Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (156)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Medeni Yargıda Bilirkişilik

Medeni Yargıda BilirkişilikSayfa Sayısı
:  
144
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-05-0072-1

30,00 TL


İÇİNDEKİLER

BİBLİYOGRAFYA 13

KISALTMALAR CETVELİ 21

GİRİŞ 23

BİRİNCİ BÖLÜM

BİLİRKİŞİLİKLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, HANGİ HUSUSLARDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURULABİLECEĞİ, BİLİRKİŞİNİN SAYISI, NİTELİKLERİ ve GÖREVLENDİRİLMESİ

§ 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE BİLİRKİŞİLİK VE BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 25

A- Kavramsal Çerçevede Bilirkişilik 25

B- Bilirkişiliğin, Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması 27

I. Bilirkişinin Tanıkla Karşılaştırılması 27

II. Bilirkişinin Aile Mahkemelerinde Görev Yapan Uzmanlarla Karşılaştırılması 28

III. Bilirkişinin Hakem-Bilirkişi ile Karşılaştırılması 30

IV. Bilirkişinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293. Maddesinde Sözü Edilen Uzmanla Karşılaştırılması 32

1. Genel Olarak Uzman Görüşü 32

2. Bilirkişinin Uzman (Taraf Bilirkişisi) ile Karşılaştırılması 36

C- Hangi Hususlarda Bilirkişiye Başvurulabileceği 39

§ 2. BİLİRKİŞİNİN SAYISI, NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ 46

A- Bilirkişinin Sayısı 46

B- Bilirkişinin Nitelikleri 46

C- Bilirkişinin Görevlendirilmesi 51

D- Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve Reddi 58

İKİNCİ BÖLÜM

BİLİRKİŞİNİN, YAPMIŞ OLDUĞU GÖREVİN HUKUKÎ NİTELİĞİ, HUKUKÎ STATÜSÜ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE YETKİLERİ

§ 3. BİLİRKİŞİNİN YAPMIŞ OLDUĞU GÖREVİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE HUKUKÎ STATÜSÜ 61

A- Bilirkişinin Yapmış Olduğu Görevin Hukukî Niteliği 61

B- Bilirkişinin Görevinin İcrası Sırasında İçinde Bulunduğu Hukukî Statü 64

I. Genel Olarak 64

II. Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Kavramları 65

III. Memur ve Diğer Kamu Görevlileri Ayrımı  İçerisinde Bilirkişinin Yeri 67

§ 4. BİLİRKİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 70

A- Bazı Hâllerde Bilirkişilik Görevini Kabul Yükümlülüğü 70

I. Genel Olarak 70

II. Bu Bağlamda Hukuk Fakültesi Öğretim Üyelerinin Durumu 71

B- Davete (Celpnameye) İcabet Etme Yükümlülüğü 73

C- Yemin Etme Yükümlülüğü 74

D- Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü 76

E- Doğruyu (Gerçeği) Beyan Yükümlülüğü 77

F- Tarafsız Davranma Yükümlülüğü 78

G- Görevini Sadakat ve Özenle yerine Getirme Yükümlülüğü 81

H- Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü 83

I- Sır Saklama Yükümlülüğü 84

J- Bazı Hâllerde Tarafların Reddetmesini Beklemeden Kendisinin Görevden Alınmasını İsteme Yahut Kendi Kendisini Reddetme Yükümlülüğü 85

K- Kurul Olarak Görevlendirilme Hâlinde İstişâre ve Müzakerelerde Bulunma Yükümlülüğü 86

L- Kendisini Atayan Mahkemeyle İlişki İçerisinde Olma Yükümlülüğü 88

M- Süresi İçinde Bilgisine Başvurulan Konuda Oy ve Görüş Bildirme Yükümlülüğü 89

I. Genel Olarak 89

II. Bilirkişinin Görev Alanı ile Sınırlarının Belirlenmesi 89

III. Bilirkişi İncelemesi 91

IV. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Bildirmesi 93

1. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Sözlü Olarak Bildirmesi 93

2. Bilirkişinin Oy ve Görüşünü Rapor Vermek Suretiyle (Yani Yazılı Olarak) Bildirmesi 94

a. Genel Olarak Bilirkişi Raporu, Rapor ile Eklerinin Tevdii ve Süresi 94

b. Bilirkişi Raporuna İtiraz ve İtiraz Üzerine Mahkemece Alınabilecek Olan Kararlar 99

V. Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi 100

§ 5. BİLİRKİŞİNİN YETKİLERİ 105

A- Ücret ve Giderlerinin Ödenmesini Talep Etme Yetkisi 105

I. Genel Olarak 105

II. Bilirkişi Ücretinin Tutarının Belirlenmesi 105

1. Alman ve Avusturya Hukuklarındaki Durum 105

2. Türk Hukukundaki Durum 108

III. Bilirkişinin Ücretinin Ödenmesi ve Ödenecek Olan Ücretin Kimin Tarafından  Karşılanacağı 109

B- Bilirkişinin Çekinme Yetkisi 112

C- Bilirkişinin Bilgi Alma Yetkisi 113

D- Bilirkişinin İnceleme Konusunu Teşkil Eden Eşya, Nesne ya da Kişi Üzerinde Bazı Tasarruflarda Bulunabilme Yetkisi 115

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİLİRKİŞİNİN SORUMLULUĞU

§ 6. BİLİRKİŞİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 117

A- Genel Olarak 117

B- Bilirkişinin, Raporun Hazırlanmasından Önceki Evrede, Rapora Hazırlık Bağlamında Gerçekleştirmiş Olduğu Tasarruflardan Kaynaklanan Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluğu 117

C- Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermiş Olmasından Kaynaklanan Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluğu 118

I. Genel Olarak 118

II. Devletin Sorumluluğunun Doğabilmesi İçin  Varlığı Gereken Şartlar 120

III. Tazminat Davasının Açılacağı Mahkeme veUygulanacak Olan Usûl 121

IV. Devletin Kusurlu Bilirkişiye Rücu Etmesi 124

§ 7. BİLİRKİŞİNİN DİSİPLİN SORUMLULUĞU 126

§ 8. BİLİRKİŞİNİN CEZAÎ SORUMLULUĞU 129

A- Bilirkişinin Türk Ceza Kanunu Bağlamında Hukuku Durumu 129

B- Bilirkişinin Kendisine Karşı İşlenecek Olan Suçlar 130

C- Bilirkişi Tarafından İşlenebilecek Olan Suçlar 131

I. Genel Olarak 131

II. Türk Ceza Kanunu’nda Bilirkişilik Bağlamında Öngörülmüş Bulunan Özel Bir Suç Türü Olarak  Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma (Rapor Verme) Suçu (TCK m. 276) 137

SONUÇ 141