Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Mülkiyet Ve Toprak Sistemleri

Mülkiyet Ve Toprak Sistemleri



Sayfa Sayısı
:  
333
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
9944-461-03-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...









ÖNSÖZ

Yüzyıllar boyunca toprak en önemli üretim aracı olmuştur. Özelikle ekonominin toprağa bağlı, hatta mahkum olduğu dönemlerde bu önem devletlerin ömürlerini belirleyecek kadar artmıştır.

Tarihi süreçte ülkeler bu veya şu şekilde toprakla ilgili bir sistem uygulamışlardır. Uygulanan toprak sistemi ülkenin askeri, ekonomik ve toplumsal yapısını yakından ilgilendirmiş hatta belirlemiştir.

Uygulanan toprak sistemi Bizans\′ta \"pronoia\", Anadolu ve İran Selçuklularında \"ikta\", Akkoyunlu Devletinde \"soyurgal\", Osmanlılarda \"tımar\" admı almıştır.

Kısaca, söz konusu toprak sistemlerinin temelinin; belirli bölgelerde toprak üzerindeki gelir elde etme hakkının yönetici sınıfa koşullu bir toprak dağıtımı içeriğinde olduğu anlaşılmaktadır. Aynı durum Bizans \"pronoia\" ve Selçuklu \"ikta\" sistemlerinin de temel var oluş nedenidir.

Elinizdeki kitap da \"mülkiyet\" kavramı değişik açılardan açıklanmaya çalışılmış, daha sonra İslam, Bizans, Moğol, Selçuklu toprak sistemleri açıklanmış ve Osmanlı toprak sistemi, toprak sistemini oluşturan Osmanlı idari yapısı, vergi sitemi ile birlikte değerlendirilmiş, en son olarak da Osmanlı tapu kayıtları ve senetleri açıklanmıştır.

Bu açıklamalar mümkün olduğunca politik yaklaşımlardan uzak ve olanın yansıtılması şeklinde yapılmaya çalışılmıştır.
M.AItuğ İmamoğlu


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM MÜLKİYET

I- MÜLKİYET KAVRAMI 1
A- MÜLKİYETİN TARİH İÇİNDE GEÇİRDİĞİ
EVRELER 2
B- EKONOMİK BİR OLGU OLARAK MÜLKİYET 13
C- FELSEFÎ AÇIDAN MÜLKİYET 25
D- MÜLKİYET KONUSUNDA HUKUKÎ GÖRÜŞLER 31

İKİNCİ BÖLÜM
MEDENİ KANUN AÇISINDAN MÜLKİYET
I- GENEL BİLGİLER 39
II- MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI 40
A- BÜTÜNLEYİCİ PARÇA (Mütemmim Cüz) 40
B- EKLENTİ (Teferruat) 41
C- DOĞAL ÜRÜNLER (Tabii Semereler) 42
III-MÜLKİYET TÜRLERİ 43
A-HAKKIN KONUSU EŞYAYA GÖRE MÜLKİYET
TÜRLERİ 43
B-HAKKIN KULLANIM ŞEKLİNE GÖRE MÜLKİYET
TÜRLERİ 43
IV-BİRLİKTE MÜLKİYET 44
A-PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYET 44
1. Yönetim ve Tasarruf 44
a. Anlaşmalar 44
b. Olağan Yönetim İşleri 45
V



c. Önemli Yönetim İşleri 45
d. Olağanüstü Yönetim İşleri Ve Tasarruflar 46
2. Kararların Bağlayıcılığı 46
3. Paydaşlıktan ve Hak Sahipliğinden Çıkarma 46
a. Paydaşın Çıkarılması 46
b. Diğer Hak Sahiplerinin Çıkarılması 47
4. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 47
a. Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü 47
b. Paylaşma (Taksim) Biçimi 48
c. Paylaşma Halinde İntifa Hakkı Sahibinin Durumu 48
B-ELBİRLİĞİ (İŞTİRAK) MÜLKİYETİ 48
V- TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU,
KAZANILMASI VE KAYBI 49
A. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU 49
B. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 50
1- Kazanma Şekli 50
a-Tescille Kazanma 50
b-Tescilsiz Kazanma 50
2- Kazanma Yolları 50
a. Hukuki İşlemle Kazanma 50
b. İşgal 51
c. Yeni Arazi Oluşması 51
d. Arazi Kayması 52
1-Genel Olarak 52
2-. Heyelan 52
3-. Sınırın Yeniden Belirlenmesi 52
e. Kazandırıcı Zamanaşımı 53
1-. Olağan zamanaşımı 53
2-. Olağanüstü Zamanaşımı 53
3-Sahipsiz Yerler ve Yararı Kamuya ait Malların
Mülkiyet 54
4-Tescili İsteme Hakkı 54
VI




