Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması

Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın HesaplanmasıSayfa Sayısı
:  
317
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-315-158-6

120,96 TL

  Manevi zararın belirlenmesi ve manevi tazminatın hesaplanması konularını bunlara yönelik öneriler getirerek ele alan bu eserde, yargı uygulamasına katkı sağlamak amacıyla manevi tazminatın iki aşamalı olarak belirlenmesine ilişkin bir model önerisi sunulmuştur. Tüm hukukçuların kütüphanesinde bulunması gereken bu eser manevi zarar ve manevi tazminat konularında kılavuz niteliğindedir.

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ    III
KISALTMALAR    V
İÇİNDEKİLER    IX
GİRİŞ    1
§ 1. MANEVİ ZARAR KAVRAMI, MADDİ ZARAR VE MANEVİ ZARAR AYRIMININ MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ    3
I. KISA TARİHİ GELİŞİMİ    3
II. MANEVİ ZARAR    5
A. TERİM VE KAVRAM    5
B. MADDİ ZARAR - MANEVİ ZARAR AYRIMININ MANEVİ TAZMİNATIN  
      BELİRLENMESİNDE ROLÜ    6
III. MANEVİ TAZMİNAT    8
A. KAVRAM    8
B. MADDİ TAZMİNATIN MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE ETKİLİ  
      OLMAMASI    8
C. MANEVİ ZARARIN TAM VE KESİN OLARAK BELİRLENEMEMESİ    9
§ 2. MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAKLARI VE MANEVİ ZARARA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR İLE MANEVİ TAZMİNATIN  FONKSİYONU (AMACI) VE BUNLARIN MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ    11
I. MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAKLARI    11
A. GENEL OLARAK    11
B. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNİN YASAL DAYANAKLARI    12
II. MANEVİ ZARARA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR İLE MANEVİ TAZMİNATIN FONKSİYONU  
     (AMACI) VE BUNLARIN MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ    13
A. GENEL OLARAK MANEVİ ZARARA YAKLAŞIM    13
1. SUBJEKTİF GÖRÜŞ    14
2. OBJEKTİF GÖRÜŞ    17
3. KARMA GÖRÜŞ    18
B. MANEVİ ZARARA YAKLAŞIMIN BAZI ÖZEL DURUMLARDAKİ SONUÇLARI    20
1. AYIRT ETME GÜCÜ OLMAYAN KİŞİLERİN MANEVİ TAZMİNAT TALEP  
    EDEBİLMESİ    20
2. TÜZEL KİŞİLERİN MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDEBİLMESİ    22
3. MANEVİ TAZMİNAT TALEP HAKKI VEREN ÖZEL HÜKÜM: TBK m.56    23
C. GENEL OLARAK MANEVİ TAZMİNATIN AMACI (FONKSİYONU)    24
1. TELAFİ (GİDERİM) AMACI    26
2. TATMİN AMACI    27
3. ÖNLEME (CAYDIRMA) / CEZALANDIRMA AMACI    29
a. Cezalandırma Amacı    29
b. Önleme Amacı    29
4. DENKLEŞTİRME AMACI: KARMA AMAÇ    30
a. Genel Olarak    30
b. Tatmin Ve Telafi Amacının Fonksiyon Olarak Birlikteliği    31
c. Cezalandırma Amacının  İkincil Ve Tamamlayıcı Fonksiyonu    32
D. MANEVİ ZARARA YAKLAŞIMIN VE MANEVİ ZARARIN AMACININ  
      (FONKSİYONUN) TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE ROLÜ    32
1. GENEL OLARAK    32
2. ZARAR GÖRENİN TATMİNİ VE ZARARININ TELAFİSİ    35
a. Genel Olarak    35
b. Zarar Görenin Malvarlığı    35
c. Zarar Görenin Düşük Bir Ücretle Veya Yaşam Gideri Düşük Yabancı Bir  
    Ülkede  Yaşaması    36
