Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (43)      Mart (140)      Şubat (116)      Ocak (138)

Rücu Davaları

Rücu DavalarıSayfa Sayısı
:  
271
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
9789756068762

700,00 TLİKİNCİ BASKI İÇİN -

 

Konusunda Seçilmiş, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Hukuk Daireleri Kararlan "nı içeren "Rücû Davaları - adlı kitabın kısa sürede hukuk uygulayıcılanyla buluşup tekrar aranır olması sevindiricidir. - Dönme; geriye dönme; cayma; sözünden geri dönme; bir ödemede bulunan kimsenin, yaptığı bu ödemeyi, kısmen veya tamamen yapması gereken diğer kişilerden istemesi; müteselsil veya müşterek borçlarda, borcun tamamını ödeyen borçlunun yaptığı fazla ödeme oranında diğer borçlulara yönelmesi - diye tanımlanan rücû konusunda, birinci baskıda olduğu gibi ikinci baskıda da kitabın hacmi, ayıklanmış içtihatlarla zenginleştirilmiştir. Zarar görenin (alacaklının) zararlarının giderilmesi ile dönme {rücû) hakkının doğduğu ve bu bağlamda, sorumluya karşı dava açılıp giderimin ödettirilmesi yeterli olmayıp, iç ilişkiler ağı içinde dayanışmalı {müteselsil) sorumlunun daha fazla ödemede bulunması, yapılan ödemenin de geçerli olmasının koşul olması yanında, yapılan ödemenin tamamen veya kısmen yapılmış olması aranmaksızın, dönme {rücû) hakkının doğduğu ve rücû davasının açılma koşullarının gerçekleşeceği bilinmektedir. Kitap içindeki seçilmiş tüm içtihatlar, bu davalardaki uygulamaya dönük, Yargıtay uygulamasını kucaklamaktadır. Yeni baskıda da gözetilen amaç budur. Kitabın ikinci baskısında katkıları için değerli meslektaşım Yargıç Sayın Uğur Er-çetin′e, dizgiyi gerçekleştiren Taner Yenilmez′&, baskıyı gerçekleştiren Bilge Yayınevinden Menderes Yavuz ve çalışanlarına teşekkür ediyor, uygulayıcılara yararlı olmasını diliyorum. Saygılarımla, Şubat 2010 Veysel GÜLTAŞ Emekli Hâkim

 

İÇİNDEKİLER

 

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU VE HUKUK DAİRELERİ KARARLARI • Sigortalının müterafik kusuru tazminattan indirim nedenidir, , . . Garanti fonu yönünden faiz başlangıcı- tavan hesabı. 506 s. SSK′nun 26. Maddesi ile İlgili Kararlar Hak sahiplerine bağlanan gelirlerle katsayı değişikliği nedeniyle oluşacak artışlar SSK. tarafından sorumlularından 10 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde istenilebilir. . . . : Faili meçhul trafik kazasında ölen Bağ-Kur sigortalısının hak sahiplerine, Kurum′un yaptığı ödemeler, araç sürücüsünün kusurunun tespit edilmesi halinde, rücu alacağı sonucu, Trafik Garanti Fonundan limit dahilinde ödenmelidir : Dava, trafik kazasına karışan araç işleteni şirketin üçüncü kişiye ödediği tazminatın rücuan tahsili istemine ilişkin olup, temyiz istemine konu uyuşmazlık ise, aracın işleteni şirket ile aracın tahsis edildiği şirket çalışanı davalı Dilek arasındaki dava ile ilgilidir. Mahkeme kararına dayanak yapılan Karayolları Trafik Kanununun 107. maddesi, aracın çalınması veya gasp edilmesi sonrası karıştığı kaza nedeniyle meydana gelen zararın, zarara uğrayan üçüncü kişi tarafından işletenden istenmesi halinde, işleten ile sözü edilen üçüncü kişi arasındaki uyuşmazlıkta uygulanabilir. Bu maddenin işveren durumundaki davacı şirket ile onun araç tahsis ettiği çalışanı davalı arasındaki rücu davasında uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle mahkeme gerekçesinde uyuşmazlığın KTK′nun 107. maddesine göre değerlendirilerek davanın kabulüne karar verilmesi yerinde olmadığından, hükmün bozulması gerekmiştir : 10 Dava, Zorunlu Trafik Sigortası gereğince zarar görenlere ödeme yapan sigortacının, kendi sigortalısına ağır kusurlu davranışı nedeniyle rizikonun sigorta teminatı dışında kaldığı gerekçesiyle açtığı rücu davasıdır : 12 Davalı sigorta şirketinin sigorta poliçesindeki limiti iş bu rücu davasının açılmasından önce hak sahiplerine ödediğinin anlaşılması karşısında; mahkemece, sigorta şirketi hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı biçimde rücu alacağından sorumluluğuna hükmedilmesi ve ayrıca davalı sigorta şirketi yönünden faiz başlangıç tarihinin belirlenmesinde; yazılı biçimde sigorta şirketine başvurulduğu halde gerekli ödeme yapılmamışsa başvuru tarihinin aksi halde dava tarihinin faize başlangıç kılınması gerekirken bu konuda eksik inceleme ile gelir bağlamanın onayı tarihinden itibaren faize hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir : 18 Davalı sigorta Anonim Şirketi′nin hak sahiplerine yaptığı ödemenin poliçedeki teminat türlerinden hangisine ilişkin olduğu saptanarak, talep; poliçe limitinden bakiyeye göre değerlendirilmelidir : 19 • Zararlandmcı sigorta olayı iş kazası ya da meslek hastalığı niteliğinde bulunmasa dahi, 5/6 sayılı Kanunun 9 ve 10b maddelerinde öngörülen yasal koşulların gerçekleşmesi kaydıyla, anılan maddede sınırlı ve sayılı olarak belirtilen sigorta kolları kapsamında iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta kolu yanında hastalık sigortası, analık sigortası kolundan sigortalı ya da hak sahiplerine yaptığı masrafların tutarı içinde Kurumun kusuru bulunmasa dahi işverene karşı rücu hakkı mevcuttur . : 21 • Dava, işe girişi yasal süre içinde SSK′ya bildirilmeyen işçinin iş kazasında yaralanması nedeniyle yapılan giderlerin rücuan işverenden tahsili talebine ilişkindir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu′na göre, sigortalının işe girişini süresi içinde kuruma bildirmeyen işveren iş kazasında kusurlu olmasa da SSK rücu alacağından sorumluluktur. Bu nevi davalarda hakkaniyet indiriminin, sigortalının müterafik kusurundan az olması gerekir : 22 • Davacı Garanti Fonu′nun zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan aracın ölümüne yol açtığı kişinin mirasçılarına kaza tarihinde yürürlükte bulunan poliçe üst limiti olan 7 milyar lira ölüm (destekleyen yoksun kalma) tazminatı ödedikten sonra sigortasız aracın işleteni ve sürücüsü oldukları iddiası ile davalılara yönelttiği iş bu rücu davasının yargılanmasında, aracın sürücüsü olan davalılardan R.K′ün ölen kişi mirasçılarına 3 milyar lira ödediği 08.02.2000 tarihli noterce düzenlenmiş ibraname içeriği ile sabit olduğuna göre, davacı Fon′un bu miktar ile ilgili rücu hakkının söndüğü gözetilmeden anılan meblağın tenzili gerektiği yönündeki savunmanın reddi doğru görülmemiştir : 24 • Karayolu Garanti Sigortası Hesabı′nın sorumluluğu, işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca sınırlandırılmıştır. Başka bir anlatımla, zarar görenlerin işletenin sorumluluğuna ilişkin hükümler dışındaki genel hükümlere dayalı zarar istemlerinden sorumluluğu söz konusu değildir. Bunlardan biri de, hatır yolcularının maruz kaldığı zararlar olup, hatır için karşılrksız taşınan kişiler ile hatır için aracın karşılıksız verildiği kişiye gelen bedensel zararlardan davalı tarafın sorumlu olmayacağı açıkça düzenlenmiş bulunmaktadır : 25 • Dava, TTK′nun 1301′nci madde hükmüne dayalı kasko sigorta rücu istemine ilişkindir : 27 • Ülkemiz koşullarında, herkesin aracını korumalı bir otoparka bırakma olanağı bulunmadığından, aracını evinin önüne park eden araç malikinin aracını korumalı bir otoparka bırakmadığı gerekçe gösterilerek aracın çalınması nedeniyle kusurlu olduğu kabul edilemez : • Çalıntı arabanın sebep olduğu kazadan doğan hasardan; otomobil çalan küçüklerin babaları "aile başkanı" olarak, aracın sürücüsü anahtarlarını kaybettiğini tespit ettikten sonra yeterli önlemleri almadığından: işleten ise kusursuz sorumlu olduğundan, mesuldür. Ceza Mahkemesi′nde mahkûm olması ve davalı işletene kusur verilmemesi davalı işletenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz : 28 Sigorta şirketinin aynı aracı IMS yanında, zorunlu mali sorumluluk sigortasından da sigortalaması halinde, sürücü kusuruna isabet eden kurum zararından her iki limitin gerektirdiği tazminat miktarından da sorumludur Poliçede öngörülen en yüksek güvence limitinin, kazadan zarar görenler arasında sayı ve zararları da gözetilerek garameten bölüştürülmesi gerekmektedir Kazada kusuru olan plakası belirsiz sürücüye rücu edilemeyeceğinden BK, 43, 44. maddeler gereği dış tavandan indirim yapılmalıdır Bir davada hem, 10 hem de 26. madde koşulları birleşmişse, Kurum lehine olan 10. maddeye göre hüküm kurulur İlk davada taraf olmayan şoför aleyhindeki kusur raporu onun yönünden bağlayıcı olmaz Kanun ve katsayı değişikliğine bağlı olarak hak sahiplerinin gelirlerindeki artışlar, her bir gelir artışının Kurum yetkili organınca onaylandığı tarihten itibaren on yıl içinde istenebilir : 506 sayılı Kanunun 10. maddesine göre açılan rücu davalarında 26. maddeye dayanan tavanın kıyasen uygulanması gerekir 506 Sayılı Kanunun 26. maddesindeki kusurluluk hallerinin olayda varlığı gerekir Tavan hesabında başlangıç olarak iş göremezlik derecesini tespit eden rapor tarihi esas alınmalıdır işveren vekilinin kusuru işverene yüklenemez Pasif dönemdeki kazanç kaybı tavan hesabına dahil edilemez Kazaya karışan aracın sigortalı şirketinin sorumluluğu. Kusur belirlenirken dosyadaki kusura ilişkin kanıtlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi gerekir Hemzemin geçitte sigortalının yönetimindeki araçla geçerken ölmesi olayında TCDDY′nin sorumluluğu . . Sigortacının sorumluluğu Taşeronluk ilişkisi sosyal güvenlik mevzuatına göre ele alınmalı ve her maluliyet dönemine ait iç ve dış tavan ayrı ayrı belirlenmelidir işveren kendi kusuruna ilaveten işçinin bir kısım kusurundan da sorumludur Hak sahibinin açtığı davadaki kaçınılmazlık tespiti, o davada taraf olmayan kurumu bağlamaz SS. Kurumunun harç muafiyeti • Karardan önce gerçekleşen asgari ücretteki artışlar gözetilmelidir : 41 • Rücu tavanı belirlenirken erkek çocukların eğitim durumları gözetilecek yerde destek süresinin 18 yaş ile sınırlandırılması, bilinmeyen döneme ilişkin hesaplama yöntemi, maluliyet, yaşlılık, ölüm sigortaları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlerin birleşmesi : 41 • Sigortalının kusurunun bir kısmı işverene yükletilerek tavan belirlenmelidir : 43 • Maluliyet oranına vaki itirazın 506 sayılı Kanunun 109. maddesi çerçevesinde incelenmesi gerekir : 43 • Hak sahipleri pasif donemde de desteklenen yararlanacaklarından pasif dönemin de tavan hesabında gözetilmesi gereklidir : 44 • Sigortalıya yapılan ödemenin onun ölümü nedeniyle fiili ödemeye dönüşmesi, Kurum alacağının tavanla sınırlı olmasını önlemez : 44 • Hak sahiplerince işveren aleyhine açılan davadaki kusur raporunun rücu davasına etkisi ve rapordaki çelişki sigortacının sorumluluğu davanın müteselsil sorumluluk esasına göre açılması ve davalılardan biri hakkındaki davanın takipsiz bırakılmasının öbürlerine etkisi : 45 • İş kazası geçiren sigortalının aktif yaş sınırı gözetilerek hesap yapılmalıdır : 46 • Birinci rücu davasında kesinleşen tavan miktarına itibar edilerek, karar verilmelidir : 47 • 506 Sayılı Kanunun 26. maddesi çerçevesinde açılan rücu davalarında Kurumun rücu hakkı sigortalı veya hak sahiplerinin tazmin sorumlularından isteyebileceği miktarla sınırlıdır : 47 • Mükerrer ödemenin önlenmesi : 47 • Davacının aldığı gerçek ücret belli iken, varsayım yolu ile ücret belirlenemez : 48 • Asgari ücret tarifeleri gözetilmelidir : 48 • Kurumun rücu alacağının tavanını teşkil eden miktarın belirlenmesi . . . : 48 • Bozmadan sonra yeniden yaptırılan tazminat hesabı raporunda, önceki rapordaki donelerin değiştirilmemesi gerekir : 48 • Hukuk hâkimi ceza davasında verilen beraat kararı ile bağlı değildir . . . : 49 • Destek ilişkisinin varlığı araştırılmalıdır : 49 • Önceki rücu davasında kesinleşen olgular : 49 • Hukuk hâkimi, kusur yönünden ceza mahkemesi kararı ile bağlı değildir : 50 • 4792 sayılı Kanunun 24. maddesindeki harçtan bağışıklık sadece SS. Kurumu yönünden geçerlidir : 50 • Bozma kararından sonra alınan kusur raporunda, yeni belirlenen kusur oranı uygulanarak yeniden tavan miktarı belirlenmelidir : 50 Davanın müteselsil sorumluluk ilkesine göre açılması : 51 Sigortacının sorumluluğu : 51 Kazanılmış hak : 52 2918 sayılı Kanunun 109. maddesine göre zamanaşımı : 52 Destekten yararlanma süreleri : 52 Maddi zarar hesabı : 52 Hesap Raporu : 53 Hakkaniyet indirimi yapılması, kusur oranının ağır olmaması şartına bağlıdır : 53 işveren vekilinin kusurundan işveren sorumlu tutulamaz : 53 Rücu davasındaki kusur raporu ile asıl hak sahibinin açtığı davadaki kusur raporu arasındaki açık çelişkinin giderilmesi gerekir : 54 Karayolları Trafik Kanunu′nun 108. maddesi uyarınca garanti fonunun sorumluluğu : 54 Rücu davalarında maddi tazminat hesabının yapılması zorunluluğu vardır : 54 iş kazasından kaynaklanan kurum zararının rücuen tahsili davalarına iş Mahkemelerinde bakılır : 54 Hesap raporunun yıllara göre ayrı ayrı tanzim edilmesi zorunludur . . . . : 55 Ceza ve Hukuk Mahkemelerinden alınan kusur raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi zorunludur : 55 506 Sayılı Yasanın 39. maddesinde düzenlenen 3. kişinin sorumluluğu : 55 Davalı sürücünün kurum zararından sorumluluğu ancak saptanacak kusuru oranındadır : 56 Sigortacının taraf sıfatı saptanmadan aleyhine karar verilemez : 57 Sigortacının ibraz ettiği ibraname ölümden kaynaklanan zarara ilişkindir. Tedavi giderleri yönünden sigortacının sorumluluğu devam etmektedir . : 57 Kurum zararının rücuan istenildiği dava iş mahkemesinin görevi içindedir : 58 Kusur ve hesap raporlarının alınması ve sair incelemeler mahkemece HUMK415. maddesi çerçevesinde resen yapılmalıdır : 58 Ceza davasında kesinleşen maddi olgu hukuk hâkimini bağlar : 59 Hukuk hâkimi, ceza davasındaki kusur oranı ile bağlı değildir : 59 Çalışma gücünün kaybına ilişkin rapor ve itirazı inceleme usulü : 59 Mahkemece sigorta şirketinin kayıtları üzerinde inceleme yapılması gerekir : 60 Kurum kendi sigortalısına karşı rücu davası açamaz : 60 XI Hukuk hâkimi, Ceza Mahkemesince saptanan ve kesinleşen maddi olgularla bağlıdır : 61 63/2. maddedeki "araç sahiplerine" ifadesi Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden artık sorumluluğun varlığı bakımından "işleten" sıfatının varlığı araştırılmalıdır. İşleten araştırılırken öncelikle görünür işletenliğe başvurulması, farazi işleten olgusu ileri sürülmekteyse muvazaalı işlemler konusundaki genel ilkeler gözetilmelidir. iptal kararlarının geriye yürümemesi ilkesi kesin hüküm yönündendir . . : 61 Kusura göre gerekli indirim yapılarak kalan kısmın hüküm altına alınması gerekir : 65 Zamanaşımı Defi : 65 Hatırtaşımasına yönelik savunma araştırılmalıdır : 66 Kazaya karışan traktörün haricen satılması, işleten sıfatı sorumluluğun kusur oranında olması .- 67 Trafik kazasında kusursuz olan tarafa rücu edilemez- rücu hakkı yapılan yardımların ilk peşin değeriyle sınırlıdır : 68 Sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırma nedeniyle araç malikinin sorumluluğu : 68 Hatırtaşımasına yönelik savunma araştırılmadan karar verilemez : 69 Sigorta şirketi sorumlu olduğu miktarı davadan önce ödediğine göre hakkındaki davanın reddedilmesi gerekir : 69 Davanın teselsül hükümlerine göre açılması-Tavan hesabında yöntem : 70 Bağ-Kur Kanunun 70. maddesindeki zaman aşımı süresi : 73 1479 sayılı Kanundaki gibi 2926 sayılı kanun gereği kurumun rücu davalarında da sonraki artışlar istenemez : 73 Ceza davasında alınan bilirkişi raporu iş güvenliği mevzuatına göre hazırlandığına ve doyurucu olduğuna göre hükme esas alınabilir : 74 Araç sürücüsü olan Bağ-Kur sigortalısı 63. maddesi gereği 3. kişi değildir : 74 Yasal koşulları taşımayan satış sözleşmesi tescil malikini sorumluluktan kurtarmaz : 75 Garanti fonunun sorumluluğu kaza tarihindeki ZMSS poliçe limiti ile sınırlıdır : 75 2296 sayılı Kanunun 47. maddesi gereği Bağ-Kur′un ödediği tahsislerdeki artışları 3. kişiden istemesi mümkündür : 76 Temsilde yanılma halinde dava doğru temsilciye yöneltilmelidir : 76 2926 sayılı Kanuna dayalı rücu davasında Kurum ilk peşin değeryanmda sonraki artışları da isteyebilir : 76 Yetkili Mahkeme : 77 XII 1479 sayılı Kanun 63. maddesine göre 3. kişinin kusuru yoksa rücu hakkı da yoktur. Davalının aracını kullanan Bağ-Kur sigortalısı 3. kişi sayılamayacağından, davalı araç maliki rücu alacağından sorumlu tutulamaz : 77 2926 sayılı Kanuna dayalı ve trafik kazasından kaynaklanan olaylarda zaman aşımı KTK uyarınca 2 ve 10 yıldır : 78 Hatır taşıması : 80 Garanti fonuna rücu : 80 Araç sürücüsünün kusuru işletenin kusuru sayılır ; 80 Hak sahiplerine karşı sebepsiz zenginleşmeye dayalı olarak açılan rücu davası : 80 2926 sayılı Yasanın 47. maddesi uyarınca kurumca yapılan giderlerin rücuan istenmesinde "ilk peşin değer" sınırlaması yoktur : 81 1479 Sayılı Kanunun 63. maddesine göre açılan rücu davasında araç işleteni yanında "malik" de sorumludur : 82 Sigortalının karısı için destek hesabı yapılırken ölen sigortalının yaşama süresi esas alınmalı ve çocukların destek alma yaşları için eğitim süreleri göz önünde bulundurulmalıdır : 82 Sigortalı, "üçüncü kişi" olmadığından, neden olduğu zarardan Kuruma karşı sorumlu değildir : 82 Bağ-Kur′un 1479 sayılı Kanunun 63. maddesine dayanan rücu hakkı haleftik ilkesine dayanır : 83 1479 sayılı Kanunun 63. maddesine dayanan rücu davaları 10 yıllık zaman aşımına tabidir : 83 Bağ-Kur rücu davasında araç sahibi durumunda bulunan davalının sorumluluğu yönüne gidebilmesi için ya kendisinin ya da istihdam ettiği şoförün sigorta olayının meydana gelmesinde suç sayılır bireyleminin bulunması gerekir : 84 Zorunlu trafik sigortacısı rücu davasını alkollü araç kullanma iddiasına dayandırdığına göre, kazanın münhasıran alkolün etkisiyle meydana gelip gelmediği belirlenmelidir . . . : 84 Sigortalıya karşı rücu davası; kaza yerini terk etmek tek başına sigortalıya rücu edilmesine neden olmaz- : 84 Prim ödenmeden risk gerçekleşirse sigortacı sorumlu olmaz ■. 85 itirazın İptali Davası-Ağır Kusura Dayalı Rücu İsteği : 86 Sigortalı olmayan sürücüye rücu olanağı yoktur. Alkolün etkisi olmadan kaza meydana gelmişse işletene de rücu edilemez : 87 Ağır kusura dayalı rücu istemi-alköllü ve aşırı hızlı araç kullanımı : 88 Ehliyetsiz sürücünün aracı kullanması : 89 Kırmızı ışık ihlali % 100 kusur ise de ′ağır kusur′ niteliğinde değildir . . . : 90 XIII işletenin değişmesi- aracın başka bir sigorta tarafından sigortalanması 91 Sürücünün tek bacaklı olması ve yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanılması 92 Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu zararı ödeyen sigortacı, sürücünün kusurlu olması şartıyla sigortalısına rücu edebilir. Buna karşın sigortacı, akdi ilişkisi bulunmayan sürücüye kusurlu da olsa rücu edemez : 93 _94 95 96 _96 97 - j> " ■/ ′ ; " u ′ ; -. - - - - - — 1 Sürücü belgesi bulunmayan sigortalıya rücu- itirazın iptali davası 1 Sürücünün olay yerinden ayrılmış olması sigortacıya rücu hakkı vermez. 1 Trafik kurallarını tam kusurla ihlal etmek "ağır kusur" anlamına gelmez. Sigortacı gerçek zarardan fazla ödeme yapmışsa, zararı aşan miktarı rücuan isteyemez Salt kusura dayalı olarak sigortalıya rücu edilemez Sigortacı, 3. kişinin zararından sürücünün kusuruna karşılık gelen kısım kadar (limit ödenenle sınırlı olarak) sigortalısına rücu edebilir. Araç seyir halindeyken yolcu ile tartışarak kazaya neden olunması olayında ağır kusur bulunduğundan rücu şartı oluşmuştur 98 Kazanın münhasıran alkollü araç kullanılmasından kaynaklandığını belirleyen bilirkişi heyeti raporuna dayanılarak davanın kabul edilmesi doğrudur 100 Ruhsat ve poliçeye aykırı olarak araca ikinci römor takılması sonucu kusuruyla kaza ve hasara yol açan sigortalıya rücu edilebilir 100 Aracın satıldığının sigortacıya ihbar edilmemesi durumunda mülkiyeti devreden sigortalıya rücu edilebilir 101 Taşıt giremeyen yerden U dönüşü yapılıp karşı şeride tecavüz edilmesi tam kusur ise de ağır kusur değildir, rûcu edilemez 102 Alkollü sürücünün kazaya neden olması halinde, sürücü sigortalı değilse ona rücu edilemez. Sigortalıya rücu için de sürücünün alkollü olduğu ve kazanın sırf bu nedenle meydana geldiğinin uzman üç bilirkişiden alınacak raporla belirlenmesi şarttır : 103 Kaza sırasında ibraz edilemese de geçerli sürücü belgesi varise rücu edilemez : 105 Aracını ehliyetsiz kişiye kullandıran işletene karşı rücu olanaklıdır : 105 Bilirkişi raporunda kazanın salt alkolün tesiriyle meydana 106 gelip gelmediğinin açık ve kesin olarak belirtilmesi gerekir Sürücü belgesi sertifikası araç kullanma yetkisi vermez : 107 Aracını satan sigortalı, işletenin değiştiğini sigortacıya 15 gün içerisinde ihbar etmediği ve devralan de zeyl yaptırmadığına göre mülkiyeti devreden sigorta akidine karşı rücu olanağı bulunmaktadır. . . : 107 XIV • Sigortalının rizikodan sonra hakkında açılan davayı sigortacıya ihbar etmemesi nedeni ile bu arada sigortalının zarar görene ödeme yapması durumunda, sigortalı kendisince ödenen tazminatı sigortacıdan isteyemez : 109 • Sigortalı; ihbar, koruma ve kurtarma önlemlerini almadığı için zararın doğması veya artmasına neden olmuşsa sigortacının rücu olanağı bulunmaktadır : 110 1 Aracın ehliyetsiz kişiye kullandırılması halinde KTK 95. m ve Poliçe Genel Şartları birlikte değerlendirilerek hüküm kurulmalıdır : 111 p Fazla yolcu taşınmasının kaza ile arasında uygun illiyet bağı bulunmalı ve olaya münhasıran istiap haddinin aşılması neden olmalıdır : 111 1 Sigortacıya verilen ibraname, zarar görenin fazlaya ait zararını diğer sorumlulardan istemesini önlemez : 112 ■ Sürücünün kırmızı ışıkta geçmesi ve 8/8 oranında kusurlu olması onun kasıtlı veya ağır kusurlu olduğunu göstermez : 112 1 TTK 1285. maddesine göre iki yıllık zamanaşımı süresinin, davacının rücu hakkının ihlal edildiğini sigorta ettirene müracaat hakkının doğduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlatılması gerekir : 113 TTK 1268. maddesine göre zamanaşımı süresi : 114 Sürücünün kusuru teminata dahildir : 114 Yetki itirazında bulunan davalılar yönünden yetkisizlik kararı verilecek iken tüm davalılar hakkında yetkisizlik kararı verilmesi yanlıştır : 115 Rücu davasında halefiyet kuralı ve faizin niteliği : 116 Kazadan önce aracın satışının KTK 20/d maddesine uygun olup olmadığı araştırılmalıdır, kaza ile sürücünün alkol kullanması arasında illiyet bağı bulunmalıdır : 117 Yetkili Mahkeme : 117 KTK 85/3. maddesi uyarınca işleten ancak kusurun varlığı veya araçtaki bozukluk kazaya neden olduğu takdirde sorumluluktan kurtulabilir. . . . : 118 Rizikodan önce aracın mülkiyeti devredilmiş ise rücu tazminatından yeni malik (işleten) sorumlu olacaktır : 118 Davalı taraf tacir olmadığı ve zarar ticari işletmeyi ilgilendirmediğine göre reeskont faizine hükmedilemez : 119 istiap Haddinden Fazla Yolcu Taşınması : 119 Ağır Kusur veya Kasıt iddiasını Sigortacının ispat Etmesi Gerekir : 120 Sigortacı, ehliyetnamesiz araç kullanma nedeniyle kendi sigortalısına onun kusuru oranında rücu edebilir . . . : 120 ihtiyari Mali Sorumluluk Sigortasında Rücu Davası : 121 Alkollü Araç Kullanımının Kasko Teminatı Dışında Kalması için illiyet Bağının Varlığı Araştırılmalıdır : 121 Kaza Tarihinde Sigortalılık İlişkisinin Varlığı Kanıtlanmalıdır : 123 XV • Bakımsızlık Nedeniyle Oluşan Teknik Arızaya Dayalı Kazadan Doğan Zarardan İşleten Sorumlu Olacaktır. . 123 * Faiz Başlangıcı-İhbarve Belge İbrazının Kanıtlanması : 124 • İbraya Rağmen Davanın Kabulü- Faiz Başlangıcı : 124 Hasarlı Araç Malikinin Davacı Sigortayı ibra Ettiğine ilişkin Belge Bedelin Ödendiğini Gösterir 125 Aracın iki Ayrı Kişi Adına Sigortalı Olması : 125 Dava sırasında sigorta tarafından yapılan ödeme de hasar bedelinden indirilir 126 • Sürücünün alkollü olması halinde hasarın teminat dışı kalması için, kazanın sırf alkolün etkisi ile oluştuğunun tespiti şarttır istiap haddinden fazla yolcu taşınması Davalılar, davacı kasko şirketine müteselsilen sorumludurlar. 126 JL27 128 * Dava sırasında alacağın ödenmesi • Zamanaşımı 129 129 Alkollü araç kullanılması nedeniyle rücu isteği- bilirkişi raporunun Adli Tıp Kurumundan alınması 130 131 132 132 Sigortacının rücu hakkının varlığı, sigortalısının zarar sorumlusuna dava hakkının bulunmasına bağlıdır. Sigortalı zarar verene karşı bu hakkından feragat etmişse, sigortacı rücu hakkına sahip olamaz Zorunlu Trafik (ZMSS) sigortasından alınan miktarın tazminattan indirilmesi Sözleşmede aksi belirlenmedikçe sigortalının rızası ile aracı kullanan kişi de sigortalı gibidir, sigortacı ona rücu edemez Sigorta menfaat değişikliği yasaya aykırı harici satışla gerçekleşemez . , : 133 Yetkili Mahkeme : 134 işleten ve trafik sigortacısı müteselsilen sorumludur, sigortalısının halefi olan kasko şirketi her ikisine de rücu edebilir 135 Sürücü, yol şartlarına göre güvenli takip mesafesi bırakmamışsa kusurludur 136 Kasko sigortacısının karşı araç sigortacısına rücuu-icra takibi : 136 Zarar veren araç işleteni, sürücüsü ve sigortacısının 137 sorumluluğu kusur oranındadır Aracı sattığı halde devretmediği için hakkında dava açılmasına neden olan davalı lehine (davanın reddi dolayısıyla) yargılama giderine hükmedilemez 138 Davalılardan sadece birisinin iki yıllık zamanaşımı süresinin geçtiğine dair zamanaşımı definde bulunması halinde bu def iden diğer davalı yararlanamayacağı gibi, davacının icra takibi ile zamanaşımının kesildiğine ilişkin iddiası da araştırılmalıdır 138 Davalının kusuru oranında davanın kabulü doğrudur : 139 XVI ^ ′■ » Kazanın meydana gelmesinde alkolün etkisi araştırılmalıdır : 139 • Sigortalı aracın menfaat sahibinin değişmesi : 140 • Sigortacının rücu davasında davalı aracın ZMSS tarafından ödenen miktar düşülerek kalanın tahsiline kararverilir : 140 » Yetkili Mahkeme : 141 • Müteselsil Sorumluluk : 141 • Sürücünün sırf alkollü olması zararın teminat dışı kalmasını gerektirmediği gibi, kandaki alkol oranının yönetimindeki sınırı geçmemesi de teminat kapsamında olduğu sonucunu doğurmaz. Kazanın, sürücünün alkolün etkisinde kalmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırılması gerekir : 142 • Kasko rücu davasında da KTK 109/2. maddesindeki uzamış ceza zamanaşımı süresi geçerlidir : 142 • Olayda davacı sigortacı hem kazaya neden olan aracın hem kasko sigortalı olup hasarını ödediği sigortalı aracı sigortacısıdır. Her iki aracın maliki ve sigortalısı da aynı davalıdır. Bu durumda davacı sigortacının halefiyet hakkı bulunmamaktadır : 143 • KTK 109/2. maddesindeki ceza zamanaşımı, salt maddi hasarlı kazalarda mala verilen zararlardan kaynaklanan tazminat istemlerine ilişkin davalarda uygulanamaz : 144 • Kaza tutanağı ile trafik kaydında görülen davalıya ait araca ilişkin çelişki giderilmelidir : 145 • Davacı kasko sigortacısı tarafından idarenin hizmet kusuruna dayanılarak dava açıldığına göre, idare mahkemeleri görevlidir : 145 • Talep aşılarak karar verilemez : 146 • Davacı, hasar bedelini sigortalısı ile yaptığı poliçe gereği İsviçre Frangı olarak ödediğine göre, BK 83/son maddesi uyarınca borcun fiili ödeme günündeki TL karşılığını isteyebilir : 146 • Rizikonun teminat dışı kalabilmesi için şoförün sadece alkollü olması yetmeyip, kazanın münhasıran alkol alınması nedeniyle oluştuğundan da sigortacı tarafından kanıtlanması gerekir ; 147 • Rücu davasında halefiyet ilkesi gereği, davayı sigortalı açsa idi hangi yer mahkemesi yetkili olacaksa, sigortacı da o mahkemede davasını açmalıdır : 147 • İtirazın iptali davasında istenen işlemiş faize ilişkin itirazın da iptaline karar verilebilir ve mahkemece alacağın kısmen var olduğu sonucuna varıldığında itirazın kısmen iptaline karar verilmesi gerekirken alacağın bir kısmının tahsiline karar verilmesi yanlıştır : 148 • Kasko sigortacısının açtığı rücu davasında sigortalı teknik arızaya dayanarak sorumluluktan kurtulamaz : 149 XVII • Müteselsil sorumluluk söz konusu olduğu ve dilekçede belirtildiği takdirde davalının kusuru az olsa bile tazminatın tamamı ile sorumlu olur : 149 • Kamyonla taşınan yük zorunlu trafik sigortası teminatı dışında olduğundan davalı sigortacıya rücu edilemez : 150 • Sigortalı mallar hasarlı şekilde teslim edildiğine göre zarar incelemesi yapılıp sonucuna göre karar verilmelidir : 151 • Kazanın teknik arızadan meydana gelmesi ve arızanın oluşmasında sürücü ve malikin kusurunun bulunmaması durumunda rücu olanağı yoktur : 152 • Sigorta menfaat taşımaya CMR hükümleri uygulandığında ilk ve son taşıyıcıya birlikte dava açılabilir : 152 • Sigorta menfaat davanın taşıma acentasına değil, asıl şirkete karşı açılması gerekir : 153 • Sigorta menfaat Taşıma sözleşmesinde CMR kaydı varsa sigortacıya da uygulanır : 154 • Sigorta menfaat sigortacı, sigortalıya sadece gerçek zarar miktarı bakımından halef olup, bu miktarın faizi dışındaki faiz ve icra giderlerini isteyemez : 154 • Sigorta menfaat Davalı sigortacının zorunlu ve ihtiyari trafik sigortalarındaki teminatların tamamını iyi niyetle araç sahiplerine araç hasarları sebebiyle ödemesi durumunda KTK 96/2 madde hükmü uyarınca rücuan talepte bulunan davacıya karşı sorumluluktan kurtulur : 155 • Sigorta menfaat davası, alacaklıya ihtar çekerek alacağın 7 gün içinde ödenmesini istediğine göre, bu ihtarla "atıfet menli" verdiği nazara alınıp, ihtarın tebliğ tarihinden temerrüdün başladığı kabul edilmeli ve reeskont faiz oranları TC. Merkez Bankası veya şubelerinden sorularak, karar tarihine kadardeğişen oranlarda gösterilmek suretiyle karar verilmelidir : 156 • Sigorta menfaat Taşıma sözleşmesini yapan acentaya doğrudan dava açılamaz : 157 • Nakdi tazminat hesabında olay tarihi esas alınmalıdır : 158 • Tazminattan damga vergisinin düşülmesi doğru değildir : 158 • Askeri araç ile motosikletin kazası nedeniyle Bakanlık tarafından asker ve sivil kişiye açılan rücu davası : 159 • Zamanaşımı tarihinin başlangıcında gelişen zararın gözetilmesi gerekir : 160 • Zararın haksız fiil tarihindeki brüt aylık esas alınarak belirlenmesi gerekir : 161 • Tüzel kişilerde zamanaşımı, rücu hakkının dava açmaya yetkili makam tarafından öğrenilmesi anında başlar : 161 • Davalılar, zarar gören memurlara daha önceden manevi tazminat ödediklerine göre davacı idare bu kısım için davalılara rücu edemez . . . : 161 XVIII • Haksız fiil faili zarardan BK. 41. devlet ise kanun gereği sorumlu olup, Devletin ödediği bedeli failden isteme hakkı vardır : 162 1 Sigorta menfaat askerin verdiği zararda hakkaniyetli indirim yapılmalıdır : 164 • Kaza yapan kişi polis memurluğu kadrosunda iken şoför olarak görevlendirilmiş ise tazminattan indirim yapılmalıdır. Rücuda Teselsül Olmaz, Kişi Kendi Kusuru Oranında Sorumludur : 165 • idare, Çalışana Sağlık Güvencesi Gereği Ödediği Giderleri Zarar Verenden İsteyemez : 166 1 Sigorta menfaat zamanaşımının başlangıcı : 166 1 Sigorta menfaat Memurların idareye vermiş bulundukları zararlardan ötürü sorumluluklarında, haksız eylem kuralları uygulanır. Zamanaşımı süresi, dava açmaya emir vermeye yetkili mahkemenin öğrenme gününe göre belirlenmelidir _ ^_^j_^ -. 167 1 Rücuan tazminat-Görevli yargı yeri : 167 1 Rücııan tazminat : 171 Rücuan tazminat- Kasko : 172 Rücuan tazminat- Mecburi mali mesuliyet sigortası Yetkili mahkeme : 175 Rücuan alacak-Alkollü araç kullanma -. 180 Rücuan tazminat-Kasko-Ödeme belgesi-Mahsup : 181 Kasko- Rücu davası- Yetkili Mahkeme : 182 Rücuan Tazminat- Zorunlu mali mesuliyet sigortası- kasko yetkili mahkeme : 185 Rücuan tazminat- Kasko sigortası- Mecburi mali mesuliyet sigortası-Husumet ; 187 Rücuan tazminat- Kasko sigortası : 188 • Rücuan tazminat- Kasko sigortası- Primin ilk taksidinin ödenmesi ile sorumluluğun ne zaman başladığı . . . . : 190 • Kasko-Rücu davası-Park halindeki aracın yanması . . . . : 191 • Rücuan tazminat- Kasko sigortası . . . . : 192 • Rücuan tazminat-Zamanaşımı defi . . . . : 193 • Rücuan tazminat-Zamanaşımı-Hasarlı trafik kazası . . . . : 194 • Rücuan tazminat-Kurum zararı . . . . : 196 • Rücuan alacak-Bağ-Kur zararlarının rücuan tahsili : 197 • Rücuan tazminat-Kasko sigortası-Temerrüt : 199 • Rücuan tazminat-Halefiyet- Faiz başlangıcı : 200 • Rücuan tazminat- Kasko sigortası- Motorlu taşıtın devri Noterden satış : 201 • Rucüan alacak-Üçüncü kişinin sorumluluğu : 202 • Rücuan tazminat-Kasko sigortası-Halefiyet . . . . : 203 • Rücuan tazminat-Faiz başlangıcı-Poliçe Limiti : 204 XIX • Rücuan tazminat- Sigortalı işçiye yapılan harcamalar- faiz başlangıcı-Temerrüt-Geçici işgörmezlik ödeneği .- 206 • Rücuan tazminat- Sigortacının sigortalısına ödeme yaptığı tarih Temerrüt faizi başlangıcı : 208 • Rücuan tazminat- Kasko sigortası- Yetki itirazı- Seçimlik hak : 209 • Rücuan tazminat-Kurum zararının rücuan tahsili : 211 • Rücuan tazminat-Kurum zararı-Faiz başlangıcı : 211 • Rücuan tazminat- Kasko rücu davası- Zorunlu mali mesuliyet sigortacısının sorumluluğu : 212 • Rücuan alacak- Ölen sigortalının hak sahiplerine kurumca yapılan harcamaların rücuu : 213 » Rücuan tazminat-iş kazasında malûl kalan işçi : 214 » Rücuan tazminat-SSK′nın yaptığı ödemeler-Faiz başlangıcı : 216 • Rücuan tazminat- Kasko sigortası- Aracın bakım ve onarımını yapma yükümlülüğü-Teknik arıza : 217 • Rücuan tazminat-SSK′nın yaptığı ödemeler-Faiz başlangıcı : 218 • Rücuan alacak- Trafik kazasında oluşan hasar- itirazın iptali- inkartazminatı : 219 • Rücuan tazminat- Kasko sigortası- Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası-Zorunlu Koltuk Sigortası : 221 • Rücuan tazminat- Hasarlı Trafik kazası- Geçiş üstünlüğüne haiz araç-Toplu iş sözleşmesindeki hüküm : 222 • Rücuan tazminat- Mecburi mali mesuliyet sigortası- Faize faizyürütülemeyeceği : 222 • Rücuan tazminat- Ehliyetsiz kişiye araç kullandırma Yaralamalı trafik kazası : 224 • Rücuan tazminat-Kasko Sigortası - Halefiyet : 225 • Rücuan tazminat-Kasko sigortası : 226 • Rücuan tazminat-Temerrüt-Faiz başlangıcı : 227 • Rücuan tazminat-Kasko sigortası-Taleple bağlılık : 229 • Rücu Tazminatı (Zorunlu mali mesuliyet sigortacısına) Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortacısının Temerrüdü (İhbar mükellefiyeti) İhbar Mükellefiyeti (Zorunlu mali mesuliyet sigortacısının temerrüdü) : 230 • Rücuan tazminat-Birlikte sorumluluk-Hakkaniyet : 232 • Rücuan tazminat- Kurum zararı- Araç sahibinin sorumluluğu, sigortalının kusuru : 233 • Rücuan tazminat-Kasko : 234 • Rücuan tazminat- Hasarlı trafik kazası- Mecburi mali mesuliyet sigortalısı-Temerrüt : 236 • Rücuan tazminat : 237 XX Rücuan tazminat- Kaza nedeniyle Sigorta şirketinin sigortalıya yaptığı ödeme- Mecburi mali mesuliyet sigortası ihtiyarı mali mesuliyet sigortası : 238 Rücuan tazminat- Mecburi mali mesuliyet sigortası : 240 Rücuan Tazminat- Tarafların zamanaşımı definde bulunmadığı sürece hakimin resen nazara alamayacağı : 241 Rücuan tazminat- Mecburi mali mesuliyet sigortası Halefiyet-Yetkili mahkeme : 242 Delil sözleşmesi niteliğindeki Poliçe Genel Şartları′nın gerektiği : 244 Verilen sürede istenilen tutarın ödenmemiş olmasına ve bu sebeple davacı sigortanın artık bu bildirimle bağlı tutulmasının mümkün bulunmamasına : 245 ikrar salt ilişkin olduğu miktar için geçerli olup, kısmi dava dışında kalıp da eldeki davaya sonradan konu edilen kısım için zaman aşımının kesilmesini sağlamaz. Karayolları Genel Müdürlüğü uzmanları gibi ehli bilirkişilerden görüş sorulması ve sonucuna göre karar verilmesi. . , : 246 Rapora karşı sonuca etkili ve esaslı noktalarda yapılan itirazı da dikkate alan denetime elverişli yeni bir rapor alınması, gerektiğinde Adli Tıp Kurumu Trafik ihtisas Dairesinden veya Karayolları Genel Müdürlüğü uzmanları gibi ehli bilirkişilerden görüş sorulması ve sonucuna göre karar verilmesi : 247 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının 4/d maddesine göre, tazminatı gerekirken olay, işletenin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin alkollü araç kullanmalarından