Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Öğretide Ve Uygulamada İhtiyati Haciz ( 6098 Sayılı TBK Ve 6100 Sayılı HMK İşlenmiş )

Öğretide Ve Uygulamada İhtiyati Haciz ( 6098 Sayılı TBK Ve 6100 Sayılı HMK İşlenmiş )Sayfa Sayısı
:  
927
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-975-6194-44-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...3. BASIYA öNSöZ İhtiyati haciz kitabı, öğretideki görüşler temelinde özellikle uygulamada ortaya çıkan sorunlar konusunda tatbikatçılara yardımcı olmak amacıyla hazır¬lanmıştır. Bu nedenle bilimsel tartışmalara girilmiş olmasına rağmen dipnotlar¬da çok sayıda Yargıtay kararı özetine de yer verilmiştir. Ayrıca mesleğe yeni başlayanların bilgi seviyelerini ölçmeleri ve karar tahlili yapabilmeleri için de kitabın sonuna pratik çalışmalar adı altında bir bölüm de eklenmiştir. Bu şekilde özellikle Türkiye Adalet Akademi sindeki sevgili öğrencilerimizin de bilgi ihti¬yaçları gözetilmiş ve kendilerini sınamalarına olanak sağlanmıştır. Bu çalışma yapılırken, öncelikle hâkim, avukat ve ilgili diğer hukukçular için hazırlanacak bir kitabın temel özelliklerinin neler olması gerektiği üzerinde bir İnceleme yapıldı. Kitap; gerekli olan bilgileri kısa ve öz olarak içermeliydi. Pratik bilgiler vermeliydi. Ancak teorik bir temelin dışlanmasının yaratacağı sakıncaları giderecek ölçüde de bilimsel esaslara dayanmalıydı. Uygulamada en çok hata yapılması, anlaşılmasının zor olması, sıklıkla uygulanması gibi ölçüt¬lerle en zorunlu olan konulardan faydalı olanlara doğru bir önem sıralaması yapmak, zaman ve imkânların kısıtlılığı çerçevesinde en yararlı bilgilerin neler olabileceğini tespit etmek gerekiyordu. Özellikle ders kitaplarında bile rahatlık¬la bulunabilecek bilgilere, hedef kitlenin sahip olduğu varsayılarak çok az yer verilmeliydi. En önemlisi de özetlenmiş ve belli bir sistematik içinde sunulan yeni tarihli çok sayıda Yargıtay kararı ile yaşayan hukuk en güncel şekilde su¬nulmalıydı. Bu amaçla da en çok bozma nedeni olan konular titizlikle yapılan bir sıralama ile önem derecesine göre yeri geldiğinde vurgulandı. İşte bu duygu ve düşüncelerle ihtiyati haciz kitabı hazırlandı. Çalışmanın bu dengeleri ne öl¬çüde bağdaştırabildiğini meslektaşlarımızdan alacağımız geribildirimlerle ölçme olanağı bulacağımızı umuyoruz. Uygulamacıların pratik bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan bu eserin; kısa ve öz bilgileri içermesi ve güncel içtihatlarla zenginleştirilmiş olma¬sı nedeniyle konuyla ilgili diğer hukukçulara da faydalı olacağına inanıyoruz. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarının tasnif ve yazımı ile dilekçe örnekleri¬nin hazırlanmasında çok değerli yardımlarını esirgemeyen Hâkim Sibel Demir Saldırım ile Av. Emel Deynekli\′ye teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Akademik çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen Yargıtay 19. Hu¬kuk Dairesi Balkanı Sayın Seyit Çavdar\′a, değerli Hocalarımız Prof Dr. Rama¬zan Arslan\′a, Irof. Dr. Ejder Yılmaz\′a, Prof. Dr. Süha Tanrıver\′e ve Prof. Dr. Erdal Tercan\′a teşekkürlerimizi sunarız. Erken yaşta kaybettiğimiz