Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Milletlerarası Ticaret Hukuku ile ilgili Makaleler ( 2007- 2016 )

Milletlerarası Ticaret Hukuku ile ilgili Makaleler ( 2007- 2016 )Sayfa Sayısı
:  
426
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9786051525495

141,00 TL


Prof. Dr. H. Ercüment Erdem


Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Öğretim Üyesi


Milletlerarası


Ticaret Hukuku


ile ilgili Makaleler


(2007-2016)


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ .................................................................................................................VII


İÇİNDEKİLER.................................................................................................... IX


KISALTMALAR................................................................................................XV


 


ENERJİ PROJELERİNDE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ... 1


Yasal Çerçeve - Yabancı Yatırıma İlişkin Milletlerarası Antlaşmalar


- Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin İki Taraflı AntlaşmalarYabancı


Yatırımları Güvence Altına Alan Çok Taraflı Antlaşmalar


- Devletler ve Diğer Devlet Vatandaşları Arasındaki Yatırım


Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Antlaşma (ICSID) - Çok


Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Antlaşması (MIGA) - Avrupa Enerji


Şartı Antlaşması - Emsal Hakem Kararları - ICC Kararları - ICC’nin 23


Aralık 2003 Tarihli İstanbul Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. (“İSEDAŞ”)


Kararı - ICC’nin 16 Mart 2004 tarihli Kanel Kangal Elektrik Limited


Şirketi (“KANEL”) Kararı - ICC’nin 20 Mart 2004 tarihli SBD Sakarya


Bolu Elektrik Dağıtım A.Ş. (“SBD”) Kararı - ICSID’in Pseg Global Inc.


(“PESG”) ve Konya Ilgın Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi’ne


(“Konya Ilgın”) İlişkin 4 Haziran 2004 tarihli Ara Kararı ve 19 Ocak 2007


tarihli Esasa İlişkin Kararı - Yargılama Yetkisine ve Husumete İlişkin Ara


Karar - Esasa İlişkin Yargılama - Esasa İlişkin Karar


 


RESOLVING INTERNATIONAL TRADE DISPUTES


THROUGH ARBITRATION ....................................................... 19


X


Main Options for Dispute Resolution - International Arbitration -


Amicable Dispute Resolution - Mediation – Litigation - Why Arbitration?


- Institutional Arbitration or Ad Hoc Arbitration - Ad Hoc Arbitration -


Institutional Arbitration - Arbitration Agreement - In General - In Light


of the ICC Decisions - In light of Other Decisions - Seat of Arbitration


- In General - In Accordance with the ICC Rules - Applicable Law - In


General - In Accordance with ICC Rules - In Light of ICC Decisions


- Explicit Choice of Applicable Law by Parties - Arbitrators’ Powers of


“Amiable Compositeur” and Lex Mercatoria as Applicable Law - The role


of UNIDROIT Principles - UNIDROIT Principles as lex Contractus


- UNIDROIT Principles as an Equivalent to lex Fori - Main Steps of an


Arbitration Process - Appointment of Arbitrators - Free Choice or Listings


- In Accordance with the ICC Rules - Appointment of a Sole Arbitrator


- Dispute Being Referred to Three Arbitrators - Relevant Arbitration


Cases - Qualifications of the Arbitrators - Exchange of Briefs - Terms of


Reference - In General - In Accordance with ICC Rules - An Essential


Element for ICC Arbitration - Legal Nature and Content of the Terms of


Reference - Compulsory Content - Optional Content - Preparation of the


Terms of Reference - Signing of the Terms of Reference and the Role of the


Court of Arbitration - Provisional Timetable - The Problem of New Claims


- Hearings - Pre-hearings - In General - In Accordance with ICC Rules


- Witness Testimony - Minutes of the Hearing - Award - In General- In


Accordance with ICC Rules - Control of Arbitral Awards - By Institutional


Bodies - In General - In Accordance with ICC Rules - In General - Binding


Effect of the Award - Correction or Interpretation of the Award - By


Jurisdictional National Bodies - Recognition And Enforcement of Arbitral


Awards - In General - Under the New York Convention


 


VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NDA SÖZLEŞMEDEN


DÖNME ....................................................................................... 105


Vade Sonunda Sözleşmeden Dönme Hakkı - Satıcının Sözleşmeye


Aykırılığı Halinde Alıcının Hakları - Genel Olarak Alıcının Hakları -


Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanılmasında Önşartlar - Sözleşmeden


Dönme Hakkının Kullanılabileceği Haller - Sözleşmeye Esaslı Aykırılık -


Hiç Teslim Olmaması - Alıcının Sözleşmeye Aykırılığı Halinde Satıcının


Hakları - Genel Olarak Satıcının Hakları - Sözleşmeden Dönme Hakkının


Kullanılmasında Alıcı ile Denklik - Vadeden Önce Sözleşmeden Dönme 


XI


Hakkı - Sözleşmeye Muhtemel Bir Esaslı Aykırılık - İhbar - Tazminat


Talep Etme Hakkı - Somut Yöntem - Soyut Yöntem - Genel Kural-


Şartları- Sözleşmeye Aykırılık - Zarar - Öngörülebilirlik - İlliyet Bağı -


Sorumluluktan Kurtulma Nedeni İleri Sürülmemesi - İfa Engeli - Üçüncü


Kişinin Adem-i İfası - Karşı Tarafın Eylem veya İhmali - Hükümleri


- Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları - Tarafların Borçtan Kurtulmaları -


İade Yükümü - İadede Ana Kural - İade Zamanı - Masraflar - İade Yeri


- Diğer Özellikler


 


ENERJİ ŞARTI ANTLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE


UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ ............................................ 143


Antlaşmanın Getirdiği Sistem - Yatırım Uyuşmazlıkları - Sulh Görüşmeleri


- Uyuşmazlık Çözümünde Başvurulacak Merciiler - Uluslararası Tahkim


Konusundaki Seçenekler - Ev Sahibi Devletin Uluslararası Tahkimi


Kabulü - Uygulanacak Hukuk ve Hakem Kararlarının Bağlayıcılığı -


Hakem Kararlarının Tenfizi - Devletlerarası Uyuşmazlıkların Çözümü -


Ticarî Uyuşmazlıklar - Transit Uyuşmazlıkları - Rekabet Uyuşmazlıkları


- Çevreye İlişkin Uyuşmazlıklar - Genel Değerlendirme


 


LES SUCCESSIONS


RAPPORT GÉNÉRAL................................................................ 159


Droit des sociétés et droit des successions: Deux domaines distincts se


rejoignant - Deux domaines du droit distincts - Différentes réglementations


- Droit des successions - Droit des sociétés - Différents principes


fondamentaux - Droit des successions - Droit des sociétés - Deux domaines


se rejoignant - Tentatives d’harmonisation - Existence de lacunes - Droit


des successions - Droit ses sociétés - Des conséquences diverses modifiables


- Différentes conséquences - Sur les sociétés - Dissolution de la société -


Continuation de la société - Avec les héritiers - Sous une autre forme de


société - Sur les héritiers - Acquisition des droits et obligations de l’associé


défunt - Acquisition de la contre-valeur des actions de l’associé défunt -


Conséquences modifiables par les clauses de restriction - Restrictions


statutaires - Autres restrictions


 


INCOTERMS® 2010 .................................................................... 193


XII


Giriş - Incoterms® 2010’un Hazırlanmasına Etken Olan Nedenler


- Incoterms® 2010 ile Getirilen Değişiklikler - Maddî Değişiklikler -


Terimlerin Sayısı 13’den 11’e İndirildi ve Yeni Terimler Eklendi - İç ve


Dış Ticarette Kullanım - Hasarın Geçişinde “Küpeştenin Aşılması”


