Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (30)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Sigorta Hukuku ( Genel Hükümler - Bazı Sigorta Türleri )

Sigorta Hukuku ( Genel Hükümler - Bazı Sigorta Türleri )Sayfa Sayısı
:  
506
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-975-537-188-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


Öğrenciler için kaleme almış olduğum «Sigorta Hukuku» kitabımın 2. baskısını sunuyorum.

Bu kitap yayın hayatına intikal ederken sigorta sektöründe mevzuat açısından iki önemli değişiklik olmuştur.

Bunlardan biri, uzun zamandan beri eksikliği hissedilen «Sigortacılık Kanunu»nun yürürlüğe girmiş olmasıdır. Bu Kanun\′un yürürlüğe girmesiyle sigortacılık alanına yeni bir disiplin getirilmiş olacağı görüşündeyiz. Ayrıca bu Kanun\′dan önceki bölük pörçük düzenlemeye de son verilmiş olacaktır. Bilindiği üzere sigorta alanı başlıca iki yasal düzenlemeye dayanır: Sigorta sözleşme hukuku ve sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirket ve teşebbüslerin kuruluş, işleyiş ve sona erme safhalarındaki denetimini düzenleyen mevzuat. Her iki yasal düzenleme de ayrı ayrı ve derinliğine incelemeyi gerektirir. Bu kitapta sigorta sözleşmesi hukukunu, ders kitabı düzeyinde ele almış bulunuyoruz. Bununla beraber, çok genel biçimde de olsa, ülkemizdeki sosyal güvenliğe ilişkin sorunlarla, özel sigorta alanında kapsamlı bir biçimde kuruluşları denetleyen Sigortacılık Kanunu\′na da değinilmiş bulunmaktadır.

Bu alandaki ikinci değişiklik «Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu» ile «Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu»nun çıkarılmış olmasıdır; ancak «Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu»nun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi\′ne başvurulmuş ve kamu görevlileri açısından Kanun\′un ilgili hükümleri iptal edilmiştir. Her iki Kanunla da, bazı tartışmaya açık kısımları olmasına rağmen, önemli bir görev yerine getirilmiştir. Normlar yönünden sigortalılar arasında bir eşitlik sağlanması yerine, sosyal sigorta kuruluşlarının tek bir çatı altında toplanması tercih edilmiş ve genel sağlık sigortası büyük ölçüde çağdaş bir hale getirilmiştir. Kitapta genel sağlık sigortasına da ölçülü bir biçimde yer verilmiştir.

Kitabı hazırlarken, bu iki önemli değişikliğin olması, kitabın yayın hayatına intikalini geciktirmiştir.

Kitabım baskıda iken, Vatan Gazetesinin 6 Aralık 2007 günlü yayınında bir Bakana atfen garipsediğim ve sosyal sigorta anlayışımla bağdaşmayan bir beyanat dolayısıyla bu görüşü önsözüme eklemek ihtiyacını duydum. Böyle bir beyanatın doğru olmamasını dilerim. Bu

beyanatın, sosyal güvenliğin Türkiye\′deki gerçeğine tamamen ters düştüğü ve bilimsel verinin isabetsiz bir ölçü olarak ele alınmış olduğu için, konuya değinmek zaruretini duydum. Önsözümün bu kısmının, kitabımın ikinci baskısı ile değil, birinci baskısının önsözüyle birlikte değerlendirilmesini dilerim.

Sayın Bakan beyanatında, Türkiye\′deki asgari ücret ve emekli maaşlarının yüksek olduğunu ve bu itibarla Türkiye\′nin ücret düzeyi çok iyi bir ülke durumunda bulunduğunu ayrıca İngiltere\′de bile aylık bağlama oranı 1.25 iken Türkiye\′de ise bunun 3 oranında seyrettiğini kaydederek bu oranın 2\′ye indirileceğini ifade etmektedir. Bakan, ortalama ücretin milli gelire bölünmesiyle çıkan ücretin dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirtmiştir. Bakanın bu beyanının değerlendirmesinin, kitabımdaki birinci önsözle karşılaştırılarak yapılmasını rica ederim.

