELER  299
I. AKTİF SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARI  299
A. Yer Sağlayıcı  300
1. Hukukî Sorumluluğu  301
a. Akdî Sorumluluk  301
b. Akit Dışı Sorumluluk  304
2. Cezaî Sorumluluğu  306
B. İçerik Sağlayıcı  307
1. Hukukî Sorumluluğu  308
a. Akdî Sorumluluk  308
b. Akit Dışı Sorumluluk  308
2. Cezaî Sorumluluğu  312
3. Başkasına Ait İçerikten Sorumluluğu  314
II. AKTİF SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN KİŞİLİK HAKKI İHLÂLLERİ KARŞISINDA GENEL HÜKÜMLERE GÖRE BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ ÇARELER  318
A. Kişilik Hakkını Koruyucu Dâvalar, Ortak Dâva Şartı, Usul Hükümleri, Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi veya Yayımlanması  319
1. Genel Olarak Koruyucu Dâvalar  319
a. Önleme Dâvası  319
b. Son Verme Dâvası  323
c. Tespit Dâvası  327
2. Koruyucu Dâvaların Ortak Şartı: Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışın Hukuka Aykırılığı  329
a. Genel Olarak  329
b. Ortak Dâva Şartını Ortadan Kaldıran Hâller: Hukuka Uygunluk Sebepleri  330
aa. Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışa Hak Sahibinin Rıza Göstermesi  330
bb. Kişilik Hakkına Yönelik Sosyal Medya Davranışının Üstün Nitelikte Kamu Yararına Dayanması: Özellikle Basın ve İfade Özgürlüğü  334
cc. Kişilik Hakkına Yönelik Sosyal Medya Davranışının Hukuk Düzeninin Tanıdığı Bir Yetkiye Dayanması  343
aaa. Sosyal Medya Davranışının Kamu Hukukundan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması Niteliğinde Bulunması  343
bbb. Sosyal Medya Davranışının Özel Hukuktan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması Niteliğinde Bulunması  345
dd. Kişilik Hakkına Yönelik Sosyal Medya Davranışının Üstün Nitelikte Bir Özel Yarara Dayanması  347
3. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlâllerine İlişkin Koruyucu Dâvalarda Usul Hükümleri: Özellikle Uygulanacak Hukukun Tespiti, Görev ve Yetki  351
a. Türk Mahkemelerince Türk Hukukuna Göre Bakılacak Koruyucu Dâvalarda Görev ve Yetki  352
aa. Kural  352
bb. Haksız Fiilin İşlendiği ve Zararın Meydana Geldiği/ Gelme İhtimâlinin Bulunduğu Yerlerin Belirlenmesi  355
b. Yabancılık Unsuru İçeren Kişilik Hakkı İhlâllerine İlişkin Koruyucu Dâvalarda Uygulanacak Hukuk ve Milletlerarası Yetki  358
aa. Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi  358
bb. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi  359
4. Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi veya Yayımlanması  360
5. Düzeltme ve Cevap Hakkı Tartışması  362
B. Tazminat Dâvaları  365
1. Maddî Tazminat Dâvası  366
a. Kavram  366
b. Şartları  366
aa. Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışın Hukuka Aykırı Olması  366
bb. Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâl Edenin Kural Olarak Kusurlu Olması  367
aaa. Dâva Şartı Olarak Genel Kural: Kusur Sorumluluğu  367
bbb. Kusursuz Sorumluluk Hâlinde Maddî Tazminat  368
cc. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlâlinden Maddî Zarar Doğmuş Olması  370
dd. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkına Yönelik Hukuka Aykırı Davranış ile Maddî Zarar Arasında Neden – Sonuç İlişkisi Bulunması: Uygun İlliyet Bağı  372
c. Tarafları  373
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  374
e. Zamanaşımı  375
f. İspat  376
g. Kararın İçeriği  376
2. Manevî Tazminat Dâvası  376
a. Genel Olarak Manevî Zarar ve Manevî Tazminat Kavramları  377
b. Şartları  379
aa. Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışın Hukuka Aykırı Olması  379
bb. Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâl Edenin Kural Olarak Kusurlu Olması  380
aaa. Dâva Şartı Olarak Genel Kural: Kusur Sorumluluğu  380
bbb. Kusursuz Sorumluluk Hâlinde Manevî Tazminat  381
