Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Esasları ( Anonim Şirketlerden Oluşan Topluluklar Bakımından )

Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Esasları ( Anonim Şirketlerden Oluşan Topluluklar Bakımından )Sayfa Sayısı
:  
449
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-146-737-5

88,56 TL

  Müteşebbisler, ticari faaliyetlerini icra etmek, genişletmek ya da çeşitlendirmek bakımından kural olarak organizasyon serbestisinden yararlanırlar. Müteşebbisin tek bir şahıstan ibaret olduğu hallerde, bağlı birimlerin gerçekleştirdiği faaliyetlerin yarar ve riskleri işletme sahibine aittir. Keza üçüncü şahıslarla girilen hukuki ilişkilerden doğan hak ve borçlar da işletme sahibinin hakları ve borçlarıdır.
Faaliyetlerin ticaret şirketleri vasıtasıyla yürütüldüğü durumlarda, semayeyi temin eden şahıslar ile tüzel kişilik artık birbirinden ayrılmış ve müteşebbis sıfatı tüzel kişiliğe verilmiştir. Hak ve borçlar tüzel kişiliğe ait olmakla birlikte, sermayeyi tedarik edenler de şirket borçlarına iştirak edebileceklerdir. Meseleye sermaye temin edenler açısından bakıldığında, kendileri tarafından tercih edilecek ve önceden belirlenmiş bir sorumluluk sistemi vasıtasıyla sermayenin ticari sahada kullanımı söz konusudur. Sermaye tedarik edenlerin sınırlı sorumluluk prensibinden yararlanmayı arzu ettiği durumlarda, sadece belirli tutarda sermayenin ticari sahada rizike edilmesi yönünde bir tercih yapılmaktadır. Ancak bu tercih, sermayedar sıfatının kendisine bahşettiği haklar dışında, kural olarak, tüzel kişilik organizasyonu ve faaliyetlerine müdahalede bulunulmamasını şart kılar. Bu bakımdan sınırlı sorumluluk prensibi, kural olarak, dar anlamda tüzel kişilik yönetimine müdahale edilmemesi koşuluyla tatbik kabiliyeti bulabilecektir.

    GİRİŞ VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-1
    BÖLÜM I
    ŞİRKETLER TOPLULUĞU TEMEL KAVRAMLARI VETOPLULUKTA ÇATIŞAN MENFAATLERİN DENGELENMESİ
    . 1. -ŞİRKETLER TOPLULUĞU VE TÜRLERİ-7
    I. -Şirketler Topluluğu Kavramı-7
    II. -Ortaya Çıkış Nedenleri-11
    III. -Unsurları-12
    A. -Yapısal Unsur-13
    B. -Topluluk İlişkisi-23
    IV. -Türleri-28
    A. -Kaynağı Bakımından-28
    1. -Sözleşmesel Şirketler Topluluğu-28
    2. -Fiili Şirketler Topluluğu-30
    B. -Bağımlılık İlişkisi Bakımından-32
    1. -Yatay Şirketler Topluluğu (Gleichordnungskonzern)-32
    2. -Dikey Şirketler Topluluğu (Unterordnungskonzern)-33
    C. -Bütünleşme Yoluyla Ortaya Çıkan Şirketler Topluluğu (Eingliederungskonzern)-33
    . 2. -ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA MENFAATLERİN KORUNMASI YÖNTEMLERİ-34
    I. -Şirketler Topluluğunun Hukuken Tanzim Edilme Nedenleri: Şirketler Topluluğunda Menfaat Çatışması ve Çıkar Grupları-34
    II. -Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinde Esas Alınan Menfaatler-35
    III. -Menfaat Çatışmalarında Çıkarların Korunması Yöntemleri-37
    A. -Bilgi Edinme-37
