Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (63)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Medenî Usûl Hukukunda İradî Taraf Değişikliği

Medenî Usûl Hukukunda İradî Taraf DeğişikliğiSayfa Sayısı
:  
377
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-975-464-892-8

75,00 TL

ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9
KISALTMALAR 19

GİRİŞ
A- KONUNUN ÖNEMİ VE ÇALIŞMANIN AMACI 23
B- KONUNUN KAPSAMI VE İNCELEME YÖNTEMİ 25

BİRİNCİ BÖLÜM
İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER


§ 1- İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMI VE İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİNE DUYULAN İHTİYACIN NEDENİ İLE İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİNİN AMACI
A- İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ KAVRAMI VE TERİM SORUNU 31
B- İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ DUYULMASININ NEDENİ 36
C- İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİNİN AMACI 38
D- İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN HÜKMÜN (m.124) UYGULAMA ALANI VE UYGULANMA ZAMANI 40
I- Uygulama Alanı 40
II- Uygulanma Zamanı 47

§ 2- İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ VE DAVADA TARAF KAVRAMI
A- GENEL OLARAK 51
B- DAVADA TARAFIN BELİRLENMESİNİN NEDENİ VE TARAF KAVRAMININ ÖNEMİ 53
C- DAVADA TARAF KAVRAMI 56
I- Genel Olarak 56
II- Davada Taraf Kavramına İlişkin Teoriler 57
1- Maddi Taraf Teorisi 57
2- Şeklî Taraf Teorisi 59
3- Fonksiyonel (İşlevsel) Taraf Teorisi 62
4- Görüşümüz 63

§ 3- TARAF KAVRAMIYLA BAĞLANTILI USÛLÎ KAVRAMLAR VE SIFAT KAVRAMI
A- TARAF KAVRAMIYLA BAĞLANTILI USÛLΠKAVRAMLAR 70
I- Genel Olarak 70
II- Taraf Ehliyeti 71
III- Dava Ehliyeti 76
IV- Dava Takip Yetkisi 80
V- Dava Açma ve Davayı Takip Ehliyeti 92
B- TARAF VE SIFAT KAVRAMLARI 95

§ 4- İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ İLE KANUNÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ VE İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ İLE TARAFTA DÜZELTME YAPILMASI AYRIMLARI
A- İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ İLE KANUNÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ 103
I- Genel Olarak 103
II- İradî Taraf Değişikliği 105
1- Mevcut Tarafın Yerine Başka Kişi veya Kişilerin Geçirilmesi Suretiyle İradî Taraf Değişikliği (İradî Taraf Değişimi) 106
2- Mevcut Tarafın Yanına Başka Kişi veya Kişilerin Taraf Olarak Katılması Suretiyle Gerçekleştirilen İradî Taraf Değişikliği (İradî Taraf Katılımı) 
III- Kanunî Taraf Değişikliği 110
1- Genel Olarak 110
2- Küllî Halefiyet İlkesi Gereğince Gerçekleştirilen Taraf Değişikliği 114
a- Taraflardan Birinin Ölümü Durumunda Gerçekleştirilen Taraf Değişikliği 114
b- Taraflardan Birinin Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Nedeniyle Gerçekleştirilen Taraf Değişikliği 120
3- Dava Esnasında Taraflardan Birinin İflâsı Durumunda Taraf Değişikliği 122
4- Dava Konusunun Devri Nedeniyle Taraf Değişikliği 124
5- Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunan Tarafta Eksiklik Bulunması Durumunda Taraf Değişikliği 127
B- İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİ İLE TARAFTA DÜZELTME YAPILMASI AYIRIMI 135