5-Taşmmaz Mülkiyetinin Kaybı 55
VI-TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ 55
A. KAPSAM 55
B. SINIRLAR 56
1. Sınırların Belirlenmesi 56
2. Sınır Belirleme Yükümlülüğü 56
3. Sınırlıklar Üzerinde Paylı Mülkiyet 56
C. ARAZİDEKİ YAPILAR 57
1. Haksız Yapılar 57
a. Mülkiyet İlişkisi 57
b. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi...57
2. Taşkın Yapılar 58
3. Üst Hakkı 58
4. Mecralar 59
5. Taşınır Yapılar 59
6-Araziye Dikilen Fidanlar 59
VII-TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI 60
A-DEVİR HAKKININ KISITLAMALARI 60
1-Yasal Onalım (Kanuni Şufa) Hakkı 60
a. Onalım Hakkı Sahibi 60
b. Kullanma Yasağı, Feragat Ve Hak Düşürücü Süre 61
c. Kullanılması 61
2. Sözleşmeden Doğan Onalım (Şufa) Hakkı 61
3. Alım (İştira) ve Geri Alım (Vefa) Hakları 62
4. Mecra Geçirilmesi 62
a. Katlanma Yükümlülüğü 62
b. Yükümlü Taşınmaz Malikinin Menfaatinin
Korunması 63
c. Durumun Değişmesi 63
5. Geçit Hakları 63
a. Zorunlu Geçit 63
b. Diğer Geçit Hakları 64

VII

6. Sınırhklara Katlanma 64
7. Komşuluk Haklarına Katlanma 64
B. KAMU HUKUKU KISITLAMALARI 65
1. Genel Olarak 65
2. Toprağın İyileştirilmesi 65
C-KAYNAK VE YERALTI SULARI \′.\′\".\′\".\′.\′.65
1. Mülkiyet Ve İrtifak Hakkı 65
2. Zorunlu Su İhtiyacı 66
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MECELLEYE GÖRE MÜLKİYET
I-GENEL BİLGİLER 67
II-MECELLEYE GÖRE MÜLKİYET ÇEŞİTLERi\"!!\"Z.\′Z69
A-SAHİPLERİ AÇISINDAN 69
1- Kamu Mülkiyeti 69
2- Özel Mülkiyet j\\
B- SAHİP OLAN ŞAHISLARIN ADEDİ AÇISINDAN 74
1- Müstakil Mülkiyet 74
2- Hisseli Mülkiyet 74
C- NİTELİĞİ AÇISINDAN \′.\′.\′.\′.ZZ\′.\′.\′.\′.\′j6
1- Ayn Mülkiyeti 77
2- Menfaat Mülkiyeti 79
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İSLAM HUKUKUNDA MÜLKİYET VE TOPRAK SİSTEMİ

I- İSLAM HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI.
II- İSLAM HUKUKUNDA TOPRAK SİSTEMİ ..

.81 .86

VIII



A-GENEL AÇIKLAMALAR 86
B-FEY ARAZİLERİ 88
1-Savaşla Ele Geçen Topraklar (Haraci Araziler) 91
2-Devletin Elindeki Sahipsiz Topraklar (Savafı Araziler)...93
3-İşlenmemiş Ölü Topraklar (Mevat Araziler) 95
C-ÖZEL MÜLK TOPRAKLAR 98
1-Müslümanların Elindeki Öşür Arazileri 98
2-Savaşsız Ele Geçen Topraklar (Haraci mülk veya Sulh
arazileri) 101
3-Devlet Veya Hanedan Çiftlikleri (Kati\′a ve Day\′a) 103
D-AMME ARAZİLERİ 104
1 -Koruluk ve Meralar (Hima) 104
2-Umuma Ait Sosyal Alanlar (İrfak Ve Harim Arazileri) 106
E-VAKIF ARAZİLERİ 108
1 -Konusu İtibariyle Sahih Vakıflar Ve Gayri
Sahih Vakıflar 109
2-Yararlananlar Açısından Vakıflar Hayri Ve Zürri Vakıflar
Olmak Üzere İki Kısma Ayrılır 109
3-Kendilerinden Yararlanma Biçimleri Açısından İse Vakıflar Aynı İle İntifa Olunanlar Ve Aynı İle İntifa
Olunmayanlar Olarak İkiye Ayrılır 109
IH-İSLAM TOPRAK SİSTEMİNDE İKTA
UYGULAMASI 110
A-İKTA\′NIN TARİFİ 110
B-ŞEKİLLERİNE GÖRE İKTALAR: 115
1-Mülk Olarak Verilen İktalar (İkta\′ı Temlik) 115
2-Gelir Ya Da İşleme İkta\′ları (İkta\′- İstiğlal) 119
BEŞİNCİ BÖLÜM BİZANS TOPRAK SİSTEMİ

BİZANS TOPRAK SİSTEMİ

125
IX







ALTINCI BÖLÜM
MOĞOLLARDA VE İLHANLILARDA TOPRAK SİSTEMİ
I-MOĞOLLARDA TOPRAK SİSTEMİ 143
II-İLHANLILARDA TOPRAK SİSTEMİ 150
YEDİNCİ BÖLÜM SELÇUKLULARDA TOPRAK SİSTEMİ
I- SELÇUKLULARDA TOPRAK SİSTEMİ 159
A-GENEL AÇIKLAMALAR 159
B- BÜYÜK SELÇUKLU İMP.TOPRAK SİSTEMİ 163
C- ANADOLU SELÇUKLU İMP. TOPRAK SİSTEMİ 170
SEKİZİNCİ BÖLÜM OSMANLI DEVLETİNİN İDARİ VE VERGİ YAPISI
I- GENEL AÇIKLAMALAR 179
II- OSMANLI İDARİ YAPISI 182
A-GENEL AÇIKLAMALAR 182
B- EYALET VE SANCAKLAR 183
III- VERGİLERİN YAPISI 191
A-ÖRFİ VERGİLER (Rüsüm-i Örfiye) 191
B- DİNSEL VERGİLER (Rüsüm-i Şeriyye) 192
C- OLAĞANÜSTÜ VERGİLER (Avariz-i Divaniye) 192

DOKUZUNCU BÖLÜM OSMANLI DEVLETİNDE TOPRAK SİSTEMİ
I- ÇİFT-HANE SİSTEMİ 193
II- MİRİ ARAZİ 198
A- MİRİ ARAZİNİN OLUŞUMU 200
B- MİRİ ARAZİDE TASARRUF 201
1- Tapulu Tasarruf 201
2- Mukataah Tasarruf 204
III-MÜLK ARAZİ 205
IV- İKİLİ MÜLKİYET 223
V- MİRİ HAS 227
VI- ARAZİ TAHRİRLERİ 229
ONUNCU BÖLÜM TIMAR
I- TIMAR VE TARİFİ 233
A- TIMAR SİSTEMİNİN KÖKENİ 235
II- TIMAR ÇEŞİTLERİ 237
A- GELİR CİNSLERİNE GÖRE TIMARLAR 238
1- Divani Tımar 238
2-Bütün Tımar 239
3-Diğerleri 239
B- GELİRLERİN KÖKENİNE GÖRE TIMARLAR 239
1-Kırsal Tımar 239
2- Karma Tımar 239
3-Kentsel Tımar 240
C- SERBEST TIMARLAR VE SERBEST OLMAYAN
TIMARLAR 240
1-Serbest Tımar 240
XI
i\"*


XII

2- Serbest Olmayan Tımar 240
D- HİZMETİN CİNSİNE GÖRE TIMARLAR 241
1- Sivil Tımar:(Hademe Tımarı) 241
a- Toplumsal Yaşamla İlişkili Görevler 241
b- Manevi Yaşamla İlgili Görevler 242
c- Çeşitli Görevler 242
2- Askeri Tımarlar 243
a- Atlı Hizmet Karşılığında Verilen Tımarlar: (Eşkinci
Tımar) 243
b- Süvari Olmayanlara Verilen Tımarlar 243
1 - Kale Komutanlarına (Dizdar) Ve Garnizonlardaki
Askerlere Tevcih Edilen Tımarlar 243
2- Görevleri Denizle Bağlantılı Olan Kişilere Tevcih
Edilen Tımarlar 244
E- GELİR TUTARLARINA GÖRE TIMARLAR 244
1-Has 245
2-Zeamet 246
3-Tımar 246
F- VERİLİŞ ŞEKİLLERİNE GÖRE TIMARLAR 247
1- Tezkireli Tımarlar 247
2- Tezkiresiz Tımarlar 247
G- MİRİ ARAZİNİN MÜLK OLARAK VERİLİP
VERİLMEDİĞİNE GÖRE TIMARLAR 248
1-Mülk Tımar 248
2- Mülk Olmayan Tımarlar 248
H-DİĞERLERİ 249
1- Münavebe Tımarı 249
2- Mensuhat Tımarı 249
3- Sepet Tımarı 249
D- TIMARLARIN İŞLETME ŞEKİLLERİ 250
1- Tımar Sahibinin Bizzat Kendisi Tarafından İşletilen
Tımarlar 250

