Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Sosyal Güvenlik Hukukunda Uygulamalar

Sosyal Güvenlik Hukukunda UygulamalarSayfa Sayısı
:  
1008
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
9786054490936

447,02 TLONSOZ

 

Sosyal güvenlik, sosyal politika uygulamaları ve kişilerin karşı karşıya kalmış oldukları sosyal riskler nedeniyle ortaya çıkan bir ol¬gudur. Bireyler yaşamları boyunca gelir kayıplarına uğramalarına yol açabilecek sosyal risklerle sık sık karşılaşabilmekte hatta bazen de vü¬cut ve ruh sağlığı için çok büyük harcamalar yapmaktadırlar. Tarih boyunca aile içi yardımlaşma, bireysel tasarruf, dinsel yardımlar ve çevresel dayanışma gibi geleneksel koruma teknikleri ile sosyal gü¬venlik sağlanmaya çalışılmıştır. Zamanla toplumsal yapıda meydana gelen değişiklikler, aile içi dayanışmanın azalması gibi sebeplerden dolayı ülkemizde oldukça yaygın olan geleneksel koruma sistemi et¬kinliğini yitirmiştir. Bunun sonucunda, bireylerin kendilerinin ve aile¬lerinin karşılaşacakları sosyal tehlikeleri önlemek için bir güvence aramaları sosyal güvenlik kavramını doğurmuştur. Sosyal güvenlik, devletin vatandaşlarına sunmak yükümlülüğün¬de olduğu, asli kamu hizmetleri arasında sayılan ve sosyal politika ile sosyal risk olguları doğrultusunda ortaya çıkmış bir ihtiyaçtır. Söz ko¬nusu ihtiyacın karşılanmasında, gerek tarihsel gerekse de ideolojik yaklaşımlar doğrultusunda, farklı yöntemler uygulanmış ve uygulan¬maya da devam edilmektedir. Sosyal güvenliğe yönelik yapılan har¬camaların yıllar geçtikçe önemli boyutlara ulaşması, beraberinde fi¬nansman problemlerini de getirmektedir. Söz konusu finansman prob¬lemlerinin temelinde ise nüfusun yaşlanması ile birlikte ortaya çıkan aktif-pasif dengesinin yanı sıra kayıt dışı istihdam, denetimde etkin-sizlik ve tahsilat/tahakkuk oranındaki düşüklük bulunmaktadır. Ülkemizde de olduğu gibi, sosyal güvenliğin finansmanı nokta¬sında birçok ülkede sosyal parafiskal kuruluşlar tarafından toplanan sosyal parafiskal gelirler birincil finansman kaynağı niteliğine sahip bulunmaktadır. Sosyal parafiskal gelirler, vergi benzeri bir niteliğe sa¬hip olmakla birlikte devlet bütçesinde yer almaması ve karşılığın söz konusu olması sebebiyle vergiden ayrışmaktadır. Her ne kadar bu den¬li bir ayrışma söz konusu olsa da her iki kamu gelirinin kaynağında da mali hukukun yer alması sebebiyle birçok açıdan benzerlikler de gös¬termektedirler. Hazırlamış olduğumuz bu çalışma sosyal güvenlik mevzuatı ile ilişkili olarak hem işverenlerin, hem hukukçuların hem de muhasebe¬cilerin temel başvuru kaynağı olma özelliği taşımaktadır. Çalışmamız¬da sosyal güvenliğin temel kavramlarına ilişkin açıklamalardan, ayrın¬tılı işveren yükümlülüklerine ilişkin uygulamalara, tahsis mevzuatın¬dan yargıya başvuru yollarına kadar tüm sosyal güvenlik konularına değinilmeye çalışılmıştır. Çalışmamın her aşamasındaki destek, teşvik ve tahammülleri için eşim Esra ve oğlum Ömer Mete′ye teşekkür borçluyum. Ayrıca kita¬bın baskıya hazırlanmasında ilgisini esirgemeyen Bilge Yaymevi′ne ve bütün kıymetli çalışanlarına da teşekkürlerimi sunarım. Kitabın ilgililere yararlı olması ümidiyle... Saygılarımla...

