Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (10)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları

Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
443
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-9263-12-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ONİKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ

“Milletlerarası Özel HukukBağlama Kuralları” 12. basısında da, genel esaslar yanında bağlama kurallarını ayrıntıya inerek derinlemesine inceleyen kitap olma niteliğini ve özelliğini sürdürmüştür. Kitaba “milletlerarası usul hukuku” bölümünün eklenmesi değerli çalışma arkadaşım Doç. Dr. Ayfer Uyanık’la yürüttüğümüz hedefe yaklaşmasına rağmen gelecek basıya kalmıştır.
Kitabın 12. basısı karşılaştırmalı hukuk alanına girmekle beraber diğer ülkelerdeki ve özellikle AB’deki öğreti alanında dikkati çeken gelişmeleri de içermektedir. Söz konusu ülkelerde 11. basıda da belirttiğimiz gibi, özel hukukun Avrupalılaşması akımı milletlerarası özel hukuk ve usul hukukuna ilişkin çalışmaların yavaşlamasına sebep olmaktadır. Anılan konuda özellikle dikkatleri çekmek için ifade edelim ki, La Haye gibi Milletlerarası Özel Hukuk Konferanslarındaki çalışmaların ürünü olan milletlerarası sözleşmelerin sonuçlandırılması faaliyetlerinin adeta durduğunu söylemek mümkündür. Buna karşılık artık AB hukukuna ilişkin anlaşmalar ve tüzükler yoluyla milletlerarası özel hukuka katkı dönemi başlamıştır denilebilir.
Bu nedenle 12. basıda ilgili tüzüklerin genel hatları ile ele alınması kaçınılmaz olmuştur. Ancak Türkiye’de MÖHUK bağlamında, hem sistematik ve monografik eserlerdeki hem de doktora tezlerindeki hukuku geliştirme çabaları memnuniyet verici bir düzeye ulaşmaktadır. Kitabın 12. basısı özellikle bu gelişmenin ürünlerini de yansıtmaktadır.
Diğer yandan kitapta her zaman olduğu gibi Türkiye’nin kabul ettiği, katıldığı ve yürürlüğe giren veya girmeyen Milletlerarası Özel Hukuka ilişkin sözleşmelere yer verildiğini kaydetmek doğru olur.
Kitabın dizgi ve mizanpaj düzenlemelerinde Berrin Doğrul ile kapağı şekillendiren Murat Ece’ye, yardımları için değerli dostumuz Vedat Carbaş’a şükranlarımızı sunuyoruz.
Gülören Tekinalp
Kalamış, Fenerbahçe
Ocak, 2016
  GİRİŞ

İçinde “yabancı unsur” bulunan hukuki ilişkilere ve olaylara hangi devletin hukukunun uygulanacağını gösteren kuralları içeren hukuka “milletlerarası özel hukuk” veya “kanunlar ihtilafı hukuku” denilmektedir.
Milletlerarası özel hukuk, çeşitli devletlerin iç hukuk kurallarının, yabancı unsur taşıyan ihtilaflarda uygulama alanını belirleyen kurallardan meydana gelmektedir. Devletlerin bir kısmında anılan nitelikteki kurallar özel bir kanunda toplanmış olduğu halde bazılarında dağınık kanunlarda ve yetersiz şekilde düzenlenmiştir. Bununla beraber, günümüzde özel hukuk alanında milletlerarası bireysel ilişkilerin yoğunlaşması, Avrupa Birliği’nin kurulup yaygın işlerlik kazanması, Birliğe dahil üye ve ortak üyelerin vatandaşları başta olmak üzere yabancıların yerleşme ve çalışma alanlarının giderek genişlemesi hatta ihtiyacın karşılanması için dünya çapında işgücü ithaline başvurulması zorunluluğunun ortaya çıkması gibi olgular, bu alanda kanunlaştırma ve reform hareketlerinin artmasına sebep olmaktadır.
