Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Silah Kavramı ve Silah Kaçakçılığı Suçları

Silah Kavramı ve Silah Kaçakçılığı SuçlarıSayfa Sayısı
:  
319
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257088480

75,00 TL


Bu eser, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora tezi olarak hazırlanmış olup, aslına sadık kalınarak bazı ufak değişikliklerle mevcut halini almıştır.


 


 


Türk ceza hukuku doktrininde bu zamana kadar silah kaçakçılığı suçları ile ilgili kapsamlı bir monografik çalışma yapılmamış olması bizi bu konuda araştırma yapmaya iten en önemli etken olmuştur. Türk ceza hukuku doktrininde konu ile ilgili yeterli sayıda kaynak bulunmamasından dolayı, silah kaçakçılığı suçları ile ilgili hatırı sayılır bir kaynağa sahip Alman literatüründen yararlanmak ihtiyacı hissedilmiştir.


İÇİNDEKİLER


 


ÖNSÖZ ...................................................................................................................... 7


İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 9


KISALTMALAR DİZİNİ .............................................................................................. 15


GİRİŞ ....................................................................................................................... 17


 


BİRİNCİ BÖLÜM


SİLAH VE KAÇAKÇILIK KAVRAMI


 


I. TÜRK MEVZUATINDA SİLAH VE KAÇAKÇILIK KAVRAMI ................................23


A. KAVRAM OLARAK “SİLAH” .......................................................................... 23


B. 765 SAYILI TCK VE 5237 SAYILI TCK KAPSAMINDA “SİLAH” KAVRAMI ........ 26


1. 765 sayılı TCK Kapsamında “Silah” Kavramı .......................................... 26


2. 5237 Sayılı TCK Kapsamında “Silah” Kavramı........................................ 30


a. Ateşli Silahlar ................................................................................... 35


aa. Ateşli Silahlarla Aynı Değerde Olan Taşınabilir Aletler ............. 43


bb. Ateşli Silahların Spesifik Parçaları ve Susturucu ....................... 44


cc. Kullanılabilirliği Söz Konusu Olmayacak Hale Getirilen


Silahlar...................................................................................... 44


b. Patlayıcı Maddeler ........................................................................... 45


c. Saldırı ve Savunmada Kullanılmak Üzere Yapılmış Her Türlü


Kesici, Delici veya Bereleyici Alet..................................................... 48


d. Saldırı ve Savunma Amacıyla Yapılmış Olmasa Bile Fiilen


Saldırı ve Savunmada Kullanılmaya Elverişli Diğer Şeyler................ 53


e. Yakıcı, Aşındırıcı, Yaralayıcı, Boğucu, Zehirleyici, Sürekli


Hastalığa Yol Açıcı Nükleer, Radyoaktif, Kimyasal, Biyolojik


Maddeler ......................................................................................... 65


aa. Nükleer Silah ............................................................................ 67


bb. Kimyasal Silah........................................................................... 70


cc. Biyolojik Silah............................................................................ 71


C. 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER


HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA “SİLAH” KAVRAMI ................................. 74


 


10 İçindekiler


D. SİLAH KAVRAMININ ETCK, TCK VE 6136 SAYILI KANUN KAPSAMINDA


KARŞILAŞTIRILMASI..................................................................................... 76


E. “KAÇAKÇILIK” KAVRAMI.............................................................................. 78


II. ATEŞLİ VE ATEŞSİZ SİLAHLARIN TARİHİ GELİŞİMİ VE SİLAH KAÇAKÇILIĞI


SUÇLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER .........................................................79


III. BİR NESNENİN “SİLAH” OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ ÖLÇÜTLER.......94


A. MADDİ VARLIĞA SAHİP OLMALIDIR............................................................ 94


B. TAŞINABİLİR OLMALIDIR............................................................................. 95


C. HAYVANIN SİLAH OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ DURUMU....... 100


D. İNSAN BEDENİ VE VÜCUT BÖLÜMLERİNİN SİLAH OLARAK KABUL


EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ DURUMU............................................................. 103