§ 3. MANEVİ TAZMİNATIN ÖZELLİKLERİ VE BUNLARIN MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ    37
A. KİŞİLİK HAKKINI KORUYAN KURAL OLMASI    37
B. TBK M. 56 VE TBK M. 58’DE YER ALAN KURALLARIN NİTELİĞİ    37
1. ÖZEL KURAL OLMASI    59
2. GENEL HÜKÜM OLMASI    37
a. Özel Hukuk Alanında    37
b. Kamu Hukuku Alanında    38
aa. Genel Olarak    38
bb. Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlalinde    39
3. TBK M. 56’NIN M. 58’E NAZARAN ÖZEL KURAL OLMASI    40
4. TBK M. 56 VE M. 58’İN YARIŞAN HAKLAR OLARAK (KÜMÜLATİF)  
    UYGULANABİLMESİ    40
C. ZARAR GÖRENİN HAKKI TALEP ETMESİYLE KİŞİYE SIKI SURETTE BAĞLI HAKTAN  
      ALACAK HAKKINA DÖNÜŞMESİ    40
1. MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN DEVRİ VE MİRASÇIYA İNTİKALİ    40
2. MANEVİ TAZMİNATIN BÖLÜNMEZLİĞİ İLKESİ    42
a. Genel Olarak    42
b. Manevi Tazminatın Kısmi Dava Konusu Olmaması    42
c. Manevi Tazminatın Belirsiz Alacak Davası Konusu Olması    43
3. MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN HACZİ    44
D. İSTİSNA VE İKİNCİL NİTELİKTE OLMAMASI    44
§ 4. MANEVİ TAZMİNATIN UNSURLARI VE BUNLARIN MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ    47
I. GENEL OLARAK    47
II. HUKUKA AYKIRI OLARAK KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ    48
A. KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİNDE    49
1. KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI    49
2. KİŞİLİK HAKKININ HUKUKA AYKIRI OLARAK ZEDELENMESİ    54
3. KİŞİLİK HAKKININ AĞIR ZEDELENMESİNİN GEREKLİ OLMAMASI    55
4. KİŞİLİK HAKKININ İHLALİNDE KUSURUN ARANMAMASI    57
B. BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDENLENMESİNDE VE ÖLÜM DURUMUNDA    58
1. GENEL OLARAK    58
a. Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi    58
b. Zarar Görenin Yakınları Bakımından Ölüm Veya Ağır Bedensel Zarar    63
III. ÖZEL HALLERİN MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ OLGUSU OLMADIĞI    64
IV. SUBJEKTİF UNSUR: MANEVİ ZARAR    65
V. ZARAR VERENİN SORUMLULUĞUNU GEREKTİREN SORUMLULUK OLGULARININ  
     GERÇEKLEŞMESİ    65
§ 5. MANEVİ ZARARININ TAZMİNİNİ TALEP EDEBİLECEK KİŞİLER    67
A. KİŞİLİK HAKKI ZEDELENEN    67
B. ÖLENİN VEYA AĞIR BEDENSEL ZARAR GÖRENİN YAKINI    68
1. GENEL OLARAK    68
2. YAKIN KAVRAMI    69
§ 6. MANEVİ TAZMİNATIN PARA OLARAK BELİRLENMESİ, HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ VE YARGI UYGULAMASI    73
I. UYGUN BİR MİKTAR PARANIN MANEVİ TAZMİNAT OLARAK BELİRLENMESİ    73
A. GENEL OLARAK    73
B. MANEVİ TAZMİNATIN TÜRK LİRASI OLARAK BELİRLENMESİ    74
II. HAKİMİN MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİNDE TAKDİR YETKİSİ    74
A. HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ: TAZMİNAT MİKTARININ HAKKANİYETE UYGUN  
      OLMASI    74
B. TAZMİNATIN ÜST SINIRI : ZENGİNLEŞME YASAĞI    77
C. ZARARI AŞAN TAZMİNAT (CEZALANDIRICI TAZMİNAT)    78
III. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE YARGI UYGULAMASI    80
A. ALMAN YÜKSEK MAHKEMESİ UYGULAMASI    80
B. İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ UYGULAMASI    80