Yeni kanunların, tasarıların ve reform çalışmalarının dikkati çeken yanı şöyle ifade edilebilir: Özel hukuka giren belli başlı alanlar için öngörülen kurallar yanında önemleri sebebi ile banka, borsa ve sigorta işlemleri, tüzel kişilerin ve özellikle ortaklıkların kişisel statüleri, iş sözleşmeleri, iflas, tahkim ve tüketicinin korunması gibi konularda da gösterici kurallar düzenlenmektedir. Son yıllarda art arda yapılan bu çeşit çalışmalar, düzenleme ve reformun artan bir ihtiyaç haline geldiğini göstermektedir. İspanya’da 1974 Medenî Kanun değişikliği, Avusturya’da 1978 kanunu, Almanya’da 1980’den itibaren ortaya konulan çeşitli tasarılar ve 1986 kanunu, İsviçre’de 1978 ve 1982 tasarıları ve 1987 kanunu, Türkiye’de 1982 ve 2007 de yürürlüğe giren Kanunlar ile İtalyada 1995 tarihli Medeni Kanun (MK) reform kanunu ve 1996 Liechtenstein kanunu, Avrupa Birliği’nde Roma Tüzükleri (I, II, III, IV) ve başka yeni kanunlar bu ihtiyacı doğrulamaktadır.
Milletlerarası özel hukukta kanunlaşma süreci devam etmektedir. Özellikle Doğu Bloku ülkelerinin ve Asya’da bâzı ülkelerin özgürlüklerini kazanmaları farklı yönleri olsa bile yeni milletlerarası özel hukuk kanunlarının yapılmasının başlıca gerekçesi olmaktadır.
    İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ    VII
KISALTMALAR    XXXV
GİRİŞ     1        
§ 1.    Türkiye’de Milletlerarası Özel Hukukun Kanunlaşması    2
    I.    20.05.1982 Tarihli ve 2675 Sayılı Mülga “Milletlerarası
        Özel Hukukve Usul Hukuku Hakkında Kanun”un Türk
        Hukukundaki Yeri    3
    II.    Reform İhtiyacı        3
§ 2.    27.11.2007 Tarihli ve 5718 Sayılı “Milletlerarası Özel Hukuk ve
    Usul Hukuku Hakkında Kanun”un Oluşum Süreci    7
    I.    Değişiklik Tasarısı    7
        1.    Akademik Komisyon Çalışmaları    7
        2.    Öntasarının Değişiklik Tasarısı Olarak Hazırlanmasının
            Nedenleri    8
        3.    Değişiklik Tasarısının Yeni Kanun Tasarısına
            DönüşmesininGerekçeleri    8
            a)    Tasarının Kendi Yapısı    9
            b)    Konsept Değişiklikleri    9
                b1)    Öntasarıda Mevcut Değişikliklerin İçerik Açısından
                    Yoğunluğu    9
                b2)    Sonradan Eklenen Konsept Değişiklikleri    9
                    (1)    Müşterek Yerleşim Yeri Kriterinin
                        Bertaraf Edilmesi    9
                    (2)    Nafakaya Uygulanan Hukuktaki Temel Yaklaşım    10
            c)    Yeni Kanuna Geçişin Ek Yararları    10
    II.    Yeni Kanun Tasarısı ve Kanunlaşma Süreci    10
    III.    Kanunun Hedefleri ve Ön Değerlendirme    11
        1.    Kanunun Hedefleri    11
            a.    Milletlerarası Standartlarla Uyumlu İlkeler Koymak    11
            b.    Milletlerarası Sözleşmelerdeki Görüş ve İlkeleri
                Dikkate Almak    11
            c.    Çağdaş Doktrin ve Yaklaşımlara Uygun Düzenlemeler
                Yapmak        12
        2.    Ön Değerlendirme    13

Birinci Kısım
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKUN
GENEL ESASLARI

§ 3.    Milletlerarası Özel Hukuk Kavramı  Hukuk Sistemi
    İçindeki Yeri    17
    I.    Kavram    17
        1.    Genel Olarak    17
        2.    Yabancı Unsur        18
    II.    Milletlerarası Özel Hukukun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri    18
§ 4.    Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları Hakkında Genel Bilgi    19
    I.    Nitelikleri    19
    II.    Unsurları        19
    III.    Çeşitleri    20
        1.    Tek Yanlı ve Çok Yanlı Kurallar    20
