Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (31)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması

Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından UygulanmasıSayfa Sayısı
:  
306
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786050505634

150,00 TL


1.Yabancılık Unsuru25


 


A.Genel Olarak25


 


B.Kavram25


 


C.Yabancılık Unsurunun Salt Tarafların Hukuk Seçimi ile


Sağlanması Tartışması33


 


2. Vasıflandırma Meselesi ve Ön Sorun38


 


A. Genel Olarak38


 


B. Maddi Hukuk Kuralı-Usûl Hukuku Kuralı Ayrımının Gerekliliği39


 


C.Maddi Hukuk Kuralı-Usûl Hukuku Kuralı Ayrımı45


 


I.Genel Olarak45


 


II.Vasıflandırma Statüsüne İlişkin Teoriler50


 


1.Lex fori’ye Göre Vasıflandırma50


 


2.Lex causae’ya Göre Vasıflandırma52


 


3.Karşılaştırmalı Hukuka Göre (Otonom) Vasıflandırma54


 


4.İşlevsel Vasıflandırma (Milletlerarası Özel Hukuk


Adaletine Göre Vasıflandırma)55


 


5.Görüşlerin Değerlendirilmesi56


 


III.Maddi Hukuk Kuralı-Usûl Hukuku Kuralı Ayrımına İlişkin


 Ölçütler58


 


1.Genel Olarak58


 


2.Kıta Avrupası Hukuku Açısından Maddi Hukuk


Kuralı-Usûl Hukuku Kuralı Ayrımına İlişkin Ölçütler


 


3.Anglo-Sakson Hukuku Açısından Maddi Hukuk


Kuralı-Usûl Hukuku Kuralı Ayrımına İlişkin Ölçütler


 


4.Görüşlerin Değerlendirilmesi68


 


D.Ön Sorun70


 


3. Lex Fori Prensibinin Dogmatik Temelleri72


 


A.Genel Olarak72


 


B.Pratik Kaygılar ve Yargılamanın Öngörülebilirliği75


 


I.Konuya İlişkin Görüşler75


 


II.Görüşlerin Değerlendirilmesi78


 


C.Devletin Egemenlik Yetkisine Müdahale ve Mülkilik Prensibi80


 


I.Genel Olarak80


 


II.Egemenlik Yetkisi ve Mülkilik Prensibi ile Lex Fori Prensibinin İzahı81


 


III.Görüşlerin Değerlendirilmesi83


 


D.Usûl Hukukunun Kamusal Karakteri85


 


I.Genel Olarak85


 


II.Usûl Hukukunun Kamusal Karakteri ile Lex Fori Prensibinin İzahı


 


III.Görüşlerin Değerlendirilmesi86


 


E.Kamu Düzeni ve Lex Fori Prensibi87


 


I.Genel Olarak87


 


II.Lex Fori Prensibinin Kamu Düzeni ile İzahına İlişkin Görüşler89


 


III.Görüşlerin Değerlendirilmesi90


 


F.En Sıkı İlişkili Hukuk Düşüncesi ile Lex Fori Prensibinin İzahı91


 


I.Genel Olarak91


 


II.Lex Fori Prensibinin En Sıkı İlişkili Hukuk ile İzahına İlişkin Görüşler91


 


III.Görüşlerin Değerlendirilmesi92


 


G.Hukukun İktisadi Analizi Düşüncesi Çerçevesinde Lex Fori Prensibinin İzahı93


 


I.Genel Olarak93


 


II. Hukukun İktisadi Analizi Çerçevesinde Usûl Hukuku Meselelerine Uygulanacak Hukuk94


 


III.Görüşümüz96


 


H.Saf/Pür Usûl Hukuku Normları - Maddi Hukukla İlişkili Usûl Hukuku Normları Ayrımı Düşüncesi


 


I.Değerlendirme ve Ara Sonuç98


 


İKİNCİ BÖLÜM


YARGILAMAYA İLİŞKİN KAVRAM VE KURUMLARIN


LEX FORİ PRENSİBİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ


GENEL OLARAK101


 


1.Mahkemeye İlişkin Kavram ve Kurumlar Bakımından Lex Fori


Prensibinin Değerlendirilmesi102


 


A.Mahkemelerin Kuruluşu ve Yapısı102


 


B.Yargı Hakkı103


 


I.Genel Olarak103


 


II.Yargı Hakkının Sınırları104


 


III.Yargı Hakkı Bulunmamasının Sonucu115


 


C.Görev Kuralları116


 


D.Milletlerarası Yetki117


 


I.Genel Olarak117


 


II.Milletlerarası Yetki Sözleşmeleri Bakımından Uygulanacak


 Hukuk Sorunu120


 


1.Genel Olarak120


 


2.Hukukî Niteliği ve Vasıflandırma122


 


3.Uygulanacak Hukuka İlişkin Görüşler124


 


4.Görüşlerin Değerlendirilmesi126


 


2.Taraflara İlişkin Kavram ve Kurumlar Bakımından


 Lex Fori Prensibinin Değerlendirilmesi130


 


A.Yabancı Tarafın Ehliyet ve Temsili130


 


I.Genel Olarak130


 


II.Taraf Kavramı130


 


