Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (156)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Medeni Yargılama Hukuku Osmanlı Mahkemesi

Medeni Yargılama Hukuku Osmanlı MahkemesiSayfa Sayısı
:  
256
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-9944-766-25-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR

1970 yılında Havzanın Aslançayır Köyünde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1995) mezunu olan yazar aynı üniversitede -Tophane Mahkemesi 7 Numaralı Şeriye Sicil Defterinin İncelenmesi- isimli yüksek lisans teziyle bilim uzmanı (1998), -Ebussuud Efendinin Osmanlı Hukukundaki Yeri- adlı çalışmasıyla doktor oldu (2004). Akabinde Kara Harp Okulunda hukuk öğretim elemanı olarak askerliğini tamamladı. -Rus Yayılmacılığı ve Yeni Kurulan Cumhuriyetler-, -Devlet-i Âliyyenin Büyük Hukukçusu Şeyhülislam Ebussuud Efendi-, -Külli Kaideler Ekolü ve Mecelle- isimli çalışmaları yaymlanmış olan yazar, halen D.Ü. Hukuk Fakültesınde Hukuk Tarihi anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.ÖNSÖZSon yirmi yılda sayı ve nitelik olarak artış gösteren hukuk tarihi çalışmalarından bazıları, ceza hukuku, ticaret hukuku gibi hukuk dallarına göre konulan ele almakta ve mevcut hukuk sistemimizin metodolojisini kullanmaktadır. Söz konusu çalışma metodu her ne kadar İslam hukukunun özgün yapısını değiştirse de mevcut hukuk sistemi içerisinde eğitim almış olanlara daha uygundur. Bu çalışmada da benzer şekilde Osmanlı medeni yargılama hukukunun uygulama yönü ele alınmıştır.


Osmanlı mahkemesinin görevlileri, işleyiş tarzı ve adalet dağıtmadaki etkinliği yerli-yabancı çok kimsenin alakasını çekmiştir. Geçmişte seyahatname yazarları Osmanlı mahkemesinin sade ve çabuk bir şekilde adaletli karar vermesinden sitayişle bahsetmişler; İngiltere gibi bazı Avrupa ülkeleri Osmanlı adalet teşkilatını incelemek üzere heyetler göndermişler, Osmanlı ülkesine gelen bir kısım yabancı devlet adamları hukuk ve idare sistemini gözlemleme imkânı bulmuş ve kendi ülkelerinde benzer yapılar kurmuşlardır.Geçmişteki bu ilgi günümüze yakın dönemlerde yabancı bilim adamlarının Osmanlı mahkemesi ve mahkeme kararlarından oluşan şer\′iye sicilleri üzerinde araştırma yapmaları ile devam etmiştir. Onların şer\′iye sicilleri üzerinde yaptıkları çalışmalar, yerli bilim adamlarının da benzer araştırmalara yönelmesine katkı sağlamıştır. Şimdilerde çok sayıda şer\′iye sicili özellikle yüksek lisans ve doktora çalışmalarına konu cAmaVtadır. Bu açıdan artık şeriye sicilleri ve diğer arşiv kaynakları kullanılarak Osmanlı medeni hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, yargılama hukuku ve bunların alt konularında araştırmalar yapmak daha kolaydır.Osmanlı yargılama hukuku hakkında Abdülaziz Bayındır ve Mehmet Akman tarafından yapılan çalışmalar bu alandaki boşluğu doldurmaadına önemli gayretlerdir. Bayındırın İslam Muhakeme Hukuku (Osmanlı Devri Uygulaması) isimli çalışması, 1986 yılında yayınlanmış ve adından da anlaşılacağı gibi daha ziyade İslam yargılama hukukunu ele almıştır. Akmanın 2004 yılında yayınlanan Osmanlı Devletinde Ceza Yargılaması isimli eseri ise ceza yargılama hukukunun uygulama yönünü incelemiştir. Elinizdeki çalışmada da Osmanlı medeni yargılama hukukunun uygulama yönü, şeriye sicillerinden ve diğer arşiv belgelerinden faydalanarak ele alınmıştır.