        2.    Bağımsız ve Bağımlı Kurallar    21
        3.    Mükemmel Olan ve Mükemmel Olmayan Kurallar    21
        4.    Açık ve Örtülü Kurallar    21
        5.    Genel Atıf Yapan Kurallar ve Maddi Hukuka Atıf (Gönderme)
            Yapan Kurallar        22
        6.    Yalın Kurallar, Basamaklı Kurallar ve Birden Çok İmkân
            Veren Diğer Kurallar    22
        7.    İstisna (Kaçınma) Kuralları    23
§ 5.    Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarının Oluşumunda
    Hareket Noktası    25
    I.    Genel Olarak    25
    II.    Milletlerarası Öze Hukukta Menfaatler    25
        1.    Taraf Menfaati        26
        2.    İşlem Menfaati        26
        3.    Düzen Menfaati    26
        4.    Maddi Hukuk Menfaati    28
        5.    Devlet Menfaati    28
§ 6.    Kaynaklar    29
§ 7.    Milletlerarası Özel Hukukta Temel İlkeler    32
    I.    Bağlama Kriterleri  Kavramları    32
    II.    Vasıflandırma        34
        1.    Vasıflandırmada Olay Grupları    34
            a.    İç ve Yabancı Maddi Hukuktaki Sistem Farkları    34
            b.    Bağlama Kuralının Bulunmaması Hali    35
            c.    İç Maddi Hukukla Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları
                Arasındaki Sistem Farkları    35
        2.    Vasıflandırmada Çözüm Metotları    35
            a.    Lex Fori    35
            b.    Lex Causae        36
            c.    Bağımsız Yorum (Otonom Yorum)    36
            d.    Karma Yorum    36
                d1)    Genişletilmiş Lex Fori    36
                d2)    Kademeli Yorum    36
    III.    Geriye Dönen ve Devam Eden Atıf (Renvoi)    37
        1.    Kavram    37
        2.    MÖHUK Hükmü ve Atfın Sınırlandırılması    37
    IV.    Uyumlaştırma    38            1.    Kavram    38
        2.    Çözüm Yolları    39
    V.    Önsorun        40
        1.    Kavram    40
        2.    Örnekler    40
        3.    Çözüm Yolları        40
            a.    Lex Causae Bağlama (Bağımlı Bağlama)    40
            b.    Lex Fori Bağlama (Bağımsız Bağlama)    41
        4.    İstisnaları    41
    VI.    Kanuna Karşı Hile    41
        1.    Kavram    41
        2.    Şartları    42
        3.    Çözüm        42
    VII.    Kamu Düzeni        42
    VIII.    Milletlerarası Özel Hukuk ve Zaman Faktörü    44
        1.    Aynı Zamanda Yürürlükte Olan (Mer’i) Kanunlar ve
            Art Arda Yürürlükte Olan (Mer’i) Kanunlar    44
        2.    Statü Değişiklikleri    45
    IX.    Yabancı Hukukun Uygulanması    46
§ 8.    Milletlerarası Özel Hukukta Farklı Metotlar    47
    I.    Doğrudan Uygulanan Kurallar (Müdahaleci Kurallar)    47
        1.    Kavram    47
        2.    Çeşitleri ve Uygulanış Biçimi    48
    II.    Maddi Hukuk Kuralları    49
        1.    Kavram    49
        2.    Çeşitleri ve Uygulanış Biçimi    49

İkinci Kısım
ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN
BAĞLAMA KURALLARI
BİRİNCİ ALT KISIM
ÇEŞİTLİ HUKUKİ OLAY VE İLİŞKİDE
ORTAK NİTELİKLİ BAĞLAMA KURALLARI
Birinci Bölüm
HUKUKİ İŞLEM VE BÖLÜNMESİ

§ 9.    Ehliyet        53
    A.    GERÇEK KİŞİLER    53
        I.    Genel Bilgi    53
            1.    Millî Hukuk    53
            2.    Yerleşim Yeri (ikametgâh) Hukuku    54
            3.    Mutad Mesken Hukuku    55
        II.    Bağlama Kuralı    56
        III.    Hak Sahibi Olma Ehliyeti    56
            1.    Kuralın Uygulanma Alanı    57
                a.    Hak Ehliyetinin Başlangıcı    57
                b.    Hak Ehliyetinin Muhtevası    57
