Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Sosyal Güvenlik Usul Hukuku

Sosyal Güvenlik Usul HukukuSayfa Sayısı
:  
222
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
9789756068847

120,01 TLDr. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi 1979 yılında Ankarada doğdu. Lise öğrenimini 1996 yılında Ankara Maliye Meslek Lisesinde tamamladı. Lise öğrenimini bitirdikten sonra Ankara Defterdarlığında memur olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde lisans öğrenimine devam etti. 2001 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde yüksek lisans öğrenimine başladı. 2004 yılında -Türk Vergi Sisteminde ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Geçici Vergi Uygulamalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi- konulu tezini sunmak suretiyle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümündeki yüksek lisans öğreniminden mezun oldu. Aynı zamanda 2003 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından açılmış olan Sigorta Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak 2005 yılında Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde doktora öğrenimine başladı. 2008 yılında müfettişlik yeterlik sınavını kazanarak sosyal güvenlik kuruluşlarının birleşmesi ile oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu
da Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişi kadrosuna atandı. 2010 yılının Haziran ayında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde -Türkiyede Sosyal Parafiskal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Usul Hukuku Hükümlerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi- başlıklı tezini savunarak doktor ünvanını aldı. Hali hazırda Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği yönetim kurulu üyeliğinde de bulunan Dr. Mehmet BULUTun, Sosyal Güvenlik Dünyası, Yaklaşım, Mercek, Vergi Dünyası, Vergi Raporu, Maliye Postası, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Mali Çözüm, Mali Pusula, Standart Ekonomi, Sicil gibi birçok dergide vergi, sosyal güvenlik ve ekonomi konularında makaleleri yayımlanmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır

ÖNSÖZ

 

Sosyal güvenlik, devletin vatandaşlarına sunmak yükümlülüğünde olduğu, asli kamu hizmetleri arasında sayılan ve sosyal politika ile sosyal risk olguları doğrultusunda ortaya çıkmış bir ihtiyaçtır. Söz konusu ihtiyacın karşılanmasında, gerek tarihsel gerekse de ideolojik yaklaşımlar doğrultusunda, farklı yöntemler uygulanmış ve uygulanmaya da devam edilmektedir. Sosyal güvenliğe yönelik yapılan harcamaların yıllar geçtikçe önemli boyutlara ulaşması, beraberinde finansman problemlerini de getirmektedir. Söz konusu finansman problemlerinin temelinde ise nüfusun yaşlanması ile birlikte ortaya çıkan aktif-pasif dengesinin yanı sıra kayıt dışı istihdam, denetimde etkinsiz-lik ve tahsilat/tahakkuk oranındaki düşüklük bulunmaktadır. Ülkemizde de olduğu gibi, sosyal güvenliğin finansmanı noktasında birçok ülkede sosyal parafiskal kuruluşlar tarafından toplanan sosyal parafıskal gelirler birincil finansman kaynağı niteliğine sahip bulunmaktadır. Sosyal parafiskal gelirler, vergi benzeri bir niteliğe sahip olmakla birlikte devlet bütçesinde yer almaması ve karşılığın söz konusu olması sebebiyle vergiden ayrışmaktadır. Her ne kadar bu denli bir ayrışma söz konusu olsa da her iki kamu gelirinin kaynağında da mali hukukun yer alması sebebiyle birçok açıdan benzerlikler de göstermektedirler. Ülkemizde sosyal parafıskal gelirlerin, diğer kamu gelirlerinden farklı mevzuat hükümlerinde düzenlenmiş olması