C. YARGITAY UYGULAMASI    83
§ 7. MANEVİ ZARARIN BELİRLENMESİ VE MANEVİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI YÖNTEMLERİ    85
I. KLASİK YAKLAŞIM    85
A. GENEL METOT: SOMUT OLAYIN ÖZELLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ    85
B. EMSAL KARAR KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİ    86
C. TARİFE (CETVEL) YÖNTEMİ    88
II. İKİ AŞAMALI YÖNTEM    91
A. GENEL OLARAK    91
B. GENEL OLARAK İKİ AŞAMALI METOT    92
1. İLK AŞAMA: BAZ/TEMEL MANEVİ ZARAR MİKTARI    92
2. İKİNCİ AŞAMA: OLAYIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE MANEVİ ZARAR MİKTARI    92
a. Gurzeler’in İki Aşamalı Metodu    92
b. Sidler’in İki Aşamalı Metodu    93
c. Hütte/Ducksch/Guerrero’un İki Aşamalı Metodu    94
d. İsviçre Federal Mahkemesi Uygulaması    95
e. Önerimiz    95
III. EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMİ    96
A. GENEL OLARAK    96
B. EKONOMİK ANALİZLE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ    97
1. DOĞRUDAN DEĞERLEME: RİSKİ KABUL ETMEK İÇİN TALEP EDİLEN TUTAR  
    (WTA)    97
2. DOLAYLI DEĞERLEME: RİSKİ ÖNLEMEK İÇİN ÖDENMEYE HAZIR OLUNAN  
     TUTAR (WTP)    98
§ 8. ÖLÜM VE BEDENSEL ZARARLAR DIŞINDAKİ MANEVİ ZARARLARIN BELİRLENMESİNDE TEMEL HAREKET NOKTALARI    99
I. GENEL OLARAK    99
II. MANEVİ ZARARLARIN BELİRLENMESİNDE TEMEL HAREKET NOKTALARI    99
A. İHLAL EDİLEN KİŞİLİK HAKKI DEĞERİNİN NİTELİĞİ VE ÖZELLİĞİ    99
B. İHLALİN AĞIRLIĞI VE ZARARIN AĞIRLIĞI İLE ÖZELLİĞİ    99
1. İHLALİN AĞIRLIĞINDA OBJEKTİF ÖLÇÜT - ZARARIN AĞIRLIĞINDA  
    SUBJEKTİF ÖLÇÜT    99
2. AĞIR İHLAL    100
3. İHLALİN ŞİDDETİ, SÜRESİ VE SAYISI    101
4. İHLALİN TARZI, ŞEKLİ, YOĞUNLUĞU VE ETKİLERİNİN SÜRESİ    101
5. KİŞİSEL İLİŞKİLERE ETKİSİ    101
6. ZARAR GÖRENİN YAŞI    101
7. ZARAR GÖRENİN MALİ VE İKTİSADİ DURUMU    102
8. ZARAR GÖRENİN MESLEKİ VE SOSYAL DURUMU    103
C. MANEVİ ZARARIN BAŞKA BİR ŞEKİLDE GİDERİLMESİ    104
III. KİŞİLİK DEĞERLERİ ÇEŞİTLERİNE GÖRE MANEVİ ZARAR VE MANEVİ  
       TAZMİNATIN BELİRLENMESİ    106
A. KİŞİNİN KENDİSİYLE ÖZDEŞ KİMLİĞİNİN ZEDELENMESİ    106
1. İSMİN ZEDELENMESİ    106
2. ŞEREF VE HAYSİYETİN ZEDELENMESİ    106
a. Kavram    106
b. Toplumsal Şeref ve Haysiyet    107
c. Ailevi, Mesleki, Sanatsal Ve Ticari Şeref Haysiyet    107
d. Kitle İletişim Araçları İle Şeref ve Haysiyet İhlali    108
3. AYRIMCILIK    110
a. Yasal Düzenleme    110
b. Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı İlkesi    111
aa. Eşitlik İlkesi    111
bb. Ayrımcılık Yasağı İlkesi    111
aaa. Irk Ayrımcılığı    111
bbb. Cinsiyet Ayrımcılığı    112
ccc. Engelli Ayrımcılığı    113
c. Ayrımcılığın Türleri    114
aa. Doğrudan Ayrımcılık ve Dolaylı Ayrımcılık    114
aaa. Doğrudan Ayrımcılık    114
bbb. Dolaylı Ayrımcılık    115
bb. Tekli Ayrımcılık ve Çoklu Ayrımcılık    115
aaa. Tekli Ayrımcılık    115
bbb. Çoklu Ayrımcılık    115
d. Ayrımcılığın Gerçekleşme Şekilleri    115
aa. Ayrı Tutma    116
bb. Ayrımcılık Talimatı Verme ve Bu Talimatları Uygulama    116
cc. İşyerinde Yıldırma    116
dd. Taciz    116
ee. Varsayılan Temele Dayalı Ayrımcılık    116