                c.    Hak Ehliyetinin Sınırlandırılması    58
                d.    Hak Ehliyetinin Son Bulması    58
            2.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    59
                a.    Taşınmaz Mülkiyetinin Edinilmesi    59
                b.    Vasi Olma    60
                c.    Mirasçı Olma Konusundaki Hak Ehliyeti    60
                d.    MÖHUK m. 11’deki Gaipliğe İlişkin İstisna    60
        IV.    Fiil Ehliyeti    61
            1.    Kuralın Uygulanma Alanı    61
            2.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Halleri    61
                a.    Fiil Ehliyetinin Gerekli Olup Olmadığı    61
                b.    Özel Fiil Ehliyeti Halleri    62
                c.    Tasarruf Yetkisi    62
                d.    Millî Hukukun Belirlenmesi ve Uygulanmasında
                    Problemler    62
                    d1)    Vatansızların Ehliyeti    62
                    d2)    Mültecilerin Ehliyeti    63
                    d3)    Çok Vatandaşlığı Olanların Ehliyeti    64
                e.    Millî Hukuktaki Kuralın Belirlenememesi    65
                f.    İşlem Güvenliği    65
                    f1)    Genel Olarak    65
                    f2)    Türk Hukukunda    66
                    f3)    İşlem Güvenliği Kuralının Şartları    66
                        (1)    Kişi Millî Hukukuna Göre Ehliyetsiz Olmalı    66
                        (2)    İşlem Söz Konusu Ülkede Yapılmalı    66
                        (3)    İşlem Hazırlar Arasında Yapılmış Olmalı    67
                        (4)    İşlemin Niteliği Elverişli Olmalı    67
                    f4)    İşlem Güvenliği Kuralı ve İyi Niyetin Dikkate
                        Alınması    67
                    f5)    Poliçe, Bono ve Çekte İşlem Güvenliği Kuralının
                        Uygulanışı    68
            3.    Kural ve Statü Değişikliğinin Etkisi    69
            4.    Milletlerarası Sözleşmeler    70
    B.    TÜZEL KİŞİLER        72
        I.    Tüzel Kişilerin Ehliyeti Konusunda İleri Sürülen Kriterler    73
            1.    Genel Bilgi        73
            2.    İdare Merkezi    74
                a.    Kavram        74
                b.    Yararları        75
            3.    Kuruluş Hukuku    76
                a.    Kavram        76
                b.    Yararları        76
            4.    Genel Değerlendirme    77
        II.    Türk Hukukunda Kabul Edilen Kriter    77
        III.    Kuralın Uygulanma Alanı    79
        IV.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    79
            1.    Kuruluştan Önceki Temel Sözleşme    79
            2.    Tüzel Kişinin Üçüncü Kişilerle Yaptığı İşlemler    80
                a.    Genel Olarak     80
                b.    Taşınmaz Üzerinde Aynî Hak Doğuran İşlemler    80
            3.    İşlem Güvenliği    81
        V.    Tüzel Kişilerde Statü Değişikliği (Merkez Değişikliği)    82
            1.    Bağlama Kuralı    82
            2.    Statü Değişikliğine İlişkin Sorun    82
                a.    İlk Merkeze İlişkin Hükümler    84
                b.    Yeni Merkeze İlişkin Hükümler    84
        VI.    Tüzel Kişilerin Tanınması    84
            1.    Kavram    85
            2.    Tüzel Kişinin Tanınması ve Çalışma Özgürlüğü    85
            3.    Tanınma Çeşitleri    86
            4.    Türk Hukuku    86
        VII.    Milletlerarası Sözleşmeler    87
            1.    Ortaklıkların, Derneklerin ve Vakıfların Ehliyetlerinin
                TanınmasıHakkında Sözleşme    88