E. NESNE, SUÇ İLE KORUNAN HUKUKSAL YARAR ÜZERİNDE TEHLİKE


YARATMAYA ELVERİŞLİ OLMALIDIR.......................................................... 106


F. NESNENİN SOMUT OLAYDA KULLANILMASI DURUMU ............................ 114


IV. ALMAN CEZA HUKUKUNDA SİLAH TASNİFLERİ VE TÜRK CEZA HUKUKU


İLE KARŞILAŞTIRILMASI.............................................................................115


A. SİLAH, TEHLİKELİ ALET VE DİĞER ALETLER (ARAÇLAR).............................. 116


1. Silah..................................................................................................... 117


2. Tehlikeli Alet........................................................................................ 119


3. Diğer Aletler (Araçlar) ......................................................................... 123


4. Silah ve Tehlikeli Aletin Kullanılmasında Cezayı Ağırlaştıran


Fiillere İlişkin İnceleme........................................................................ 125


B. DAR ANLAMDA SİLAH, GENİŞ ANLAMDA SİLAH VE SİLAH BENZERİ


ALETLER .................................................................................................... 127


1. Dar Anlamda Silah............................................................................... 127


2. Geniş Anlamda Silah............................................................................ 129


3. Silah Benzeri Aletler ............................................................................ 129


C. TEKNİK ANLAMDA SİLAH VE TEKNİK OLMAYAN ANLAMDA SİLAH ........... 130


1. Teknik Anlamda Silah .......................................................................... 130


2. Teknik Olmayan Anlamda Silah........................................................... 135


D. TÜRK VE ALMAN CEZA HUKUKU SİSTEMİNDE SİLAH KAVRAMININ


KARŞILAŞTIRILMASI................................................................................... 140


E. DEĞERLENDİRMEMİZ................................................................................ 144


1. Birinci Derece Tipe Uygun Silah .......................................................... 146


a. Doğrudan Tipe Uygun Silah ........................................................... 146


 


İçindekiler 11


b. Dolaylı Tipe Uygun Silah ................................................................ 147


2. İkinci Derece Tipe Uygun Silah ............................................................ 147


 


İKİNCİ BÖLÜM


 


6136 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN SİLAH KAÇAKÇILIĞI SUÇLARI


I. 6136 SAYILI KANUNUN 12. MADDESİNDE DÜZENLENEN ATEŞLİ SİLAH


KAÇAKÇILIĞI SUÇU ................................................................................... 149


A. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ YARAR ........................................................... 149


B. SUÇUN MADDİ KONUSU ........................................................................... 149


C. FAİL VE MAĞDUR ...................................................................................... 151


D. MADDİ UNSUR .......................................................................................... 152


1. Ateşli Silahlarla Bunlara Ait Mermilerin Ülkeye Sokulması,


Sokulmaya Kalkışılması veya Ülkeye Sokulmasına Aracılık


Edilmesi ............................................................................................... 162


2. 29/6/2004 Tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah,


Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının


Denetimi Hakkında Kanun Hükümleri Dışında Ülkede Yapılması


(Üretilmesi) veya Bu Suretle Ülkeye Sokulmuş ve Ülkede Yapılmış


Olan Ateşli Silah veya Mermilerin Bir Yerden Diğer Bir Yere


Taşınması veya Yollanması veya Taşımaya Bilerek Aracılık


Edilmesi, Satılması veya Satmaya Aracılık Edilmesi veya Bu


Amaçla Bulundurulması ...................................................................... 170


3. 6136 Sayılı Kanunun 12, 13, 14 ve 15. Maddelerinde Yer Alan


Fiillerin İhmali Suç Açısından Değerlendirilmesi.................................. 187


E. MANEVİ UNSUR ........................................................................................ 190


F. SUÇUN TAMAMLANMASI ......................................................................... 194


G. YAPTIRIM .................................................................................................. 195


H. CEZADA ARTIRIM NEDENLERİ ................................................................... 196


1. 6136 sayılı Kanunun m. 12/2’de Düzenlenen Nitelikli Hal .................. 196


2. 6136 sayılı Kanunun m. 12/3’te Düzenlenen Nitelikli Hal ................... 203


3. 6136 sayılı Kanunun m. 12/4’te Düzenlenen Nitelikli Hal (Vahim


Olma Durumu)..................................................................................... 207


a. Nitelik Bakımından Vahim Olması ................................................. 208


b. Miktar (Sayı) Bakımından Vahim Olması ....................................... 211