kıymetli Hocamız Doç. Dr. Haluk Konuralp\′in aziz hatırasına saygı, bize gösterdiği ilgi ve destek için teşekkürlerimizi arz ederiz. Bu denli kapsamlı bir eserin basımını büyük bir titizlikle gerçekleştiren Turhan Kitabevi\′nin sahibi Turhan Polat\′a, dizgisini büyük bir özenle yapan Sibel Sözer ile kapak tasarımını hazırlayan Ezgi Öz\′e ne kadar teşekkür etsek azdır. Kitabın yararlı olması dileğiyle. Doç. Dr. Adnan DEYNEKLİ Dr. Mustafa SALDIRIM GİRİŞ îhtiyati haciz, alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini garanti altına almak için mahkeme kararı ile borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmasıdır. İhtiyati haciz, yalnız para ve teminat alacakla¬rında uygulanan bir tedbirdir. Geçici hukukî himaye tedbirlerinin bir çeşidi olarak kabul edilmektedir. Alacaklının alacağını almak için yaptığı takip veya açtığı dava sonu¬cunda borçlunun mallarına kesin haciz koydurma yetkisini elde etmesi, uzun bir zamanın geçmesini gerektirmektedir. İhtiyati haciz müessesesi; alacaklı¬nın, bu süre içerisinde borçlunun mallarını kaçırmasını önlemek için gerekli tedbirleri almasına olanak tanımaktadır. İhtiyati haciz kararının alınmasından sonra alacaklı, açtığı dava veya yaptığı takip sonucunda haksız çıkabilir. Bu durumda, haksız ihtiyati haciz¬den dolayı zarar görmüş olan borçlu veya üçüncü kişiler, uğradıkları zararla¬rın giderilmesini isteyebilirler. Bu çalışmanın ilk bölümünde, ihtiyati haciz kavramı üzerinde durula¬rak, kesin haciz, tamamlama haczi, ilâve haciz, geçici haciz ve ihtiyati tedbir müesseselerinden farkı açıklanmıştır. İkinci bölümünde, ihtiyati haciz kararı verilmesi, ihtiyati haczin kesinleşmesi ve kanun yollan ele alınmış olup, bu bölümde ihtiyati haciz kararının verilmesi şartlarından başlanarak, verilmiş bir ihtiyati haciz kararının kesinleşmesine kadar geçen aşamalar işlenecektir. İhtiyati hacizden dolayı açılacak tazminat davalarına üçüncü bölümde deği¬nilerek, maddî ve manevî tazminat davaları ayrı ayrı incelenmiştir. Kitabın dördüncü bölümünde, kamu alacaklarından dolayı ihtiyati hacze ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda tanımlanan kamu alacağı kavramının ge¬nişliği ve bu Kanuna yapılan atıflar dikkate alındığında, kamu alacakların¬dan dolayı uygulanan ihtiyati haczin de geniş bir uygulama alanı bulduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle kamu alacağından dolayı ihtiyati haciz ayrı bir bölümde incelenmiştir. Beşinci bölümde, Türkiye Adalet Akademisinde kıymetli hâkim aday larının olası gereksinimleri dikkate alınarak, ihtiyati hacze ilişkin sınav soru lan, araştırma ödevleri ve karar analizlerine yer verilmiştir, Kitabın altıncı bölümünde, ihtiyati hacze ilişkin İİK\′nın 257-268\′inc maddeleri gerekçeleri ile birlikte yer almaktadır. Bu şekilde okuyucuya ka¬nunun ve kanun değişikliklerinin gerekçelerine kolaylıkla ulaşma imkânı sağlanarak, olası araştırma gereksinimlerinin karşılanması amaçlanmıştır. Yedinci bölümdeki, en sık karşılaşılan farklı konulardaki ihtiyati haciz taleplerine ilişkin dilekçe örneklerinin özellikle avukatlık mesleğini icra eden meslektaşlarımıza faydalı olacağını