            2.    Avrupa Topluluğu Sözleşmesi     88
§ 10.    Şekil    90
    I.    Genel Bilgi    90
    II.    Bağlama Kuralı    91
        1.    Mevzuat    91
        2.    Doktrin    92
    III.    LRA Kuralına İlişkin Sorunlar    93
        1.    LRA’ya İlişkin “Yer” Sorunu    93
        2.    LRA’nın Mecburi veya İhtiyari Olması    94
        3.    Şekil Statüsü ve Atıf    94
    IV.    Kuralın Uygulanma Alanı    95
    V.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    96
        1.    Hüküm Statüsü (Esasa Uygulanan Hukuk  Lex Causea)    96
        2.    LRA    97
    VI.    Milletlerarası Sözleşmeler    97
        1.    Genel Olarak    97
        2.    Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
            Kaldırılması Sözleşmesi    98
        3.    Bâzı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına
            Dair Sözleşme        99
        4.    Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen
            Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa
            Sözleşmesi        99
§ 11.    Hüküm Statüsü (Esasa Uygulanan Hukuk)    100
    I.    Genel Bilgi    100
    II.    Bağlama Kuralı    100
    III.    Kuralın Uygulanma Alanı    101
        1.    Meydana Geliş (Kuruluş)    101
        2.    Hükümler        102

İkinci Bölüm
TEMSİL

§ 12.    Temsil Yetkisine Uygulanan Hukuk    103
    I.    Genel Bilgi    103
    II.    Bağlama Kuralı Önerileri    104
        1.    Temsil Olunanın Hukuku    104
        2.    Temel İlişkiye Uygulanan Hukuk    105
        3.    Esas İlişkiye Uygulanan Hukuk    105
        4.    Yetkinin Verildiği Yer    105
        5.    Temsilcinin Yerleşim Yeri    106
        6.    Temsil Yetkisinin Etki Alanı    106
    III.    Bağlama Kuralı    107
    IV.    Kuralın Uygulanma Alanı    109
    V.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    109
        1.    Temsil Yetkisinde Ehliyet    109
        2.    Esas Sözleşme Yapılırken Meydana Gelen
            İrade Sakatlıkları    110
        3. Temel Sözleşmeden Doğan Talepler    110
    VI.    Milletlerarası Sözleşmeler    110
        1.    Genel Olarak    110
        2.    Temsile Uygulanacak Hukuk Hakkında 1978 Tarihli
            La Haye Sözleşmesi    111

Üçüncü Bölüm
ZAMANAŞIMI

§ 13.    Zamanaşımına Uygulanan Hukuk    112
    I.    Genel Bilgi    112
        1.    Hüküm Statüsü    113
        2.    Usul Hukuku    113
    II.    Bağlama Kuralı    113
    III.    Kuralın Uygulanmasına İlişkin Bâzı Sorunlar    115
        1.    Zamanaşımının Kesilmesi    115
        2.    Zamanaşımının Nitelendirilmesi    116
    IV.    Kuralın Uygulanma Alanı    117
    V.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    117
        1.    Poliçe ve Bonoda Müracaat Hakkına ve
            Protestoya İlişkin Zamanaşımı    117
        2.    Kamu Düzeni        118
    VI.    Milletlerarası Sözleşmeler    119

İkinci Alt Kısım
ÖZEL HUKUKUN ÇEŞİTLİ DALLARINA İLİŞKİN
BAĞLAMA KURALLARI
Birinci Bölüm
KİŞİNİN HUKUKU  KİŞİLİK HAKLARI
(ADIN KORUNMASI)

§ 14.    Kişinin Hukuku ve Kişilik Haklarına Uygulanan Hukuk    123
    I.    Genel Olarak Kişilik Hakları    123
    II.    Kişinin Adı ve Soyadı    124
        1.    Genel Olarak    124
            a.    Kişisel Statü    124
            b.    Hukuki İlişkiye Ait Bağlama Kuralı (Hüküm Statüsü)    124
        2.    Bağlama Kuralı    125
        3.    Kuralın Uygulanma Alanı    125
        4.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    125
        5.    Milletlerarası Sözleşmeler    125