4. 6136 sayılı Kanunun m. 12/5’te Düzenlenen Nitelikli Hal ................... 214


5. 6136 sayılı Kanunun Ek m. 5’te Düzenlenen Nitelikli Hal .................... 215


 


12 İçindekiler


İ. CEZADA İNDİRİM NEDENLERİ................................................................... 216


J. MUHAKEME KURALLARI ........................................................................... 217


II. 6136 SAYILI KANUNUN 13. MADDESİNDE DÜZENLENEN ATEŞLİ SİLAH


KAÇAKÇILIĞI SUÇU....................................................................................217


A. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ YARAR........................................................... 217


B. SUÇUN MADDİ KONUSU........................................................................... 218


C. FAİL VE MAĞDUR...................................................................................... 218


D. MADDİ UNSUR.......................................................................................... 218


E. MANEVİ UNSUR ........................................................................................ 229


F. SUÇUN TAMAMLANMASI ......................................................................... 232


G. YAPTIRIM .................................................................................................. 232


H. CEZADA ARTIRIM NEDENLERİ ................................................................... 233


1. 6136 sayılı Kanunun m. 13/2’de Düzenlenen Nitelikli Hal .................. 233


2. 6136 sayılı Kanunun Ek m. 5’te Düzenlenen Nitelikli Hal................... 235


3. 6136 sayılı Kanunun Ek m. 1’de Düzenlenen Nitelikli Hal ................... 235


İ. CEZADA İNDİRİM NEDENLERİ ................................................................... 236


1. 6136 sayılı Kanunun m. 13/3’te Düzenlenen Nitelikli Hal................... 236


2. 6136 sayılı Kanunun m. 13/4’te Düzenlenen Nitelikli Hal................... 241


3. 6136 sayılı Kanunun m. 13/5’te Düzenlenen Nitelikli Hal................... 242


J. MUHAKEME KURALLARI ........................................................................... 249


III. 6136 SAYILI KANUNUN 14. MADDESİNDE DÜZENLENEN ATEŞSİZ SİLAH


KAÇAKÇILIĞI SUÇU....................................................................................250


A. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ YARAR........................................................... 250


B. SUÇUN MADDİ KONUSU........................................................................... 251


C. FAİL VE MAĞDUR...................................................................................... 251


D. MADDİ UNSUR.......................................................................................... 251


E. BIÇAĞIN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİ (SINIFLANDIRILMASI) ..................... 258


F. MANEVİ UNSUR ........................................................................................ 260


G. SUÇUN TAMAMLANMASI ......................................................................... 261


H. YAPTIRIM .................................................................................................. 261


İ. CEZADA ARTIRIM NEDENLERİ ................................................................... 261


1. 6136 sayılı Kanunun m. 14/2’de Düzenlenen Nitelikli Hal .................. 261


2. 6136 sayılı Kanunun m. 14/3’te Düzenlenen Nitelikli Hal................... 263


3. 6136 sayılı Kanunun m. 14/4’te Düzenlenen Nitelikli Hal................... 265


 


İçindekiler 13


J. CEZADA İNDİRİM NEDENLERİ.................................................................... 266


K. MUHAKEME KURALLARI ........................................................................... 267


IV. 6136 SAYILI KANUNUN 15. MADDESİNDE DÜZENLENEN ATEŞSİZ SİLAH


KAÇAKÇILIĞI SUÇU ................................................................................... 267


A. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ YARAR ........................................................... 267


B. SUÇUN MADDİ KONUSU ........................................................................... 268


C. FAİL VE MAĞDUR ...................................................................................... 268


D. MADDİ UNSUR .......................................................................................... 268


E. MANEVİ UNSUR ........................................................................................ 272


F. SUÇUN TAMAMLANMASI ......................................................................... 272


G. YAPTIRIM .................................................................................................. 273


H. CEZADA ARTIRIM NEDENİ ......................................................................... 273


1. 6136 sayılı Kanunun m. 15/2’de Düzenlenen Nitelikli Hal .................. 273


2. 6136 sayılı Kanunun m. 15/3’te Düzenlenen Nitelikli Hal ................... 275