§ 5- İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMADAKİ DURUM
A- GENEL OLARAK 144
B- İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BİR HÜKÜM İÇERMEYEN 1086 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DÖNEM 148
I- Genel Olarak 148
II- İradî Taraf Değişikliği Konusunda Doktrindeki Görüşler 149
III- İradî Taraf Değişikliği Konusunda Uygulamadaki Durum 151
1- İradî Taraf Değişikliğinin Kural Olarak Yasak Olması ve Bunun Islah Yolu İle Dahi Gerçekleştirilemeyeceği 151
2- İradî Taraf Değişimine İzin Verilen İstisnai Haller 154
a- Maddi Hatanın Düzeltilmesi 154
b- Temsilcide Yanılma 159
C- İRADÎ TARAF DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜM İÇEREN 6100 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRAKİ DÖNEM 167
I- Genel Olarak 167
II- İradî Taraf Değişikliğinin Kural Olarak Karşı Tarafın Rızasıyla Yapılabilmesi 168
1- Genel Olarak 168
2- İradî Taraf Değişikliğine İlişkin Hükme İstinadenDavacı ve Davalı Tarafta Taraf Değişiminin Yapılabilmesi 169
3- İradî Taraf Değişikliğine İlişkin Hükme İstinadenDavacı ve Davalı Tarafta Mecburî veya İhtiyarî Dava Arkadaşlığı Meydana Getirilebilmesi 172
III- İradî Taraf Değişikliğinden Önceki ve Sonraki Dava Konuları Arasında Maddi Bir Bağlantı Bulunması Gerekliliği 177
IV- Karşı Tarafın Rızası Aranmaksızın İradî Taraf  Değişikliğine İzin Verilen Haller 182
1- Genel Olarak 182
2- Maddi Hata Nedeniyle Gerçek Tarafın Yanlış Gösterilmesi 186
3- Dürüstlük Kuralına Aykırı Olmayan Taraf Değişikliği Talebi 188
4- Kabul Edilebilir Bir Yanılgı Nedeniyle Karşı Tarafın Yanlış veya Eksik Gösterilmesi 191
a- Genel Olarak 191
b- Davacı veya Vekilinin Hukuki veya Fiili Yanılgısı Nedeniyle Tarafın Yanlış veya Eksik Gösterilmesi 192
c- Karşı Tarafın veya Üçüncü Kişilerin Verdiği Yanlış Bilgiye Dayalı Olarak Tarafın Yanlış veya Eksik Gösterilmesi 195
d- Temsilcide Yanılma 196
V- Islah Yolu İle İradî Taraf Değişikliği Yapılmasının Mümkün Olmaması 197
VI- Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 124. Maddesine İlişkin Değişiklik Önerimiz 200

İKİNCİ BÖLÜM
İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİ

§ 6- İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ
A- GENEL OLARAK 203
B- İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ HAKKINDAKİ TEORİLER 204
I- Dava Değişikliği Teorisi 204
1- Dava Değişikliği Teorisinin Kabulüne İlişkin Gerekçeler 205
2- Dava Değişikliği Teorisinin Kabulünün Sonuçları ve Sakıncaları 207
II- Davanın Geri Alındığı ve Yeni Bir Dava Açıldığı Teorisi 211
III- İradî Taraf Değişiminin Kendine Özgü (Sui Generis) Bir Usûl Hukuku Kurumu Olduğu Teorisi 216
IV- Görüşümüz 218
C- KENDİNE ÖZGÜ BİR USÛL HUKUKU KURUMU OLAN İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİNİN KOŞUL VE SONUÇLARININ BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER 220
I- Genel Olarak 220
II- İradî Taraf Değişiminin Koşul ve Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Hükümler Konusunda
İleri Sürülen Görüşler 221
III- Görüşümüz 224

§ 7- DAVACI TARAFTA İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİ
A- GENEL OLARAK 227
B- DAVACI TARAFTA İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİ YAPILMASINA İLİŞKİN TALEP VE TALEBİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ RIZALAR 229
I- Genel Olarak 229
II- Eski Davacının Davacı Değişimi Yapılmasına İlişkin Talebi ve Talebin Şekli 229
III- Yeni Davacının Rızası ve Şekli 233
IV- Davalının Rızası ve Şekli 234
C- DAVACI TARAFTA İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR 237
I- Rıza Eksikliğinin Mahkeme Kararı İle İkame Edilip Edilemeyeceği Sorunu 237
II- İradî Davacı Değişiminin Gerçekleşmiş Sayılması İçin Mahkemenin İzninin Gerekli Olup Olmadığı Sorunu 242
III- Davacı Tarafta Taraf Değişimi Yapılmasına İlişkin Talep Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yoluna  Başvuru Olanağının Bulunup Bulunmadığı Sorunu 246
D- DAVACI TARAFTA İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİNİN SONUÇLARI 248
I- Davacı Tarafta İradî Taraf Değişiminin Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları 248
1- Eski Davacı Bakımından İradî Taraf Değişiminin  Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları 248
2- Yeni Davacı ve Davalı Bakımından İradî Taraf Değişiminin Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları 249
II- Davacı Tarafta İradî Taraf Değişiminin Usûl Hukukuna İlişkin Sonuçları 251
1- Genel Olarak 251
2- Yargılama Giderlerinin Durumu 253
a- Genel Olarak 253
b- Harçlar 257
c- Masraflar 259
d- Vekâlet Ücreti 260
E- MEVCUT YARGILAMA SONUÇLARININ BAĞLAYICILIĞI SORUNU 263
F- KANUN YOLU AŞAMASINDA DAVACI TARAFTA İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİ 267
I- İstinaf Kanun Yolunda Davacı Tarafta İradî Taraf Değişimi 267
II- Temyiz Kanun Yolunda İradî Taraf Değişiminin Mümkün Olmaması 273