    III.    Ticaret Unvanı    127        
İkinci Bölüm
AİLE HUKUKU

§ 15.    Nişanlanma    128
    I.    Genel Bilgi    128
    II.    Nişanlanma Ehliyeti ve Şartları    128
    III.    Nişanlanmanın Şekli    129
    IV.    Nişanlanmanın Hükümleri    129
    V.    Kural ve Statü Değişikliğinin Etkisi    130
§ 16.    Evlenme    131        I.    Evlenmenin Maddi Şartları    131
        1.    Genel Bilgi    131
        2.    Bağlama Kuralı    132
        3.    Kuralın Uygulanma Alanı    132
            a.    Evlenme Ehliyeti    132
                al)    Evlenme Yaşı    132
                a2)    Ayırt Etme Gücü (Temyiz Kudreti)    132
                a3)    Akıl Hastalığı    133
                a4)    İzin        133
                a5)    Evlenmeye Ehliyet Belgesi    133
            b.    Evlenme İradesi    133
            c.    Evlenme Engelleri    134
                c1)    Hısımlık    135
                c2)    Çok Evlilik    136
                c3)    Bulaşıcı Hastalık    138
                c4)    Bekleme Süreleri    138
                c5)    Evlenme Engellerinden Muafiyet    138
        4.    Kural ve Statü Değişikliğinin Etkisi    139
        5.    Evlilik Dışı Birlikte Yaşam Biçimleri ve
            Uygulanacak Hukuk    140
        6.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    141
            a.    Dini Engeller     141
            b.    Irk veya Sosyal Sınıf Ayrımı    141
            c.    Hısımlık    141
            d.    Bulaşıcı Hastalık    142
            e.    Birden Çok Kişi ile Evlilik    142
    II.    Şekil Şartları    142
        1.    Genel Bilgi    142
            a.    Locus Regit Actum    143
                al)    Türkiye Dışında Yapılan Evlenmelerde
                    LRA Uygulaması    144
                a2)    Türkiye’de Yapılan Evlenmelerde
                    LRA Uygulaması    145
            b.    Konsolosluk Evlenmeleri    145
                b1)    Yetki Şartı    146
                b2)    Evlenecek Kişilere İlişkin Şartlar    147
        2.    Kuralın Uygulanma Alanı    148
        3.    Kuralın Kapsamı Dışındaki Hâl    148
    III.    Evlenmenin Yapılış Şartlarına Aykırılığın Müeyyidesi    149
    IV.    Milletlerarası Sözleşmeler    150
        1.    Yabancı Ülkede Yapılan Evlenme Merasiminin
            KolaylaştırılmasıHakkında Sözleşme    150
        2.    Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşme    151
        3.    Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması
            Hakkında Sözleşme    151
        4.    Evlenme ve Geçerliliğinin Tanınması Hakkında Sözleşme    152
    V.    Evlenmenin Hükümleri     152
        1.    Evlenmenin Genel Hükümleri    153
            a.    Genel Bilgi        153
            b.    Bağlama Kuralı    153
            c.    Kuralın Uygulanma Alanı    154
            d.    Kural ve Statü Değişikliklerinin Etkisi    155
            e.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    156
                e1)    Evlilik Birliği İçindeki Nafaka    156
                e2)    Kamu Düzeni ve Geçici Tedbir Nafakası    156
        2.    Evlilik Malları (Eşler Arasında Mal Rejimi)    158
            a.    Evlilik Mallarına İlişkin Seçim Sözleşmesi Yapılmamışsa    158
                a1)    Genel Olarak    158
                a2)    Bağlama Kuralı    159
            b.    Evlilik Mallarına İlişkin Seçim Sözleşmesi Yapılmışsa    160
                b1)    Genel Olarak    160
                b2)    Bağlama Kuralı    161
            c.    Evlilik Mallarının Tasfiyesine İlişkin Ortak Hüküm    161