Ölçü isabetsiz seçilmiş olduğu gibi, batı ülkelerinde emeklilere güvenli ve bize oranla çok müreffeh bir hayat standardı sağlanmamış olduğunu ve bizim bu standardın çok gerisinde kalmış bulunduğumuzu Bakanın dikkatine sunmak isteriz. Kısacası Türk halkı sosyal güvenlikten nasibini çok alt düzeyde almıştır. Gerçek bu iken, muhtemelen IMF\′nin etkisi ile yapılmış bu tür beyanların hükümetin politikasına esas teşkil etmemesini dilerim . Aksi takdirde, çağımızın en Önemli konularından birini oluşturan sosyal güvenlik hususunda Hükümetin anlayışının gurur verici bir düzeyde olmadığını müşahade etmek gerçekten talihsizlik olacaktır. Bu eklemeyi sosyal güvenlik konusundaki hassasiyetim dolayısıyla yapmış bulunuyorum.

Kitabın, öğrenciler için yararlı olmasını diler ve kitabın hazırlanmasında, yayın hayatına intikal etmesinde değerli katkılarını esirgemeyen sevgili meslekdaşım Yrd. Doç. Dr. Korkut Özkorkut\′a. ayrıca Çiğdem Güner\′e ve özellikle kitabın basılmasını sağlayan Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Müdürü değerli meslekdaşım Prof. Dr. İsmail Kırca\′ya içten teşekkürlerimi sunarım.

Ankara 07.12.2007 Prof. Dr. Ali BOZER

(*) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu\′nda da bu hususa yer verilmiş olması calibi dikkattir.
SİGORTA HUKUKU

Genel Hükümler — Bazı Sigorta Türleri

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

I. \"Sosyal güvenlik\" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1
II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2
III. Sosyal sigortacılığın Türkiye\′de düzenlenişi 5
IV. Özel sigorta hukukunun Türkiye\′de düzenlenişi 10
V. Sigorta şirketlerinin teşkilâtı 15
VI. Genel olarak sigorta şirketlerinin denetimi 18
VII. Ülkemizde sigorta şirketlerinin ve istihsal
organlarının denetimi 20

İKİNCİ BÖLÜM

SİGORTA HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ

I. Özel sigortanın ayrımı ; 23
1. Kara sigortası ve deniz sigortası 23
2. Can ve mal sigortaları 24
3. Sabit primli sigorta-değişir primli sigorta 26
4. Sigortacılık Kanununa göre sigortanın ayrımı 27
II. Sigorta sözleşmesi 31
1. Sigorta sözleşmesinin tanımı ve unsurları 31
A. Sigortacı 32
B. Sigorta ettiren 32
C. Sigorta menfaati 33
D. Tehlike (riziko) 35
E. Sigorta bedeli 36
F. Prim (sigorta ücreti) 37

2. Sigorta sözleşmesinin kuruluşu 40
A. Sigorta sözleşmesinin tâbi olduğu şekil 41
B. Poliçe 42
C. Muvakkat ilmühaber 44
D. Zeyilname 45
E. Sigortacının mesuliyeti 45
3. Sigortanın kapsamı 46
4. Sigorta hukukunda sözleşme serbestisi 47
5. Sigorta sözleşmesinin sona ermesi 48
6. Zamanaşımı 49
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MAL SİGORTASININ GENEL HÜKÜMLERİ

