Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Patent Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

Patent Uyuşmazlıklarının Çözüm YollarıSayfa Sayısı
:  
339
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-975-464-503-3

45,00 TLöNSöZ "Patent Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları" isimli doktora tez çalışması, Aralık 2008 tarihinde. Prof. Dr. Selma ÇETİNER başkanlığındaki, Prof. Dr. İşıl ÖZKAN, Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU, .Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Esin ÇAMLIBEL′den oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Tez, sayın jüri üyelerinin görüş ve eleştirileri ışığında gözden geçirilerek basıma hazırlanmıştır. Öncelikle, tez konusunun seçiminden, çalışmanın ortaya çıkmasına kadar tüm aşamalarda ve her konuda yolumu aydınlatan saygıdeğer hocam Prof. Dr. Selma ÇETİNER"e en içten saygı, sevgi ve şükranlarımı sunarım. Tezin yazımı aşamasındaki yardımları için sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Esin ÇAMLIBEL′e teşekkürü bir borç bilirim. Tez izleme toplantıları sürecinde değerli görüşlerini bizlerle paylaşarak çalışmanın gelişmesine katkıda bulunan sayın hocalarım Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLLTna ve Doç. Dr. Demet ÖZDAMAR′a, tez savunmasına katılmak sureti ile bizleri onurlandıran saygıdeğer hocam Prof. Dr. Işıl ÖZKAN"a ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimim sürecinde öğrencisi olmakla övündüğüm sayın hocam Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK′e içtenlikle teşekkür ederim. Tez konusu ile ilgili kaynaklarını ve bilgilerini benimle paylaşan değerli meslektaşım Dr. Bilgehan YEŞİLOVA′ya teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmaları boyunca gösterdikleri sabır ve ilgileri için aileme ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim sevgili eşim Doç. Dr. Hilmi YÜKSEL"e tüm kalbimle teşekkür ederim. Kitabın basımını üstlenen Yetkin Yayınevine ve emeği geçen tüm çalışanlarına ayrıca teşekkür ederim. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL İzmir, Ocak 2009 GİRİŞ Fikrî ürünün esasen bir bilgi olması günümüzdeki küresel ekonomi şartlarında korunmasını zorlaştırmıştır. Zira bugün bilgiye ulaşmak ve teknoloji transferi1 çok kolaylaşmıştır. Özellikle teknolojik alandaki buluşlar başta olmak üzere fikrî mülkiyet haklarının korunması ihtiyacı, dünya pazarındaki küreselleşmenin ve iletişim teknolojisinin gelişmesi ile daha da artmıştır. Fikrî mülkiyet haklarının milletlerarası alanda korunmasr hem sanayileşmiş ülkeler bakımından hem de gelişmekte olan ülkeler bakımından önem taşımaktadır. Günümüzde, fikrî mülkiyet haklan dünya pazarındaki en değerli malvarlıklarından birini oluşturmaktadır, öyle ki, küresel ekonomi pek çok yönden teknolojiye dayanır hale gelmektedir. Fikrî mülkiyet haklan ile ilgili pazarın hızla büyümesi ve özellikle teknolojik ürünlerinin ömrünün kısa olması, bu konularda doğacak uyuşmazlıklar için hızlı çözüm yollarına olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu itibarla fikrî mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümün-deki gelişmeler dikkate değerdir^. Fikrî mülkiyet uyuşmazlıklarının çözümünde devlet yargısııv.n yanısıra arabuluculuk4, uzlaştırma ve tahkim gibi alternatif çözüm yöntemlerinden yararlanılmaktadır1. Bu çalışmada milletlerarası patent uyuşmazlıklarının devlet yargısı ve tahkim yolu ile çözümü ele alındığından diğer çözüm yollarına değinilmemiştir. Milletlerarası tahkim, milletlerarası ticarî uyuşmazlıkların çözümünde tercih edilen bir çözüm metodudur. Tahkimin özel bir yargılama olması, esnek bir çözüm yolu olması ve hakemlerin taraflarca belirlenebilmesi bu yolun tercih edilmesinin nedenlerinden bazılarıdır. Milletlerarası ticarî ııyuş- Teknoloji transferi, "teknolojik alandaki bilgi ve deneyim aktarımı" olarak tanımlanabilir. ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal, ■′Patent Sisteminin İşlevleri ve Bu İşlevlerin Kt-kinliğini Sağlaan Yasal Düzenlemeler". BATİDER. C.XXIII, S.3.. Haziran 2006. s.l 17: Teknolojinin tanımı ise. "Ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesi için kullanılan kmnv-ho fiziksel ekipman ve prosedürlerdir. " şeklindedir. KRAJEVVSKI Lee J./R1TZMAN Larry R., Operatioııs Management Stratcgy and Analysis, Prentice Hail Inc.. USA 2002. s. 19 r. MILLS, Jennifer, "Alternative Dispute Resolution in International Intellectual Property Disputes". Ohio State Journal on Dispute Resolution. Vol.l 1. 1996. s.227. PONS, Ted E., "Arbitralion Protects Intellectual Property". Dispute Resolution Journal. June 1994. s.6. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı ve gerekçesinin metni için bkz. http://wvv2.thnım.g(n.tr/d23/l/l-O6O3.pdnO 1.01.2009). MIN, Eıın-Joo, "Alternative Dispute Resolution Proccdures: International Vievv". Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation. A Handbook of Best Practiees. Voljl. M1HR and PIPRA. USA 2007. s.1415. mazlıkların çözümünde genellikle tercih edilen tahkimden patent uyuşmazlıklarının çözümünde de yararlanılmak istenilmektedir. Bu noktada hangi patent uyuşmazlıkların tahkimde çözülmeye elverişli olduğu, tahkimin hangi özelliklerinin patent uyuşmazlıkları bakımından tercih sebebi olabileceği veya olmayabileceği önem kazanmaktadır. Patent uyuşmazlıklarının çözüm yollarını konu alan bu çalışma, giriş, dört bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. İlk bölümde, patentin konusunu oluşturan buluş kavramının içeriği incelenmiş, buluşun tescil edilmesi üzerine verilen patentin sahibine ne gibi haklar tanıdığı ele alınmıştır. İkinci bölümde patent uyuşmazlıkları ve patent davalarının neler olduğu belirtilmiştir. Üçüırcü bölümde patent uyuşmazlıklarının tahkime elverişli olup olmadığı sorusunun cevabı mukayeseli hukuktaki durumun incelenmesi sureti ile araştırılmıştır. Son bölümde ise patent uyuşmazlıklarının çözümünde devlet yargısı ve tahkim yargılaması karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu bölümde devlet yargısının ve tahkimin patent uyuşmazlıkları bakımından öne çıkan özellikleri ele alınmıştır. Ayrıca Milletlerarası Tahkim Kanu-nu′ndaki hükümlere ve LCIA, ICC, AAA, WIPO Tahkim Kurallarındaki düzenlemelere de değinilmiştir. Çalışma, varılan sonuçların açıklandığı kısım ile nihayetlenmektedir. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 19 GİRİŞ » 23 * BİRİNCİ BÖLÜM BİR FİKRİ MÜLKİYET HAKKI OLARAK PATENT § 1. GENEL OLARAK FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI 25 I. Fikri Mülkiyet Terimi 25 II. Fikri Mülkiyet Haklarının Kapsamı 28 111. Fikri Mülkiyet Haklarının Hukuki Niteliği 31 § 2. BULUŞ ÜZERİNDEKİ HAKLAR ve PATENT 33 I. Buluş 33 II. Buluşçu Hakkı 34 III. Patent 34 IV. Patent Hakkı 35 §3. PATENTTEN DOĞAN HAK 37 1. Kavram 37 II. Hakkın Sahibi 37 III. Hakkın Doğumu ve Tescilin Hukuki Niteliği 38 IV. Patentten Doğan Hakkın Özellikleri 42 A. Özel Hukuka İlişkin Olması ve İnhisarı Yetki Sağlaması 42 B. Mutlak Bir Hak Olması 43 C. Süresinin Sınırlı Olması 44 D. Devir ve Ferağının Mümkün Olması 44 E. Ülkesellik (Mülkilik) Prensibine Tabi Olması 44 V. Patentten Doğan Hakkın Kapsamı 45 A. Genel Olarak 45 B. İstem 45 C. Patentten Doğan Hakkın Sağladığı Yetkiler 47 1. Patent Unsurlarının İzinsiz Olarak Doğrudan Kullanımının Önlenmesi 48 a. Ürün Patentinde Doğrudan Kullanım Yasağı 48 (1) Ürün Patenti Kavramı 48 (2) Ürün Patentinde Yasaklanabilecek Doğrudan Kullanım Şekilleri 49 (i) Patent Konusu Ürünün Üretilmesi 49 (ii) Patent Konusu Ürünün Satılması 49 (iii) Patent Konusu Ürünün Kullanılması 50 / (iv) Patent Konusu Ürünün Kişisel İhtiyaç Dışında Elde Bulundurulması 50 (v) Patent Konusu Ürünün İthal Edilmesi 50 b. Usul Patentinde Doğrudan Kullanım Yasağı 50 (1) Usul Patenti Kavramı 50 (2) Usul Patentinde Yasaklanabilecek Doğrudan Kullanım Şekilleri 51 (i) Patent Konusu Usulün Kullanılması 51 (ii) Üçüncü Kişiler Tarafından Başkasına Kullanılmasının Yasak Olduğu Bilinen veya Bilinmesi Gereken Usul Patentinin Kullanılmasının Teklif Edilmesi 51 (iii) Patent Konusu Usul İle Doğrudan Doğruya Elde Edilen Ürünlere İlişkin Fiillerin Gerçekleştirilmesi 51 2. Patent Unsurlarının İzinsiz Olarak Dolaylı Kullanımının Önlenmesi 53 VI. Patentten Doğan Hakkın Kapsamının Sınırları 54 A. Genel Sınırlar 54 1. Sınaî veya Ticarî Amaç Taşımayan Özel Maksatlı Fiiller 54 2. Deneme Amaçlı Fiiller 55 3. Eczanelerde Yapılan İlaçlara İlişkin Fiiller 55 4. Patent Konusu Buluşun Gemi, Uzay Aracı, Uçak veya Kara Nakil Araçlarında Kullanılmasına İlişkin Fiiller 55 5. Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması′nda Öngörülen Fiiller 56 6. Zaman Sının 57 7. Ülkesellik (Mülkilik) Prensibi Gereği Sınır 58 B. Özel Sınırlar 58 1. Ön Kullanım Hakkı 58 2. Zorunlu Lisans 60 3. Patentten Doğan Hakkın Tükenmesi 62 4. Önceki Tarihli Patentlerin Etkisi 66 VII. Patentten Doğan Hakkın Sona Erme Sebepleri 67 A. Hakkın Koruma Süresinin Sona Ermesi „ 68 B. Patent Sahibinin Hakkından Vazgeçmesi * 68 C. Ücretlerin Ödenmemesi 69 §4. TÜRK PATENT SİSTEMİ i 70 I. 551 Sayılı Kararname İle Getirilen Sistem 71 A. 551 Sayılı Kararname Uyarınca Patent Korumasından Yararlanmanın Şartları 71 1. Korumadan Yararlanabilecek Kişilerden Olmak 71 a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları 71 b. Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde İkâmet Eden veya Sınaî veya Ticarî Faaliyette Bulunanlar 72 c. Paris Sözleşmesi Hükümleri Uyarınca Başvuru Hakkına Sahip Olanlar 73 d. Karşılıklılık İlkesi Uyarınca Korumadan Yararlananlar 73 2. Buluşun Patent Verilebilecek Konulardan Olması ve Gerekli Özellikleri Taşıması 74 a. Patent Verilemeyecek Konular 74 b. Buluşun Taşıması Gereken Özellikler 76 (1) Yenilik 76 (2) Buluş Basamağının Gerçekleştirilmesi 76 (3) Sanayiye Uygulanabilir Olma 77 B. Patent Verilme Sistemi 77 1. İncelemesiz Patent Verilmesi 78 2. İncelemeli Patent Verilmesi 79 II. Patent İşbirliği Sözleşmesi (PCT) İle Getirilen Sistem 80 A. Uluslararası Safha 81 B. Ulusal Safha 83 1 III. Avrupa Patent Sözleşmesi (Münih Sözleşmesi-EPC) İle Getirilen Sistem İKİNCİ BOLUM PATENT UYUŞMAZLIKLARI ve DAVALAR § 5. PATENT UYUŞMAZLIKLARI 91 I. Genel Olarak 91 II. Uyuşmazlık Çeşitleri 93 A. Patente Yönelik Hak Sahipliği İle İlgili Uyuşmazlıklar 93 1. Patente Yönelik Hakkın Gaspı 94 2. Ortak Buluş Sahipliği 95 3. Çifte Buluş Sahipliği 96 4. İşçi Buluşlarının Sahipliği 97 B. Patent Hakkının Devri İle İlgili Uyuşmazlıklar 99 C. Patent Lisansı Sözleşmesi İle İlgili Uyuşmazlıklar 102 D. Patentten Doğan Hakka Tecavüz İle İlgili Uyuşmazlıklar 104 1. Genel Olarak 104 2. Tecavüz Teşkil Eden Fiiller 106 3. Tecavüzün Türleri 107 E. Patentin Hükümsüzlüğü İle İlgili Uyuşmazlıklar 109 § 6. PATENT DAVALARI 110 I. Patent Davalarının Genel Özellikleri 110 II. Davalar 111 1. Gaspı Defeden Davalar 111 a. Patent İsteme Hakkının Gaspı Halinde Açılan Dava 111 b. Patentin Gaspı Halinde Açılan Dava 1 11 2. Patentten Doğan Hakka Tecavüz Halinde Açılan Davalar 112 a. Tecavüzün Tespiti Davası 114 b. Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava 115 c. Tecavüzün Durdurulması ve Önlenmesi Davası 117 d. Tecavüzün Giderilmesi Davası 1 18 e. Tazminat Davası 120 (1) Maddî Tazminat Davası 120 (2) Manevî Tazminat 125 (3) İtibar Tazminatı 125 3. Patentin Hükümsüzlüğü Davası 127 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PATENT UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE MİLLETLERARASI TAHKİM YOLUNUN SEÇİLMESİ VE TAHKİME ELVERİŞLİLİK SORUNU § 7. PATENT UYUŞMAZLIKLARI VE TAHKİM 131 I. Genel Olarak 131 II. Patent Uyuşmazlıklarında Talikim Türünün ve Tahkim Kurumunun Seçimi 133 A. Kurumsal Tahkim veya Ad hoc Tahkim Seçimi Sorunu 133 B. Tahkim Kurumu ve Tahkim Kurallarının Seçimi 136 § 8. TAHKİME ELVERİŞLİLİK 138 I. Tahkime Elverişlilik Kavramı ; 138 II. Tahkime Elverişliliğe Uygulanacak Hukuk 139 A. Milletlerarası Sözleşmeler 141 B. Millî Tahkim Kanunları 145 III. Tahkime Elverişlilik ve Kamu Düzeni 146 § 9. PATENT UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİME ELVERİŞLİLİK SORUNU 150 I. Genel Olarak 150 II. Mukayeseli Hukuktaki Duruma Bakış 151 A. Amerika Birleşik Devletleri 151 B. İsviçre 157 