            d.    Kuralın Uygulanma Alanı    163
                d1)    Genel Olarak    163
                d2)    Evlilik Malları  Miras Statüsü    163
                d3)    Evlilik Malları  Boşanma Statüsü    163
            e.    Kural ve Statü Değişiklikleri    163
            f.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    164
                f1)    Evliliğin Genel Hükümlerine Giren Haller    164
                f2)    Aynî Hak ve Hukuki İşlem Statüsü    164
            g.    Milletlerarası Sözleşmeler    164
                g1)    Evlilik Malları Hakkında La Haye Sözleşmesi    164
                g2)    Avrupa Birliği Hukuku    165
§ 17.    Boşanma ve Ayrılık    166
    I.    Genel Bilgi    166
    II.    Bağlama Kuralı    166
    III.    Kuralın Uygulanma Alanı    168
    IV.    Kural ve Statü Değişikliklerinin Etkisi    169
        1.    Bağlama Kuralının Değişmesinin Etkisi    169
        2.    Eski Bağlama Kuralı Zamanındaki Olayların Etkisi    169
    V.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    170
        1.    Topal Evliliklerde Boşanmaya Uygulanan Hukuk    170
        2.    Kamu Düzeni    170
            a.    Talâkın Tescili Talebi    171
            b.    Boşanma Yasağı    173
    VI.    Milletlerarası Sözleşmeler     173
§ 18.    Soybağı (Nesep) Statüsü    174
    I.    Soybağının Kanbağı Yoluyla Kuruluşuna Uygulanacak Hukuk    174
        1.    Genel Bilgi    174
        2.    Bağlama Kuralı    176
            a.    Soybağının Kanbağı Yoluyla Kuruluşuna
                Uygulanacak Hukuk    176
            b.    Soybağının Kanbağı Yoluyla Kuruluşunun
                HükümlerineUygulanacak Hukuk    177
    II.    Soybağının Evlât Edinme Yoluyla Kuruluşu  Şartları ve
        Hükümlerine Uygulanacak Hukuk    178
        1.    Genel Bilgi    178
        2.    Bağlama Kuralı    180
            a.    Evlât Edinmenin Kuruluşu ve Şartlarına
                Uygulanacak Hukuk    180
            b.    Evlât Edinmenin Hükümlerine Uygulanacak Hukuk    184
    III.    Kural ve Statü Değişikliklerinin Etkisi    185
        1.    Soybağının Kuruluşu  Atıf Uygulamaları  
            Statü Değişiklikleri    185
        2.    Soybağının Hükümleri ve Statü Değişiklikleri    186
    IV.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    186
        1.    Kamu Düzeni    186
        2.    Nafaka ve Küçüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmelerin
            Uygulanması    188
        3.    Önsorunun Çözümü    188
    V.    Milletlerarası Sözleşmeler    189
        1.    Evlilik Dışı Çocukların Tanınmalarını Kabule Yetkili Makamların
            Yetkilerinin Genişletilmesi Hakkında Sözleşme    190
        2.    Evlilik Dışı Çocukların Ana Bakımından Soybağının
            Tesisi Hakkında Sözleşme    190
        3.    Evlenme ile Soybağının (Nesebin) Düzeltilmesi
            Hakkında Sözleşme    190
        4.    Evlilik Dışı Çocukların Hukuki Durumu Hakkında Sözleşme    191
        5.    Evlilik Dışı Çocukların Tanınmasına Dair Sözleşme    191
        6.    Çocukların Velâyetine İlişkin Kararların Tanınması ve
            Tenfizi ile Çocukların Velâyetinin Yeniden Tesisine İlişkin
            Avrupa Sözleşmesi    192
        7.    Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlât Edinme
            Konusunda İşbirliği Hakkında La Haye Sözleşmesi    193
§ 19.    Vesayet  Kayyımlık ve Kişileri Koruyan Tedbirler    195
    I.    Vesayet ve Kişilerin Korunması    195
        1.    Genel Bilgi    195
