Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (156)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Noterlik Açısından Vekâlet (Temsil)

Noterlik Açısından Vekâlet (Temsil)Sayfa Sayısı
:  
102
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-7926-61-2

20,00 TL

GİRİŞ,

Vekâlet (temsil), modern hayattan kaynaklanan zarurî ihtiyaçların karşılanmasına hizmet eden bir hukukî kurum olup; sosyal hayatta etkin ve geniş kapsamlı bir rol oynar. Bir taraftan ekonomik ilişkilerde ve ticarî hayatta meydana gelen gelişmeler ve değişmeler diğer taraftan bu ge¬lişmelerin ve değişimlerin bir gereği olan uzmanlaşma, günümüzde, ve¬kâlet kurumunun, öneminin ve ağırlığının daha da iyi bir biçimde kav¬ranmasını sağlamıştır.

Özellikle, ticarî ilişkilerin yoğunluğu, çeşitliliği ve karmaşıklığı, artık bir kimsenin bütün hukukî işlemlerini tek başına gerçekleştirmesini son derece güçleştirmiş; bu durumda vekâlet kurumunun etkin bir biçimde işlerlik kazanmasına neden olmuştur. Gerçekten, bir kimsenin, işlerinin yoğunluğu ve karmaşık bir nitelik arzetmesi, muhtelif ülkeler ve hatta kıtalar arası ticarî ilişkiler kurmuş olması, hastalık, yaşlılık gibi hukukî veya maddî engeller sebebiyle, bir hukukî işlemi bizzat yapamayacak bir konumda bulunması hallerinde, vekâlet kurumu devreye girmek suretiy¬le, işlemlerin hem güvenlik içerisinde ve kolaylıkla hem de seri biçimde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Vekâlet görevini üstlenmiş olanların, bu bağlamda, kendilerine bu görevi vermiş olanlar adına üçüncü kişilerle hukukî işlemlere girişebilmesi ve işlem güvenliği açısından, bu sıfatlarını ortaya koyan bir belgeye ihtiyaçları vardır. Sözü edilen belge, doktrinde ve uygulamada "vekâletname" ya da "temsil belgesi" olarak adlandırılıp, noterlerin hemen her gün sıklıkla düzenlemiş oldukları işlem grupları arasında yer alır.


Çağdaş ve modern hayatın kaçınılmaz bir gereği olan vekâletna¬melerin, uygulamada bir çok hukukî işleme temel teşkil etmesi ve sıkça düzenleniyor olması, sözü edilen kurumu, ister istemez sorunların yo-

2

Giriş

ğunluk kazandığı, bir çok tereddütlerin hasıl olduğu bir alan haline getir¬miştir. Bu durum, şüphesiz, maddî hukuk bağlamında vekâlete (temsile) ilişkin bir çok bilimsel incelemenin yapılmasına neden olmuş; sözü edilen kurumla ilgili olarak doktriner niteliği ağır basan monografik bazda çalış¬malar da gerçekleştirilmiştir. Ancak, halâ vekâlet kurumu ile ilgili sorunla¬rın ve tereddütlerin tümüyle giderildiği söylenemez. Yapılan bu tespitin en önemli kanıtını, günümüzde dahi, vekâletin (temsil), vekâlet sözleş¬mesi karıştırılıyor; onunla birlikte mütalâa ediliyor ve sözü edilen akitten ayrı ve bağımsız bir kimliğinin bulunduğu konusunda şüphe duyuluyor olması teşkil etmektedir.


İşbu bu bilimsel çalışmada, ağırlıklı olarak maddî hukuk boyutu iti¬bariyle değil; usul hukuku, avukatlık hukuku ve özellikle dinamik ve ge¬lişmeye açık bir hukuk alanı olan Noterlik Hukuku boyutu itibariyle, ve¬kâlet ve vekâletname kurumları, uygulamada konu ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunlara temas edilmesi ve bunlara çözüm aranması sürecine katkıda bulunulmasını sağlamaya yönelik bir temele bağlı kalınmak su¬retiyle ele alınıp incelenecektir.


İşaret edilen bu temele bağlı kalınmak suretiyle gerçekleştirilecek olan ve "Noterlik Açısından Vekâlet (Temsil)" başlığını taşıyan bu mo¬nografik çalışmamız, üç bölümden oluşacaktır.


Birinci bölümde, vekâlet kavramı, vekâlet sözleşmesi ile farklılaştı¬ğı noktalar, vekâletin tanımı, caiz olmadığı haller ve türleri ele alınıp in¬celenecektir.


İkinci bölümde, vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren işlemler ile vekâletin, verilmesi ve şekli üzerinde durulacaktır.


Üçüncü bölümde ise, vekâletin kötüye kullanılması ve sona ermesi incelenecektir.
Çalışmamız, noterlik açısından vekâlet (temsil) hakkında yapaca¬ğımız genel bir değerlendirme ile (sonuçla) sona erecektir.