cc. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlâlinden Manevî Zarar Doğmuş Olması  382
dd. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkına Yönelik Hukuka Aykırı Davranış ile Manevî Zarar Arasında Neden – Sonuç İlişkisi Bulunması: Uygun İlliyet Bağı  385
c. Tarafları  386
aa. Dâvacı, Matufiyet Şartı, Dâva Hakkının Devri ve İntikâli  386
aaa. Genel Olarak Dâvacı  386
bbb. Matufiyet Şartı  388
ccc. Dâva Hakkının Devri ve İntikâli  389
bb. Dâvalı  390
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  391
e. Zamanaşımı  392
f. İspat  393
g. Kararın İçeriği ve Manevî Tazminatın Belirlenmesi  394
e. Kınama Kararı ve Yayımlanması  396
C. Vekâletsiz İşgörmeden Kaynaklanan Dâva  398
1. Şartları  400
a. Kişilik Hakkının İhlâli Suretiyle Sahibinin Bir İşinin Görülmesi  400
b. Kişilik Hakkı İhlâli Suretiyle Görülen İş Dolayısıyla Kazanç Elde Edilmesi  402
c. İhlâl Teşkil Eden İş Görmenin Hukuka Aykırı Olması  403
d. Kişilik Hakkı İhlâli Teşkil Eden İşgörme ile Kazanç Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunması  403
e. Kusurun Dâva Şartı Olup Olmadığı Hususu  404
2. Tarafları  405
a. Dâvacı  405
b. Dâvalı  405
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  406
4. Zamanaşımı  406
5. Kararın İçeriği  407
Sonuç  409
EK 1: SOSYAL MEDYADA KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİNİ İLGİLENDİREN BAZI EMSÂL KARARLAR  439
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  439
Delfi AS v. Estonya (Yer Sağlayıcının Sorumluluğu)  439
Yıldırım v. Türkiye (Erişimin Engellenmesi – İfade Özgürlüğü)  450
von Hannover v. Almanya (Özel Hayatın Gizliliği – Basın Özgürlüğü)  476
Tuşalp v. Türkiye (Eleştiri Özgürlüğü – Siyasetçinin Hoşgörü Yükümlülüğü)  485
Anayasa Mahkemesi  489
(Sosyal Medyada Amirler Hakkında Yorum – Düşünceyi Yayma ve İfade Özgürlüğü)  489
(Sosyal Medyada Siyasetçi Hakkında Yorum – İfade ve Eleştiri Özgürlüğü)  497
(Sosyal Medyada Paylaşılan Görüş – İfade Özgürlüğü)  504
(Sosyal Medya Sitesine Erişimin Engellenmesi – Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl)  508
Yargıtay Ceza Kurulları/ Daireleri  517
(Bilişim Sistemleri Üzerinden Dolandırıcılık – Bilişim Suçları)  517
(Sosyal Medyada Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme – Hakaret)  525
(Cumhurbaşkanına Hakaret)  545
(Cumhurbaşkanına Hakaret)  548
(Sosyal Medyada Dinî Değerleri Aşağılama)  552
(Sosyal Medyada Hakaret)  557
(Sosyal Medyada Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl)  557
(Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâli Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi)  560
(Yer ve İçerik Sağlayıcıların Belirlenmesi – Bunların Sorumlulukları)  562
(Uyarı Yöntemi, İçeriğin Çıkartılması – Yer ve İçerik Sağlayıcıların Sorumlulukları)  563
(Uyarı Yöntemi, İçeriğin Çıkartılması, Düzeltme ve Cevap Hakkı)  567
(Sosyal Medyada Rıza Dışı Fotoğraf Paylaşılması)  569
(Sosyal Medyada Cinsel Taciz)  570
(Sosyal Medyada Cinsel Taciz)  571
(Sahte Sosyal Medya Hesabı)  572
(Sosyal Medyada Rıza Dışı Fotoğraf Yayınlanması – Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl)  573
(Sahte Sosyal Medya Hesabında Telefon Numarası Yayınlanması – Kişisel Verileri Verme)  574
(Sahte Sosyal Medya Hesabı – Hakaret – Bilişim Suçu)  575
(Sahte Sosyal Medya Hesabı)  575
(Hesap Şifresinin Rıza Dışı Değiştirilmesi – Kişilik Hakkı İhlâli)  575
(Sosyal Medyada Hakaret)  576
(Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme)  577
(Sosyal Medyada Hakaret)  578
Yargıtay Hukuk Daireleri  580
(Sosyal Medyada Tanınmış Kişiye Ait Fotoğrafların Yayınlanması – Basın Özgürlüğü)  580
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız, üye değilseniz tıklayınız...