Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Prof.Dr. M. Kemal OĞUZMAN\′ın Anısına Armağan

Prof.Dr. M. Kemal OĞUZMAN\′ın Anısına ArmağanSayfa Sayısı
:  
1332
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2000

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Armağandaki Makaleler:

· Prof. Dr. Dekan Tankut CENTEL: Önsöz

· Doç. Dr. Nami BARLAS: Armağan Hakkında, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: \"Hece Atlamışsın\"

· Prof. Dr. Servet ARMAĞAN: Hatıralarla Hocam Prof. Dr. Kemal Oğuzman, Şükran SONER: Kemal Oğuzman

· İçindekiler: Kısatlmalar Genel Cetveli, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman\′ın Özgeçmişi, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman\′ın Eserleri

MAKALELER

· Araş. Gör. Halil AKKANAT: İfada Gecikme ve Borçlu Temerrüdü,


Prof. Dr .Şener AKYOL: Milletlerarası Tahkim (Sorunlar-Çözümler-Öneriler)

· Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ: Danimarka Özel Hukuku,

Prof.Dr. Abdülkadir ARPACI: Kat Malikleri Kurulunun Geçersiz Kararları İık 68 Hükmünde Gösterilen Belgelerden Sayılır Mı ?

· Araş. Gör. Dr. Yeşim ATAMER: Satım Sözleşmesinde Hasarın İntikali Anı
Hukuk Tarihi, Karşılaştırmalı Hukuk ve Milletlerarası Hukuk Açısından Bk M. 183 \′Ün Farklı Okunması Gereği,

Doç. Dr. Nami BARLAS: Belirsiz Süreli Kefalet Sözleşmelerinde Asıl Borcun Muaccel Olması Halinde Müteselsil Kefilin Bk M. 494/F.L Hükmünden Yararlanmasının Mümkün Olup Olmadığı Sorunu

· Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR: Banka Kredi Kartları ile Ortaya Çıkan Ceza Hukuku Sorunları,


Araş. Gör. Herdem BELEN: Kat Mülkiyetinde Yönetim Planına Tahkim Şartı Konulması ve Buna Bağlı Hukuksal Sonuçlar ,


Yard. Doç. Dr. Vedat BUZ: Takas Beyanının Geriye Etkisi Üzerine

· Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ: Kanunkoyucunun Faiz Konusundaki Hatasını Düzelten Anayasa Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi,

Yard. Doç. Dr. Gülçin Elçin GRASSINGER: Bk M.83 Hükmüne Göre Yabancı Para Borçları ile İlgili Bazı Sorunlar

· Araş. Gör. Dr. Baki İlkay ENGİN: Aynı Alacağın Birden Fazla Kişiye Temlikinde Önceliğin Belirlenmesi Bakımından Bk 10 Hükmünün Bir İşlevi Var Mıdır? - Bahadır Erdem,

Araş. Gör. Dr. : 2675 Sayılı Möhuk Madde 38/E Bendinin Amacı ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin Bu Konuda Müstakar Hale Gelen Kararlarının Eleştirisi,


Prof. Dr. Hasan ERMAN: Karar Eleştirisi (Yolsuz Terkin -İyiniyetle Sınırlı Ayni Hak Kazanılması)

· Yard.Doç.Dr. Aydın GÜLAN: İdareler Arası Mal Devri, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu\′nun 30. Maddesine İlişkin Düşünceler,

Prof. Dr. Sait GÜRAN: Egemenlik Ulus\′undur, Üstünlük Anayasa\′dadır

· Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ: Türk Hukukunda \"Gerçek Olmayan vekaletsiz İşgörme\" Kurumuna İlişkin Düşünceler,

Araş. Gör. Mehmet Murat İNCEOĞLU: Sözleşme Yapma Zorunluluğu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5. Maddesinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi

· Yard. Doç. Dr. Arslan KAYA: Bilgisayar Programlarının Şahsen Kullanmaya Mahsus Olarak Çoğaltılması Mümkün Müdür?,


Doç. Dr. Abuzer KENDİGELEN: Şahıs Şirketlerinin Sermaye Şirketlerine Dönüştürülmesinin vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

· Prof. Dr. A. Mehmet KOCAOĞLU: Osmanlı\′dan Cumhuriyete Uzanan Süreçte Çalışma Hayatındaki Düzenlemelere Genel Bakış,


Prof. Dr. Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU: İşlem Temelinin Çökmüş Sayılabilmesi İçin Sosyal Felaket Olarak Nitelenebilecek Olağanüstü Bir Olayın Gerçekleşmesi Şart Mıdır?

· Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi ve Hukuki Niteliği,


Prof. Dr. Ergin NOMER: Alman Vatandaşlık Hukukunda \"Reform Kanunu\": Çifte Vatandaşlık

· Yard. Doç. Dr. Haluk N. NOMER: Suni Döllenme Dolayısıyla Ortaya Çıkabilecek Nesep Problemleri

· Araş. Gör. Dr. N. Füsun NOMER: Borç Sözleşmelerinde Şekil Eksikliğinin Müeyyidesi ve Buna Dayalı Hükümsüzlüğün Dürüstlük Kuralı (MkM. 2/11) Dışındaki Yollardan Giderilmesi

· Doç. Dr. Şaibe Oktay ÖZDEMİR: Türk İsviçre Hukukunda Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Mülkiyetin Kazanlıma Anına İlişkin Görüşler Işığında 4.12.1998 Tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Değerlendirilmesi,


Yard. Doç.Dr. Hasan Oktay ÖZDEMİR: Mukayeseli Hukuk ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Tüketiciyi Koruyan Düzenlemelerin Kişi Bakımından Uygulanma Alanı (Tüketici Kavramına Mukayesili Bir Yaklaşım)

· Yard. Doç. Dr. Tufan ÖĞÜZ: Motorlu Araçların Rehnine İlişkin Uygulamanını Kamuya Açıklık Aleniyet İlkesi Açısından Değerlendirilmesi,


Prof. Dr. Turgut ÖZ: Taşınmazda Mevcuttan Fazla Pay Satımında Şerhedilmiş Satış Vaadinin Önceliği ve Bu Konudaki Yargıtay Kararlarının Eleştirisi

· Prof. Dr. Turgut ÖZ: Vakıf Senedinde Aksine Hüküm Bulunmasına Rahmen Vakıf Mallarının Değiştirilmesi,


Yard. Doç. Dr. Çağlar ÖZER: Tüketicinin Korunması Açısından Ayıplı Maldan Doğan Sorumluluk Kapsamında Yapımcının Sorumluluğu Sorunu

· Doç. Dr. günseli Öztekin GELGEL: Act on the Protection of Consumens in tih Turkish Law and its Differences from the Influencing EU Regulations

· Steve PEERS (Çeviren: Araş. Gör. N. Ayşe ODMAN): 1/80 Sayılı Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyi Kararınae Göre Türk İşçilerinin Mezun Olan Çocuklarına Avrupa Topluluğunda Çalışma Haklarının Tanınmasıyla İlgili Bir Karar İncelemesi,


Hamdi PINAR: Marka Hukukunda Hakların Tükenmesi, Paul PIOTET (Çevinen: Yard. Doç. Dr. İlhan HELVACI): Akdin Feshinden Sonra Edimlerin İadesi,


Joseph PLESCIA (Çeviren: Yard. Doç. Dr. İlhan HELVACI): Roma Hukukunda Boni Mones Doktrini

· Araş. Gör. Suat SARI: Taşınmaz Reninde Belirlilik (Muayyenlik) İlkesi,

Prof. Dr. Rona SEROZAN: Karşılıksız Sözleşmelerde Baştan Dayatılmış veya Sonradan Oluşmuş Edimler Arası Dengesizliğin Uyarlama Yoluyla Düzeltilmesi - Kronolojik Açıdan Ayrımlı Olguları Ortak Bir Rejime Bağlama Denemesi

· Muhamme Fahr ŞAKFE (Çeviren: Prof. Dr. Servet ARMAĞAN): İslam Hukukunda İşçi ile İşveren Arasında Ücretlerin Takdirine Uygun Esas,


Araş. Gör. Zehra ŞEKER: Sigorta Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Üzerine,

Doç. Dr. Süha TANRIVER: Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri ve Tahkim

· Prof. Dr. Fahiman TEKİL: Yokluk Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlik Sorunları,

Prof. Dr. Gülören TEKİNALP: Amsterdan Antlaşması,


Prof. Dr. Ünal TEKİNALP: Euro ve Bazı Hukuki Sorunlar

· Prof. Dr. Ömer TEOMAN: Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulunun Toplantı Yapmaksızın Karar Alması (TTK m. 330, f.2),

Araş. Gör. Seda Ulaş KISA: Avrupa Topluluk Hukukunda Tütetici Hakları ve Tütecinin Korunması,


Prof. Dr. İlhan ULUSAN: Die Zivilrechliche Umwelthaftung nach Türkischem Recht

· Yard. Doç. Dr. M. Fatih UŞAN: İşverenin İşçisini Ücretsiz İzne Çıkarma Yetkisi ve Sonuçları (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir kararı Üzerinde Değerlendirme),


Öğr. Gör. Talih UYAR: Yargıtay Kararlarında \"Evlilik Birliğinin Sarsılması veya Müşterek Hayatın Yeniden Kurulmaması\" Nedeniyle Boşanma

· Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN: Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti,


Prof. Dr. Cevdet YAVUZ: Tüketicinin Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Korunması (TKHK m.4),


Araş. Gör. Sabahattin YÜREKLİ: İşverenin Askerden Dönen İşçiyi İşe Alma Yükümlülüğü