Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Miras Hukukunda Mirasçıların Sorumluluğu ve Alacaklıların Korunması

Miras Hukukunda Mirasçıların Sorumluluğu ve Alacaklıların KorunmasıSayfa Sayısı
:  
327
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-54-956

97,90 TL

KİTAP HAKKINDA

Yargıtay 14.Hukuk Dairesi'nin 02.03.2017 tarih ve 6819/1622 sayılı içtihadından esinlenerek hazırlanan kitapta; gerek miras bırakanın, gerekse mirasçının alacaklılarının zarar görmemesi için Türk Medeni Kanunu'n da yer verilen tedbir hükümlerine değinilmiştir. Söz konusu tedbirler;
– Ödemeden aciz bir miras bırakanın mirasını reddeden mirasçılar, murisin ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde murisin alacaklılarına karşı sorumlu olması (TMK m.618),
– Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddeder ve alacaklısına yeterli güvence vermezse, alacaklısının, reddin iptali hakkında dava açabilmesi (TMK m.617),
– Saklı payı zedelenen borçlu mirasçının alacaklılarına, tenkis davası açma hakkının tanınması (TMK m.562/1),
Mirasçılıktan çıkarılan borçlunun alacaklılarının, aynı koşullarla tenkis davası açabilmesi (TMK m.562/2),
– Mirasçının alacklısının, sulh hakimine başvurarak mirasçı yerine paylaşmaya katılmak üzere bir kayyım atanmasını isteyebilmesi (TMK m.648),
– Miras bırakandan alacaklı olanların, alacakları ödenmediği veya kendilerine güvence verilmediği takdirde resmi tasfiyeyi talep edebilmeleri (TMK m.633),
– Borçlu murisin terekesinin, borçları karşılayamaması ve borçların mirasçılar tarafından da ödenmemesi durumunda, feragat eden ve mirasçılarının, ölümünden önceki beş yıl içinde miras bırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumlu olmaları (TMK m.530) ve ayrıca murisin yerleşim yeri sulh hakiminden, tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemlerin alınmasını talep etme haklarıdır.
Kanun kapsamında, terekeden ya da mirasçıdan alacaklı olanların korunması için alınan önlemler, alacaklının açacağı dava yoluyla sağlanmaktadır.
Kitapta beher dava, Yargı Kararlarıyla desteklenmek suretiyle bölümler halinde incelenmiş, öte yandan açılacak davanın türüne uygun olarak dayanak yasal madde hükümlerine her bölüm başında yer verilmekle yararlanmada kolaylık sağlanmıştır.
Konu Başlıkları
    Mirasçıların Tereke Borcundan Sorumluluğu
    Saklı Payı Zedelenen Borçlu
    Mirasçı Alacaklısının Tenkis Davası Açması
    Tasarrufun İptali Davasının Borçlu Mirasçıya Karşı Açılması
    Tereke Alacaklısının Mirasın Tasfiyesini İstemesiİÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş Bölümü
USUL HUKUKU YÖNÜYLE MİRAS DAVALARI
(Genel Olarak)
1. Ölümle Mirasçılara Geçen ya da Geçmeyen Hak ve Alacaklar  15
2. Miras Davalarında Görev  17
3. Miras Davalarında Amaç  19
4. Miras Davalarında Dava Açma Süresi  22
5. Miras Davalarında Taraflar (Husumet Ehliyeti)  24
6. Miras Davalarında Verilen Hükümlerin Niteliği ve Etkisi  36
Birinci Bölüm
MİRASÇILARIN TEREKE BORCUNDAN SORUMLULUĞU
I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  51
II. AÇIKLAMA  53
1. Giriş  53