        2.    Bağlama Kuralı    195
        3.    Kuralın Uygulanma Alanı    197
        4.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    197
    II.    Kayyımlık    198
    III.    Milletlerarası Sözleşmeler    198
        1.    Küçüklerin Korunması Alanında Makamların
            Yetkisi ve Uygulanacak Hukuk Hakkında 1961
            Tarihli La Haye Sözleşmesi    199
            a.    Genel Olarak    199
            b.    Makamların Yetkisine ve Tedbirlere İlişkin Hükümler    200
                b1)    Yetkili Makamlar    200
                b2)    Mutad Mesken Makamları Dışında Yetkili Makamlar    201
                    (1)    Sözleşmenin 3. Maddesindeki İstisna    201
                    (2)    Sözleşmenin 4. Maddesindeki İstisna    202
                    (3)    Sözleşmenin 5. Maddesindeki İstisna    202
                    (4)    Çekince (İhtirazi Kayıt) ile Yetki Verilen
                        Makamlar    202
                    (5)    Başka Sözleşmelerle Yetkili Kılınan Makamlar    203
            c.    Uygulanacak Hukuka İlişkin Hükümler    203
                c1)    Bağlama Kuralı    203
                c2)    Sözleşmedeki Kuralın Uygulanma Alanı    203
            d.    Sözleşmedeki Ana Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    204
                d1)    Millî Hukuk    204
                d2)    Küçüğün veya Mallarının Bulunduğu Yer Hukuku    204
                d3)    Küçüklüğün Tespiti    204
                d4)    Mutad Meskenin Sözleşmeye Taraf Devlette
                    Bulunmaması    204
                d5)    Önsorun    204
                d6)    Kamu Düzeni    204
                d7)    Çekinceler (İhtirazi Kayıtlar)    205
                d8)    İkili Milletlerarası Sözleşmelere Göre Yetkili
                    Kılınan Hukuk    205
        2.    Velâyet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Tedbirleri
            Hakkında Yetkiye, Uygulanacak Hukuka, Tanıma ve Tenfize
            ve İşbirliğine Dair 1996 Tarihli Sözleşme    205
        3.    Milletlerarası Çocuk Kaçırmaların Hukuki Veçheleri
            Hakkında Sözleşme    206
        4.    Yetişkinlerin Milletlerarası Korunması Hakkında
            La HayeSözleşmesi    208
§ 20.    Nafaka        210
    I.    Genel Bilgi    210
    II.    Bağlama Kuralı    211
    III.    Kuralın Uygulanma Alanı    214
    IV.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    214
        1.    Nafaka Sözleşmeleri    214
        2.    Kamu Düzeni    214
        3.    Önsorun    215
        4.    Döviz Mevzuatı    215
    V.    Milletlerarası Sözleşmeler    216
        1.    1956 Tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine
            Uygulanacak Hukuk Hakkında Sözleşme (ÇNHS/1956)    217
            a.    Bağlama Kuralı    217
                a1)    Bağlama Kavramının Belirlenmesi    218
                a2)    Bağlama Kuralının Özellikleri    218
                    (1)    Uygulanma Şartı    218
                    (2)    Basamaklı Bağlama Kuralı Sistemi
                        (Yardımcı Bağlama Kuralları)    218
                    (3)    Atfın Önlenmesi    218
                    (4)    Değişken Statü    219
            b.    Kuralın Uygulanma Alanı    219
            c.    Kuralın Kapsamı Dışında Kalan Haller    219
                c1)     Özellikli Müşterek Millî Hukuk    219
                c2)     Müracaat Makamının Hukuku    220
                c3)     Kamu Düzeni    220
        2.    1958 Tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyeti