Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Özel İdare Gayrimenkulleri

Özel İdare GayrimenkulleriSayfa Sayısı
:  
511
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-605-5980-51-1

43,20 TL

ÖNSÖZ

Devletlerin yönetimleri ne şekilde olursa olsun örgütlenmelerinde, yerel yönetimlere yer vermişlerdir. Yerel yönetimlerin en önemli kuruluşu da belediye ve özel idarelerdir.

Yerel yönetimlerin var oluşunun siyasal gerekçesinin özünde Demokrasi inancı yatar. Bu sebepledir ki yerel yönetimler öteden beri Demokrasinin temel kurumlarından biri olarak kabul edilmişlerdir.


Yönetenlerle, yönetilenler arasında daha yakın ilişkilerin doğmasına sebep olan yerel yönetimler, vatandaşlardaki politik sorumluluk duygusunun gelişmesine de yardımcı olurlar. Bu nedenle yerel yönetimler seçimle iş başına gelen organlarının varlığı sayesinde Demokrasinin yerleşmesine yardımcı olan birer politik antrenman alanı fonksiyonunu da yerine getirirler.


Yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin yerel yönetimler tarafından sunulmasının ekonomik gerekçesi, kaynakların optimum etkinlikte kullanılmasını gerçekleştirmek, kısaca kıt kaynaklardan mümkün olan en çok faydayı sağlamaktır.


Özel idarelerin giderek artan hizmetleri yerine getirebilmesi için diğer, kaynakların yanında taşınmaz mallara da ihtiyaç vardır. En basit anlamıyla özel idare hizmetlerinin görülmesinde arsa, bina gibi taşınmazlar büyük önem taşımaktadır. Özel idareler, kamu hizmetlerini sağlamak için toprak üstünde çalışmak, arsa ve arazi ile uğraşmak durumunda ve ihtiyacındadır. Kanun koyucu belde ihtiyacının karşılanması için özel idarelere arsa ve arazi edinme satın alma, hibe kabul etme, kamulaştırma v. b. yetkisi vermiştir.


Kitap 2006 ve 2007 de yayımlanan Belediye Gayrimenkulleri, Tüm Yönleriyle Köy Yönetimi ve Muhtarın Görevleri kitaplarının devamı şeklinde tasarlanmıştır. Anayasada tanımlanmış olan Yerel yönetimlerden Belediye, Köy ve Özel İdare üçlemesinin gayrimenkulle ilgili son kitabı halindedir.


Bu çalışma ile özel idarelerin taşınmaz mal tasarrufu ile ilgili dağınık olan yasalar bir araya getirilmiş ve gayrimenkul işlemleri ile tapu sicil ilişkileri açıklanmaya çalışılmıştır.
Bunun yanında söz konusu yasalar açıklanırken yargı kararlarına ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların genelgelerine de yer verilmiştir.