İ. CEZADA İNDİRİM NEDENİ.......................................................................... 276


J. MUHAKEME KURALLARI ........................................................................... 277


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


6136 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN


 


SİLAH KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ


I. TEŞEBBÜS................................................................................................. 279


II. İŞTİRAK .................................................................................................... 285


III. SUÇLARIN İÇTİMAI.................................................................................... 285


A. BİLEŞİK SUÇ ............................................................................................... 285


B. ZİNCİRLEME SUÇ ....................................................................................... 286


C. FİKRİ İÇTİMA.............................................................................................. 286


D. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA ................................................................................. 293


E. GERÇEK İÇTİMA......................................................................................... 297


SONUÇ.................................................................................................................. 299


KAYNAKÇA............................................................................................................ 309


 


KAYNAKÇA


 


Akaoğlu, Serdar, “Balistik İncelemede Yeni Bir Yöntem: Ateşli Silah-


ların Sürgülerinden Silikonla Kalıp Alınarak Yapılan Kovan


 


Karşılaştırılması”, Ceza Hukuku Dergisi, Sayı: 5, Aralık, 2007.


Aksoy Retornaz, E. Eylem, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye


 


Sokulması Suçu”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergi-


si, 2012/2, Galatasaray Üniversitesi Yayını No: 75 Galatasaray


 


Hukuk Fakültesi Yayını No: 54.


 


Alasu, Yılmaz, Hukukumuzda Ateşli Silahlar Bıçaklar ve Patlayıcı Mad-


deler, 4. Baskı, Adil Yayınevi, Mayıs, 1998.


 


Alşahin, M. Emin, “Tehdit Suçunun Silahla İşlenmesi (Silahla Tehdit)”,


Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:2, Aralık, 2015.


Altuğ, Şahin, Ceza Hukukunda Müsadere Kavramı, Adalet Yayınevi,


Ankara, 2017.


Apel, Erich/Bushart, Christoph, Waffenrecht, Band 2: Waffengesetz, 3.


Auflage, 2004.


 


Artuç, Mustafa, Kişilere Karşı Suçlar, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, An-


kara, 2008.


 


Artuk, M. Emin/Gökcen, Ahmet/Alşahin, M. Emin/Çakır, Kerim,


 


Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Adalet Yayınevi, Anka-


ra, 2019.


 


Artuk, M. Emin/Gökcen, Ahmet/Yenidünya A. Caner, Ceza Hukuku


Özel Hükümler, 15. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015.


Aşkın, Hüseyin, Terör ve Algı Yönetimi, Yayın-B, İzmir, 2020.


Aydın, Murat, “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürmek Suçu,


Silah Kavramı ve Yargıtay Uygulaması”, Terazi Hukuk Dergisi,


Sayı:6, Şubat, 2007.


 


Bakıcı, Sedat, 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hüküm-


leri, Adalet Yayınevi, C. 4, Ankara, 2010.


 


Bozbıyık, Arif/Hancı, İ. Hamit/Özdemir, Çağlar/Demirkan, Özgür, Nük-


leer Silahlar Üretimi ve Etkileri, http://ttb.org.tr/STED/sted1001/nükleer.


 


pdf, e.t: 22.10.2016.


 


310 Kaynakça


Cadiou, Yves/Richard, Alphonse, Die modernen Handfeuerwaffen,


BLV, 1976.


Centel, Nur/Zafer, Hamide/Çakmut, Özlem Y., Kişilere Karşı İşlenen


Suçlar, C. 1, 4. Baskı, Beta Yayınları, 2017.


 


Chase, Kenneth, 1700’e Kadar Ateşli Silahlar Tarihi, Çev.: Tayanç Fü-


sun – Tayanç Tunç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstan-


bul, 2008.


 


Çatalkaya, Cevdet/Özkaya, Hasan, İlmi ve Kazai İçtihatlı Ateşli Silah-


lar ve Bıçaklar Hakkında Kanun Şerhi ve İlgili Diğer Mevzuat Hü-


kümleri, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1967.


 


Çilesiz, Seyfettin, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması, 4. Baskı,


Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.