ileri geliyorsa işletene rücu edebileceğini belirtmiş olup, salt alkollü olmak yeterli olmayıp, kaza ve hasarın sürücünün olayın oluş şekli göz önünde bulundurularak nöroloji uzmanı bir hekim, trafik uzmanı ve hukukçudan oluşacak bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak, münhasıran sürücünün aldığı alkolün etkisiyle meydana gelip gelmediği araştırılmalıdır : 248 Trafik kazası sonucu yaralama nedeniyle yapılan tedavi harcamalarının faiz başlangıcının; ilgililerce gerekli belgeler ibraz edilerek yasaya uygun şekilde sigorta şirketine başvurulmuş ve gerekli ödeme yapılmamışsa başvuru tarihi, geçerli belgeler ibraz edilmeksizin müracaat edilmiş ya da hiç müracaat edilmemişse bu durumda, sigorta şirketi aleyhine icra takibine girişilmişse takip tarihi, dava açılmışsa dava tarihi olarak kabul edilebileceği gözetilmelidir : 249 Meslek Hastalığı Nedeniyle İş Gücü Kaybının Sıfıra Düşmesi / Faili Ödemeler/Yeni Yasanın geçmişe etkili uygulanamayacağı; : 250 ilk rücû davasında hükmolunan gelir artışlarının, kusur farkından kaynaklanan eldeki davada hükmolunacak rücû tazminatından mahsup edilmesine olanak bulunmadığı gözetilmeksizin, ilk rücû davasında hükmedilen miktarın tamamının mahsup edilmiş olması isabetsizdir. . . : 253 XXI 506 sayılı Yasanın 92. madde uygulamasının işbu ilk peşin sermaye değerli gelir miktarına etkisi de gözetilerek davalı kurumdan sormak suretiyle belirlenerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi, gerekirken bu yönde bir belirleme yapılmaksızın yazılı şekilde karar tesisi, usul ve yasaya aykırıdır : 254 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun, işleteni (araç sahibi) araç sürücüsünün kusurundan kendi kusuru gibi sorumlu tutan 85. maddenin son fıkrası ile "tazminat yükümlüsü" deyimine yer vermesi suretiyle zamanaşımı ve kesilmesi yönlerinden asıl fail ile malen sorumlu olanlar arasında ayrım gözetmeyerek her ikisi bakımından tazminat yönünden ceza zamanaşımının uygulanabileceği anlamını içeren 109. maddesi, Karayollarındaki kazalardan kaynaklanan tazminat davalarında müteselsil sorumlular arasında tefrik yapmamıştır : 256 Teselsül kuralları zamanaşımı defini ileri sürmeyenin, diğerinin ileri sürdüğü, zamanaşımı definden yararlanmasını mümkün kılmaz. . . : 256 işletenle sürücünün aynı zamanaşımına tabidir : 257 Davalının kusuru karşılığına HUMK′nun 74. maddesindeki taleple bağlılık ilkesi de gözetilerek sonucuna göre karar verilmesinde yasal zorunlulukvardır : 258 Borçlar Kanunu′nun 60 ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu′nun 109/2. maddesindeki düzenlemeler, zamanaşımı süresinin başlangıcı yönünden birbirine paraleldir. Aralarındaki tek fark, zamanaşımı süresinin, trafik kazalarından doğan tazminat talepleri bakımından bir yıl yerine, iki yıl olarak öngörülmesidir : 259 Anayasa Mahkemesinin 506 Sayılı Kanunun 26. maddesindeki "... sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere..." bölümünün Anayasaya aykırılık nedeniyle iptaline karar verilmiş olup, Mahkemece ilk peşin değerin tespiti yapılırken, peşin değer tablosunda yer alan ve düşülen miktarın niteliği ve bu miktar içinde gelir artışlarının bulunup bulunmadığının araştırılması gerekir : 261 Zararlandırıcı eylemin suç oluşturmasında ise, ceza zamanaşımını uygulanması gerekeceğinden duraksama söz konusu değildir : 261 Sorumlunun alacaklıyı tatmin etmesinde, iç ilişkide kendine düşen pay aşılmışsa, bu durumda da dönme hakkının doğduğu kabul edilmek gerekir : 262 Davacının davalılara rücû isteğinin dayanağı, haksız eylemden doğrudan doğruya zarar görmesi değil, Borçlar Kanununun 51. maddesi gereğince zarardan müteselsilen sorumlu bir borçlu sıfatıyla muhtelif sebeplerinin içtimai halindeki rücû kuralıdır : 263 Sürücünün kusuru belli bir derecede kalmışsa rücûnun kapsamı kusur derecesine göre takdir edilmelidir : 264 XXII Kusurun derecesine göre sorumluluğun takdiri gerekir : 264 Ortak kusur bulunmasa dahi hakkaniyetin gerektirdiği koşullarda B.K. 43. maddesi uyarınca zararın bir kısmının işleten (araç sahibi) üzerinde bırakılması mümkündür : 264 işleten (araç maliki) ve onun eylemlerinden sorumlu olduğu kişilere karşı dönme hakkı ise KTK m. 95/2 ve poliçe genel şartnamesine göre kast ve ağır kusur durumuyla sınırlıdır; başka bir anlatımı hafif kusur halinde dönme söz konusu değildir : 265 Davacı idarenin dayanaksız olarak ödemeye mahkûm olduğu tutarları belirleyip şimdi dava edilen tutardan indirilmek ve sonucuna göre kusurları derecesinde davalıların sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerekir : 265 Davalı yan kusur oranına tekabül edecek miktar kadar hasardan sorumludur : 266 TK. 1301, maddesine göre bir hak elde etmek : 266 Anılan yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra açılan davanın husumet yönünden reddi yerine mahkemece tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır : 267 Fon′a başvuruda bu maddelerde belirtilen belgelerin eklenmesi zorunlu kılınmış ve fon tarafından bu belgelerin incelenmesi sonucu koşulları oluştuğu takdirde tazminatın ödenmesi gerekir : 268