ff. Ayrımcılık Yasağına İlişkin İdari ve Adli Süreç Yürütenlere Olumsuz  
     Muamele    116
e. Konularına Göre Ayrımcılığın Görünüm Şekilleri    117
aa. Hizmetten Yararlanmada ve Bilgi Almada Ayrımcılık Yasağı    117
bb. Mal Edinmede ve Kiralamada Ayrımcılık Yasağı    117
a’. Mal Edinmede Ayrımcılık Yasağı    117
b’. Kiralamada Ayrımcılık Yasağı    117
cc. Tüzel Kişilerde Üye Haklarında ve Birliklerin Faaliyetlerinde Ayrımcılık  
       Yasağı    117
dd. İstihdamda Ayrımcılık    118
aaa. İstihdamda Ayrımcılığın Uygulama Alanı    118
a’. Uygulamalı İş Deneyimde    118
b’. Diğer Alanlarda    118
c’. Cinsiyet Ayrımcılığında    118
d’. İstihdamda Ayrımcılık Yasağının İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı    119
e’. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamda Uygulama Alanı    119
bbb. İstihdamda Ayrımcılığın İleri Sürülemeyeceği Haller  120
a’. Pozitif Ayrımcılık    120
b’. Zorunlu Mesleki Gereklilik    119
c’. Belirli Cinsiyettekinin İstihdamında Zorunluluk    119
d’. Yaşın Hizmette Zorunlu Olması    119
e’. Dini Kurumda    119
ee. Serbest Meslek Seçiminde Ayrımcılık    119
ff. Engelliler Aleyhine Ayrımcılık    120
aaa. Genel Olarak    120
bbb. Engelli Kavramı    120
ccc. Engellilerin İhtiyaçlarının Dikkate Alınması ve Makul Düzenleme    
         Yapma  Yükümlülüğü    120
f. Ayrımcılık İddiasinin İleri Sürülemeyeceği Haller    121
aa. Genel Kural: Pozitif Ayrımcılık    121
bb. Çocuklarda ve Özel Bir Yerde Tutulması Gereken Kişilerde Ayrımcılık    121
cc. Yabancılarda Ayrımcılık    121
g. Ayrımcılık Yasağına İlişkin İdari Yaptırımlar    121
aa. Genel Olarak    121
bb. İspat Yükünün Yer Değiştirmesi    122
cc. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na Bilgi ve Belge Verme  
       Yükümlülüğü    122
h. Manevi Tazminat Miktarinin Belirlenmesi    123
4. KİŞİSEL HAYATIN ZEDELENMESİ    124
a. Genel Olarak    124
b. Kişisel Yaşam Alanı    125
c. Gizlilik Alanın Zedelenmesi    127
aa. Gizlilik Alanı Kavramı    127
bb. Gizlilik Alanının Görünüm Şekilleri    127
d. Özel Alanın Zedelenmesi    128
aa. Özel Alan Kavramı    128
bb. Özel Alanın Görünüm Şekilleri    128
cc. Özel Alanın Zedelenmesi Durumunda Manevi Tazminatın Belirlenmesi    132
dd. Özel Alanın Zedelenmesi Durumunda Manevi Tazminatın  
       Belirlenmesine  İlişkin Önerimiz    132
e. Evlilik ve Aile Yaşamının Zedelenmesi    132
aa. Evlilik ve Aile Yaşamının İhlali    132
bb. Evlilik ve Aile Yaşamının Görünüm Şekilleri    133
aaa. Üreme Özerkliğinin İhlali    133
bbb. Cinsel Yaşamın İhlali    134
ccc. İstenmeyen Hamilelik    134
ddd. Sağlıklı Çocuk Sahibi Olabilmenin İhlali    135
a’. Erken ve Gelişmeden Doğum    135
b’. Engelli Çocuğun Doğumu    135
c’. Üreme Hücrelerinin Saklanması ve İmhası    135
eee. Üçüncü Kişi Tarafından İhlal    137
fff. Eşlerin Kanundan Doğan Yükümlülüklerinin İhlali    137
ggg. Çocuğun Kendini Tanıma Hakkının İhlali    139
5. CİNSEL YAŞAMIN İHLALİ VE MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ    139
a. Cinsel Yaşamın İhlali    139
b. Cinsel Yaşamın İhlali Durumunda Manevi Tazminatın Belirlenmesine  