beraberinde usul hukukuna yönelik farklı uygulamaları da beraberinde getirmiştir. Söz konusu farklılık, usul hukukuna yönelik bir kısım düzenlemelere olumlu yansısa da bazı düzenlemeler açısından eksiklikler ve hataları ortaya çıkartmıştır. Söz konusu eksiklik ve hataların sonuçlan ile birlikte tespiti ve çözüm önerilerinin getirilmesi büyük önem taşımakta olup tez çalışmamızın ana amacını bu hususlar oluşturmaktadır. Sosyal parafiskal gelirlere ilişkin uygulama, tahsil, denetim, yaptırım ve itiraz hususları üzerinde inşa edilebilecek usul hukuku hükümlerinin, sosyal güvenlik gereksinimi, finansman tekniği ve sosyal güvenlik hukuku temelinde incelendiği ve bazı yabancı ülke uygulamaları ile karşılaştırma yapıldığı, doktora tezi olarak kaleme alınıp üzerinde bazı düzenlemeler yapılan bu çalışmamız ile ülkemizde sosyal parafiskal yükümlülüklere ilişkin usul hukuku uygulamalarının hukuksal, iktisadi, mali ve yönetsel etkileri ile uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar ve yapılması gereken düzenlemelerin neler olduğu konularına değinilmektedir. Çalışma üç bölümden oluşmakta olup söz konusu bölümlerin hazırlanmasına yönelik araştırmalar noktasında, birinci bölümde teorik araştırmalar, ikinci bölümde Türkiye uygulamaları ve üçüncü bölümde ise değerlendirme ve öneriler esas alınmıştır. Birinci bölümde sosyal parafiskal yükümlülükler ile sosyal güvenlik hukuku, kamu gelirleri ve sosyal güvenlik kavramları temel alınmak suretiyle teorik olarak incelenmiş, ayrıca ikinci ve üçüncü bölümde yapacağımız açıklamalar açısından ışık tutması amaçlanarak bazı ülkelerdeki sosyal güvenlik usul hukuku uygulamalarına genel bir çerçevede değinilmiştir. İkinci bölümde Türkiye\′de sosyal parafiskal yükümlülüklere ilişkin hukuksal kaynaklara hiyerarşik olarak değinilmiş ve akabinde sosyal parafiskal yükümlülüklere yönelik usul hukuku uygulamaları ile ilgili olarak, mükellefiyet, sorumluluk, süreler, tahsil süreci, şekli ödevler, takip yolları, yaptırımlar, uyuşmazlıkların çözüm yolları ve idari yapı başlıkları altında ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur. Üçüncü bölümde Türkiye\′de sosyal parafiskal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde usul hukukuna ilişkin hükümlerin değerlendirilmesi yapılmış, usul hukuku kapsamında ortaya çıkmış olan eksikliklerin hukuksal, ekonomik, mali ve yönetsel etkileri açıklanmaya çalışılmış ve son olarak da konu ile alakalı olarak önerilere yer verilmiştir. Doktora tezi olarak hazırlanan ve oybirliği ile kabul edilen bu çalışmanın ortaya çıkmasında birçok kişinin emeği bulunmaktadır. Danışmanlık görevini titizlikle yapan Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOGLU. destek ve teşviklerini esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Duran BÜLBÜL, önerileri ile destek veren Prof. Dr. Şükrü KIZILOT, jüri üyesi olarak katkıda bulunan Prof. Dr. Metin TAŞ, Prof. Dr. Murat ÖZDEN, Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ ve Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ öncelikle teşekkür etmem gereken kişilerdir. Ayrıca çalışmamın her aşamasındaki destek, teşvik ve tahammülleri için eşim Esra ve oğlum Ömer Mete\′ye de teşekkür borçluyum. Kitabın baskıya hazırlanmasında ilgisini esirgemeyen Bilge Yayınevi\′ne ve bütün kıymetli çalışanlarına da teşekkürlerimi sunarım. Kitabın ilgililere yararlı olması ümidiyle... Saygılarımla...

Dr. Mehmet BULUT Ankara-2010