Dr. Mehmet BULUT Ankara-2013

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTALILIK KAVRAMI VE İŞVERENİN SİGORTALILIK TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.1. (4/a) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ 23 1.1.1. Genel Olarak (4/a) Kapsamındaki Sigortalılar 24 1.1.2. Hizmet Akdine Tabi Çalışanlar 25 1.1.3. Diğer (4/a) Kapsamında Sigorta Sayılanlar 27 1.1.4. (4/a) Kapsamındaki Sigortalıların Tescili 31 1.1.5. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilme ve Düzenlenme Usulü 36 1.1.6. (4/a) Kapsamındaki Sigortalılığın Sona Ermesi 43 1.1.7. Sigortalıların Kendilerini Bildirmesi 51 1.2. (4/b) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ 51 1.2.1. Genel Olarak Kapsam 51 1.2.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Sigortalılıkları ve Bildirimi 52 1.2.3. Vergiden Muaf Esnafın Sigortalılığı ve Bildirimi.... 53 1.2.4. Şirket Ortaklarının Sigortalılığı ve Bildirimi 55 1.2.5. Tarımsal Faaliyette Bulunanların Sigortalılıkları ....60 1.2.6. Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılıkları 64 1.2.7. 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna Tabi Jokey ve Antrenörlerin Sigortalılıkları 64 1.2.8. (4/b) Kapsamında Sigortalı Olanlar İçin Bildirge Verme Usulü 65 1.3. (4/c) KAPSAMINDA SİGORTALI OLANLAR VE TESCİL İŞLEMLERİ 67 1.3.1. Sigortalı Sayılanlar 67 1.3.2. Sigortalılığın Başlangıcı ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilme Süreleri 75 1.3.3. Sigortalılığının Sona Ermesi ve İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilmesi 77 1.4. BAZI SİGORTA KOLLARINA TABİ OLAN SİGORTALILAR VE TESCİL İŞLEMLERİ 79 1.4.1. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde Çalışanlar 79 1.4.2. Aday Çırak, Çırak, Stajyerler ve 2547 sayılı Kanuna Tabi Çalışan Öğrenciler 80 1.4.3. Harp Malulleri ile Vazife Malulleri 82 1.4.4. Kursiyerler 83 1.4.5. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçileri 84 1.4.6. 4046 sayılı Kanun Gereğince İş Kaybı Tazminatı Alanlar 85 1.4.7. Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar 85 1.5. TÜRKİYE′DEKİ YABANCILARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ 89 1.5.1. İşverene Bağlı Çalışan Yabancıların Sosyal Güvenliği 89 1.5.2. Geçici Görevli Olarak Ülkemize Çalışmaya Gönderilenler 92 1.5.3. Ülkemizdeki Elçilik, Konsolosluk, Misyon ve Benzeri Yerlerde Çalışanlar 96 1.5.4. Bağımsız Çalışan Yabancılardan Sosyal Sigortaya Tabi Olanlar 97 1.5.5. Yabancıların Genel Sağlık Sigortası Karşısındaki Durumu 98 1.6. SİGORTALI SAYILMAYANLAR 101 1.7. SİGORTALILIK HALLERİNİN ÇAKIŞMASI 102 1.8. FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI 104 İKİNCİ BÖLÜM İŞVEREN VE İŞYERİ KAVRAMLARI İLE İŞVERENİN İŞYERİ TESCİLİNE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2.1. İŞVEREN KAVRAMI 115 2.2. ALT İŞVEREN KAVRAMI 116 2.3. İŞYERİ KAVRAMI 118 2.4. İŞYERİ TESCİLİ 120 2.4.1. İşyeri Bildirgesi 120 2.4.2. İşyeri Sicil Numarası 122 2.4.3. İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Diğer Belgeler 124 2.4.4. Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşlerin Tescili 125 2.4.5. Tespit veya Resmî Belgelere İstinaden Tescil 125 2.4.6. İşyerinin Nakli, Devri, İntikali 126 2.4.7. Alt İşverenlerin ve Sigortalıyı Geçici İş İlişkisi Çerçevesinde Devralan İşverenin Yükümlülüğü.... 