Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (30)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Organize Suçluluk ile Mücadelede Kullanılan Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından Cezalandırılabilirliği

Organize Suçluluk ile Mücadelede Kullanılan Gizli Görevlinin Görevin Gerektirdiği Suçlar Bakımından CezalandırılabilirliğiSayfa Sayısı
:  
310
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
975-464-258-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 5 KISALTMALAR 11 GİRİŞ 15 BİRİNCİ BOLUM GİZLİ GÖREVLİ KAVRAMI, DEĞİŞEN SUÇLULUKLA MÜCADELE ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE GİZLİ GÖREVLİ KULLANILMASININ SEBEPLERİ VE GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ SUÇ KAVRAMI § 1. GİZLİ GÖREVLİ KAVRAMI 21 I- Terim-Kavram-Tamm 21 A-) Terim 21 B-) Kavram ve Tanım 22 II-Hukuki Nitelik 29 III- Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması 31 A-) Bilgi veren 31 B-) Güvenilir adam 33 C-) Gizli soruşturma yapan polis 38 D-) Ajan-provokatör 40 E-) Yeraltı ajanı 45 § 2. DEĞİŞEN SUÇLULUKLA MÜCADELE ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE GİZLİ GÖREVLİ KULLANILMASININ SEBEPLERİ 46 I- Yeni bir suçluluk türü olarak organize suçluluk 46 II - Organize suçlulukla mücadelede yeni soruşturma metodlarına ihtiyaç duyulması 56 A-) Genel olarak 56 B-) Suçla mücadele anlayışındaki değişim ve bu değişimin ceza muhakemesine etkileri 58 1) Suçla mücadelede klasik yöntem olarak suç işlendikten sonra delil elde etme ve suçla önleyici mücadele 58 2) Suçla mücadelede yeni yöntem olarak gelecekteki bir ceza muhakemesi için veri toplama 61 3) Ceza muhakemesinde yeni bir soruşturma devresi olarak suç öncesi araştırma devresi veya ön alan soruşturması 65 III- Türk hukukundaki durum 72 § 3. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ SUÇ KAVRAMI 78 I- Genel olarak 78 II- Görevin gerektirdiği suç kavramının ortaya çıkışı 79 A-) Polisiye-taktik boyut 80 B-) Suç politikası boyutu 85 III- Kavramın içeriği 86 A-) Genel olarak 86 B-) Görevin gerektirdiği suçlan gruplaştırma ve sistemleştirme yönündeki öneriler 88 l)Gruplaştırma önerileri 88 2) Görevin gerektirdiği suçları ağır olmayan suçlarla sınırlandırma düşüncesi 90 3) Gizli görevlinin işlediği fiil ile fiili ve işlevsel bağlantının kurulması önerisi 91 a-) Fiili (gerçek) Bağlantı 92 b~) İşlevsel (içsel, normatif-fonksiyonel) Bağlantı 93 IV- Görevin Gerektirdiği Suçların Kamusal Niteliğinin Sonuçları 94 A-) Görevin gerektirdiği suç ve yasanın üstünlüğü prensibi 94 B-) Görevin gerektirdiği suç ve yasa kaydı prensibi 96 V- 4422 sayılı kanun bakımından görevin gerektirdiği suç kavramının değerlendirilmesi 98 A-) Zımni yetkilendirme öğretisi ve zımni yetkilendirmenin hukuk devleti bakımından sınırları 99 B -) Görevin gerektirdiği suçlar bakımından uygulanabilirlik 100 C-) 4422 sayılı Kanun′daki hükmün zımni bir yetki getirip getirmediği sorunu 101 D-) Örgütün işlemekte olduğu suç kavramı 108 V- Görevin gerektirdiği suç bakımından özel bir yasal düzenlemenin gerekliliği 109 İKİNCİ BÖLÜM GİZLİ GÖREVLİNİN GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ SUÇLARDAN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ SORUNUNA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI § 4. SUÇ GENEL TEORİSİ İÇİNDEKİ ÇÖZÜM ARAYIŞLARI ...116 I- Suçun tipe uygunluk unsuru açısından: Gizli görevlinin fiillerinin tipe uygun olmaktan çıkarılması çabası.. 118 A-) Suçun tipiklik unsuru. .118 B-) Fiilin tipe uygun kabul edilmemesi bakımından yararlanılabilecek kriterler............ 121 1) Fiilin toplumsal uygunluğu 121 a-) Genel olarak 121 b-) Fiilin toplumsal uygunluğu düşüncesinin günümüz ceza hukukundaki yeri 123 2) Tipik neticenin faile isnad edilebilirliği 127 a-) Objektif isnad edilebilme öğretisi 127 b-) Teorinin günümüzdeki yeri: Modern isnad edilebilirlik kriterleri 127 3) Tipe uygun fiilin cezaya layık olması 128 C-) Görevin gerekirdiği fiiller bakımından değerlendirme 131 1) İzin verilen riskin görevin gerektirdiği fiili tipik olmaktan çıkarmaya etkisi 132 a-) İzin verilen risk kavramı 132 b-) Görevin gerektirdiği suçların izin verilen risk alanı içinde kabul edilebilirliği 133 2) Hukuki değerin ihlal edilmemesi, eksik ihlali, zararın ortadan kaldırılması ve değersizliğin (önemsizliğin) görevin gerektirdiği fiili tipik olmaktan çıkarmaya etkisi 134 a-) Hukuk değer kavramı 134 b-) Tipiklik ve hukuki menfaat ilişkisi 138 c-) Tipin yorumunda hukuki menfaat öğretisinin etkisi 139 aa-) Ceza hukukunda amaçsal (teleolojik) yorum metodu 139 bb-) Görevin gerektirdiği suçlarda amaçsal yorumun uygulanması 142 aaa) Tipikliğin amaçsal olarak sınırlandırılması (indirgenmesi) bakımından genel bir kriter olarak fiilin toplumsal uygunluğu 146 bbb) Gizli görevlinin yerine getirdiği kamusal işlevinin ve koğuşturma görevinin sınırlama (indirgeme) kriteri olarak kullanılamaması 147 ccc) Tehlike potansiyelinin polis tarafından kontrolünün bir sınırlama (indirgeme) kriteri olarak kabul edilebilirliği 149 D-) Görüşümüz 151 E-) Fiilin tipik olaktan çıkarılması konusunda ajan-provokatör için getirilen çözüm önerileri ve görevin gerektirdiği suçlara uygulanabilirliği 152 1) Ajan-provokatör için getirilen çözüm önerileri 152 a-) Alman hukukunda 153 aa-) Doktrinde 153 aaa) Suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması halinde ajan-provakatörün cezalandırılmaması 154 aaaa) Genel olarak 154 bbbb) İştirakin cezalandırılma nedeni 156 i- İştirakin cezalandırılma nedenini açıklayan teoriler 156 ii- Değerlendirme ve Sonuç 161 bbb) Tamamlanmış suça iştirak halinde ajan-provokatörün cezalandırılmaması 163 aaaa- Genel olarak 163 bbbb- Sonuç ve Değerlendirme 167 bb) Yargı kararlarında 167 Türk Hukukunda 174 aa) b- Doktrinde 174 aaa) Ajan-provakatör kullanılmasına karşı olan ve ajanın cezalandırılması gerektiğini savunan görüş .174 bbb) Ajan provokatörün hareketlerinin eksik teşebbüs aşamasında kalması halinde cezalandırılmayabileceğini savunan görüşler 175 ccc) Gerçek sonuç-teatral sonuç görüşü 177 ddd) Sorunu işlenemez suç bakımından inceleyen görüş 178 bb) Yargı kararlarında 180 aaa) Ajanın fiilinin sanığın iradesi üzerinde etkili olmaması 180 bbb) Olay yerinde önlem alan polisin hareketi 181 ccc) İşlenemez suç açısından 182 ddd) Mağdurun ajan olması 183 eee) Değerlendirme , 184 2-) Ajan-provokatör için getirilen çözüm önerilerinin gizli görevliye uygulanabilirliği 186 II- Hukuka aykırılık unsuru açısından: Gizli görevlinin fiilleri bakımından hukuka uygunluk sebebi bulunması çabası 190 A-) Hukuka aykırılığın kapsamı ve hukuka uygunluk sebepleri 190 B-) Gizli görevlinin hukuka aykırı fiilleri bakımından genel bir hukuka uygunluk sebebinin bulunmaması 191 C-) Hukuka uygunluk sebeplerinin görevin gerektirdiği suçlar bakımından incelenmesi... 196 1 - Türk Ceza Kanununda yazılı olan hukuka uygunluk sebepleri bakımından 196 a-) Kanun hükmünü icra 196 b-) Yetkili merciin emrini ifa 199 c-) Zaruret hali (zorda kalma, çaresizlik durumu) 202 aa-) Genel Olarak. 202 bb-) Görevin gerektirdiği suçlar bakımından TCK m.49′un koşullarının incelenmesi 205 aaa) Tehlikenin yönelik olduğu haklar 205 bbb) Ağır ve muhakkak bir tehlikenin mevcudiyeti 207 aaaa) ,,Organize suçluluğun" halen mevcut bir tehlike oluşturup oluşturmayacağı 207 bbbb) Görevin gerektirdiği suçların ikincil olması... 209 ccc) Tehlikeye karşı koyma görevinin bulunmaması 210 aaaa) Genel olarak 210 bbbb) Koğuşturma organlarının başvurdukları tedbirlerde zaruret hali hukuka uygunluk sebebinin uygulanabilirliği 211 i) Devletin Egemenlik Gücünün Kullanıldığı Hareketler Bakımından Zaruret Hali Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Uygulanabilirliği Hakkındaki Görüşler...211 ii) Görüşümüz 217 - İdarenin yasallığı ilkesi 217 - Gizli görevli kullanılması tedbirini düzenleyen yasal kuralın kesin olması...218 ddd) İlgili menfaatler arasında denge bulunması 220 aaaa) Genel olarak 220 bbbb) Menfaatlerin tartılmasında bir faktör olarak ceza yargısının işlev yeteneği 222 cccc) Bireysel hukuki menfaatler arasında karşılaştırma 224 - Ölçüyü belirleyen alan olarak temel hakların insan haysiyeti bakımından içeriği 224 - İşlev yeteneğine sahip ceza yargısı ile karşılaştırma 225 - Ceza takibatı menfaatlerinin genelleştirilebilecek bir üstünlüğünün bulunmaması 225 - Pozitif genel önlemeye ilişkin etkiler 225 - Güvenlik temel hakkı 226 2- Türk Ceza Kanununda yazılı olmayan hukuka uygunluk sebepleri bakımından 228 a-) Hakkın icrası 228 b-) Mağdurun rızası-varsayılan rıza 229 aa-) Mağdurun rızası 229 bb-) Varsayılan (Mefruz) rıza 231 c-) Yükümlülüklerin çatışması halinde hukuka uygunluk 234 III- Manevi unsur: Gizli görevlinin fiillerini kusurlu olmaktan çıkarma çabası 240 A) Hukuku bilmeme-hata 241 B) Eylemin cebir veya tehdit etkisi altında işlenmesi 246 C) Mazeret sebebi oluşturan zaruret hali 249 D) Yasaüstü (yasada düzenlenmemiş bulunan) mazeret sebebi olarak kabul edilen zaruret hali 251 1) Kavram 251 2) Gizli görevli bakımından uygulanabilirliği 252 E) Kusurun önemsizliği nedeniyle kamu davasının ortadan kaldırılması 252 1) Genel Olarak 252 2) Gizli görevlinin kusuru bakımından değerlendirme kriterleri 253 IV- Görevin gerektirdiği suçun cezayı ortadan kaldıran şahsi bir sebep olarak kabul edilebilirliği 254 § 5. CEZA MUHAKEMESİ İÇİNDE 256 I- Maslahata uygunluk ilkesinin uygulanması suretiyle koğuşturma mecburiyeti ilkesinin sınırlandırılması 256 A-) Maslahata uygunluk ilkesinin anlamı 256 B-) Hukukumuzda maslahata uygunluk ilkesinin uygulanabildiği haller.... 260 1) Kamu yararı bulunmaması 261 2) Takibi şikayete tabi suçlar 262 3)Önödeme 262 II- Gizli görevli tarafından işlenen görevin gerektirdiği suçlar bakımından maslahata uygunluk ilkesinin uygulanma yeteneği 263 A) Kamu yararı bulunmaması nedeniyle kamu davası açılmaması 265 B) Şikayet 267 C) Önödeme ...268 § 6. ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ... .....269 I- Genel olarak 269 II- Genel bir hukuka uygunluk sebebinin kabulü 272 III- Cezalandırılmaya engel olan neden 274 IV- Koğuşturma mecburiyeti ilkesinin bir istisnası olarak gizli görevlinin görevinin gerektirdiği suçlarda ceza takibatından vazgeçmek 275 SONUÇ 277