***** İÇİNDEKİLER *****

• İÇİNDEKİLER
• BİRİNCİ BÖLÜM
• İL ÖZEL İDARESİ
• I--GENEL BİLGİLER-1
• II--İL ÖZEL İDARESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ-3
• III--KURULUŞU VE GÖREVLERİ-5
• IV--İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI-7
• A--İl Genel Meclisi-7
• 1--İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri-22
• B--İl Encümeni-33
• C--Vali-36
• 1--Valinin Amirlik Görevi-38
• 2--Valinin Temsile İlişkin Görevi-38
• 3--Valinin Yetki Devri-39
• V--İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLATI-39
• A--İl Özel İdaresinin Gelirleri-40
• B--İl Özel İdaresinin Giderleri-41
• İKİNCİ BÖLÜM
• İL ÖZEL İDARELERİNİN TAŞINMAZMAL VARLIKLARININ OLUŞUMU
• I--İL ÖZEL İDARELERİ MALLARININ HUKUKSAL DURUMU-43
• II--SATINALMA-46
• A--Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Eliyle Taşınmaz Mal Alımı-47
• B--4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu İle Taşınmaz Mal Alımı-48
• 1--Temel İlkeler ve Tanımlar-49
• a--Açıklık İlkesi-52
• b--Serbest Rekabet İlkesi-53
• 2--İhale Öncesi İşlemler-54
• a--Ödeneğin Sağlanması-54
• b--Yaklaşık Maliyet ve Tespiti: -55
• c--Şartnameler ve Hazırlanması: -55
• d--İhale Onayının Alınması-60
• e--İhale Komisyonunun Kurulması-60
• f--Eşik Değerler ve Yerli İsteklilerin Durumu-64
• 3--İhalenin İlan Edilmesi-66
• a--İhale İlan Süreleri ve Kuralları-66
• b--İlanlarda Bulunması Zorunlu Hususlar-68
• 4--İhaleye Katılamayacak Olanlar-72
• 5--İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi-72
• a--İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması-74
• b--İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi-76
• 6--İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları-77
• a--Ekonomik Ve Mali Yeterlilik-77
• b--Mesleki Ve Teknik Yeterlilik-78
• 7--Uygulanacak İhale Usulleri-85
• a--Açık İhale Usulü-92
• b--Belli İstekliler Arasında İhale Usulü-92
• c--Pazarlık Usulü-93
• d--Doğrudan Temin-94
• 8--Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması-98
• a--Teklif Mektubu-98
• b--Teklif Mektubunun Sunulacağı Zarfta-98
• 9--Teminatlar-101
• a--Geçici Teminat-101
• b--Kesin Teminat-102
• c--Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler-103
• 10--Tekliflerin Değerlendirilmesi-104
• a--Tekliflerin Alınması ve Açılması-104
• b--Tekliflerin Değerlendirilmesi-105
• 11--İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması-118
• 12--Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi-127
• 13--Sözleşmeye Davet ve Tarafların Sorumlulukları-130
• a--İhalenin Sözleşmeye Bağlanması-133
• b--İhale Sonucunun İlanı-133
• 14--Danışmanlık Hizmet İhaleleri İle İlgili Özel Hükümler-134
• a--Danışmanlık Hizmetleri-134
• b--Ön Yeterlik-135
• c--Tekliflerin Sunulması-135
• d--Değerlendirme-136
• 15--Yasaklar, Cezalar ve Sorumluluklar-137
• a--Yasak Fiil veya Davranışlar-137
• b--İhalelere Katılmaktan Yasaklama-138
• c--İsteklilerin Ceza Sorumluluğu-140
• d--Görevlilerin Ceza Sorumluluğu-141
• e--Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı-142
• 16--İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar-142
• 17--Tapu Sicil Müdürlüklerinde Yapılacak İşlemler-143
• III--TRAMPA-144
• A--İl Özel İdare Kanununa Göre Trampa-145
• B--3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Trampa-147
• C--2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa Göre Trampa-155
• IV--HİBE-156
• V--KAMULAŞTIRMA-156
• A--Genel Açıklamalar-156
• B--Kamulaştırmanın Konusu-158
• C--Kamulaştırma Aşamaları-161
• 1--Kamulaştırma Öncesi İşlemler-161
• 2--Kamulaştırmanın Yapılması-162
• a--Kamu Yararının Verilmesi ve Onanması-162
• b--Kamulaştırma Bedelinin Saptanması-165
• c--Kamulaştırma İşleminin Tebliği-176
• d--Kamulaştırma İşleminin Tamamlanması-179
• 1--Dava Yolu-179
• 2--Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Siciline Tescili-189
• 3--Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Siciline Mahkemece Tescili-190
• 4--Aynın İhtilaflı Olması-194
• 5--Takyitli Yerlerin Kamulaştırılması-196
• 6--Kısmi Kamulaştırma-196
• 7--Hisseli Yerlerin Kamulaştırılması-197
• 3--Kamulaştırmadan Sonraki Aşama-217
• a--Taşınmaz Malın Boşaltılması-217
• b--Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma-217
• 4--Kamu Kurumları ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri-224
• 5--İmar Kanunu Hükümlerine Göre Kamulaştırma-237
• 6--Büyükelçiliklere Ait Taşınmaz Malların Kamulaştırılması-243
• VI--MERALAR-244
• VII--MEZARLIKLAR-256
• VIII--TAHSİS-261
• IX--KANUNA DAYALI EDİNİMLER-266
• A--2644 Sayılı Tapu Kanunun 21nci Maddesi-266
• B--3194 Sayılı İmar Kanununa Göre-269
• 1--3194 sayılı İmar Kanununun 11nci maddesine göre-269
• a--Verilebilecek Taşınmaz Malların Niteliği-271
• b--Veriliş Şekli-271
• c--Bedel-272
• d--Belediye veya Özel İdarelerin Yükümlülükleri-272
• e--Plan Değişikliğinde Devredilen Taşınmaz Malların Durumu-272
• f--Taşınmaz Malların Terkini ve Tapu Kayıtlarına Konulacak Şerh-272
• 2--3194 Sayılı İmar Kanunun 18nci Maddesine Göre Alınan Düzenleme Ortaklık Payı-277
• C--2981 Sayılı İmar Affı Kanununa Göre-298
• D--3402 Sayılı Kadastro Kanununa Göre-337
• E--222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Uygulaması-337
• F--Liman, İskele, Rıhtım, Mendirek ve Barınakların İşletme Hakkının Devredilmesi-338
• 1--Devir Konusunun Kapsamı-338
• 2--İşletme Hakkı Devredilebilecek Kuruluşlar-338
• 3--İşletme Hakkı Devredilebilecek Kuruluşların Devirden Önceki Yükümlülükleri-338
• 4--İşletme Hakkı Devredilebilecek Kuruluşların Devirden Sonraki Yükümlülükleri-339
• G--Orman Kanunu ve Ağaçlandırma Yönetmeliğine Göre Taşınmaz Mal Verilmesi-339
• 1--Yönetmeliğe Dayanak Olan Hükümler-339
• a--Ağaçlandırılacak Yerler-340
• b--Ağaçlandırmayı Yapabilecekler-340
• c--Yardımlar ve Yükümlülükler-340
• 2--Görevli ve Yetkili Kuruluş-341
• 3--Ağaçlandırma İzni Verilebilecek ve Verilmeyecek Yerler-341
• a--Devlet Ormanlarında İzin Verilebilecek Yerler-341
• b--Hazine Arazisinde İzin Verilebilecek Yerler-341
• 4--Başvuru-342
• 5--Ön Etüt Raporu-342
• 6--Uygulama Projesi Hazırlanması ve Onayı-343
• 7--Saha Tesliminin Yapılması-344
• a--Taahhüt Senedinin Alınması-344
• b--Orman Alanlarında Teslim-344
• c--Hazine Arazilerinde Teslim-344
• d--Teslim Tutanaklarının Bir Örneğinin İl Müdürlüğüne Gönderilmesi-344
• 8--İzin Önceliği-345
• a--Özel Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Tesisinde Uyulacak Esaslar-346
• b--Özel Enerji Ormanı ve Özel İmar İhya Tesisinde Uyulacak Esaslar-347
• c--Özel Orman Fidanlığı Tesisinde Uygulanacak Esaslar-347
• 9--Yapılabilecek Yapı ve Tesisler-347
• a--Hazine Arazilerinde-347
• b--Devlet Ormanlarında-348
• 10--Uygulama, İzleme ve Denetim-348
• 11--Özel Ağaçlandırma İzninin Kaldırılması-349
• 12--Planlama ve Faydalanma Esasları-349
• 13--Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi-349
• 14--Sahaların Korunması ve Suçların Takibi-350
• 15--Daha Önce Verilen Yerlerde Tarım Ürünü Yetiştirilmesi-350
• H--Afet Bölgelerinde Bedelsiz Devir-350
• 1--Kamu Tesisleri İçin Bedelsiz Arsa Verilmesi-350
• 2--Afet Bölgesinde Artan Taşınmaz Malların Devri-350
• I--Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Amacıyla Taşınmaz Mal Verilmesi-351
• 1--Yetkili Kuruluş-351
• 2--Ağaçlandırma Yapılabilecek Alanlar-351
• 3--Veriliş Şekli ve Süresi-351
• 4--Çevre ve Orman Bakanlığına Tahsis-352
• 5--Verilebilecek Kişiler ve Bedel-352
• 6--Başvuru ve Yer Teslimi-352
• 7--İdare ve Denetim-352
• 8--Yasaklar ve İzin İptali-353
• 9--Maden ve Petrol Aranması ve İşletilmesi Konusundaki Hükümler-353
• a--Orman Kanunu Hükmünün Uygulanması-353
• b--Ormansız Alan Hükmünün Uygulanması-354
• İ--Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Amacıyla Yer Verilmesi-354
• 1--Taşınmaz Malların Tasarruflarının Kısıtlanması-355
• 2--Taşınmaz Malların Boşaltılması, Yıkımı ve Kamulaştırılması-355
• 3--Hazine Taşınmaz Mallarının Durumu-355
• 4--Sınırlı Ayni Hak Tesisi-356
• J--Afet Bölgelerinde Artan Yerlerin Satışı-356
• K--İstihdamı Artırıcı Yatırımlar İçin Bedelsiz Temlik-357
• 1--Kanunun Kapsamı-357
• 2--Kanunla Öngörülen Temel Kurallar-358
• 3--Bedelsiz Devir Yapılabilecek Kişiler-359
• 4--Bedelsiz Devre Konu Olmayacak Arazi ve Arsalar-359
• 5--Devir Yapılabilecek Arazi ve Arsalar-361
• 6--Organize Sanayi Bölgelerine Taşınmaz Mal Devri-361
• 7--Arazi ve Arsaların Yatırımcılara Duyurulması-362
• 8--İmar Planlarının Yapılması ve Planlara Uyma Zorunluluğu-362
• 9--Başvuru ve İstenecek Bilgi ve Belgeler-362
• 10--Komisyon ve Çalışma Esasları-362
• 11--Başvurularda Öncelik Sırası-363
• 12--Bilgi ve Belgelerin Komisyona Gönderilmesi-363
• 13--İstihdam Koşulları-363
• 14--Yatırımcıdan Taahhütname Alınması-363
• 15--Devir İşlemleri-364
• 16--Tapu Kaydına Konulacak Şerh-364
• 17--Teminat Olarak Gösterilmeme-364
• 18--Devredilen Yerin Başkalarına Devri-365
• 19--Yatırımın Başlaması ve Tamamlanması-365
• 20--Mücbir Sebepler-365
• 21--Yatırımın Denetlenmesi ve Şerhin Kaldırılması-365
• 22--Devredilen Taşınmaz Malın Tahliyesi ve Geri Alınması-366
• 23--Masraflar-366
• 24--İstihdamın Kaydırılması ve Sahipliğin El Değiştirmesi-367
• 25--Mülga 4325 Sayılı Kanuna Göre Yapılmış Devirlerin Tabi Olduğu Hükümler-367
• 26--5350 Sayılı Kanundan Önceki Uygulamalar-367
• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
• ÖZEL İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI-MÜLKİYETTEN GAYRİ AYNİ HAKLARLASINIRLANDIRILMASI-REHNEDİLMESİ VE TAHSİSİ
• I--ÖZEL İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI-369
• A--2886 sayılı Devlet İhale Kanunu İle Taşınmaz Mal Satımı-371
• 1--İhalede Uyulması Gereken İlkeler-373
• a--Açıklık İlkesi-373
• b--Serbest Rekabet İlkesi-374
• c--Uygun Bedel İlkesi-380
• 2--İhale Yöntemleri-380
• a--Kapalı Teklif Yöntemi-381
• b--Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Yöntemi-387
• c--Açık Teklif Yöntemi-396
• d--Pazarlık Yöntemi-397
• e--Yarışma Yöntemi-401
• 3--İhale Öncesi İşlemler-402
• a--Şartnamenin Hazırlanması-402
• 4--İhale İşlemleri-404
• a--Bedel Tahmini-405
• b--Komisyon Kurulması-406
• c--İhalenin İlanı-407
• d--Teklif Mektupları ve Tekliflerin Değerlendirilmesi-412
• e--Geçici Teminat Yatırılması-417
• 5--İhale Yapılması-419
• a--Uygun Bedelin Saptanması-419
• b--İhale Kararının Alınması-424
• 6--İhale Sonrası İşlemler-431
• a--Sözleşme Yapılması-431
• d--İhale İşlerinde Yasaklar Ve Sorumluluklar-435
• e--İdarelerce İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklama-435
• f--Tapu Sicil Müdürlüklerinde Yapılacak İşlemler-437
• B--İmar Kanunun 17nci Maddesi Gereği Yapılan Satışlar-438
• II--ÖZEL İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ-449
• III--ÖZEL İDARELERE AİT TAŞINMAZ MALLARIN MÜLKİYETTEN GAYRİ AYNİ HAKLARLA SINIRLANDIRILMASI-450
• IV--ÖZEL İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN REHNEDİLMESİ-451
• V--ÖZEL İDAREYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN HACİZ EDİLMESİ-452
• DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
• İL ÖZEL İDARESİ VE İMAR UYGULAMASI
• I--GENEL AÇIKLAMALAR-455
• II--İMAR PLANLARININ UYGULAMA ŞEKLİ-457
• A--Kamulaştırma Suretiyle İmar Uygulaması-458
• B--İlgilisinin Talebi Üzerine Uygulama-458
• C--Arsa ve Arazi Düzenlemesi -Şuyulandırma--458
• III--PLANLARIN HAZIRLANMASI VE YÜRÜRLÜK-459
• IV--İMAR PLANI YAPIM YÖNTEMLERİ VE ESASLARI-462
• A--Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Esasları-462
• B--İmar Uygulamalarında Hukuka Aykırılık Nedenleri-469
• V--TAPU FEN İŞLEMLERİNDE ÖZEL İDARELERİN YETKİLERİ -İFRAZ, TEVHİT, YOLA TERK VB. --472
• A--Ayırma -İfraz--474
• 1--Genel Olarak-474
• a--Belediye Encümeni-İl Encümeni Kararı Şartı-474
• b--İfrazda Yola Cephe Şartı ve Parsel Büyüklüğü-475
• B--Birleştirme -Tevhit--476
• 1--Genel Olarak-476
• 2--Belediye Encümeni-İl Encümeni Kararı Şartı-476
• C--Yola Terk-477
• 1--Genel Olarak-477
• 2--Belediye Encümeni-İl Encümeni Kararı Şartı-477
• 3--Yola Terk Ve Yola Cephe Şartı Ve Parsel Büyüklüğü-478
• D--Taşınmazın Cins Değişikliği-478
• 1--Genel Olarak-478
• 2--Yapısız İken Yapılı Hale Getirme-479
• a--Yapı Kullanma İzni Alınması-479
• b--Yapı Kullanma İzninin Olması-480