2. Mirasın İntikali ve Tereke Borcundan Mirasçıların Sorumluluğu  53
3. Tereke Borcundan Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğu  56
4. Tereke Borcundan Müteselsil Sorumlu Olan/Olmayan Mirasçılar  57
5. Tereke Borçlarının Kapsamı  59
6. Tereke Borcunun Mirasçılardan İstenmesi Şekli  62
7. Mirasçıların Tereke Alacaklısına Karşı Def'i ve İtirazı Savunma Olarak İleri Sürmesi  63
8. Mirasçıların Tereke Borcundan Müteselsil Sorumluluğun Sona Ermesi  65
9. Tereke Borcunu Ödeyen Mirasçının Rücu Hakkı  66
10. Paylaşmadan Sonra Mirasçıların 3. Kişilere Karşı Müteselsil Sorumluluğu  67
11. Tereke Borcunun Mirasçı Tarafından Yerine Getiriliş Biçimi  69
12. Tereke Borcundan Sorumlu Tutulmak İstemeyen Mirasçının Başvuracağı Hukuki Yol  69
YARGITAY KARARLARI  70
İkinci Bölüm
TEREKE BORCUNDAN DOLAYI
MİRASÇILAR ALEYHİNE İCRA TAKİBİ YAPILMASI
I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  87
II. AÇIKLAMA  88
1. Giriş  88
2. Mirasçılar Aleyhine Takip Başlatılması Halinde Uyulması Gereken Yasal Süre  88
3. Mirasçıların Takibe Karşı İtiraz Haklarının Varlığı ya da Yokluğu  91
4. Uygulamayı Yansıtan Yargı Kararlarından (Özet) Örnekler  93
YARGITAY KARARLARI  95
Üçüncü Bölüm
TEREKE BORCUNDAN DOLAYI
MİRASÇILARA KARŞI DAVANIN SÜRDÜRÜLMESİ
I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  105
II. AÇIKLAMA  106
1. Giriş  106
2. Tereke Borcundan Mirasçıların Sorumluluğuna İlişkin Genel Kurallar  106
3. Borçlu (Davalı) Kişinin Ölmesi Üzerine Davanın Mirasçılarına Karşı Sürdürülmesi  107
4. Alacaklı (Murisin) Ölmesi Halinde Mirasçıların Davayı Sürdürmeleri  108
YARGITAY KARARLARI  108
Dördüncü Bölüm
MİRASÇIDAN ALACAKLI OLAN KİŞİNİN
MİRASIN REDDİNE KARŞI İPTAL DAVASI AÇMASI
I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  115
II. AÇIKLAMA  115
1. Giriş  115
2. Alacaklının Açacağı Mirasçının Mirası Reddetmesine Karşı İptal Davasının Koşulları  116
3. Davada Usul Hükümleri  118
4. Mirasın Reddine İlişkin Genel Bilgi  121
YARGITAY KARARLARI  124
Beşinci Bölüm
ÖDEMEDEN ACİZLİK NEDENİYLE
MİRASIN REDDİ HALİNDE ALACAKLILARIN DAVA AÇMASI
I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  141
II. AÇIKLAMA  142
1. Giriş  142
2. Mirasın Reddi Halinde Miras Bırakanın Alacaklılarının Korunması Koşulları  142
3. Davada Usul Hükümleri  143
YARGITAY KARARLARI  144
Altıncı Bölüm
SAKLI PAYI ZEDELENEN BORÇLU
MİRASÇININ ALACAKLILARININ TENKİS DAVASI AÇMASI
I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  147
II. AÇIKLAMA  147
1. Giriş  147
2. Alacaklının Açacağı Tenkis Davasının Koşulları  147
3. Davada Usul Hükümleri  148
YARGITAY KARARLARI  149
Yedinci Bölüm
MİRASTAN ÇIKARILAN BORÇLUNUN
ALACAKLILARININ TENKİS DAVASI AÇMASI
I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  151
II. AÇIKLAMA  151
1. Giriş  151
2. Alacaklının Tenkis Davası Açma Koşulları  151
3. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Alacaklıların İptal Davası Açma Olanağı  152
4. Alacaklının Açtığı Tenkis Davasının Kabulü  153
5. Mirasçılıktan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Çıkarılan Saklı Paylı Mirasçının "İtiraz Nedenleri" Neler Olabilir?  153