Kavramının Terk Edilmesi - Elektronik İletişim - Güvenlikle İlgili


Gümrük İşlemleri - Terminal Elleçleme Masrafları - Zincirleme Satışlar


(“String Sales”) - Şeklî Değişiklikler - Incoterms® 2010 Kurallarının


Gruplandırılması Değiştirildi - Rehber Açıklamalar - Giriş - Tanımlar -


Varyantlar


 


THE ROLE OF TRADE USAGES IN ICC ARBITRATION..... 213


Trade Usages - Scope and Definition - Incoterms - Purpose and Scope of


Incoterms - Purpose - Scope - Incoterms® 2010 - Need for Changes - Main


Novelties - New Incoterms Rules - Classification of Incoterms - Electronic


Communication - Insurance Cover - Security Related Clearances -


Terminal Handling Charges - String Sales - Significant Issues that Must


be Taken into Consideration When Using Incoterms® 2010 - Trade Usages


in ICC Arbitral Awards - In the Absence of the Applicable Law Chosen by


the Parties - In the Presence of the Applicable Law Chosen by the Parties


 


VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA GENEL BAKIŞ VE


MADDİ UYGULAMA ALANI....................................................243


Viyana Satım Antlaşması’nın Genel Olarak Tanıtılması - Tarihî Gelişimi -


İlk Çalışmalar - 1964 tarihli Lahey Antlaşmaları - Viyana Satım Antlaşması


- Viyana Satım Antlaşması’nın Uygulaması ve Gelişimi - Viyana Satım


Antlaşması’na Hâkim Olan İlkeler - Hükümlerin Tamamlayıcılığı -


Sözleşme Özgürlüğü İlkesi - İradelerin Yorumu - Satım Sözleşmenin


Önceliği İlkesi - Satım Sözleşmesinin Ayakta Tutulması - Teamüllerin


Önemi - Dürüstlük İlkesi - Maddî Uygulanma Alanı - Satım Sözleşmesi


- Mal Kavramı - Sınırlamalar - Bazı Satım Türleri - Kişisel, Ailesel ve Eve


İlişkin (“Domestique”) Kullanımlar için Yapılan Satımlar - Artırma ile


Satımlar - Mahcuz Malların Satımı veya Adlî Makamların Diğer Herhangi


Bir Kararına Dayanarak Yapılan Satımlar - Satım Konusu Bazı Mallar -


Menkul Kıymetlerin, Ticarî Senetlerin ve Paranın Satımına Antlaşma


Hükümleri Uygulanmaz - Her Türlü Geminin, Teknenin, Hava Taşıt


Aracının ve Hava Yastıklı Taşıt Aracının Satımı - Elektrik Satımları - 


XIII


Satım ile Yakınlık Gösteren Bazı Sözleşmeler - Üretilecek ve İmal Edilecek


Malların Satımı - Satıcının Ağırlıklı Ediminin Bir İşçilik veya Diğer Bir


Hizmet Ediminden Oluşması - Satıma İlişkin Bazı Konular - Madde 4


Uyarınca Kapsam İçinde ve Dışında Kalan Konular - Madde 5 Uyarınca


Kapsam Dışında Kalan Konular - Madde 6 Uyarınca Kapsam Dışında


Kalan Konular


 


YABANCI HAKEM KARARLARININ TENFİZİNDE


YAZILILIK KOŞULU..................................................................283


Genel Olarak - Bir Tenfiz Engeli Olarak Yazılılık Koşulu - Genel Olarak


- New York Sözleşmesi Uyarınca Yazılılık Koşulu - Yazılılık Koşulu


Açısından Görev Belgesi - Yazılılık Koşulu Açısından Uygulanacak


Hukuk - Yazılılık Koşuluna İlişkin Olarak Yargıtay’ın Genişletici Yorumu


- Dürüstlük Kuralından Hareketle Yazılılık Koşulunun Sağlanması -


Tahkim Anlaşmasının Atıf Yoluyla Kurulması - Tahkim Anlaşmalarının


Üçüncü Kişilere Etkisi


 