Diyarbakır, 2009

İÇİNDEKİLER


KISALTMALAR


ÖNSÖZ


GİRİŞKonu Metot ve Kaynaklar
Yargı Bağımsızlığı
Medeni Yargılamaya Ait İlkeler
Açıklık (Alenilik)
Hızhhk
Dürüstlük Kuralı
Söztolük
Adalet ve Eşitlik
İslam Devlet Geleneğinde Adalet
Yargılama Hukukunda Adalet
Beraet-i Zimmet İlkesiBİRİNCİ BÖLÜMADLİYE TEŞKİLATI ve MAHKEME GÖREVLİLERİ

Adliye Teşkilatı
Şer\′iye Mahkemeleri....
Divan-ı Hümayun
Cuma Divanı
Mahkeme Görevlileri.
Kadı
Kadı Yardımcıları
Naib
Muhzır
Subaşı
Asesbaşı
Çavuş
Tercümanlar
Müşavirler
Mübaşirler
Kâtipler
Kassamlar
Mahkemelerin Yetki ve Görevi.
Yetki
Görev


İKİNCİ BÖLÜMDAVA

DAVA
Tanımı
Unsurları
Taraflar
Dava Konusu
İrade Beyanı
ada Temsili
Yargı Mercii
Davanın Çeşitleri
Sahih Dava
Fasit Dava
Batıl Dava
IV. Taraf Ehliyeti
V. Dava Ehliyeti
VI. Dava Ehliyeti Olmayan Kişilerin Kanuni Dava
VII. Husumet (Taraf Sıfatı)
VIII. Davada Tarafların Temsili (Vekalet)..
IX. Dava Zamanaşımı


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DELİLLER

I. GENEL OLARAK 111
Kavram 111
Delil Çeşitlen 113
İspat Yükü 114
Genel Kural 114
İstisnalar 114
Delillerin Gösterilmesi 116
Delillerin Tercihi 117
Dava Konusunun Zilyetliğinin Tartışmalı Olması 120
II. Şahitlik 123
Tanım 123
Şahitlikte Aranan Şartlar 124
Şahit Olabilmenin (Tahammül) Şartları 125
Akıl 125
Görme 125
Olaya Bizzat Şahit Olma 126
Şahitlik Yapabilme Şartları 128
Şahitlerle İlgili Şartlar 128
Akıl 128
Ergenlik 129
Konuşma 130
Adalet 130
Zina iftirasından dolayı ceza almamış olmak 130
Şahitliğin Kendisi İle İlgili Şartlar 130
Şahitliğin Esası İle İlgili Şartlar 135
Şahitliğin Yeri ve Hükmü 140
Şahitlerin Sayısı ve Cinsiyeti (Nisab) 141
Şahitlerin Güvenlik Soruşturması (Tezkiye) 143
Şahitlikten Dönme 151
Şahitliğin Dinen Zorunlu Olması 153
Şahitliğin Davaya Uygun Olması 154
Şahitlerin Görüş Ayrılıkları 157
Fiili tasarruflar 159
Sözlü tasarruflar 160
Şahitliği Kabul Edilmeyen Kimseler 160
Naklen Şahitlik 164
Naklen şahitliğin şartları 165
Karar Dayanağı Olan Belge 167
III. İkrar 169
İkrarın Çeşitleri 170
Açık İkrar-Kapalı İkrar 171
İkrarın Şartlan 171
İkrarda Bulunan Kişiye İlişkin Şartlar 171
Lehine İkrarda Bulunulan Kişiye İlişkin Şartlar 173
İkrarın Konusuna İlişkin Şartlar 174
İkrar Sığası 175
İkrarın Sayısı (Nisabı) 175
İkrarın Hükümleri 175
IV. Karine 181
V. Yazılı Belge 183
VI. Keşif 187
VII. Bilirkişi (Ehl-i Vukuf) 191
VIII. Yemin 195

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARGILAMA KARAR (HÜKÜM) DAVADAKİ ÖZEL DURUMLAR KANUN YOLLARI


I. Yargılama ve Karar (Hüküm) 201
A.Yargılama 201
Yargılama Usûlüne Uyulması 201
Davanın Açılması 203
Davalının Cevabı 205
Davacının İddialarını İspatlaması 206
Davalının Karşı Dava Açması (Defi) 207
Hâkimin Tarafları Sulha Davet Etmesi 208
7. Hâkimin Karar Vermesi 208
B. Kararın Şartları 209
1. Açılmış bir davanın olması 209
2. Karar verilirken tarafların mahkemede hazır bulunması 210
C. Kararın Çeşitleri 211
Kaza-ı İstihkak 211
Kaza-ıTerk 211
D. Gıyapta Yargılama 211
E. Hâkimin Kendi Bilgisi ile Karar Vermesi 214
II. Davadaki Özel Durumlar 215
Feragat 215
Sulh 216
Tahkim 217
Karşı Dava 219
III. Kanun Yollan 221
SONUÇ 225


EKLER 229


TEVKİİ ABDURRAHMAN PAŞA KANUNNÂMESİ 229
MISIR EYALETİ KANUNNÂMESİ 231
KADI BERÂTI 233
ADALETNAME 234
PARA VOYVODALARI YASAKNAMESİ 235


KAYNAKÇA 241


İNDEKS 251