§ 8- DAVALI TARAFTA İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİ
A- GENEL OLARAK 276
B- DAVALI TARAFTA İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİ YAPILMASINA İLİŞKİN TALEP VE TALEBİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ RIZA 279
I- Davacının Davalı Değişimine İlişkin Talebi ve Talebin Şekli 279
II- Eski Davalının Rızası ve Şekli 282
III- Yeni Davalının Rızasına İhtiyaç Bulunmaması 284
C- DAVALI TARAFTA İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİNİN GERÇEKLEŞMESİ BAKIMINDAN KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR 286
I- Rıza Eksikliğinin Mahkeme Kararı İle İkame Edilip Edilemeyeceği Sorunu 286 
II- Davalı Tarafta İradî Taraf Değişiminin Gerçekleşmiş Sayılması İçin Mahkemenin İzninin Gerekli Olup Olmadığı Sorunu 288
III- Davalı Tarafta Taraf Değişimi Yapılmasına İlişkin Talep Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yoluna Başvuru Olanağının Bulunup Bulunmadığı Sorunu 288
D- DAVALI TARAFTA İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİNİN SONUÇLARI 289
I- Davalı Tarafta İradî Taraf Değişiminin Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları 289
1- Eski Davalı Bakımından İradî Taraf Değişiminin Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları 289
2- Yeni Davalı ve Davacı Bakımından İradî Taraf Değişiminin Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları 290
II- Davalı Tarafta İradî Taraf Değişiminin Usûl Hukukuna İlişkin Sonuçları 291
1- Genel Olarak 291
2- Yargılama Giderlerinin Durumu 293
a- Genel Olarak 293
b- Harçlar 293
c- Masraflar 293
d- Vekâlet Ücreti 295
E- MEVCUT YARGILAMA SONUÇLARININ
BAĞLAYICILIĞI SORUNU 296
F- KANUN YOLU AŞAMASINDA DAVALI TARAFTA
İRADÎ TARAF DEĞİŞİMİ 298
I- İstinaf Kanun Yolunda Davalı Tarafta İradî Taraf Değişimi 298
II- Temyiz Kanun Yolunda İradî Taraf Değişiminin
Mümkün Olmaması 301  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İRADÎ TARAF KATILIMI
§ 9- İRADÎ TARAF KATILIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ İLE BU KATILIMIN KOŞUL VE SONUÇLARININ BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER
A- İRADÎ TARAF KATILIMI 303
B- İRADÎ TARAF KATILIMININ HUKUKÎ NİTELİĞİ 308
I- Genel Olarak 308
II- İradî Taraf Katılımının Hukukî Niteliğine İlişkin Görüşler 308
1- İradi Taraf Katılımının Dava Değişikliği Niteliğinde Olduğu Görüşü 308
2- İradi Taraf Katılımının Yeni Bir Dava Açılması Niteliğinde Olduğu Görüşü 309
3- İradi Taraf Katılımının Kendine Özgü Bir Usûl Hukuku Kurumu Olduğu Görüşü 310
4- Görüşümüz 310
C- İRADÎ TARAF KATILIMININ KOŞUL VE SONUÇLARININ BELİRLENMESİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER 311
I- Genel Olarak 311
II- İradî Taraf Katılımının Koşul ve Sonuçlarının Belirlenmesinde Uygulanacak Hükümlere İlişkin Görüşler 312
III- Görüşümüz 313
§ 10- DAVACI TARAFTA İRADÎ TARAF KATILIMI
A- GENEL OLARAK 316
B- DAVACI TARAFTA İRADÎ TARAF KATILIMINA İLİŞKİN TALEP VE TALEBİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ RIZA 317
I- Yeni Davacının Katılım Talebi ve Talebin Şekli 317
II- Eski Davacının Rızası 319