6. Hangi Mirasçılar, Mirastan Çıkarma Tasarrufuna Karşı Dava Açabilirler?  155
YARGITAY KARARLARI  155
Sekizinci Bölüm
ALACAKLININ MİRASÇI YERİNE
PAYLAŞMAYA KATILMAK İÇİN KAYYIM ATANMASI İSTEĞİ
I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  159
II. AÇIKLAMA  159
1. Giriş  159
2. Alacaklının Paylaşmaya Kayyım Atanmasını İsteminin Koşulları  159
3. Atanan Kayyımın Yetki ve Görevi  160
4. Mirasçının Tereke Borcunun Ödenmesini İstemesi  160
5. Kayyım Atanmasını İsteme Hakkının Yokluğu  161
YARGITAY KARARLARI  161
Dokuzuncu Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ
BORÇLUNUN MİRASÇILARINA KARŞI AÇILMASI
I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  163
II. AÇIKLAMA  163
1. Giriş  163
2. Tasarrufun İptali Davasının Mirasçılara Karşı Açılması  163
YARGITAY KARARLARI  165
Onuncu Bölüm
TEREKE ALACAKLILARININ
MİRASIN TASFİYESİNİ İSTEMELERİ
I. İLGİLİ KANUN MADDELERİ  167
II. AÇIKLAMA  169
1. Giriş  169
2. Tereke Alacaklılarının Terekenin Resmi Tasfiyesini İstemelerinin Koşulları  169
3. Tereke Alacaklılarının Resmi Tasfiye İstemelerinin Amacı  170
4. Mirasın En Yakın Mirasçılarca Reddedilmesi Halinde Tereke Alacaklısının Tasfiye İstemi  172
5. Mirasçıların İstemi ile Resmi Tasfiye  173
6. Mirasçının Ret Süresi İçinde Mirası Reddetmeden Ölmesi Halinde Mirasçı ve Muris Alacaklılarının Resmi Tasfiye İstemeleri  174
YARGITAY KARARLARI  175
Onbirinci Bölüm
BORÇLU MİRASÇININ
ALACAKLISININ ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNDE
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VEYA PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI AÇMASI
I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  181
II. AÇIKLAMA  182
1. Giriş  182
2. Borçlu Mirasçı Alacaklısının Ortaklığın Giderilmesini İstemesi  182
3. Borçlu Mirasçı Alacaklısının Elbirliği Mülkiyetini Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesini İstemesi  183
4. Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Davasında Usul Hükümleri  183
YARGITAY KARARLARI  184
Onikinci Bölüm
MİRASIN AÇILMASINDAN SONRA
PAYINI DEVREDEN BORÇLU MİRASÇIYA KARŞI ALACAKLISININ DAVA AÇMASI
I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  193
II. AÇIKLAMA  193
1. Giriş  193
2. Miras Payının 3. Kişiye Temliki Sonucu 3. Kişinin Hakkı  194
3. Miras Payını Devreden Mirasçının Borçlardan Sorumluluğu  194
YARGITAY KARARLARI  194
Onüçüncü Bölüm
TEREKE ALACAKLISININ
MİRASTAN FERAGAT EDENE VEYA
MİRASÇILARINA KARŞI DAVA AÇMASI
I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  197
II. AÇIKLAMA  197
1. Giriş  197
2. Davanın Koşulları  197
3. Davada Usul Hükümleri  198
4. Genel Olarak Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Kapsamı Nedir?  199
5. Mirastan Feragat Sözleşmesi Hangi Sebeplerle İptal Edilebilir?  201
YARGITAY KARARLARI  206
Ondördüncü Bölüm
MİRASIN KAZANILMASINDA MURİS, VASİYET VE
MİRASÇI ALACAKLILARININ DURUMUNUN KORUNMASI
I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  209
II. AÇIKLAMA  209
1. Giriş  209
2. Alacaklıların Hak Sıralaması  209