2- Tımar Sahibinin Tımarın İşletme Hakkını Tapu Karşılığı
Reayaya Devrettiği Tımarlar 251
3- Ortakçılıkla İşletilen Tımarlar 252
4- Tımar Sahibinin İşletmesini İltizama Verdiği Tımarlar 253
E-TIMAR SAHİPİNİN GELİRLERİ 253
1-Örfi Resimler 254
2-Dinsel Resimler (Rüsum-i Şeriyye) 255
F-TIMARIN TEVCİHİ VE İNTİKALİ 256
G-TIMARIN TEVCİH SAHİBİ DIŞINDA BAŞKASINA
VERİLMESİ 260
H-TIM ARLILAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 262
1-Tımar Sahiplerinin Askeri Yükümlülükleri 262
a-Süvari Tımarlılar 262
b-Atlı Olmayan Askeri Sınıflar: 265
2-Tımar Sahiplerinin Diğer Yükümlülükleri 265
İ-TIMARIN TEFVİZİ 270
J-REAYANIN SORUMLULUKLARI 272
K-TIMAR SİSTEMİNİN BOZULMASI VE
KALDIRILMASI 274
L-YURTLUK VE OCAKLIK 289
ONBIRINCI BOLUM OSMANLI TAPU KAYITLARI VE SENETLERİ
I- MİRİ ARAZİ YÖNÜNDEN 291
A-BELGELER 291
1- Defter-i Hakani Kayıtları 292
a- 950-1050 Yıllan Arasında Düzenlenmiş Bulunan
Kuyud-u Hakani Defterleri 294
aa) Mufassal Defterleri 294
bb) İcmal (Özet) Defterleri 294
cc) Derdest Defterleri 295
XIII

dd) Ruznamçe Defterleri 29;
ee) Vakıf Defterleri 29!
ff) Müstahfazat Ve Kal\′a Defterleri 29!
gg) Cebe Defterleri 29!
hh) Mücellet Valef Defteri 29(
ii) Anadolu Ve Rumeli Yoklama Defterleri 29(
2 -Tapu Kayıtları 29f
a-1847 Tarihinde Çıkarılan «Tapu Hakkında İcra
Olunacak Nizamat» İsimli Tüzük İle 29\′
b-1859 Tarihli Tapu Tüzüğü 29(
c-28 Recep 1276 (1860) Tarihli Talimat (Yönetmelik) .30(
d-15 Şaban 1276 (1860) Tarihli Tarifname 30!
3- Yoklama Usulü ile Tapu Kaydı Düzenlenmesi 30^
II- VAKIF ARAZİ YÖNÜNDEN 3(T
III- MÜLK ARAZİ YÖNÜNDEN (EMLAKİ SIRFA İLE BU
HÜKÜMDEKİ EMLAK\′A AİT TASARRUF
SENETLERİ) 30Î
ONİKİNCİ BÖLÜM TASARRUF BELGELERİ
I- MUTEBER MÜTEVELLİ, SİPAHİ, MÜLTEZİM
TEMESSÜKÜ VEYA SENETLERİ 313
II- KUYUD-U HAKANİ (KADİM DEFTERHANE
KAYITLARI) 314
III- TASTİKSİZ YOKLAMA KAYITLARI 314
IV- KAYITLARI BULUNMAYAN TAPU SENETLERİ 315
V- KAYITLARI BULUNMAYAN MÜLGA HAZİNE-İ
HASSA SENEDİ 315
VI- MUVAKKAT TASARRUF İLMÜHABERLERİ 315
VII- ŞER\′İ İLAMLAR 316
XIV










VIII-HÜCCETLER 318
A- MUBAYAA HÜCCETLERİ 319
B- İSTİHKAM HÜCCETLERİ 319
C- İHBAR HÜCCETLERİ 319
VIIII-BERATLAR 319
IX- FERMANLAR (TASTİKLİ İRADE SENETLERİYLE
FERMANLAR) 321
A-GENEL BİLGİ 321
B- TAŞINMAZIN TASARRUFU İLE İLGİLİ
FERMANLAR 322
X-MÜLKNAME - TEMLİKNAME VE MUHUSABATI
ATİKA KALEMİ KAYDI 323
A- MÜLKNAME -TEMLİKNAME 323
B- MUHASEBATI ATİKE KALEMİ KAYDI 324
XI-EVKAF İDARESİNDEN DEVREDİLMEMİŞ
TASARRUF KAYITLARI 325
XII-EBNİYE (BİNALAR, YAPILAR) KANUNUNA
GÖRE BELEDİYELERCE TUTULAN KAYITLAR 325
KAYNAKÇA 327