Değirmenci, Olgun, “Askeri Ceza Kanunu Uygulamasında Silah


Kavramı”, Ankara Barosu Dergisi, 2016/1.


Dencker, Friedrich/Struensee, Eberhard/Nelles, Ursula/Stein, Ulrich,


Einführung in das 6. Strafrechtsreformgesetz: Examensrelevante


Änderungen im Besonderen Teil des Strafrechts, 1998.


Dirk, Ostgathe/Lars, Hexels, Waffengesetz und Allgemeine


Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz, 2012.


Doğan, Koray, “Tehlike Suçu İle Zarar Suçu Arasındaki Suçların


İçtimaı Sorunu”, TAAD, Yıl: 5, Sayı: 16, Ocak 2014.


Dönmezer, Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler: (Ceza Hukuku Özel


Kısım), Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1977.


Dursun, Selman/Hoffmanns, Sebastian, “Der Waffenbegriff im türkischen


und deutschen Strafrecht”, in: Die Entwicklung von Rechtssystemen in


ihrer gesellschaftlichen Verankerung: Forschungsband zum deutschen


und türkischen Strafrecht und Strafprozessrecht Alexander von


Humboldt Stiftung Institutspartnerschaft (2009-2013), Band 45, 2014.


Eisele, Jörg, Strafrecht Besonderer Teil I: Straftaten gegen die Person und


die Allgemeinheit (Sr-Studienreihe Rechtswissenschaften), 2.


Auflage, 2012.


 


Ekşioğlu, Kani, Açıklamalı-Yorumlu-İçtihatlı Bütün Boyutlarıyla Uygu-


lamalı Silah Hukuku: Temel ve İlgili Mevzuat, Ateşli-Ateşsiz-Av ve


 


Spor Silahları, Yasa Yayıncılık, İstanbul, 1993.


 


Kaynakça 311


Erdem, M. Ruhan, “Türk Ceza Kanunu’nda Silah”, Gazi Üniversitesi


Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, S. 1-2, Haziran-Aralık 2003,


http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/7-8.pdf, e.t: 05.11.2016.


Erman, Sahir, Kaçakçılık Kanunu Şerhi, Kervan Yayınları, İstanbul, 1973.


 


Erman, Sahir/Özek, Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm Kişilere Karşı İşle-


nen Suçlar, Dünya Yayıncılık, İstanbul, 1994.


 


Ersoy, Uğur, “Ceza Hukukunun Gri Alanı: Tehlike Suçları”, TAAD,


Yıl: 11, Sayı: 41, Ocak 2020.


 


Ersoy, Uğur, Ceza Hukukunda Objektif Cezalandırılabilme Şartları, Ada-


let Yayınevi, Ankara, 2015.


 


Eser, Albin, Strafgesetzbuch Kommentar, 2001.


Feinstein, Andrew/Holden, Paul, Arms Trafficking, The Oxford


Handbook of Organized Crime, 2014.


Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 61. Auflage, 2014.


 


Gedik, Doğan, “5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hak-


kında Kanuna Göre Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahların Ta-


şınması, Bulundurulması ve Satılmasına Dair Esaslar”, Terazi


 


Hukuk Dergisi, Sayı:23, Temmuz, 2008.


 


Gedikli, Mustafa, Savunma Taktikleri Orantılı Güç Kullanma Uygula-


maları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010.


 


Gencer, A. İhsan/Örenç, A. Fuat/Ünver, Metin, Türk Amerikan Silah


Ticareti Tarihi, Ofset Yayın Matbaacılık, İstanbul, 2008.


 


Genel Silah Bilgisi, http://reelstrateji.blogcu.com/silahlar-hakkinda-


genel-bilgiler/542631, e.t: 17.10.2016.


 


Geoffrey, Parker, Askeri Devrim- Batı'nın Yükselişinde Askeri Yenilikler


(1500- 1800), Çev.: Tuncay Zorlu, Küre Yayınları, İstanbul, 2006.


Gergen, Haluk, Nükleer Silahların Etkileri, http://www.ttb.org.tr/savas/


12.html, e.t: 20.10.2016.


 


Göçer, Serdar, “Silah Kavramı ve Hukuki İncelemesi”, Adalet Dergi-


si, Ocak, 2004.