düşünmekteyiz. Kitabın sekizinci ve son bölümünde ise özetlenmiş çok sayıda güncel Yargıtay kararı belli bir sistematik içinde okuyucuya sunulmuştur. İçtihatla¬ra ilişkin içindekiler tablosunun ve kararların üzerindeki özetlerin yardımıy¬la kıymetli meslektaşlarımızın ihtiyaç duydukları konulardaki içtihatları kolaylıkla bulmalarına olanak sağlanmıştır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 1.Bölüm İHTİYATİ HACİZLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER §1. İHTİYATİ HACİZ VE HUKUKÎ NİTELİĞİ 3 A. GENEL OLARAK İHTİYATİ HACİZ 3 B. İHTİYATİ HACZİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 3 § 2. İHTİYATİ HACZİN DİĞER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI, YASAL DÜZENLEMESİ VE GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMA TEDBİRLERİNİN DÜZENLENME NEDENİ 8 A. İHTİYATİ HACZİN DİĞER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 8 I. Kesin Hacizden Farkı 8 II. Tamamlama Haczinden Farkı 9 III. Geçici Hacizden Farkı 9 IV. İlâve Hacizden Farkı 9 IV. İhtiyati Tedbirden Farkı 10 V. Tasarrufun İptali Davasındaki İhtiyati Haczin Gösterdiği Özellikler 12 VI. Tazminat Alacaklarında İhtiyati Tedbir Yerine İhtiyati Haciz Konulmalıdır 13 B. İHTİYATİ HACZİN YASAL DÜZENLEMESİ 17 C. GEÇİCİ HUKUKÎ HİMAYE TEDBİRLERİNİN DÜZENLENME NEDENİ 18 II.Bölüm İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ VE İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM §3. İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİNİN ŞARTLARI 21 A. ALACAKLIYA İLİŞKİN ŞARTLAR 21 I. Genel Bilgi 21 II. Kambiyo Senetlerinde Alacaklı 22 I. Vadesi Gelmiş Alacaklarda İhtiyati Haciz Kararı Verilmesinin Şartları 24 1. Alacağın vadesi gelmiş olmalıdır 24 2. Alacak rehinle temin edilmemiş olmalıdır 32 II. Vadesi Gelmemiş Alacaklarda İhtiyati Haciz Kararı Verilmesinin Şartları 41 C. KONKORDATONUN REDDİ HÂLİNDE İHTİYATİ HACİZ 46 D. KONKORDATO MÜHLETİNDE, İFLÂSIN ERTELENMESİNDE, SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA İHTİYATİ HACİZ 48 I. Konkordato Mühletinde İhtiyati Haciz 48 II. İflasın Ertelenmesinde İhtiyati Haciz 48 III. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasında İhtiyati Haciz 49 §4. İHTİYATÎ HACİZDE GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 49 A. GÖREVLİ MAHKEME 49 B. YETKİLİ MAHKEME 52 I. Kambiyo Senedine Dayanmayan Alacaklarda Yetkili Mahkeme. 57 II. Kambiyo Senedine Dayanan Alacaklarda Yetkili Mahkeme 58 1. Bonoya dayanan alacaklarda yetki 58 2. Çeke dayanan alacaklarda yetki 58 3. Poliçeye Dayanan Alacaklarda Yetki 61 § 5. İHTİYATİ HACİZDE YARGILAMA USULÜ VE KARAR 61 A. YARGILAMA USULÜ 61 I. Alacağın Varlığına Kanaat Getirilmesi (Yaklaşık İspat) 65 II. Hâkimin Kendiliğinden (Re\′sen) Gözetemeyeceği Hâller 68 B. İHTİYATÎ HACİZ KARARI 70 C. İHTÎYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLECEK DİĞER HÂLLER . 71 D. İHTİYATÎ HACİZDE HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ 74 I. İhtiyati Hacizde Harçlar 74 II. İhtiyati Hacizde Vekalet Ücreti 74 §6. İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT 75 A. GENEL BİLGİ 75 B. TEMİNAT VERİLMESİNİN İSTİSNALARI 78 C. İİK\′NIN 259\′UNCU MADDESİ İLE HUMK\′UN 96\′NCI MADDESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 80 D. BANKALARIN TALEP ETTİĞİ İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT. 83 I. Sözleşme Serbestisinin Sınırları Açısından İhtiyati Hacizde Teminattan Muafiyet Kaydının Değerlendirilmesi 84 II. Bankanın İhtiyati Haciz Taleplerinde Teminattan Muaf Olduğuna İlişkin Kaydın Üçüncü Kişilere Etkisi 87 III. Bankanın Teminat Olarak Kendi Teminat Mektubunu Vermesi... 89 §7. İHTİYATİ HACİZ KARARININ UYGULANMASI VE TEMİNAT KARŞILIĞINDA HACZEDİLEN MALLARIN BORÇLUYA BIRAKILMASI 92 A. İHTİYATİ HACİZ KARARININ UYGULANMASI 92 I. Yetkili İcra Dairesi 92 II. İhtiyati Haciz Kararının Uygulamasında Süre 93 III. Borçlunun Mallarının İhtiyaten Haczi Sırasında Uygulanacak Hükümler 93 1. Genel bilgi 93 2. İhtiyati haciz tutanağı ve tebliği 95 B. İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN TEMİNAT KARŞILIĞINDA BORÇLUYA BIRAKILMASI 97 C. İHTİYATİ HACİZ VE İSTİHKAK İDDİASI İLİŞKİSİ 99 §8. İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ 99 A. GENEL BİLGİ 99 B. YARGILAMA USULÜ 100 C. İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ SEBEPLERİ 105 I. Mahkemenin Görevine ve Yetkisine İtiraz 107 II. Teminata İtiraz 110 III. İhtiyati Haciz Sebeplerine İtiraz 110 1. İhtiyati haciz sebepleri konusunda öğretideki görüşler 110 2. Görüşümüz 111 D. İÎK\′NIN 265\′İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA OLMAYAN İTİRAZLAR 118 E. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 120 F. İHTİYATİ HACZE İTİRAZDA SÜRE 121 G. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İTİRAZI 124 H. TEMİNAT KARŞILIĞINDA İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI 125 9. İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE İŞTİRAKİ VE SIRA CETVELİNİN DÜZENLENMESİ 128 A. GENEL OLARAK 128 B. İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE İŞTİRAKİNİN KOŞULLARI 129 I. İhtiyati Haciz Konulmuş Olması 129 II. İhtiyati Haczin Düşmemiş Olması 129 III. İhtiyati Hacizle İlgili Öncelik Koşulu ve Belgelendirilmesi 130 1. Öncelik koşulu 130 2. Öncelik koşulunun belgelendirilmesi 131 a. Borç ödemeden aciz belgesi 133 aa. İİK. m. 105/1 gereğince kati aciz belgesi; 134 bb. İÎK. m. 143 gereğince kati aciz belgesi; 134 b. İlâm 135 c. Resmî veya tarih ve imzası onaylı senet (İİK. m. 100, I/l) 137 d. Resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya belgeler (İİK. m. 100,1/4) 137 C. İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE İŞTİRAK USULÜ 138 I. İhtiyaten Haczedilen Matların Daha Sonra Kesin Olarak Haczedilmesi 138 II. Birden Fazia Uygulanan İhtiyati Hacizlerde Hacze İştirak 139 III. Kesin Olarak Haczedilen Malların Daha Sonra İhtiyaten Haczedilmesi 140 IV. İhtiyaten Haczedilen Malların Aynı Gün Kesin Olarak Haczedilmesi 141 V. Aynı Gün Uygulanan İhtiyati Hacizlerin Farklı Günlerde Kesin Hacze Dönüşmesi 141 VI. Farklı Tarihlerde Uygulanan İhtiyati Hacizlerin Aynı Gün Kesin Hacze Dönüşmesi 141 VII. İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Rehnedilmesi 142 VIILİhtiyaten Haczedilen Alacağın İhtiyati Haciz Kesin Hacze Dönüşmeden Temlik Edilmesi 145 IX. İhtiyaten Haczedilen Malların Daha Sonra Kamu Alacağından Dolayı Haczedilmesi 145 X. Tasarrufun İptali Davalarında Verilen İhtiyati Hacizlerde Hacze İştirak Sorunu 146 XI. İhtiyati Tedbir ve Hacze İştirak 151 D. SIRA CETVELİNDE İHTİYATİ HACZE İLİŞKİN ÖZELLİKLER 153 §10, İHTİYATİ HACZE İLİŞKİN KARARLARA KARŞI KANUNYOLLARI 154 A. İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN KARARLARIN TEMYİZİ 154 B. İHTİYATÎ HACZE İTİRAZA İLİŞKİN KARARLARIN TEMYİZİ 157 § 11. İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM 158 A. DAVA VEYA TAKİPTEN ÖNCE KONULMUŞ OLAN İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ 160 I. Süresinde Dava Açma ve Takip Yapma Zorunluluğu 161 1. Genel haciz yolu ile takip yapılması 161 2. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılması 165 3. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılması 169 4. İflâs takibi yapılması 170 II. Alacak Davası Açılması 172 1. Mahkemede dava açılması 172 2. Hakemde dava açılması 173 III. Kollektif Şirket Ortaklarına Karşı İhtiyati Haczin Tamamlanması 175 B. DAVA VEYA TAKİPTEN SONRA KONULAN İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ 176 I. Takip Tarihinden Sonra İhtiyati Haciz Konulması 176 1. İcra takibinden sonra ihtiyati haciz konulması 176 a. Genel haciz yolu ile takipten sonra ihtiyati haciz konulması 176 b. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapılırken ihtiyati haciz konulması 177 2. İflâs takibinden sonra ihtiyati haciz konulması 178 II. Dava Açıldıktan Sonra İhtiyati Haciz Konulması 178 III. İlamlı İcrada İhtiyati Haczin Tamamlanması 179 IV. Konkordatoda İhtiyati Haczin Tamamlanması 180 V. Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Haczin Tamamlanması... 181 III. Bölüm HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE MADDÎ VE MANEVÎ TAZMİNAT DAVASI 183 § 12. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI.... 183 A. GENEL OLARAK 183 B. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZDEN DOĞAN MADDÎ VE MANEVÎ TAZMİNAT DAVALARININ TARAFLARI 184 I. Davacı 184 II. Davalı , 184 C. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE MADDÎ TAZMİNAT DAVASI 184 I. Sorumluluğun Hukukî Niteliği 184 II. Sorumluluğun Şartlan 189 1. Alacaklının almış olduğu ihtiyati haciz kararını uygulatmış olması 189 2. Uygulanan ihtiyati haciz kararının haksız olması 189 3. Haksız ihtiyati hacizle meydana gelen zarar arasında illiyet bağı bulunması 192 4. Haksız ihtiyati haciz nedeniyle bir zararın doğmuş olması... 193 5. Kusursuz sorumluluk 194 D. HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE MANEVÎ TAZMİNAT DAVASI 194 I. Sorumluluğun Hukuki Niteliği 194 II. Sorumluluğun Şartları 197 1. Alacaklının almış olduğu ihtiyati haciz kararını uygulatmış olması 197 2. Uygulanan ihtiyati haciz kararının haksız olması 197 3. Haksız ihtiyati hacizle meydana gelen manevî zarar arasında illiyet bağı bulunması 197 4. Haksız ihtiyati haciz nedeniyle manevî bir zarar doğmuş olması 198 5. Kusursuz sorumluluk 198 E. MADDÎ VE MANEVÎ TAZMİNAT DAVASINDA İSPAT YÜKÜ 198 F. MADDÎ VE MANEVÎ TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 200 G. ZAMANAŞIMI 202 H. ZARARIN TEMİNATTAN ÖDENMESİ...... 