    B. -Hakların Donması-40
    1. -Bildirim Yükümlülüğünün İhlali-40
    2. -Karşılıklı İştirak-41
    C. -Satın Alma Hakkı-43
    D. -Sorumluluk-44
    . 3. -TOPLULUK HÂKİMİ MÜDAHALESİNİN TEMELLENDİRİLMESİ VE SORUMLULUK ESASLARINI ŞEKİLLENDİREN İLKELER-46
    I. -Topluluk Hâkiminin Müdahalesinin Meşrulaştırılması-46
    A. -Topluluk Hâkimi Müdahalesine İzin Verilme Gerekçesi-46
    B. -Yarar Koşulu-50
    II. -Topluluk Sorumluluk Esaslarını Şekillendiren İlkeler-51
    A. -Menfaatlerin Dengelenmesi İlkesi-52
    B. -Topluluk Menfaat Himayesinin Geçiciliği İlkesi-52
    C. -Bağlı Şirket Yönetiminin Etkinliğini Yitirmemesi İlkesi-53
    D. -Bağlı Şirketin Korunması ve Topluluğun Devamlılığı İlkesi-54
    BÖLÜM II
    TOPLULUK HUKUKUNDASORUMLULUK SEBEBİ OLARAK MÜDAHALE
    . 4. -MÜDAHALEYE İLİŞKİN GENEL ESASLAR-55
    I. -Genel Olarak Müdahale Yetkisi-55
    II. -Müdahalenin Hukuka Aykırılığı Sorunu-57
    III. -Müdahalenin Şirketler Hukuku Esasları Çerçevesinde Gerçekleşmesi-58
    IV. -Müdahalenin Önlenmesini Talep Hakkı-60
    . 5. -KISMİ HÂKİMİYET HALİNDE-63
    I. -Genel Olarak-63
    II. -Hâkim İşletmenin Müdahale Yetkisi (Yönlendirme)-64
    A. -Yönlendirme-64
    B. -Hukuki Niteliği ve Etkisi-67
    C. -Yönlendirmenin İspatı-70
    1. -Alman Hukukundaki Görüşler-70
    2. -Değerlendirme-74
    D. -Yönlendirmeye Uygun Davranış-75
    E. -Bağlı Şirketin Yönlendirme Halindeki Durumu-79
    F. -Yönlendirmede Şahıs Unsuru-81
    1. -Yönlendirmenin Muhatabı-81
    2. -Yönlendiren-84
    a. -Genel Olarak-84
    b. -Özel Durumlar-85
    aa. -Birlikte Hâkimiyet-85
    bb. -Genel Kurul Kararıyla Müdahale-87
    cc. -Topluluk Hâkiminin Temsil Yetkisine Sahip Olduğu Durumlar-91
    dd. -Personel Karışımı-91
    G. -Topluluk Yararı-93
    . 6. -TAM HÂKİMİYETTE-97
    I. -Farklı Yaklaşım ve Gerekçesi-97
    II. -Gerekçenin Değerlendirilmesi-98
    III. -Müdahale Yetkisi (Talimat)-100
    A. -Gerçekleşme Şekli-100
    B. -Talimat Yetkisinin Kapsamı-101
    1. -Genel Olarak-101
    2. -Sınırlamalar-103
    a. -Niteliksel Sınırlama: Topluluk Politikası-103
    aa. -Rozenblum Konsepti-103
    bb. -Türk Hukukundaki Durum-107
    b. -Nicel Sınırlama: Nitelikli Kayba Yol Açmama-110
    aa. -Genel Olarak-110
    bb. -Yasak Müdahale Türleri-112
    aaa. -Önemli Varlıkların Kaybına Yol Açan Talimatlar-114
    bbb. -Ödeme Gücünü Açıkça Aşan Talimatlar-116
    ccc. -Varlığı Tehlikeye Düşüren Talimatlar-118
    c. -İşin Mahiyetinden Kaynaklanan Sınırlama-119
    3. -Yasal Sınırları Aşan Talimatların Sonuçları-120
    4. -Özellikle Şirketin Varlığını Tehlikeye Düşüren Talimatlar Karşısında Koruma-124
    a. -Alman Hukukunda-124
    b. -Türk Hukukunda-129
    C. -Talimat İlişkisinin Tarafları ve Muhatabı-131
    1. -Taraflar-131
    2. -Muhatap-132
    a. -Talimat Verme Yetkisi Bakımından-132
    b. -Talimat Alma Bakımından-134
    D. -Talimatın Yönetim Yükümü Etkisi?-135
    BÖLÜM III
    MÜDAHALEDEN DOĞAN KAYIPVE DENKLEŞTİRİLMESİ