 


Gök, Şemsi, Adli Tıp, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1991.


Gökcen, Ahmet/Balcı, Murat, Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Organ


ve Doku Ticareti Suçları, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015.


 


312 Kaynakça


Göktürk, Neslihan, Fikri İçtima (Suçların İçtimaı), Adalet Yayınevi,


Ankara, 2013.


 


Göpper, Frank, Geschäftsführer des Forums Waffenrecht im DJV-


Interview, “Antworten auf Fragen zum neuen Waffengesetz”,


 


10. Juli 2017; https://www.jagdverband.de/antworten-auf-


fragen-zum-neuen-waffengesetz, 10.04.2020.


 


Gössel, Kral Heinz, Strafrecht Besonderer Teil Band 1, 1987.


 


Gözübüyük, A. Pulat, “Ceza Hukukunda Silah ve Bıçak Mefhumla-


rı”, Adalet Dergisi, S. 11, 1945.


 


Gözübüyük, A. Pulat, “Silah ve Silah Sayılan Aletlere Dair Temyiz


İçtihatlarının Tahlili”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:6, Yıl: 1955.


 


Gözübüyük, A. Pulat, “Silaha Ait Suçlar ve Cezaları Hakkında Mu-


kayeseli Bir İnceleme”, Adalet Dergisi, S. 8, 1949.


 


Gözübüyük, A. Pulat, Alman, Fransız, İsviçre ve İtalyan Ceza Kanunla-


rıyla Mukayeseli Türk Ceza Kanunu Açıklaması, C. III, 4. Baskı, Ka-


zancı Hukuk Yayınları.


 


Gözübüyük, A. Pulat, Alman, Fransız, İsviçre ve İtalyan Ceza Kanunla-


rıyla Mukayeseli Türk Ceza Kanunu Açıklaması, C. II, 4. Baskı, Ka-


zancı Hukuk Yayınları.


 


Gözübüyük, A. Pulat, Alman, Fransız, İsviçre ve İtalyan Ceza Kanunla-


rıyla Mukayeseli Türk Ceza Kanunu Açıklaması, C. III, 2. Baskı, Se-


vinç Matbaası.


 


Green, Damian, Guide on Firearms Licensing Law, December 2015.


Gunther, Dietrich Gade, Basiswissen Waffenrecht, Handbuch für


Ausbildung und Praxis, 4. Auflage, 2017.


Güler, Mahmut, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu, Seçkin Yayıncılık,


Ankara, 1998.


 


Güner, Mustafa, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un De-


ğiştirilmesiyle Getirilen Yenilikler”, Ankara Barosu Dergisi, 1971.


 


Haenel, Erich, “Alte Waffen”, Verlagsbuchhandlung Richard Carl


Schmidt & Co., 2. Auflage.


 


Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Genel Hü-


kümler, 12. Baskı, U S-A Yayıncılık, Ankara, 2019.


 


Hafızoğulları, Zeki/Özen, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler


Kişilere Karşı Suçlar, 6. Baskı, U S-A Yayıncılık, Ankara, 2017.


 


Kaynakça 313


 


Hakeri, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Adalet Yayı-


nevi, 2019.


 


Hancı, Hamit, Kimyasal Silahlar Hakkında Bilgiler, http://kbk.gop.


edu.tr/mak5.htm, e.t: 28.10.2016.


Hardtung, Bernhardt, Münchener Kommentar Strafgeseztbuch, 2003.


 


Hartmann, Alexander, Schriftenreihe Information und Recht-


Unterlassungsansprüche im Internet Störerhaftung für


 


nutzergenerierte Inhalte-Dissertation, Verlag C.H. Beck, 2009.


Heinrich, Bernd, Strafrecht Allgemeiner Teil II, 2005.


Hilgendorf, Eric, Körperteile als “gefahrliche Werkzeuge”, ZStW,


2000.


Holzke, Frank, Der Begriff Sport im deutschen und im europäischen


Recht- Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde


einer Hohen Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität


zu Köln, 2001.


İçel, Kayıhan, “Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri ve Yeni Türk


 


Ceza Kanunu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergi-


si, Yıl: 7, Sayı 14, 2008.


 


İçel, Kayıhan, “Silah Kaçakçılığı Suçları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk


Fakültesi Mecmuası, Cilt: 40, Sayı: 1-4, 1974.


İçel, Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Beta Yayıncılık,


İstanbul, 2018.


Jähnke, Burkhard/Laufhütte, Heinrich Wilhelm/Odersky, Walter,


Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 4, 11. Aufl. 2005.


 


Jescheck, Hans-Heinrich, Alman Ceza Hukukuna Giriş, Kusur İlke-


si/Sieber, Ulrich, Ceza Hukukunun Sınırları, Çev: Feridun


 


Yenisey, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007.


K. Pekmez, Tuba, AİHM İçtihatları Bağlamında Türk ve Anglo Sakson


 


Hukukunda Kolluğun Silah Kullanma Yetkisi, 1. Baskı, On İki Lev-


ha Yayıncılık, İstanbul, 2015.


 


Kavalalı, A. Mümin, Hukukumuzda Silahlar ve Patlayıcı Maddeler, Ka-


zancı Hukuk Yayınları, 1983.


 


Kaya, Muhittin, Silah Bilgisi ve Atış, Bilim Yayıncılık, Ankara, 1993.


Kaya, Muhittin, Silah Bilgisi, Yeni Elif Yayınevi, 1980.


 


314 Kaynakça


Kayalı, O. Fikret, İçtihatlı Ceza Tatbikatında Silah Suçları Ve Silah Kullanma


Yetkisi İle Ruhsat Alma Durumu, Çınar Matbaası, İstanbul, 1968.


Kıldan, İ. Turgut/Akdemir, Togay, “Kasten Yaralama Suçunda Silah


Kavramının Yargıtay Kararları Doğrultusunda İncelenmesi”,


Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S. 6, Aralık, 2015.


Kimyasal Gaz Nedir?, http://turkcebilgi.com/kimyasal_silahlar, e.t:


1.11.2016.


Kindhäuser, Urs, Lehrbuch des Strafrechts Besonderer Teil I (Straftaten


gegen Persönlichkeitsrechte, Staat und Gesellschaft), 2003.


Kindhäuser, Urs/Neumann, Ulfrid/Paeffgen, Hans-Ullrich,


Strafgesetzbuch (StGB) Kommentar, 4. Auflage, 2013, § 244 Rn. 5.


Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,


12. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.


Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 6.


Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.


 


Kocalar, Salih/Tosun, Kerim/Yağcı, Ali, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Müca-


dele Kanunu, Kartal Yayınevi, Ankara, 2007.


 


Korbel, Rüdiger, Gefährliche Tiere in Menschenhand Sicherheitsrelevante


Rechtsgrundlagen für die Haltung von gefährlichen Tieren


wildlebender Arten, Inaugural - Dissertation zur Erlangung der


tiermedizinischen Doktorwürde der Tierärztlichen Fakultät der


Ludwig-Maximilians-Universität München, 2009.


Krey, Volker, Strafrecht BT/I, 2002.


Krey, Volker/Hellmann, Uve, Strafrecht BT/II (Vermögensdelikte), 2002.


Kunter, Nurullah, “Fikri İçtima Sebebiyle Suçların Birleşmesi”,


İÜHFD, c. XIV.


Küper, Wilfried, “Waffen" und Werkzeuge" im reformierten


Besonderen Teil des Strafgesetzbuchs”, Universitätsbibliothek


Duisburg – Essen.


Lackner, Karl/Külh, Kristian, Strafgesetzbuch mit Erlauterungen, 2001.


Lampel, Walter/Mahrholdt, Richard/Ahlborn, Jürgen/Teichmann,


Kurt, Waffenlexikon, 11 Auflage, 1998.


Lanzrath, Sascha/Fieberg, Stefan, “Waffen und (gefährliche)


Werkzeuge im Strafrecht”, Jura, Heft 5/200.


 


Kaynakça 315


Lilie, Hans, Strafgesetzbuch LK, 11. Auflage, 2001.


Maddi Suç Delilleri ve Kriminal Polis Laboratuvarları, Emniyet Genel


Müdürlüğü, Ankara, 1990.


Mannheim, Dudenverlag, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache,


Bd. 10, 3. Aufl. 1999.