204 IV.Bölüm KAMU ALACAKLARINDAN DOLAYI İHTİYATİ HACİZ A. GENEL BİLGİ 205 B. KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TAHAKKUK UYGULAMASI 206 I. İhtiyati Haciz 208 1. İhtiyati haciz sebepleri 208 2. İhtiyati hacze itiraz 209 3. İhtiyati haczi tamamlayan merasim 210 4. İhtiyati haczin kaldırılması 210 II. İhtiyati Tahakkuk 210 SONUÇ V.Bölüm PRATİK ÇALIŞMALAR 215 § 13. İHTİYATİ HACZE İLİŞKİN SORULAR 215 § 14. ARAŞTIRMA ÖDEVLERİ 217 §15. KARAR ANALİZİ 218 VI.Bölüm İHTİYATİ HACZİ DÜZENLEYEN KANUN HÜKÜMLERİ İLE GEREKÇELERİ 253 VII.Bölüm DİLEKÇE ÖRNEKLERİ VIII.BÖLÜM YARGITAY KARARLARI I. Bonoya Dayalı İhtiyati Haciz 285 1. Genel içtihatlar 285 2. Bonoda muacceliyete ilişkin içtihatlar 310 3. Bonoda yetkiye ilişkin içtihatlar 321 II. Çeke Dayalı İhtiyati Haciz 329 1. Çeke ilişkin genel içtihatlar 329 2. Çekte yetkili mahkemeye ilişkin içtihatlar 349 III. Banka Genel Kredi Sözleşmesine Dayalı İhtiyati Haciz 365 IV. Haksız İhtiyati Haciz Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası 409 1. Haksız ihtiyati haciz nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasına ilişkin genel içtihatlar 409 2. Haksız İhtiyati haciz nedeniyle maddî tazminat davasına ilişkin içtihatlar 439 3. Haksız ihtiyati haciz nedeniyle manevî tazminat davasına ilişkin içtihatlar 440 4. Haksız ihtiyati haciz nedeniyle tazminat davasında yargılama usulü 444$ V. İflâsın ertelenmesi 451 V. Görev 459 VI. İhtiyati Hacizde İspat 475 VII. İhtiyati Hacizde Teminat 487 VIII.Yetki 503 IX. İhtiyati Hacze İtiraz 529 1. İhtiyati hacze itiraza ilişkin genel içtihatlar 529 2. İhtiyati hacze itirazda görevli ve yetkili mahkemeye ilişkin içtihatlar 551 3. İhtiyati hacze itirazda yargılama usulüne ilişkin içtihatlar 559 X. İhtiyati Hacizde Kanun Yoİları 607 X. İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasim 621 XI. İhtiyati Haczin Hukukî Niteliği 645 XV.İstihkak 661 XVI. Kefilin Sorumluluğu 671 XVII. Sıra Cetveli 689 XVIII. Rehinli (İpotekli) Alacaklarda İhtiyati Haciz 741 XIX. Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarına Dayalı İhtiyati Haciz 761 1. Yabancı mahkeme kararlarına dayalı ihtiyati haciz 762 2. Yabancı hakem kararlarına dayalı ihtiyati haciz 762 XX. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz 767 XXI. Vadesi Gelmeyen Alacak İçin İhtiyati Haciz 785 XXII. Yeniden İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi 801 XXIII. İhtiyati Hacze İlişkin Kararların Gerekçesi 803 XXIV. Muacceliyet 811 XXV. İhtiyati Haczin İcrası 821 XXVI. İhtiyati Haczin Kaldırılması 849 XXVIII. Faktoring Şirketlerinin Taraf Olduğu İhtiyati Hacze İlişkin İçtihatlar 851 XXIX. Ticari İşletme Rehni Kapsamındaki Malların İhtiyati Haczi 861 XXX. Kooperatif Ortakları Hakkında İhtiyati Haciz Karan Verilmesi 863 XXXI. Tasarrufun İptali Davalarında İhtiyati Hacze İlişkin Özellikler 865 XXXII. Teminat Karşılığında İhtiyati Haczin Kaldırılması 899 XXXIII. Menfi Tespit (İstirdat) Davası ve İhtiyati Haciz 905 XXXIV. İhtiyati Hacizde Vekalet Ücreti Ve Harçlar 913 XXXV. Deniz Ticaret Hukukundan Kaynaklanan İhtiyati Haciz 923