III- Davalının Rızası 320
C- DAVACI TARAFTA İRADÎ TARAF KATILIMININ GERÇEKLEŞMESİ BAKIMINDAN KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR 321
I- Rıza Eksikliğinin Mahkeme Kararı İle İkame Edilip Edilemeyeceği Sorunu 321
II- Davacı Tarafta İradî Taraf Katılımının Gerçekleşmiş Sayılabilmesi İçin Mahkemenin İzninin Gerekli Olup Olmadığı Sorunu 323
III- Davacı Tarafta Taraf Katılımı Yapılmasına İlişkin Talep Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yoluna Başvuru Olanağının Bulunup Bulunmadığı Sorunu 325
D- DAVACI TARAFTA İRADÎ TARAF KATILIMININ SONUÇLARI 327
I- Davacı Tarafta İradî Taraf Katılımının Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları 327
1- Eski Davacı Bakımından İradî Taraf Katılımının Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları 327
2- Yeni Davacı Bakımından İradî Taraf Katılımının Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları 328
II- Davacı Tarafta İradî Taraf Katılımının Usûl Hukukuna İlişkin Sonuçları 329
1- Genel Olarak 329
2- Yargılama Giderlerinin Durumu 330
a- Genel Olarak 330
b- Harçlar 331
c- Masraflar 333
d- Vekâlet Ücreti 334
E- MEVCUT YARGILAMA SONUÇLARININ BAĞLAYICILIĞI SORUNU 334
F- KANUN YOLU AŞAMASINDA DAVACI TARAFTA İRADÎ TARAF KATILIMI 336
I- İstinaf Kanun Yolunda İradî Taraf Katılımının Mümkün Olmaması 336
II- Temyiz Kanun Yolunda İradi Taraf Katılımının Mümkün Olmaması 338
§ 11- DAVALI TARAFTA İRADÎ TARAF KATILIMI
A- GENEL OLARAK 339
B- İRADÎ DAVALI KATILIMINA İLİŞKİN TALEP VE 
TALEBİN KABULÜ İÇİN GEREKLİ RIZA 341
I- Davacının Yeni Davalının Katılımına İlişkin Talebi ve Talebin Şekli 341
II- Eski Davalının Rızası 343
III- Yeni Davalının Rızasının Gerekli Olmaması 345
C- DAVALI TARAFTA İRADÎ TARAF KATILIMININ GERÇEKLEŞMESİ BAKIMINDAN KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR 346
I- Rıza Eksikliğinin Mahkeme Kararı İle İkame Edilip
Edilemeyeceği Sorunu 346
II- Davalı Tarafta İradî Taraf Katılımının Gerçekleşmiş Sayılması İçin Mahkemenin İzninin Gerekli Olup Olmadığı Sorunu 348
III- Davalı Tarafta İradî Taraf Katılımı Yapılmasına İlişkin Talep Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yoluna Başvuru Olanağının Bulunup Bulunmadığı Sorunu 348
D- DAVALI TARAFTA İRADÎ TARAF KATILIMININ SONUÇLARI 348
I- Davalı Tarafta İradî Taraf Katılımının Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları 348
1- Eski Davalı Bakımından İradî Taraf Katılımının Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları 348
2- Yeni Davalı Bakımından İradî Taraf Katılımının Maddi Hukuka İlişkin Sonuçları 349
II- Davalı Tarafta İradî Taraf Katılımının Usûl Hukukuna İlişkin Sonuçları 350
1- Genel Olarak 350
2- Yargılama Giderlerinin Durumu 351
a- Genel Olarak 351
b- Harçlar 352
c- Masraflar 352
d- Vekâlet Ücreti 353
E- MEVCUT YARGILAMA SONUÇLARININ BAĞLAYICILIĞI SORUNU 353
F- KANUN YOLU AŞAMASINDA DAVALI TARAFTA İRADÎ TARAF KATILIMI 354
I- İstinaf Kanun Yolunda İradî Taraf Katılımının Mümkün Olmaması 354
II- Temyiz Kanun Yolunda İradî Taraf Katılımının Mümkün Olmaması 355
SONUÇ 357
KAYNAKÇA 369