C. Almanya 159 D. Fransa 163 E. Diğer Ülkeler 164 III. Tahkime Elverişliliğe İlişkin Görüşler 166 A. Patentin Hükümsüzlüğüne (Geçerliliğine-Validity) İlişkin Uyuşmazlıklar Bakımından 168 1. Mahkemelerin Münhasır Yargı Yetkisine İlişkin Görüşler 168 a. Patentin Devletin İdarî Bir Kurumu Tarafından Kamu Otoritesine Dayanılarak Verilmesi 168 b. Mahkemelerin Objektif Değerlendirme Yapması 171 2. Hakemlerin Sınırlı Yetkisine İlişkin Görüşler 171 3. Kamu Düzenine İlişkin Görüşler 173 a. Tescil İçin Resmî Prosedür İzlenmesi 173 b. Sicilin Aleniyet Fonksiyonu 175 B. Patentten Doğan Hakka Tecavüzden (Infringement) Doğan Uyuşmazlıklar 175 C. Patent Sahipliğine (Ovvnership) İlişkin Uyuşmazlıklar 176 IV. Türk Hukukunda Durum 177 A. Genel Olarak Türk Hukukunda Tahkime Elverişlilik 177 B. Türk Hukukunda Patent Uyuşmazlıklarının Talikime Elverişliliği 183 1. Kamu Düzeni 183 2. Hükümsüzlük Kararının Üçüncü Kişilere Etkisi 185 3. İhtisas Mahkemelerinin Kurulmuş Olması 188 4. Mahkemelerin Münhasır Yargı Yetkisi 190 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PATENT UYUŞMAZLIKLARININ DEVLET YARGISI İLE MİLLETLERARASI TAHKİMDE ÇÖZÜMÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI § 10. UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜM YERİ 195 I. Yetkili Millî Mahkeme 195 II. Tahkim Yeri 200 §11. YARGILAMAYI YAPACAK KİŞİLER 203 1. Devlet Yargısında Yargılama Yapacak Kişiler 203 A. Hâkim 203 B. Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması ve Reddi 204 II. Tahkimde Yargılama Yapacak Kişiler 205 A. Hakem 205 B. Hakemin Tarafsızlığı, Bağımsızlığı ve Reddi 208 §12. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ 213 1. Devlet Yargısında Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 213 A. İhtiyati Tedbir 214 1. Tecavüz Fiilinin Durdurulması 219 2. El Koyma 220 3. Teminat 221 B. Delil Tespiti 222 C. Geçici Hukuki Koruma Tedbirlerinde Yetkili ve Görevli Mahkeme 224 1. Yetkili Mahkeme 224 2. Görevli Mahkeme 225 II. Tahkim Yargılamasında Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 226 § 13. USULE UYGULANACAK KURALLAR VE YARGILAMA 235 I. Devlet Yargısında Usule Uygulanacak Kurallar ve Yargılama 235 A. Usule Uygulanacak Kurallar .". 235 B. Yargılama 235 1. Yargılamada Kullanılan Dil. 235 2. Mahkemede Tarafların Temsili 236 3. Yargılama Süresi 236 4. Delillerin Toplanması. Bilirkişi ve Keşif 237 a. Delillerin Toplanması 237 b. Bilirkişi 237 c. Keşif ve Özel Hüküm Sebepleri 238 5. Aleniyet İlkesi 239 6. Yargılama Harç ve Giderleri 240 a. Harçlar 240 b. Giderler 240 II. Tahkim Usulüne Uygulanacak Kurallar ve Yargılama 241 A. Tahkim Usulüne Uygulanacak Kurallar 241 B. Tahkim Yargılaması 242 1. Tahkim Yargılamasında Kullanılan Dil 242 2. Tarafların Temsili 244 3. Tahkim Süresi 246 4. Tahkim Yargılamasında Delillerin Toplanması ve Deliller 247 a. Tahkim Yargılamasında Delillerin Toplanması 247 b. Deliller 248 (1) Belgeler 24% (2) Tanıklar 250 (3) Bilirkişi 251 15 (i) Hakem veya Hakem Heyeti Tarafından Atanan Bilirkişi 252 (ii) Taraflarca Tayin Edilen Özel Bilirkişi 253 (4) Keşif ve Deneyler 253 (i) Keşif. 