I. Mal sigortasına hâkim olan ilkeler 53
II. Sigorta sözleşmesinde menfaati olan kimseler 54
1. Üçüncü şahıs hesabına sigorta 55
2. Başkası nam ve hesabına sigorta (temsilen sigorta).. 57
3. Alacaklının sigortası 57
A. Borçlunun aczi rizikosuna karşı
sigorta (kredi sigortası) 58
a. Borçlunun aczine karşı sigortanın
yararları 58
b. Borçlunun aczine karşı sigortayla güvence
altına alınan rizikolar 59
c. Borçlunun aczine karşı sigorta türleri 60
d. Borçlunun aczine karşı sigortayla
benzerlik gösteren müesseseler 62
e. Borçlunun aczine karşı sigortada sigorta
tazminatının ödenmesine ilişkin usuller 63
B. Rehin veya hapis hakkı sahibinin, malı
haczetti renin sigortası 64
4. Ticarî işletmenin sigortası 675. Bir malın bir kısmına sahip olan
kimsenin sigortası 68
6. Mükerrer sigorta (reasürans) 69
III. Sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması 70
1. Aşkın sigorta 73
2. Menfaat değeri altında sigorta (eksik sigorta) 75
3. Birden çok sigorta (müteaddit sigorta - assurances
multiples) 76
A. Müşterek sigorta 79
B. Kısmî sigorta (kısım kısım sigorta) 80
C. Çifte sigorta (double assurance) 80
IV. Hasarın saptanmasına ilişkin usul 82
V. Halefiyet 83

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN KARŞILIKLI HUKUKU

I. Sigorta ettirene düşen mükellefiyetler 85
1. İhbar mükellefiyeti 85
A. Sözleşme yapıldığı sıradaki ihbar
mükellefiyeti 85
B. Sigorta sözleşmesi süresince ihbar
mükellefiyeti 90
C. Rizikonun gerçekleşmesinden sonra ihbar
mükellefiyeti 92
2. Primleri ödeme borcu 94
II. Sigortacının mükellefiyetleri 97
III. Sigortalı malın sahip değiştirmesi 98


BEŞİNCİ BÖLÜM

MAL SİGORTASI TÜRLERİ

Yangın sigortası 99
1. Yangın sigortasında riziko ve kapsam 99
2. Türk Ticaret Kanununun 1305. maddesi
anlamında yangın rizikosu ve
sigortanın kapsamı 102
3. Kusur, kasıt, ayıp dolayısıyla sigortanın
kapsamı 103
4. Yangın sigortasının konusu 104
5. Yangın sigortasında poliçe 106
6. Yangın sigortasında ihbar mükellefiyeti 106
7. Yangın sigortasında hasarın tazmini 108
8. Yangın dolayısıyla mesuliyet sigortası 109
Hırsızlığa karşı sigorta 111
Karada ve iç sularda taşıma rizikolarına karşı sigorta.... 112
1. Rizikonun kapsamı 113
2. Sigorta bedeli 114
3. Sigorta poliçesi 114
Zorunlu deprem sigortası 114
1. Mevzuat 114
2. Zorunlu deprem sigortası ihdasının sebepleri 116
3. Deprem sigortasının amacı 116
4. Zorunlu deprem sigortasının kapsamı 117
5. Zorunlu deprem sigortasının işleyişi 118
6. zorunlu deprem sigortasının hükümleri 120
Hukuksal koruma sigortası 124
Tarım sigortası 127
ALTINCI BOLUM

MESULİYET SİGORTASI

I. Mesuliyet sigortasının düzenlenişi 129
II. Mesuliyet sigortasının hukukî mahiyeti 130
III. Mesuliyet sigortasının ayrımı 132
IV. Mesuliyet sigortasında riziko 134
V. Mesuliyet sigortasında rizikonun gerçekleştiği
zaman ve ihbar mükellefiyeti 134
VI. Mesuliyet sigortasında tazminatın kapsamı 137
VII. Mesuliyet sigortasında mağdurun dava hakkı 137
VIII. Mesuliyet sigortasında zamanaşımı 139


YEDİNCİ BÖLÜM

MESULİYET SİGORTASI TÜRLERİ

I. Trafik dolayısıyla mesuliyet ve mesuliyet sigortası 141
1. Trafik dolayısıyla mesuliyet 141
A. Karayolları Trafik Kanunu ile Borçlar
Kanununun mesuliyete ilişkin hükümlerinin
karşılaştırılması 142
B. Karayolları Trafik Kanununa göre hukukî
mesuliyet 142
C. İşleten ve araç işleticisinin bağlı olduğu
teşebbüs sahibi kavramı 145
D. Karayolları Trafik Kanununun mesuliyete
ilişkin hükümlerinin uygulanması şartlan 147
E. Zarar verenlerin birden fazla olması 149
F. İşletenler arasında zararın tazmini 149
G. Genel hükümlerin uygulanması 150
H. Maddî ve manevî tazminatın tespiti hakkında
uygulanacak hükümler 150
2. Trafik dolayısıyla mesuliyet sigortası 150


A.. Mecburî malî mesuliyet sigortası yapmak
durumunda olan kimseler 151
B. Mecburî malî mesuliyet sigortası kapsamına
giren zararlar 153
C. Sigorta primi 155
D. Sigorta bedeli 155
E. Mecburî malî mesuliyet sigortası yapan
kuruluşlar 156
F. Güvence hesabı 156
G. Sigorta tazminatının azaltılması veya
kaldırılması sonucunu doğuran haller
(defiler) 156
H. Doğrudan doğruya dava hakkı 157
İ. Zarar görenlerin çokluğu 157
J. Tazminat ve giderlerin ödenmesi 158
K. Tedavi giderleri 159
L. Motorlu araç işleteninin değişmesi 159
3. Trafik dolayısıyla mesuliyete ve mecburî malî
mesuliyet sigortasına ilişkin ortak hükümler 160
A. Zamanaşımı 160
B. Yetkili mahkeme 161
C. Mesuliyete ilişkin anlaşmalar 161
Mecburi karayolu taşımacılık mali
mesuliyet sigortası 162
1. Sigortanın kapsamı 162
2. Hak sahipleri (zarar görenler) 164
3. Tazminatın ödenmesi 165
4. Zamanaşımı 165
5. Yetkili mahkeme 166
Mesleki sorumluluk sigortası 166
1. Sigortanın konusu 166
2. Rizikonun gerçekleşmesi 169
İşveren sorumluluk sigortası 170
1. Sigortanın kapsamı 170


2. Riziko 171
3. Tazıni nat 171
4. Halefiyet 172
5. Zamanaşımı 172
V. Zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortası 172
1. Sigortanın kapsamı 173
2. Rizikonun gerçekleşmesi 175
3. Tazminat ve ödenmesi 175
4. Halefiyet 176