• 3--Tarımsal Yapılarda Cins Değişikliği-480
• 4--Köylerde Bulunan Yapıların Cins Değişikliği-481
• a--Köy Nüfusuna Kayıtlı Ve O Köyde Sürekli Oturanların Konut, Hayvancılık Veya Tarımsal Amaçlı Yapıları-481
• b--Köy Nüfusuna Kayıtlı Olmayanların ve/veya O köyde Sürekli Oturmayanların Köyde Yaptıkları Yapılar-481
• c--Köy Nüfusuna Kayıtlı ve O köyde Sürekli Oturanların Yaptıkları Konut, Hayvancılık veya Tarımsal Amaçlı Olmayan Diğer Yapılar-481
• 5--Hissedarların Tümüne Ait Binanın Tek Bir Hissedarın Talebiyle Cins Değişikliği-481
• 6--Hisseli Yerlerdeki Bir Hissedara Ait Binanın Beyanlarda Gösterilmesi-482
• 7--Yapı Yıkılarak Cins Değişikliği Yapılmadan Yeni Bina Yapılmış Olması-482
• 8--Binanın İnşaatı Tamamlanmamışsa-482
• 9--Kat İrtifakına Konu Taşınmaz Mallarda Cins Tashihi-482
• 10--Bağımsız Bölüm Cinsinin Değiştirilmesi-485
• 11--Blok ve Yaygın Yapılarda Cins Değişikliği-485
• 12--Yapılı İken Yapısız Hale Gelme-486
• 13--Yapı İle İlgisi Olmayan Cins Değişikliği Halleri-486
• E--İrtifak Hakları-487
• 1--Tanımı-487
• 2--Kurulması-487
• a--İrtifak Hakkının Tesis Ve Tescili Veya Terkini İçin Belediye Encümeni Veya İl Encümeni Kararının Aranması-488
• b--Malikin Kendi Taşınmazı Üzerinde Kendisi Lehine İrtifak Hakkı Kurması-488
• 3--Şahsi İrtifak Hakları-489
• a--İntifa Hakkı - Oturma -Sükna- Hakkı-489
• b--Üst Hakkı - Kaynak Hakkı-489
• c--Şahsi İrtifakların Tescili-490
• 4--Arzi İrtifak Hakları-490
• a--Arzi İrtifakın Türleri-491
• b--Arzi İrtifakın Tescili-492
• 5--İrtifak Hakkının Tescilinden Sonra Değişiklik İstemi-493
• 6--İrtifak Haklarının Terkini-493
• a--Hak Sahibinin İstemiyle Terkin-494
• b--Mahkeme Kararıyla Terkin-494
• c--Kamulaştırmayla Terkin-494
• 7--Başvuru-495
• 8--Belediye Encümeni-İl Encümeni Kararı Şartı-495
• VII--KÖY YERLEŞİM ALANI PLAN UYGULAMALARI-496
• A--Köy Yerleşim Alanı Planlarının Yapılması-496
• B--Köy Yerleşme Alanına Ait Harita veya Ölçekli Krokinin Yapılması-498
• 1--Köy Yerleşme Planının Yapılması-499
• 2--3367 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği ne göre Köy Yerleşme Planı yapılamayacak yerler-499
• C--Köy Yerleşme Planının Kesinleşmesi-499
• D--Kesinleşen Köy Yerleşme Planının Kadastro Müdürlüğünce Kontrolü-503
• E--Kesinleşen Köy Yerleşme Planının Kadastro Müdürlüğünce Kontrolü-503
• 2--Kontrol İşleminin Mali Yönü-504
• 3--Kontrol İşlemleri-505
• 4--Hata ve Noksanlıkların Belirlenmesi-505
• 5--Tapu Sicil Müdürlüğüne Devir Ve Tescilden Sonra Yapılacak İşlemler-505
• F--Köyde 3367 Sayılı Yasa İle Üretilen Parseller ve Satış Koşulları-506
• 1--Arsa Bedellerinin Tespiti-506
• 2--Arsaların İlanı-506
• 3--İhtiyaç Sahiplerinin Tespiti-507
• 4--İhtiyaç Sahipliliği Şartları-507
• 5--Arsaların Satışı-507
• 6--Temlik, Tescil ve Takyit-508
• 7--Arsaların Geri Alınması-509
• G--Köy Yerleşim Planlarının Tapuya Tescili ve Parsellerin Hak Sahiplerine Satışında Tapu Sicil Müdürlüklerince Dikkat Edilecek Hususlar -509
• 1--Üretilen Parsellerin Köy Tüzel Kişiliği Adına Tescilleri-509
• 2--Parsellerin Hak Sahibi Adına Devri Aşamasında-509