    . 7. -KAYIP-137
    I. -Genel Olarak-137
    II. -Kavramın Somutlaştırılması-140
    A. -Amaç Bakımından-140
    B. -Bağlı Şirket Yöneticilerinin Davranış Tarzı Bakımından?-142
    C. -Zarar ve Dönem Zararı ile Mukayesesi Bakımından-143
    III. -Denkleştirmeyi Gerektirmeyen Kayıplar-149
    A. -Derhal Tazmin Yükümü Doğuran Kayıplar-150
    1. -Topluluk Yararına Olmayan Kayıplar-150
    2. -Sayısallaştırılamayan Kayıplar-152
    B. -Tazmin Yükümü Doğurmayan Kayıplar-155
    1. -Ticari Takdir Kapsamındaki Kayıplar-155
    2. -Pasif Etkiler-156
    IV. -Kaybın Tespit Anı-157
    . 8. -DENKLEŞTİRME-159
    I. -Kavram ve Amacı-159
    II. -Fonksiyonları-161
    III. -Hukuki Niteliği-162
    A. -Yararın Mahsubu Görüşü-163
    B. -Seçimlik Yetki Görüşü-165
    C. -Özel İfa Görüşü-166
    D. -Yönetici Sorumluluğundan Doğan Yükümlülük Görüşü-168
    E. -Değerlendirme-169
    IV. -Denkleştirmeye Esas Menfaatin Özellikleri-172
    V. -Denkleştirmede Seçim Hakkı-174
    VI. -Denkleştirme Değerinin Belirlenmesi-177
    VII. -Denkleştirmenin Gerçekleşmesi-179
    A. -Genel Olarak-179
    B. -Denkleştirmenin Gerçekleşme Usulü-182
    1. -Kaybın Fiilen Denkleştirilmesi-182
    2. -Kaybın Talep Hakkı Sağlanmak Suretiyle Denkleştirilmesi-184
    VIII. -Denkleştirmenin Gerçekleşmemesi ve Sonuçları-189
    A. -Genel Olarak-189
    B. -İfa Engelleri-191
    BÖLÜM IV
    ZARARIN TAZMİNİ - SORUMLULUK
    . 9. -KISMİ HAKİMİYETTE ZARARIN TAZMİNİ-193
    I. -Sorumluluğun Hukuki Niteliği-193
    A. -Alman Hukukundaki Görüşler-193
    1. -Haksız Fiil-Organ Sorumluluğu Bakımından-193
    a. -Haksız Fiil Sorumluluğu Görüşü-193
    b. -Organ Sorumluluğu ya da Organ Benzeri Sorumluluk Görüşü-194
    2. -Kusur Sorumluluğu Bakımından-195
    a. -Sorumluluğun Kusura Dayanmadığı Görüşü-196
    b. -Sorumluluğun Kusura Dayandığı Görüşü-198
    B. -Türk Hukuku Bakımından-199
    II. -Sorumluluğun Unsurları-202
    A. -Hukuka Aykırılık-202
    B. -Kusur-204
    C. -Zarar-205
    1. -Genel Olarak-205
    2. -Tazmini Gereken Zarar Miktarı-207
    III. -Zararın Tazmini Davası-210
    A. -Davacılar-210
    1. -Bağlı Şirket-210
    a. -Bağlı Şirketin Dava Hakkı-210
    b. -Bağlı Şirketin Dava Hakkı Bakımından Uygulanacak Hükümler-213
    c. -Bağlı Şirket Adına Davanın Açılması-214
    2. -Pay Sahipleri-215
    3. -Alacaklılar-218
    B. -Davalılar-219
    1. -Topluluk Hâkimi-220
    2. -Topluluk Hâkimi Yönetim Kurulu Üyeleri-221
    C. -Sorumluluktan Kurtuluş İmkânı: Bağımsız Şirket Ölçütü-224
    1. -Koşullar-224
    2. -Hukuki Etkisi-227
    a. -Kaybın Unsuru Olarak Bağımsız Şirket Yöneticisi Davranışı-227
    b. -Kaybın Unsuru Dışında Niteleyen Görüşler-229
    c. -Değerlendirme-231
    D. -Feragat, Sulh ve İbra-234
    E. -Usuli Sorunlar-237
    F. -Zamanaşımı-238
    G. -Görevli ve Yetkili Mahkeme-239
    IV. -Zararın Tazmini Dışındaki Önlemler-240
    A. -Yasal Düzenleme-240
    B. -Önlemlerin Uygulanma Koşulları ve Özellikleri-240