III.Taraf Ehliyeti130


 


1.Genel Olarak130


 


2.Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar


Bakımından Soruna İlişkin Görüşler


 


3.Tüzel Kişiler Bakımından İleri Sürülen Görüşler134


 


a.Tüzel Kişilerin Hak Ehliyeti134


 


b.Tüzel Kişi Yabancının Taraf Ehliyeti136


 


4.Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar ile Tüzel Kişilerin Taraf Ehliyetine İlişkin Görüşümüz


 


IV.Dâvâ Ehliyeti138


 


V.Yabancı Tarafın Dâvâ Takip Yetkisi139


 


VI.Dâvâya Vekalet Ehliyeti (İradi Temsil)141


 


B.Taraf Değişikliği144


 


3.Yargılamanın Yürütülmesine İlişkin Kavram ve


Kurumlar Bakımından Lex Fori Prensibinin Değerlendirilmesi145


 


A.Teminat145


 


I.Genel Olarak145


 


II.Türk Hukukundaki Teminata İlişkin Düzenlemeler148


 


B.Adli Yardım156


 


I.Genel olarak156


 


II.Türk Hukukundaki Durum157


 


C.Milletlerarası Derdestlik (Lis Alibi Pendens)160


 


I.Genel Olarak160


 


II.Kavram161


 


III.Avrupa Birliği Düzenlemeleri-Brüksel I Tüzüğü164


 


IV.Kıta Avrupası Millî Hukuklarının Milletlerarası Derdestlik Yaklaşımı166


 


V.Anglo-Sakson Hukukunda Milletlerarası Derdestlik Yaklaşımı171


 


VI.Türk Hukukunda İleri Sürülen Görüşler174


 


VII.Görüşümüz177


 


D.Hukukî Korunma ve Dâvâ Türleri184


 


E.Yargılamanın Dili186


 


F.Mahkemece Hükmedilecek Para Birimi192


 


I.Genel Olarak192


 


II.Anglo-Sakson Hukuku Yaklaşımı193


 


III.Kıta Avrupası ve Türk Hukukundaki Yaklaşım194


 


4.İspat Kavram ve Kurumları Bakımından Lex Fori Prensibinin


Değerlendirilmesi


 


A.Genel Olarak İspat Hukuku Açısından Uygulanacak Hukuk Sorunu


 


B.İspatın Konusu, İkrar Edilmiş ve Herkesçe Bilinen Vakıalar198


 


C.İspat Ölçüsü ve Uygulanacak Hukuk Sorunu


 


I.Genel Olarak


 


II.İspat Ölçüsünün Belirlenmesine İlişkin Teoriler


 


1.Subjektif İspat Ölçüsü Teorisi


 


2.Objektif İspat Ölçüsü Teorisi


 


3.Objektifleştirilmiş İspat Ölçüsü Teorisi


 


4.Ara Sonuç


 


III.İspat Edilmiş Kabul Edilme Açısından Ulaşılan


 Gerçekliğin/Olasılığın Derecesi


 


IV.Uygulanacak Hukuk Sorununun Tespiti


 


V.Soruna İlişkin Görüşler208


 


VI.Görüşümüz


 


D.İspat Yükü ve Uygulanacak Hukuk Sorunu


 


I.Genel Olarak


 


II.Kavram


 


III.İspatsızlık Halinde Hukukun Uygulanmasında Ortaya Çıkan Zorluk


 


IV.İspat Yükünün Hukukî Mahiyeti ve Vasıflandırma Tartışması223


 


1.Konuya İlişkin Görüşler


 


2.Görüşümüz


 


V.İspat Yükü Sorununa Uygulanacak Hukuk


 


1.Genel Olarak


 


2.Konuya İlişkin Milletlerarası Düzenlemeler, Görüşler ve Değerlendirmemiz


 


VI.Sonuç


 


E.Delil İkame Yükü ve Uygulanacak Hukuk Sorunu


 


I.Genel Olarak


 


II.Soyut Delil İkame Yükü


 


III.Somut Delil İkame Yükü


 


IV.Delil İkame Yükü Bağlamında Uygulanacak Hukuk


 


F.İspat Araçları (Deliller)


 


I.İspat Araçlarının Mahkemeye Getirilmesi ve İncelenmesi Usûlü


 


II.Kabul Edilebilir İspat Araçları ve Uygulanacak Hukuk


 


1.Genel Olarak


 


2.“Tanıkla İspat Yasağı” ve Uygulanacak Hukuk Bağlamında Görüşler


 


3.Avrupa Birliği’ndeki Düzenlemeler


 


4.Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Türk Hukuku Açısından Uygulanacak Hukuk


 


III.Delil Sözleşmeleri


 


5.Yargılamaya Son Veren Taraf Usûl İşlemleri Bakımından


Lex Fori Prensibinin Değerlendirilmesi


 


A.Genel Olarak


 


B.Hukukî Nitelikleri


 


C.Uygulanacak Hukuk


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


EXKURS: ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE


A.Genel Olarak


 


B.Anglo-Sakson Hukukundaki Durum


 


C.Yurtdışında Açılan Davanın Zamanaşımını Kesmesi


 


SONUÇ


 


 


BİBLİYOGRAFYA