SEKİZİNCİ BÖLÜM

CAN SİGORTASI

I. Türk Ticaret Kanununda can sigortalarının düzenlenişi... 177
II. Hayat sigortası 177
1. Hayat sigortasına hâkim olan genel
ilkeler 177
A. Menfaat ilkesi ve sigorta
sözleşmesinin yapılmasında
menfaati olan kimseler 178
B. Sigorta bedelinin sigorta değerine
eşit olması 180
C. Kanunî halefiyet 182
D. Sigorta bedeli ve sigorta tazminatı ve
bunun saptanmasına ilişkin usul 182
2. Can sigortası dışında kalan müesseseler (tontin)... 183
3. Hayat sigortalarında çeşitli rizikolar 183
A. Ölüme karşı sigorta 184
a. Herhangi bir tarihte meydana gelecek
ölüme karşı sigorta 184
b. Belirli bir süre içinde meydana gelecek
ölüme karşı sigorta 184
c. Sigortalının ölümünde lehdar hayatta olmak
kaydıyla yapılan sigorta 185B. Yaşama ihtimaline karşı sigorta 185
a. Meblâğ sigortası 186
b. İrat sigortası 186
C. Karmaşık sigorta 186
Hayat sigortalarında özellik gösteren rizikolar 189
A. İntihar ve sigortalının öldürülmesi hali 189
B. Harp hali 193
C. Havada yolcudan başka bir sıfatla seyahat 196
Hayat sigortasının işleyiş şekli (tekniği) 196
A. Hayat sigortalarında primin özellikleri 196
a. Primin rizikonun gerçekleşme ihtimaline
göre değişmesi 196
b. Riziko primi ve tasarruf primi 198
B. Riyazî ihtiyat (rezerv matematik) 199
Hayat sigortalarında tarafların karşılıklı hak ve
mükellefiyetleri 203
A. Sigorta ettirenin mükellefiyeti 203
a. İhbar mükellefiyeti 203
aa. Sözleşmenin yapıldığı sırada ihbar
mükellefiyeti 203
bb. Sigorta süresi boyunca ihbar
mükellefiyeti 206
cc. Riziko gerçekleştikten sonraki ihbar
mükellefiyeti 206
b. Primi ödeme mükellefiyeti 207
B. Sigortacının mükellefiyeti 209
C. Sigorta ettirenin hakları 210
a. Lehdar tayini 210
aa. Lehdar tayininin amacı 210
bb. Lehdar tayininin hukukî mahiyeti 210
cc. Lehdar tayinine yetkili kimse 211


dd. Lehdar tayininin zamanı ve lehdarın
değiştirilmesi 212
ee. Lehdarın hüviyetinin belirtilmesi 213
ff. Lehdarın sigorta meblâğını talebi 214
gg. Tayin edilen kimsenin lehdar olmayı
kabul etmesi 215
hh. Sigorta ettirenin mirasçıları ve alacaklıları karşısında bedelsiz tayin
edilen lehdarın durumu 216
Sigorta poliçesinin tenzili 217
Poliçenin iştiraı 220
Sigorta poliçesi karşılığında ödünç
para verilmesi 221
Sigortacının kârına iştirak imkânını
sağlayan poliçeler 222DOKUZUNCU BÖLÜM

CAN SİGORTASI TÜRLERİ

Kaza sigortası 223
1. Kazanın tanımı 223
2. Kaza sigortasının tanımı 225
3. Kaza sigortası dışında kalan rizikolar 226
4. Kaza sigortasının türleri 228
5. Kaza sigortasının mahiyeti 230
6. Sigorta bedelinin kapsamı ve muaccel oluşu 232
7. Kaza sigortalarında ispat külfeti 232
Hastalık/Sağlık sigortası 233
1. Kavram 233
2. Hastalık sigortasında teminatın kapsamı 234
3. Teminat dışı kalan haller 235
4. Teminat kapsamının süre ve yer olarak
sınırlanması 235
5. Hastalık sigortasında tarafların yükümlülükleri 236
A. Sigorta ettirenin yükümlülükleri 236
a. Sigorta ettirenin ihbar yükümlülüğü 236
b. Sigorta ettirenin prim ödeme
yükümlülüğü 238
B. Sigortacının yükümlülükleri 239
6. Hastalık sigortasında sigortacının halefiyet
hakkı 239
7. Hastalık sigortasında zamanaşımı 239
III. Genel sağlık sigortası 239
EKLER
EK 1: Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ 249
EK 2: Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin
Yönetmelik 255
EK 3: Türk Ticaret Kanunu 265
EK 4: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 339
EK 5: Sigortacılık Kanunu 381
EK 6: Karayolları Trafik Kanunu 455
EK 7: Karayolları Taşıma Kanunu 471
EK 8: Tarım Sigortaları Kanunu 477
EK 9: Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine
İlişkin Türkiye Ulusal Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine
Dair Karar\′da Sigortacılığa İlişkin Esaslar 487

Prof. Dr. ALİ BOZER\′in Yayınları 501