    1. -Tazminat Talep Koşullarının Gerçekleşmiş Olması-240
    2. -Özel Çözüm Yöntemine Yönelik Talebin Şart Olmaması-241
    3. -Önlemlerin İkame Niteliği-243
    4. -Bağımsız Davaya Konu Edilememe-244
    5. -Taraflara İlişkin Koşullar-245
    6. -Usuli Koşullar-247
    C. -Çözüm Yöntemleri-249
    1. -Çözüm Yönteminin Kanuni Sınırı-250
    2. -Çözüm Yöntemlerinin Koruma Amacıyla Sınırlanması-252
    3. -Topluluk Organizasyon Yapısı ve İşletmelerine İlişkin Tedbirler-253
    4. -Nitelikli Topluluğun Varlığı Halinde Uygulanabilecek Tedbirler-255
    a. -Türk Hukuku Bakımından Önemi-256
    b. -Çözüm Yöntemleri Hakkında Kazuistik-257
    aa. -Zararı Devralma Yükümlülüğü-258
    bb. -Alacakların Teminat Altına Alınması-260
    cc. -Makul Denkleştirme-261
    dd. -Payın Devri-264
    6. -Değerlendirme-266
    . 10. -TAM HAKİMİYETTE ZARARIN TAZMİNİ-269
    I. -Genel Olarak-269
    II. -Sistem Sorunu-270
    III. -Sorumluluk Sebebi-275
    IV. -Sorumluluk İlişkisinin Tarafları-277
    V. -Sorumluluktan Kurtuluş İmkânı-280
    A. -Ticari Takdir Kullanımı-280
    B. -Davacının Denkleştirme Hakkında Bilgisi-280
    1. -Genel Olarak-281
    2. -Maddi Hukuk Açısından Değerlendirilmesi-282
    3. -Hukuki Neticeleri-285
    4. -Hukuki Niteliği-287
    5. -Diğer Yasal Düzenlemelerle İlişkisi-288
    a. -İİK m. 89 ile Olan İlişkisi-288
    b. -TTK m. 204 ile Olan İlişkisi-290
    6. -Uygulanma Koşulları-291
    a. -Denkleştirmenin Gerçekleşmemesi-291
    b. -Alacaklı ile Bağlı Şirket Arasında Kredi veya Benzeri İlişkinin Mevcudiyeti-292
    c. -Denkleştirmenin Yapılmadığının Bilinmesi veya Bilinmesinin Mümkün Olması-294
    d. -Bağlı Şirketin İflası-295
    7. -Usuli Sorun-297
    VI. -Ara Değerlendirme-298
    . 11. -BAĞLI ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU-300
    I. -Kural-300
    II. -Alman Hukukunda-302
    III. -Türk Hukukunda-303
    A. -Kısmi Hâkimiyet Halinde-303
    1. -Yasal Düzenleme-303
    a. -Sorumluluk Kaynağı-303
    b. -Yasal Düzenlemenin Oluşum Süreci ve Sorumluluk Üstlenim Sözleşmelerinin Geçerliliği-304
    c. -Düzenlemenin Hedefi-309
    2. -Bağlı Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği-310
    3. -Bağlı Şirket Yöneticilerinin Yükümlülükleri-311
    a. -Genel Yükümlülük-311
    b. -Münferit Yükümlülükler-313
    aa. -İnceleme ve Varlığı Koruma Yükümlülüğü-313
    bb. -Bilgi Verme Yükümlülüğü?-315
    cc. -Kaybın Denkleştirilmemesi Durumunda Yeni Müdahaleler ile İlgili Yükümlülüğü-316
    dd. -Raporlama Yükümlülüğü-318
    ee. -Müdahalelere Riayet Etmeme Yükümlülüğü?-319
    ff. -Denkleştirme Değerini Gözetim Yükümlülüğü-320
    gg. -Organizasyon ve Belgeleme Yükümlülüğü-320
    4. -Bağlı Şirket Yöneticilerinin İbrası-321
    5. -Bağlı Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Sorumluluk Davası Açılması-323
    B. -Tam Hâkimiyet Halinde-325
    1. -Genel Olarak-325
    2. -Sorumluluğun Sınırlanması-326
    a. -Muhteva Bakımından-327