3. Vasiyet Alacaklısından Tereke Borcunun İstenmesi  211
4. Mirasçıların, Vasiyet Alacaklısına Karşı Korunması  211
5. Belirli Mal Vasiyetinin İfa Edilmemesi Halinde Vasiyet Alacaklısının Mirasçıya Karşı Korunması  211
6. Vasiyet Borçluları (Mirasçılar) İle Vasiyet Alacaklısının Hak ve Yükümlülüğü  212
YARGITAY KARARLARI  212
Onbeşinci Bölüm
MİRASIN RESMİ DEFTERE GÖRE
KABULÜ SONUCU MİRASÇILARIN
ALACAKLILARA KARŞI SORUMLULUĞU
I. İLGİLİ KANUN MADDESİ  217
II. AÇIKLAMA  221
1. Giriş  221
2. Koruma Amaçlı Tereke Tespiti Yönüyle Defter Tutma  222
3. Terekenin Resmi Defterinin Tutulması İstemi ve Koşulları  223
4. Resmi Deftere Geçirme Usulü  224
5. Terekeden Alacaklı Olanların Alacaklarını Bildirmeleri  225
6. Mirasçıların Beyan İçin Çağrılması ve Beyan Vermesi  225
7. Resmi Deftere Göre Kabulün Sonuçları  226
8. Mirasın Devlete Geçmesi Halinde Devletin Borçlardan Ne Ölçüde Sorumlu Olduğu  227
YARGITAY KARARLARI  228
EK BÖLÜM
SORU–YANITLI MURİS/MİRASÇI VE
ALACAKLILAR ARASINDA UYUŞMAZLIKLAR–/ÇÖZÜMLERİ
1. Murisin Mirasçılardan Birine Borçlanması–Muvazaalı Borç Senedinin İptali Davası  237
2. Borçlu Murisin Senet Düzenleme Tarihinde Ehliyetsiz Olduğunun Mirasçı Tarafından İleri Sürülmesi  239
3. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı–Katılım Payı  241
4. Bonoda Aval Veren Murisin Sorumluluğu Nedeniyle Mirasçıları Aleyhine Yapılan Takipte Eşin Rıza Yokluğuna Dayalı İtiraz  245
5. Resmi Akitle (Bağış) Muris İradesi Arasında Uyum Bulunması  256
6. Mirasçıdan Alacaklı Olan Kişinin Terekedeki Ortaklığın Giderilmesini İstemesi  257
7. Davacı Olan Murisin Dava Sırasında Ölmesi–Mirasçıların Muvafakatinin Yokluğu–  259
8. Tereke Borcundan Dolayı Mirasçılara Karşı Dava Açılması  259
9. Mirasın Açılmasından Önce veya Sonra Payını Devreden Mirasçıya Karşı Açılacak Dava  261
10. Mirasçının Açılmamış Mirasta İntikal Edecek Payın Satışını Vaat Etmesi  263
11. Miras Bırakanın Sebepsiz Zenginleşmesinden Kaynaklanan Borçtan Mirasçıların Sorumluluğu  264
12. Belirli Mal Vasiyet Alacaklısından Tereke Borcunun İstenmesi –Alacaklıların Durumu  266
13. Mirasçı Gizlenerek İntikal Ettirilen Tapu Kaydının İptali İstemi  268
14. Miras Bırakanın Kardeşi Yararına Taşınmazını Temlik Etmesi  269
15. Vasiyete Konu Malın Terekeye İadesine İlişkin Dava  274
16. Mirasçısız Bir Kimseden Kalan Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı  275
17. Harici Satışla Satın Alınan Tapulu Taşınmazda Zilyetlik ve Zamanaşımı  276
18. Muristen Kalan Tapusuz Taşınmazın Tescilini Mirasçılardan Biri Tarafından İstenmesi  276
19. Bakım Borçlusunun Mirasçılarının Bakım Alacaklısının Mirasçılarından Tapu İptal ve Tescil İsteminde Bulunmaları  277
20. Uygulamalı Miras Hukukunda Hesaplamalar  279
1. Alt Soy ve Diğer Mirasçıların Miras ve Saklı Payları (MK ve TMK Yönüyle)  279
2. Miras Payı/Saklı Pay (Örnekli)  286
3. Mirasçılık Belgesine Konu Miras Payları  292
4. Mirastan Çıkarma  298
5. Mirastan Yoksunluk  302
6. Tenkis  303
7. Denkleştirme  311
Kaynakça  315
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  317
Kavramlar Dizini  325