127 2.4.8. (4/c) Sigortalılarını Çalıştıran İşverenlerin İşyeri Tescil Yükümlülüğü 128 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI İLE İLGİLİ İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA KAPSAM.. 131 3.2. İŞ KAZASI SİGORTASI 133 3.2.1. İş Kazası Sayılan Haller 133 3.2.2. İş Kazasının Bildirimi ve Bildirim Süresi 3.3. MESLEK HASTALIĞI 147 3.3.1. Meslek Hastalığı Halleri ve Tespiti 147 3.3.2. Meslek Hastalığının Bildirim Süresi ve Usulü 150 3.4. HASTALIK VE ANALIK HALİ 151 3.5. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN SAĞLANAN HAKLAR VE ŞARTLARI 151 3.5.1. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Sağlanan Haklar 151 3.5.2. Hastalık ve Analık Hallerinde Sağlanan Haklar 151 3.5.3. Geçici İş Göremezlik Ödeneği 152 3.5.4. Sürekli İş Göremezlik Geliri 165 3.5.5. Ölüm Geliri 170 3.5.6. Evlenme Ödeneği 171 3.5.7. Cenaze Ödeneği 172 3.5.8. Emzirme Ödeneği 172 3.6. SİGORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI, İŞ GÖREMEZLİĞİNİN ARTMASI HALLERİ 174 3.7. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE İŞVERENİN SORUMLULUĞU 175 3.8. İŞVERENİN SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN SİGORTALILIKTAN DOĞAN SORUMLULUĞU 176 3.9. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALLERİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU 177 3.10. SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNİN BAĞLANMASI YÖNÜNDEN SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU 177 3.11. KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA DİKKATE ALINMAYAN SÜRELER 178 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 4.1. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI OLANLAR 179 4.2. GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILMAYANLAR 182 4.3. GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞININ TESCİLİ 183 4.4. FİNANSMANI SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ . 188 4.5. SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI 190 4.6. KATILIM PAYI UYGULAMASI 192 4.7. İLAVE ÜCRET UYGULAMASI 197 BEŞİNCİ BÖLÜM İŞVERENİN PRİM BELGESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5.1. SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ VE HESAPLANMASI 199 5.1.1. (4/a) Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Prime Esas Tutulacak Kazançlar 199 5.1.2. (4/b) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançları 212 5.1.3. Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanların Prime Esas Kazançları 213 5.1.4. (4/c) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançları 215 5.1.5. Günlük Kazanç Sınırları 224 5.2. PRİM ORANLARI 225 5.2.1. Genel Olarak 225 5.2.2. Kısa Vadeli Sigorta Kollan Prim Oranının Belirlenmesi 229 5.2.3. Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi 232 5.2.4. Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler 233 5.3. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ DÜZENLENMESİ 234 ALTINCI BOLUM İŞVERENİN PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 6.1. (4/a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İLİŞKİN PRİMLERİN ÖDENMESİ 253 6.1.1. Prim Ödeme Yükümlüleri 253 6.1.2. Prim Ödeme Süreleri 253 6.2. (4/c) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARA İLİŞKİN PRİMLERİN ÖDENMESİ .254 6.2.1. Prim Ödeme Yükümlüleri 254 6.2.2. Prim Ödeme Süreleri 255 6.3. AFET DURUMUNDA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ 258 6.4. PRİM BELGELERİNİN MÜCBİR SEBEPLERLE GÖNDERİLEMEMESİ VE PRİMLERİN SÜRESİ İÇİNDE ÖDENEMEMESİ HALLERİ 260 6.5. GECİKME ZAMMI VE GECİKME CEZASI 261 6.6. PRİM BORÇLARININ KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE ÖDENMESİ 261 6.7. ÖDENMEYEN PRİMLERİN SGK TARAFINDAN TAKİP VE TAHSİLİ 264 6.7.1. Takip ve Tahsile İlişkin Genel Esaslar 264 6.7.2. Kurum Alacaklarını Koruma Yöntemleri 265 6.8. TECİL UYGULAMASI 270 6.9. KURUM ALACAĞININ CEBREN TAHSİLİ 272 6.9.1. Cebren Takip ve Tahsil Şekilleri 272 6.9.2. Menkul Malların Satışı 297 6.9.3. Gayrimenkul malların satış işlemleri 304 6.10. İFLAS VE ZAMANAŞIMI 314 6.10.1. İflas Yolu ile Takip 314 6.10.2. İflasın Ertelenmesi 314 6.10.3. Zamanaşımı 315 YEDİNCİ BÖLÜM İŞYERİ KAYITLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 7.1. KAYIT VE BELGELERİ SAKLAMA VE İBRAZ ÖDEVİ 319 7.2. DEFTER VE BELGE DÜZENLEME ÖDEVİ 320 7.2.1. Ücret Tediye Bordrosu Düzenleme 320 7.2.2. Yasal Defterlere İlişkin Ödevler 321 7.2.3. Faturalar 324 7.2.4. Gider Pusulası 326 7.2.5. Diğer Belgeler 326 SEKİZİNCİ BOLUM ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI DEVAMLI İŞYERLERİNDE YAPILAN İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI 327 ÖZEL BİNA İNŞAATI VE İHALE KONUSU İŞLERDE YETERLİ İŞÇİLİK BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 328 İHALE KONULU İŞLERDE ARAŞTIRMA VE RE′SEN YAPILACAK İŞLEMLER 329 ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAATLARDA ARAŞTIRMA VE RE′SEN YAPILACAK İŞLEMLER 331 ARAŞTIRMA VE RE′SEN YAPILACAK İŞLEMLERDE ORTAK HÜKÜMLER 332 İHALE KONULU İŞLERDE VE ÖZEL NİTELİKTEKİ İNŞAATLARDA SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YETERLİ İŞÇİLİĞİN TESPİTİ 335 DOKUZUNCU BÖLÜM İŞVERENLERİN İLİŞİKSİZLİK BELGESİ ALMA İŞLEMLERİ 9.1. GENEL AÇIKLAMALAR 337 9.2. İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLMESİ SÜRECİ 341 9.3. İHALE KONUSU İŞLERDE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ 343 9.4. İHALE KONUSU İŞLERİN DEVAMLI İŞYERİ SİGORTALILARI İLE YAPILMASI 344 9.4.1. İhale Konusu İşlerin Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları ile Yapıldığının Beyan Edilmesi Durumunda İlişiksizlik Belgesinin Verilmesinin Usul ve Esasları 344 9.4.2. İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olduğu İşler 347 9.4.3. İhale Konusu İşte Çalışacak Kişi/Gün Sayısının Belli Olmadığı İşler 348 9.4.4. Danışmanlık Hizmet İhaleleri 354 9.4.5. Nakliye İşleri ile Personel/Öğrenci Taşıma İşleri 354 9.4.6. Piyasadan Hazır Halde Alınıp Satılan Malın Teslim İşleri 355 9.5. İHALE KONUSU İŞLERİN KONSORSİYUM VE İŞ ORTAKLIĞI ŞEKLİNDE ÜSTLENİLMESİ 356 9.6. ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA İLİŞİKSİZLİK BELGESİ 357 9.7. HİÇ TESCİL EDİLMEMİŞ VEYA TESCİL EDİLMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE HİÇ BİLDİRİMDE BULUNULMAMASI 360 9.8. İŞİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİNİN TESPİTİ 360 9.8.1. Özel Bina İnşaatlarında İşin Başlama ve Bitiş Tarihlerinin Tespiti 360 9.8.2. İhale Konusu İşlerde İşin Başlama ve Bitiş Tarihlerinin Tespiti 361 9.9. ARAŞTIRMA VE RE′SEN YAPILACAK İŞLEMLERDE ORTAK HÜKÜMLER 361 9.10. İLİŞİKSİZLİK BELGESİ VERİLME SÜRELERİ 375 9.10.1. Devamlı Mahiyetteki İşyeri Sigortalıları ile Yapıldığı Belirtilen İhale Konusu İşlerden Dolayı Talep Edilen İlişiksizlik Belgelerine İlişkin İşlemler 375 9.10.2. Özel Bina İnşaatı ve İhale Konusu İşlerden Dolayı Talep Edilen İlişiksizlik Belgelerine İlişkin İşlemler 375 ONUNCU BÖLÜM İŞVERENLER HAKKINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 10.1. SİGORTALILIK TESCİLİNE İLİŞKİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 378 10.1.1. Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Süresi Dışında veya Belirlenen Usule Aykırı Şekilde Verilmesi Hali.... 378 10.1.2. Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Verilmediğinin Kurumca Çeşitli Yollarla Öğrenilmesi Hali 381 10.1.3. Tekerrür Hali 382 10.2. (4/a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE İDARİ PARA CEZALARI 383 10.3. İŞYERİ BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI 384 10.4. PRİM BELGELERİNİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI.. 387 10.4.1. Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sürede Verilmeyen Belgenin Asıl Nitelikte Olması 388 10.4.2. Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sürede Verilmeyen Belgenin Ek Nitelikte Olması. 389 10.4.3. Bazı Ek Nitelikteki Belgelerin Kurumca Düzenlenmesi 389 10.4.4. Belgenin Verilmediğinin Kurum Tarafından Değişik Yollarla Tespiti Hali 390 10.4.5. Diğer Hususlar 391 10.5. EKSİK GÜN NEDENLERİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZALARI 391 10.6. ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ VE TESPİT EDİLEN EKSİK İŞÇİLİK NEDENİYLE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI 395 10.7. KAYIT VE BELGELERİN İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI . 401 10.8. GEÇERSİZLİK HALLERİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 402 10.9. (4/b) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİNİN BİLDİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 404 10.10. DENETİMİ ENGELLEME HALLERİNE YÖNELİK UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 405 10.11. İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK VE İDARİ PARA CEZASI 406 10.12. BAZI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BUNLARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZASI 406 10.13. İDARİ PARA CEZALARINDA LEHE OLAN KANUN HÜKMÜNÜN UYGULANMASI 408 10.13.1. Ceza Hukukunda Lehe Olan Kanun Hükmünün Uygulanması İlkesi 408 10.13.2. İdari Para Cezalarında Lehe Olan Kanunun Uygulandığı Durumlar 409 10.14. İDARİ PARA CEZASININ TEBLİĞİ VE TAHAKKUKU 412 10.15. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 412 10.15.1. İdari Para Cezalarında Tahakkuk Zaman¬ aşımı Süresi 413 10.15.2. İdari Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı Süresi 417 ONBİRİNCİ BÖLÜM İŞVERENİN SOSYAL GÜVENLİK UYUŞMAZLIKLARINA KARŞI İTİRAZ VE DAVA YOLLARI 11.1. UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜ 429 11.1.1. Uyuşmazlıkların İtiraz Yolu ile Çözümlenmesi 429 11.1.2. Cezada İndirim Uygulaması 432 11.1.3. Uzlaşma Uygulaması 436 11.2. UYUŞMAZLIKLARIN YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMÜ 443 11.3. HİZMET TESPİT YÖNTEMLERİ 446 11.3.1. Fiilen Hizmet Tespiti 446 11.3.2. Kayden Hizmet Tespiti 448 11.3.3. Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Hizmet Tespiti 455 11.3.4. Kamu Kuruluşlarından Alman Bilgi ve Belgelere Göre Hizmet Tespiti 457 11.3.5. Yargı Yoluyla Hizmet Tespiti 477 11.4. HİZMET TESPİT DAVALARI 478 11.4.1. Genel Açıklamalar 478 11.4.2. Görev ve Yetki 479 11.4.3. Süre 481 11.4.4. Şartlar 483 11.4.5. Deliller 485 11.4.6. Sonuçları 486 ONİKİNCİ BÖLÜM İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARI VE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 12.1. İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI 495 12.1.1. İşsizlik Sigortası Kapsamında Olanlar 495 12.1.2. İşsizlik Sigortası Kapsamında Olmayanlar 496 12.2. İŞSİZLİK SİGORTASININ UYGULANMA ŞEKLİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 497 12.3. İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA SAĞLANAN HAKLAR 498 12.4. İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ VE ÖDENMESİ 498 12.5. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 499 12.5.1. İşsizlik Ödeneği Miktarı ve Ödenmesi 499 12.5.2. İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları 501 12.5.3. İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler 511 12.6. İDARİ PARA CEZALARI İLE İDARİ İŞLEMLERE KARŞI İTİRAZLAR 512 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASI 13.1. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 513 13.2. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN MİKTARI VE ÖDENMESİ 517 13.3. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN DURDURULMASI VE KESİLMESİ 520 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMALARI VE TAHSİS İŞLEMLERİ 14.1. TEMEL TAHSİS KAVRAMLARI 521 14.1.1. Sigortalılık Süresi 521 14.1.2. Prim Ödeme Gün Sayısı 525 14.1.3. Yaş 527 14.2. MALULLÜK SİGORTASI 530 14.2.1. Malullük Sigortasından Sağlanan Yardımlar 530 14.2.2. Malul Sayılma 531 14.2.3. Malullük Aylığına Hak Kazanma Koşullan 531 14.2.4. Malullük Aylığının Başlangıcı 533 14.2.5. Malullük Aylığı Başvurusu ve İstenecek Belgeler 534 14.2.6. Malullük Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Başlaması 534 14.2.7. Malullük Aylığı Almakta İken Çalışması Nedeniyle Aylığı Kesilenlerin Aylığa Hak Kazanma Koşullan 536 14.3. YAŞLILIK SİGORTASI 537 14.3.1. Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Yardımlar .′. 537 14.3.2. Yararlanma Koşulları 537 14.3.3. Yaşlılık Aylığı Başvurusu 556 14.3.4. Yaşlılık Aylığının Başlangıcı 559 14.3.5. 4/1 -(b) Hizmetleri ile Aylık Bağlanması 562 14.3.6. Yaşlılık Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması 567 14.4. ÖLÜM SİGORTASI 577 14.4.1. Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar 577 14.4.2. Yararlanma Şartları 577 14.4.3. Ölüm Aylığı Başvurusu 586 14.4.4. Ölüm Aylığının Başlangıcı 587 14.4.5. Hak Sahiplerine Paylaştırılması 591 Evlenme Ödeneği Verilmesi 592 14.4.7. Cenaze Ödeneği Verilmesi 593 14.4.8. Ölüm Aylığı Bağlama İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar 595 14.4.9. Ölüm Aylığının Kesilmesi, Yeniden Başlaması, Durum Değişiklikleri 596 14.5. GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ 606 14.5.1. 2008/Ekim Ayı Başından İtibaren Kanuna Göre Bağlanan Gelir ve Aylıklar 607 14.5.2. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Bir Veya Birden Fazla Gelir ve Aylık Alanlar 623 14.6. TOPTAN ÖDEME VE İHYA İŞLEMLERİ 654 14.6.1. Yaşlılık ve Ölüm Toptan Ödemesi 654 14.6.2. İhya İşlemleri 655 14.6.3. Toptan Ödeme ve İhya İşlemlerinde Kullanılacak Güncelleme Katsayıları 656 14.7. SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASI 658 14.7.1. 2008/Ekim (Dahil) Sonrası Sigortalı Olanlar 658 14.7.2. 2008/Ekim (Hariç) Öncesi Sigortalı Olanlar 659 14.7.3. Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesinti İşlemleri.... 662 14.8. GELİR VE AYLIKLARIN PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU 668 14.8.1. Kurumun Rücu Hakkı 668 14.8.2. Peşin Sermaye Değeri Tabloları 669 14.8.3. Rücu Davalarına Esas Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanması 670 14.8.4. Malullük ve Ölüm Sigortası Bakımından Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu 680 14.9. YERSİZ ÖDEMELER 681 14.9.1. Yersiz Ödemelerin Kapsamı 682 14.9.2. Yersiz Ödemelerin Tespiti ve Değerlendirilmesi... 683 14.9.3. Yersiz Ödemelere İlişkin Düzenlenecek Belgeler, Faiz Uygulaması ve Tebliği 690 14.9.4. Yersiz Ödemelerin Tahsili 692 14.10. MEMURLARIN TAHSİS İŞLEMLERİ 694 14.10.1. Malul Sayılma ve Malullük Sigortasından Sağlanan Yardımlar 694 14.10.2. Malullük Sigortasından Yararlanma Şartlan ile Usul ve Esaslar 695 14.10.3. Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Yardımlar 696 14.10.4. Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları 696 14.10.5. Yaşlılık Aylığı Başvurusu, İstenilecek Belgeler ve Sonuçlandırılması 698 14.10.6. Sosyal Güvenlik Destek Primi 699 14.10.7. Yaşlılık Toptan Ödemesinden Yararlanma Şartlan ve Başvuru 700 14.10.8. Vazife Malulü Sayılma ve Yararlanma Şartları.... 700 14.10.9. Harp Malulü Sayılma ve Yararlanma Şartlan 702 14.10.10. Vazife ve Harp Malullüğü Aylığı Alanlardan Çalışanlar 703 14.10.11. Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar 704 14.10.12. Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları ve Başvuru Belgeleri 704 14.10.13. Ölüm Toptan Ödemesine Hak Kazanma Koşulları ve Başvuru 706 14.10.14. Evlenme Ödeneği 707 14.10.15. Cenaze Ödeneği 707 ONBEŞİNCİ BÖLÜM HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ 15.1. BORÇLANMA HAKKI VERİLENLER 709 15.2. BORÇLANMA KAPSAMINDA OLAN SÜRELER 709 15.3. SİGORTALILIK ŞARTI 710 15.4. BORÇLANILACAK SÜRELERİN BELGELENDİRİLMESİ 711 15.5. BORÇLANILACAK SÜRELERİN PRİM TUTARININ HESABI 712 15.6. BORÇLANILACAK SÜRELERİN TEBLİĞİ VE ÖDENMESİ , 712 15.7. BORÇLANILAN SÜRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 713 15.8. BORÇLANMA İÇİN BAŞVURULARIN YAPILMASI 715 15.9. YURTDIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ 716 15.9.1. Borçlanmanın Şartlan 716 15.9.2. Borçlanma İçin Başvurulacak Kurum ve Birim 726 15.9.3. Borç Miktarının Hesaplanması 728 15.9.4. Borç Miktarının Tebliği 730 15.9.5. Borç Miktarının Ödenmesi 733 15.9.6. Borçlanmadan Vazgeçme ve Borçlanma Miktarının İadesi 734 15.9.7. Borçlanma Sürelerinin Değerlendirilmesi 735 15.9.8. Aylık bağlama şartlan 745 SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BAZI GÜNCEL YARGI KARARLARI YARGITAY KARARLARI 751 EKLER İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 899 SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 977 KAYNAKÇA 1001