253 (ii) Deney 254 5. Gizlilik 254 a. Duruşmaların Kamuya Açık Olmaması 254 b. Tahkim Yargılaması Sırasında Açığa Çıkan ** Ticarî Sırlar ve Gizli Bilgiler 256 c. Tahkim Yargılamasının Varlığına İlişkin Gizlilik 259 d. Hakem Kararının Gizliliği 260 6. Tahkim Giderleri 261 a. Genel Olarak 261 b. Kayıt Ücreti 263 c. İdari Ücret 264 d. Hakem Ücretleri 264 e. Avanslar 266 § 14. UYUŞMAZLIĞIN ESASINA UYGULANACAK HUKUK 268 I. Devlet Yargısında Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk....268 II. Tahkim Yargılamasında Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk 270 § 15. KANUN YOLLARI 274 I. Mahkeme Kararına Karşı Kanun Yolları 274 A. Genel Olarak 274 B. Değişiklikten Önceki Durum 275 C. Değişiklikten Sonraki Durum 277 D. Devlet Yargısında Kanun Yoluna Başvurma Hakkından Feragat 280 II. Hakem Kararına Karşı Kanun Yollan 281 A. Genel Olarak 281 B. İptal Nedenleri 283 1. Davacı Tarafından Kanıtlanacak İptal Nedenleri 283 a. Tahkim Anlaşmasının Taraflarından Birinin Ehliyetsizliği veya Tahkim Anlaşmasının Geçersizliği 283 b. Hakem Seçiminde Usule Aykırılık 284 16 c. Kararın Tahkim Süresi İçinde Verilmemesi 284 d. Hakemlerin Kendi Yetkilerine İlişkin Kararlarının Yanlış Olması 284 e. Hakemlerin Tahkim Anlaşması Dışında Kalan Bir Konuda Karar Vermeleri veya İstemin Tamamı Hakkında Karar Vermemeleri Ya da Yetkilerini Aşmaları 285 f. Tahkim Yargılamasının Usule Aykırı Yürütülmesi 285 g. Tarafların Eşitliği İlkesinin Gözetilmemesi 286 2. Mahkemenin Re′sen Dikkate Alacağı İptal Hedenleri 286 a. Uyuşmazlığın Tahkime Elverişli Olmaması 287 b. Hakem Kararının Kamu Düzenine Aykırı Olması 288 C. Tahkim Yargılamasında Kanun "Yoluna Başvurma Hakkından Feragat , 288 § 16. KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİ 290 I. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 290 A. Genel Olarak 290 B. Patent Alanında Yeknesaklığın Sağlanmasına İlişkin Düzenlemeler 291 C. Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye′de Tanınması ve Tenfizi 293 II. Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 296 A. Genel Olarak 296 B. Nev York Sözleşmesi Uyarınca Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 297 1. New York Sözleşmesi′nin Uygulama Alanı 297 a. Yabancı Hakem Kararı 297 b. İhtirazi Kayıtlar (Çekinceler) 299 2. Nev York Sözleşmesi Uyarınca Hakem Kararlarının Tenfızini Engelleyen Hususlar 300 a. Tarafların Ehliyetsizliği veya Geçersiz Tahkim Anlaşması 300 b. Âdil Yargılanma Hakkının İhlali 301 c. Hakemlerin Yargılama Yetkilerini Aşması 301 d. Hakem Seçiminde veya Tahkim Usulünde Kurallara Aykırılık 302 e. Hakem Kararının Bağlayıcı Olmaması veya İptal Edilmiş Olması 302 f. Uyuşmazlığın Tahkime Elverişli Olmaması 303 g. Hakem Kararının Kamu Düzenine Aykırı Olması 304 C. New York Sözleşmesi ve Eski ve Yeni Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuıvun Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfızine İlişkin Hükümlerinin Karşılaştırılması 305 SONUÇ 309 KAYNAKLAR 319