Maurach, Reinhart/Schroeder, Friedrich/Maiwald, Manfred,


Strafrecht Besonderer Teil Teilband, 2003.


Meran, Necati, Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Kişilere Karşı Suçlar, 2.


Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008.


Nauwelaerts, Philip, “Military Budgets, Underdevelopment and


Dependency”, Africa Focus, 1989, Vol. 5. NR. 1-2.


Oğlakcıoğlu, Mustafa, “Bitte adaquat neu fassen – Das Beisichführen


eines gefahrlichen Werkzeugs als missglücktes


Qualifikationsmerkmal des Diebstahls im Deutschen


Strafrecht”, Hukuk Köprüsü Dergisi, Sayı:5, Aralık, 2013.


 


Otacı, Cengiz, Genel Hükümlerle Bağlantılı Olarak Kasten Öldürme Suç-


ları, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009.


 


Otto, Harro, Grundkurs Strafrecht, 7. Auflage, 2005.


Önder, Ayhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 1994.


 


Özbek, V. Özer, TCK İzmir Şerhi-Genel Hükümler, 4. Baskı, C. 1, Seç-


kin Yayıncılık, Ankara, 2010.


 


Özbek, V. Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar, Türk Ceza Hukuku


Genel Hükümler, 10. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.


Özbek, V. Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar, Türk Ceza Hukuku


Özel Hükümler, 14. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.


Özdemir, Adnan/Yavuz, Mehmet/Candemir, Ersin/Göktepe, Ferhat,


Silah ve Atış, 7. Baskı, Başkent Klişe Matbaacılık, Ankara, 2009.


 


Özen, Mustafa, “Suçların İçtimaı (Zincirleme Suç- Fikri İçtima- Bile-


şik Suç)”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2008.


 


Özen, Mustafa, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununda Düzenlenen Suçlar, 1.


Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015.


Özen, Mustafa, Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersleri, 4. Baskı, Adalet


Yayınevi, Ankara, 2019.


Özen, Mustafa, Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri, 4. Baskı, Adalet


Yayınevi, Ankara, 2019.


 


316 Kaynakça


Özen, Mustafa, Ceza Hukukunda Taksir, Adalet Yayınevi, Ankara,


2011.


 


Özen, Mustafa, Öğreti ve Uygulama Işığında Ceza Hukuku Genel Hü-


kümler, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019.


 


Özer, Fehmi/Sarıtağ, Hüseyin/İldemir, Tefik, Silah Bilgisi ve Atış,


Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2012.


 


Özgenç, İzzet, Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler), 2. Bas-


kı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005.


 


Özgenç, İzzet, Yeni Türk Ceza Kanunu’na Göre Suçun Unsuru Olarak Si-


lah, http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=87&t=9121,


 


e.t: 25.11.2016.


 


Öztürk, Bahri/Erdem, M. Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güven-


lik Tedbirleri Hukuku, 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.


 


Öztürk, Cemal, “Ceza Muhakemesi ve Silah İncelemesi (Balistik)”,


Terazi Hukuk Dergisi, S. 5, Ocak, 2007.


Paeffgen, Hans, Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2000.


Parlar, Ali, Açıklamalı-İçtihatlı Ateşli Silahlar Bıçaklar ve Diğer Aletler


Hakkında Kanun, Bilge Yayınevi, Ankara, 2015.


 


Parlar, Ali/Hatipoğlu, Muzaffer, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Yoru-


mu, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.


 


Polat, Halil “Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması Suçu ile Bu Su-


çun Diğer Suçlarla İçtimaı”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi


 


(TAAD), Nisan 2010, Sayı: 1.


Polat, Halil, Özel Ceza Yasalarındaki Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012.


Polat, Oğuz, “Şiddet”, MÜHF - HAD, C. 22, S. 1.


Potrykus, Gerhard/Steindorf, Joachim, Waffenrecht, 7. Auflage, 1999.


Püsküllüoğlu, Ali, Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayıncılık, İstanbul, 2012.


Radyoaktif Madde Nedir?, https://nukleer.wordpress.com/2-


radyoaktif-madde-nedir/, e.t: 11.11.2016.


Rehberg, Jörg, Waffenhandel, Erwerb, Besitz und T