    b. -Davacı Taraf Bakımından-329
    c. -Zaman Bakımından?-332
    BÖLÜM V
    ŞİRKETLER TOPLULUĞU SORUMLULUK SİSTEMİNİNDİĞER SORUMLULUK HALLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİVE ÖZEL BAZI DURUMLAR
    . 12. -YÖNETİCİ SORUMLULUĞU İLE OLAN İLİŞKİSİ-336
    I. -Hâkim Ortağın Yönetici Sıfatı-336
    II. -Hâkim Ortağın Müdahalesinin Tabi Olduğu Sorumluluk Rejimi-338
    . 13. -ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIM YASAĞI İLE İLİŞKİSİ-340
    I. -Genel Olarak-340
    II. -Sermaye Piyasası Kanunu Çerçevesinde Güveni Kötüye Kullanma Suçu-342
    III. -Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Düzenlemelerinin Unsurları Bakımından Mukayesesi-344
    A. -Genel Olarak-344
    B. -Örtülü Kazanç Aktarımı, Kayıp ve Zarar Kavramları Bakımından-346
    IV. -Kanunlar Arası Koordinasyon Sorunu-348
    A. -Zaman Bakımından-348
    B. -Özel Kanun-Genel Kanun İlişkisi Bakımından-349
    1. -Genel Olarak-349
    2. -Konu Bakımından-350
    a. -Normların Kapsamındaki Şahıs Unsuru Bakımından-350
    b. -Normların Kapsam ve Etkisi Bakımından-351
    3. -Amaç Bakımından-355
    a. -Kanunların Amaçları Bakımından Tetkiki-355
    b. -Fransız Hukukunda Şirket Varlığını Kötüye Kullanma Suçu ve Uygulamanın İktisadi Gaye Nazara Alınmak Suretiyle Esnetilmesi-358
    V. -Ara Sonuç-360
    . 14. -ÖZEL BAZI DURUMLAR-361
    I. -Çok Katlı Bağımlılık-361
    A. -Topluluk Düzenlemelerinin Kapsamı-363
    B. -Müdahalenin İzafesi Sorunu-365
    1. -Doğrudan Hâkimiyete Dayalı Olarak Gerçekleşen Müdahale-365
    2. -Dolaylı Hâkimiyete Dayalı Olarak Gerçekleşen Müdahale-367
    a. -Yavru Şirket Müdahalesinin Ana Şirkete İzafesi Bakımından-367
    b. -Ana Şirket Müdahalesinin Yavru Şirkete İzafesi Bakımından-370
    C. -Müdahalenin İzafe Edilmesinin Sonuçları-373
    D. -Kısmi ve Tam Hâkimiyetin Kademeli Olarak Gerçekleştiği Durumlar-375
    II. -Kardeş Şirketlerin Sorumluluğu-381
    A. -Genel Olarak-381
    B. -Alman Hukukunda-383
    C. -Türk Hukukunda-387
    III. -Topluluk Yapısının Sona Ermesinin ve Bağımlılık Türü Değişikliklerinin Sorumluluk Açısından Sonuçları-390
    A. -Genel Olarak-390
    B. -Topluluk Yapısının Şeklen Muhafaza Edilmesinin Etkisi-391
    C. -Bağlı Şirketlerde Meydana Gelen Değişiklik Bakımından-394
    D. -Tam ve Kısmi Hâkimiyet İlişkisindeki Değişiklik Bakımından-395
    IV. -Önemli Nitelikteki İşlemlerden Doğan Sorumluluk ve Pay Devri Hakkı-395
    A. -Uygulanma Şartları-396
    1. -Topluluk İlişkisinin Mevcudiyeti?-396
    2. -Önemli İşlemin Varlığı-398
    3. -Haklı Nedene Dayalı Olmama-400
    4. -Hâkimiyetin Uygulanmasına Dayalı Olarak Gerçekleşme-404
    B. -Usuli Şartlar-405
    1. -Muhalif Kalma-405
    2. -Teminat-407
    C. -Taraflar-411
    1. -Davacı-411
    2. -Davalı-412
    D. -Hükümleri-412
    1. -Zararın Tazmini-413
    2. -Pay Devri-416
    E. -Zamanaşımı-420
    F. -Görevli ve Yetkili Mahkeme-421
    SONUÇ-423
    KAYNAKÇA-439