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ III Simgeler ve Kısaltmalar V Tablolar ve Şekiller VII İÇİNDEKİLER IX BİRİNCİ BOLUM SOSYAL PARAFİSKAL GELİRLER İLE YÜKÜMLÜLÜKLER, SOSYAL GÜVENLİK USUL HUKUKU VE BAZI ÜLKE UYGULAMALARI 1.1. KAMU GELİRLERİ VE YÜKÜMLÜLÜK \′. 1 1.1.1. Kamu Gelirlerinin Çeşitleri 1 1.1.1.1. Vergiler 1 1.1.1.2. Harçlar 2 1.1.1.3. Resimler 2 1.1.1.4. Şerefiyeler 3 1.1.1.5. Diğer Kamu Gelirleri 3 1.1.2. Mali Yük ve Yükümlülük Kavramları 3 1.2. PARAFİSKAL GELİRLER 4 1.2.1. Parafiskal Gelir Kavramı 4 1.2.2. Parafiskal Gelirlerin Nitelikleri 6 1.2.3. Parafiskal Gelirlerin Sınıflandırılması 7 1.2.3.1. Sosyal Parafiskal Gelirler 7 1.2.3.2. Mesleki Parafiskal Gelirler 7 1.2.3.3. Ekonomik Parafiskal Gelirler 8 1.2.4. Parafiskal Gelirlerin Diğer Kamu Gelirleri İle Karşılaştırılması 9 1.2.4.1. Parafiskal Gelirler İle Vergilerin Karşılaştırılması 9 1.2.4.2. Parafiskal Gelirler İle Harçların Karşılaştırılması 10 1.3. SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL PARAFİSKAL GELİRLER İLE YÜKÜMLÜLÜKLER 10 1.3.1. Sosyal Güvenlik Kavramı 10 1.3.2. Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Gelişimleri 14 1.3.3. Sosyal Güvenlik Harcamalarının Finansman Kaynaklan 19 1.3.3.1. Vergilerle Finansman 19 1.3.3.2. Sosyal Parafiskal Gelirlerle (Primlerle) Finansman 19 1.3.3.3. Karma Finansman 20 1.3.4. Sosyal Güvenlik Harcamalarının Finansman Yöntemleri 20 1.3.4.1. Kapitalizasyon (Fon) Yöntemi 20 1.3.4.2. Dağıtma Yöntemi 20 1.3.5. Sosyal Parafiskal Gelirler ve Tekniği 22 1.3.6. Sosyal Parafiskal Yükümlülükler 23 1.4. SOSYAL GÜVENLİK USUL HUKUKU 24 1.4.1. Hukuk ve Usul Hukuku Kavramları 24 1.4.2. Sosyal Güvenlik Hukuku Kavramı ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Hukuk Bilimi İçindeki Yeri 28 1.4.3. Sosyal Güvenlik Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla Olan İlişkisi 29 1.4.3.1. Sosyal Güvenlik Hukukunun Özel Hukuk İle İlişkisi 29 1.4.3.2. Sosyal Güvenlik Hukukunun İş Hukuku İle İlişkisi 30 1.4.3.3. Sosyal Güvenlik Hukukunun Anayasa Hukuku İle İlişkisi.. .31 1.4.3.4. Sosyal Güvenlik Hukukunun İdare Hukukuyla İlişkisi 31 1.4.3.5. Sosyal Güvenlik Hukukunun Ceza Hukukuyla İlişkisi 31 1.4.3.6. Sosyal Güvenlik Hukukunun Uluslararası Hukuk İle İlişkisi 32 1.4.3.7. Sosyal Güvenlik Hukukunun Mali Hukuk İle İlişkisi 33 1.4.4. Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Ayrımlar ve Sosyal Güvenlik Usul Hukuku 33 1.4.5. Sosyal Güvenlik Usul Hukukunun Kaynakları 36 1.5. BAZI ÜLKELERDE SOSYAL PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLERE YÖNELİK SOSYAL GÜVENLİK USUL HUKUKU UYGULAMALARININ GENEL ÇERÇEVESİ 38 1.5.1. Almanya 38 1.5.1.1. Sosyal Güvenlik Rejimine İlişkin Genel Bilgi 38 1.5.1.2. Kurumsal Yapı 39 1.5.1.3. Mevzuatsal Yapı 40 1.5.1.4. Mükellef ve Sorumlu 41 1.5.1.5. Ödevler ve Yaptırımlar 42 1.5.1.6. Uyuşmazlıkların Çözümü 43 1.5.2. İsveç 44 1.5.2.1. Sosyal Güvenlik Rejimine İlişkin Genel Bilgi 44 1.5.2.2. Kurumsal Yapı 44 1.5.2.3. Mevzuatsal Yapı 45 1.5.2.4. Mükellef ve Sorumlu 45 1.5.2.5. Ödevler ve Yaptırımlar 46 1.5.2.6. Uyuşmazlıkların Çözümü 48 1.5.3. Hollanda 48 1.5.3.1. Sosyal Güvenlik Rejimine İlişkin Genel Bilgi 48 1.5.3.2. Kurumsal Yapı 49 1.5.3.3. Mevzuatsal Yapı 50 1.5.3.4. Mükellef ve Sorumlu 50 1.5.3.5. Ödevler 51 1.5.3.6. Uyuşmazlıkların Çözümü 51 1.5.4. Diğer Ülkelerdeki Bazı Dikkat Çeken Uygulamalar 52 1.5.4.1. İsviçre 52 1.5.4.2. Avusturya 53 1.5.4.3. Portekiz 53 İKİNCİ BOLUM TÜRKİYE\′DE SOSYAL PARAFISKAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN HUKUKSAL KAYNAKLAR VE USUL HUKUKU YÖNÜNDEN UYGULAMASI 2.1. TÜRKİYE\′DE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN BAZI USUL HUKUKU UYGULAMALARI 55 2.1.1. Vergi Usul Kanunu 55 2.1.2. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 56 2.1.3. İş Kanunu 57 2.1.4. Gümrük Kanunu 57 2.1.5. Yargılamaya Yönelik Usul Kanunları 58 2.2. TÜRKİYE\′DE SOSYAL PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN HUKUKSAL KAYNAKLAR 60 2.2.1. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklerin Anayasal Temeli 60 2.2.2. Uluslararası Anlaşmalar 62 2.2.3. Kanunlar 62 2.2.4. Kanun Hükmünde Kararnameler 64 2.2.5. Bakanlar Kurulu Kararları 65 2.2.6. Tüzükler 66 2.2.7. Yönetmelikler 66 2.2.8. Tebliğler 67 2.2.9. Genelgeler ve Genel Yazılar 68 2.2.10. Yargı Kararları 68 2.3. TÜRKİYE\′DE SOSYAL PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLERE YÖNELİK USUL HUKUKU UYGULAMALARI 69 2.3.1. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklerde Mükellef ve Sorumlu 69 2.3.2. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklerde Süreler 73 2.3.2.1. Sürelerin Çeşitleri 73 a) Kaynaklarına Göre Süreler 73 b) Niteliklerine Göre Süreler 74 2.3.2.2. Sürelerin Hesaplanması 75 2.3.2.3. Sürelerin Uzaması 76 a) Mücbir Sebeplerle Sürelerin Uzaması 76 b) Ölüm Halinde Sürelerin Uzaması 77 c) Mali Tatil 77 2.3.3. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklere İlişkin Süreç 79 2.3.3.1. Sosyal Parafiskal Gelirlerin Tarhı 80 a) Matrah 80 b)Oran 83 2.3.3.2. Sosyal Parafiskal Gelirlerin Tebliği 85 2.3.3.3. Sosyal Parafiskal Gelirlerin Tahakkuku 85 2.3.3.4. Sosyal Parafiskal Gelir Alacağının Sona Ermesi 86 a) Ödeme 86 b)Tahsil 87 c)Zamanaşımı 87 d) Prim Affı 88 e) Mahsup 88 2.3.4. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklere İlişkin Şekli Ödevler 89 23AA. İşyeri Tesciline İlişkin Ödevler 89 2.3.4.2. Sigortalı Tesciline İlişkin Ödevler 90 a) 4/a Kapsamında Sigortalı Olanların Tescili 91 b) 4/b Kapsamında Sigortalı Olanların Tescili 92 c) 4/c Kapsamında Sigortalı Olanların Tescili 93 d) İsteğe Bağlı Sigortalıların Tescili 93 e) Resen Tescil 93 2.3.4.3. Sigortalılığın Sona Ermesine İlişkin Ödevler 94 2.3.4.4. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verme Ödevi 94 2.3.4.5. Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Asma Ödevi 96 2.3.4.6. Defter ve Belge Düzenleme Ödevi 96 a) Ücret Tediye Bordrosu Düzenleme 96 b) Yasal Defterlere İlişkin Ödevler 97 2.3.4.7. Kayıt ve Belgeleri Saklama ve İbraz Ödevi 97 2.3.4.8. Diğer Ödevler 98 2.3.5. Sosyal Parafiskal Gelirlerin Takip ve Tahsili. 99 2.3.5.1. Takip ve Tahsile İlişkin Genel Esaslar 99 2.3.5.2. Kurum Alacaklarını Koruma Yöntemleri 100 a) Teminat İstenmesi 101 b) İhtiyati Haciz 101 c) İhtiyati Tahakkuk 102 d) Yurt Dışına Çıkış Yasağı 103 e) Diğer Korama Yöntemleri 103 2.3.5.3. Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Uygulaması 104 2.3.5.4. Tecil Uygulaması 105 2.3.5.5. Erken Ödeme Uygulaması 106 2.3.6. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklere Yönelik İdari Para Cezaları 107 2.3.6.1. Sigortalı Tesciline İlişkin İdari Para Cezalan 108 a) Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Süresi Dışında veya Belirlenen Usule Aykırı Şekilde Verilmesi Hali 108 b) Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Verilmediğinin Kurumca Çeşitli Yollarla Öğrenilmesi Hali 109 c) Tekerrür Hali 109 2.3.6.2. Sigortalılığın Sona Ermesinin Bildirimine İlişkin İdari Para Cezası 109 2.3.6.3. İşyeri Tesciline İlişkin İdari Para Cezası 110 2.3.6.4. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi ve Eksik İşçilik Miktarı Tespitine İlişkin İdari Para Cezası 110 2.3.6.5. Kayıt ve Belgelerin İbrazına Yönelik İdari Para Cezası 112 2.3.6.6. Geçersizlik Halleri İçin Uygulanacak İdari Para Cezası 112 2.3.6.7. Kamu İdareleri ve Bankalara Getirilen Yükümlülüklere İlişkin İdari Para Cezaları 114 a) Asgari İşçilik Denetimleri İle İlgili Kamu Kurumlarına ve Bankalara Getirilen Yükümlülükler ve İdari Para Cezası 114 b) Kurum, Kuruluş ve Tüzel Kişiliklerin Sigortalılık Başlangıcını ve Sona Ermesini Bildirme Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası 115 c) İhale Konusu İşleri Bildirme Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası 115 d) Kamu İdareleri ve Bankaların Kontrol Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası 115 e) Ruhsat İşlemlerine İlişkin Bildirimler ve İdari Para Cezası 116 2.3.6.8. Diğer İdari Para Cezalan 116 a) Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Asmamaya İlişkin İdari Para Cezası 116 b) Denetimi Etkinleştirmeye Yönelik İdari Para Cezası 116 c) İşsizlik Sigortasına İlişkin İdari Para Cezalan 116 2.3.6.9. İdari Para Cezalarının Uygulanması 117 2.3.6.10. İdari Para Cezalarında Lehe Olan Kanun Hükmünün Uygulanması 117 a) Ceza Hukukunda Lehe Olan Kanun Hükmünün Uygulanması İlkesi 117 b) İdari Para Cezalarında Lehe Olan Kanunun Uygulandığı Durumlar 118 2.3.6.11. İdari Para Cezalarında Zamanaşımı 120 2.3.7. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklere Yönelik Uyuşmazlıkların Çözümü 129 2.3.7.1. Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü 129 a) Uyuşmazlıkların İtiraz Yolu İle Çözümlenmesi 129 b) Cezada İndirim Uygulaması 131 c) Uzlaşma Uygulaması 132 2.3.7.2. Uyuşmazlıkların Yargı Aşamasında Çözümü 133 2.3.8. Türkiye\′de Sosyal Güvenlik İdaresi 135 2.3.8.1. Sosyal Güvenlik İdaresinin Yapısı 135 2.3.8.2. Sosval Güvenlik Denetimi ve Yolları 137 üÇüNCü BöLüM TÜRKİYE\′DE SOSYAL PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE USUL HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, EKSİKLİKLERİN ETKİLERİ VE ÖNERİLER 3.1. TÜRKİYE\′DE SOSYAL PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK USUL HUKUKU KAPSAMINDA BULUNAN UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 139 3.1.1. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklerde Mükellef ve Sorumlunun Değerlendirilmesi 139 3.1.2. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklerde Sürelerin Değerlendirilmesi 142 3.1.3. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklere İlişkin Sürecin Değerlendirilmesi 145 3.1.4. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklere İlişkin Şekli Ödevlerin Değerlendirilmesi 149 3.1.5. Sosyal Parafiskal Gelirlerin Takip ve Tahsilinin Değerlendirilmesi 152 3.1.6. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklere Yönelik İdari Para Cezalarının Değerlendirilmesi 157 3.1.7. Sosyal Parafiskal Yükümlülüklere Yönelik Uyuşmazlıkların Çözümünün Değerlendirilmesi 165 3.1.8. Türkiye\′de Sosyal Güvenlik İdaresi\′nin Değerlendirilmesi 169 3.2. TÜRKİYE\′DE SOSYAL PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE USUL HUKUKUNA YÖNELİK HÜKÜMLERİN VE EKSİKLİKLERİN ETKİLERİ 171 3.2.1. Hukuksal Etkiler 171 3.2.2. Ekonomik ve Mali Etkiler 174 3.2.2.1. Sosyal Parafiskal Gelirlerin Elde Edilme Tekniğinin Ekonomik ve Mali Etkileri 175 3.2.2.2. Maliyetler Üzerindeki Etkiler 177 3.2.2.3. Kayıtdışı İstihdam Üzerindeki Etkiler 180 3.2.3. Yönetsel Etkiler 190 3.2.4. Sosyal Güvenliğin Finansman Kaynağının Ekonomik ve Mali Etkileri 193 3.3. TÜRKİYE\′DE SOSYAL PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE USUL HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERE YÖNELİK ÖNERİLER 201 3.3.1. Mevcut Uygulamaya Yönelik Öneriler 202 3.3.2. Sosyal Güvenlik Usul Kanunu Hazırlanmasına Yönelik Öneriler 207 KAYNAKÇA 213