LEX MERCATORIA VE ULUSLARARASI


TİCARETTE ÖRF VE ADETİN ÖNEMİ.................................. 311


Giriş - Lex Mercatoria Kavramı ve Hukuki Niteliği - Lex Mercatoria’nın


Kaynakları - Lex Mercatoria’nın Kapsamı - Lex Mercatoria’nın Ticari


Örf ve Adet ile İlişkisi - Lex Mercatoria’nın Önemi - Lex Mercatoria’nın


Uygulamaya Yansıması - Taraflarca Hukuk Seçimi Yapılmadığı Hallerde


Lex Mercatoria’nın Uygulanması - Taraflarca Seçilen Hukukla Beraber


Lex Mercatoria’nın Uygulanması - Taraflarca Hukuk Seçimi Yapılan


Hallerde Lex Mercatoria’nın Uygulanmaması - Taraflarca Hukuk Seçimi


Yapılmadığı Hallerde Lex Mercatoria’nın Uygulanmaması


 


VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NA GÖRE


ALICI VE SATICININ BORÇLARININ


İHLALİNİN SONUÇLARI ve TÜRK HUKUKU ile


KARŞILAŞTIRILMASI..............................................................345


Genel Olarak Viyana Satım Antlaşması ve Türkiye’de Yürürlüğe Girişi -


Antlaşma ve Türk Hukuku ile Karşılaştırılması - Tarafların Borçlarının


İhlali Halinde Antlaşma Uyarınca Diğer Tarafın Hakları ve Türk


Hukuku ile Karşılaştırılması - Genel Olarak - Antlaşma’ya Göre Satıcının 


XIV


Borçlarını İfa Etmemesi Durumunda Alıcının Sahip Olduğu İfaya Yönelik


Tedbirler - Aynen İfa - Ayıplı Mallar Yerine Yenilerinin Verilmesi, Ayıbın


Giderilmesi veya Semenin İndirilmesi Talebi - Sözleşmeden Dönme -


Sözleşmeye Esaslı Aykırılık - Hiç Teslim Olmaması - Antlaşma Uyarınca


Alıcının Borçlarının İhlali Halinde Satıcının Hakları ve Türk Hukuku ile


Karşılaştırılması - Borcun İhlal Edilmesi Hali Açısından Antlaşma’nın


Alıcı ve Satıcıya İlişkin Ortak Hükümleri - Vadeden Önce Sözleşmeye


Aykırılık - İfanın Askıya Alınması - Sözleşmeden Dönme - Tazminat


 


PROMINENCE OF SUKUK IN TURKEY AS AN


ISLAMIC FINANCE INSTRUMENT ....................................... 375


Sukuk Financing - Legal Framework - Risk Management - Tax Incentives


 


VİYANA SATIM ANTLAŞMASI UYARINCA


TEAMÜLLERİN ÖNEMİ...........................................................383


Genel Olarak - Teamül Tanımı ve Teamüllerin Antlaşma Hükümlerine


Göre Üstünlüğü - TTK Açısından Teamüller - Teamüller ve Alışkanlıklar


- Taraflar Arasında Kararlaştırılan Teamüller ve Alışkanlıklar - Incoterms


- Genel İşlem Şartları - Tarafların Bildiği veya Bilmesi Gereken Teamüller


ve Alışkanlıklar - Viyana Satım Antlaşması m. 9/1 ve m. 9/2 Arasındaki


İlişki - Viyana Satım Antlaşması Kapsamında Teamüllerin İşlevi -


Sözleşmenin Kurulması - Sözleşmenin İçeriği ve İfası - Sözleşmenin


Yorumu ve Değiştirilmesi


 


ISTANBUL ARBITRATION CENTER (ISTAC) RULES


OF ARBITRATION ....................................................................409


General Information - Arbitral Proceedings - Arbitrators - Arbitral


Proceedings - Completion of the Discovery Phase and Award – Costs -


Expedited Arbitral Proceedings


 


KAVRAM DİZİNİ............................................................................................ 415