İÇİNDEKİLER
SAYFA
ÖNSÖZ V
İÇİNDEKİLER VII
BİBLİYOGRAFYA XI
KISALTMALAR CETVELİ XIX
GİRİŞ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
VEKÂLET KAVRAMI, VEKÂLET SÖZLEŞMESİ İLE FARKLILAŞTIĞI
NOKTALAR, TANIMI, CAİZ OLMADIĞI
HALLER VE TÜRLERİ
§1- VEKÂLET KAVRAMI, VEKÂLET SÖZLEŞMESİ İLE
FARKLILAŞTIĞI NOKTALAR VE TANIMI 3
A-Vekâlet Kavramı 3
B-Vekâlet Sözleşmesi ile Farklılaştığı Noktalar ve Tanımı 4
§2- VEKÂLETİN CAİZ OLMADIĞI HALLER VE TÜRLERİ 9
A- Caiz Olmadığı Haller 9
B-Türleri 10
I- Doğrudan Doğruya Vekâlet-Dolaylı Vekâlet 10
II- Münferit Vekâlet-Toplu Vekâlet 12
III- Genel Vekâlet-Özel Vekâlet 14
1-Maddî Hukuk ile Usul Hukuku Açılarından 14
2- Noterlik Hukuku Açısından 20
IV- Süreli Vekâlet-Süresiz Vekâlet 23
V- Alt Vekâlet 26
VI- Ölüm Sonrası Vekâlet (Mandatum Post Mortem) 30
VII- Belirli Kişi Ya da Kişilerle İşlem Yapılması İçin Verilen Vekâlet 35
Vlll-Çifte Vekâlet 36
IX- Vekilin Kendi Kendisiyle İşlem Yapması _, 36

İçindekiler
SAYFA İKİNCİ BÖLÜM VEKÂLETTE ÖZEL YETKİ VERİLMESİNİ GEREKTİREN İŞLEMLER, VERİLMESİ, ŞEKLİ VE SONA ERMESİ
§3- VEKÂLETTE ÖZEL YETKİ VERİLMESİNİ GEREKTİREN
İŞLEMLER.... 39
A- Genel Olarak 39
B- Özel Yetki Verilmesini Gerektiren İşlemler 42
I- Kanun Ya da Diğer Bir Mevzuat Hükmü Uyarınca 42
1- Dava Açmak 42
2- Bağışlamada Bulunmak 45
3- Taşınmazların Devri ve Aynî Haklarla Sınırlandırılması 46
4- Kambiyo Taahhüdünde Bulunmak 47
5-Sulh Olmak 49
6- Tahkim Sözleşmesi Yapmak 50
7- İbra 51
8- Davadan Feragat 51
9- Davayı Kabul 53
10- Teklif Olunan Yeminin Kabulü Ya da Karşı Tarafa
Reddi 55
11- Mahkûmunbihi Kabz 56
12- Haczin Fekki (Kaldırılması) 57
13- Hâkimin Reddi 58
14- Başkasını Tevkil (Alt Vekalet Verme) 58
15-Anayasa Mahkemesinde Dava Açmak 59
16- Mirasın Reddi 59
II- Yargısal ve Bilimsel İçtihatlar Uyarınca 60
1-Hâkimlere Karşı Tazminat Davası Açmak 60
2-Yargılamanın ladesi 60
3- Davanın Islahı 60

İçindekiler
SAYFA
4- Müvekkilin İflâsını İstemek 62
5- Konkordato Teklif Etmek ve Konkordatoya Muvafakat Etmek 62
6- Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Kullanılmasına İlişkin Kararların İcrası 63
§4- VEKÂLET VERİLMESİ VE ŞEKLİ 65
A-Verilmesi 65
B-Şekli 65
I-Genel Olarak 65
II- Noterlerce Vekâletname Düzenlenmesi 68
1-Genel Olarak 68
2-Türleri 69
a) Düzenleme Biçiminde 69
b) Onaylama Biçiminde 70
3- Vekâletname Düzenlenmesinde (Tanziminde)
Uyulması Zorunlu Genel Esaslar 72
a- İlgHinin Kimlik ve Adresinin Tespiti 73
b- İlgilinin Yeteneğinin (Ehliyetinin) Tespiti 74
c-İlgilinin Gerçek Arzusunun Öğrenilmesi 78
4- Yabancı Ülkelerde Düzenlenen (Tanzim Edilen)
Vekâletnameler 79
a- Yabancı Ülkelerde Türk Konsoloslarınca
Yapılanlar 79
b-Yabancı Ülke Noterlerince Yapılanlar 79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VEKÂLETİN (TEMSİL YETKİSİNİN) KÖTÜYE KULLANILMASI VE SONA ERMESİ §5- VEKÂLETİN (TEMSİL YETKİSİNİN) KÖTÜYE
KULLANILMASI 83
§6- VEKÂLETİN (TEMSİL YETKİSİNİN) SONA ERMESİ 86
A- Müvekkil (Vekâlet Veren) Bakımından Vekâleti Sona Erdiren
Haller 86
I-Vekâletin Kısmen veya Tamamen Geri Alınması 86

İçindekiler
SAYFA
II- Ölümü, Gaipliği ve Fiil Ehliyetini Kaybetmesi 90
III-İflâsı 92
IV- Müvekkilin, İlk Vekilinin (Avukatının) Muvafakatini
Almadan Bir Başka Kimseyi de (Avukatı da) Aynı İş İçin
Vekil Tâyin Etmesi ve İlk Vekilin Buna Rıza
Göstermemesi 94
B- Vekil (Vekâlet Verilen) Bakımından Vekâleti Sona Erdiren
Haller 94
I- İstifa 94
II- Ölümü ve Gaipliği 96
III- Fiil Ehliyetini Kaybetmesi ve İflâsı 97
C- Diğer Haller 98
SONUÇ 99