     İlişkin Önerimiz    142
D. İRADE MUHTARİYETİNİN ZEDELENMESİ    142
1. GENEL OLARAK    142
2. İRADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ZEDELENMESİ    143
a. Aldatma ve Zorlamada    143
b. Bilgi Verme ve Açıklama Yükümlülüğünün İhlalinde    143
aa. Tıbbi Müdahalelerde    143
bb. Tıbbi Açıdan Zorunlu Olan Tedavilerde    143
c. Ticaret Özgürlüğünün Zedelenmesi    144
d. Sözleşme Özgürlüğüne Aykırılık    145
aa. Sözleşme Özgürlüğüne Aykırılık    145
aaa. Genel Olarak    145
bbb. Görünüm Şekilleri    145
a’. Üçüncü Kişinin Alacak Hakkını İhlali    145
b’. Ahlaka Aykırı Şekilde veya Ayrımcılık Sebebiyle Sözleşme  
  Kurmaktan  Kaçınma    146
c’. Dernek veya Vakıf Üyeliğine Kabul Etmekten Kaçınma ve Çıkarma    146
d’. Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklere Aykırılık    146
aa’. Genel Olarak    146
bb’. Sevinç veya Duygu Yararını Konu Alan Sözleşmelere Aykırılık    147
e’. Kişisel Eşyanın Zarara Uğramasında    148
f’. Hayvan Üzerindeki Hakların İhlali    150
g’. Hekimlik Sözleşmesinde    151
h’. Hizmet/İş Sözleşmesinde    151
aa’. Genel Olarak    151
bb’. TBK m. 417’ye Göre İşverenin Özen Yükümlülüğü    152
cc’. TBK. m. 419 Kapsamında İşverenin İşçinin Kişisel Verilerini  
        Koruma  Yükümlülüğü    155
dd’. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Kişisel  
        Verilerin Korunması    156
aaa’. Genel Olarak    156
bbb’. Kişisel Verilerin İşlenmesine Hakim Olan Genel İlkeler    157
ccc’. Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı    157
ddd’. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale  
           Getirilmesi    160
eee’. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri    160
a’’. Veri Sorumlusu Kavramı    160
b’’. Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü    161
c’’. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü    161
aa’’. Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesini ve Erişimini Önleyici  
          Tedbir Almak    161
bb’’. Verilerin Muhafazasını Sağlama Yükümlülüğü    162
cc’’. Veri Güvenliğinin Sağlanmasını  Denetleme Yükümlülüğü    162
dd’’. Verileri Açıklamama ve Kişisel Çıkarları için Kullanmama  
          Yükümlülüğü    162
fff’. İlgili Kişinin Hakları    162
a’’. Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı    162
b’’. Kişisel Verileri Koruma Kuruluna Şikayet Hakkı    163
c’’. İlgili Kişinin Ceza Hukukunda  Korunması    163
d’’. Kişilik Hakkının İhlali Sebebiyle İlgilinin Korunması    164
ee’. İş Sözleşmelerinde Ayrımcılık    164
a’’. Genel Olarak    164
b’’. Eşit Davranma İlkesi    166
c’’. Çeşitleri    166
d’’. Ayrımcılık Sebepleri    167
e’’.  Kadın ve Erkeğin Eşit İşlem ve Uygulama Görmesi İlkesi: Cinsiyet  
        Ayrımcılığının Önlenmesi    167
f’’. Ayrımcılık Tazminatı    168
g’’. İspat Yükü    169
h’’. İşçinin Kişilik Değerlerine Örnekler    169
ı’’. İşçinin İş İlişkisinden Doğan Manevi Tazminat Miktarını Belirlenmesi    170
ff’. Taciz (Mobbing), Psikolojik ve Cinsel Taciz    171
aaa’. Taciz    171
bbb’. Taciz Kavramı    171
ccc’. Tacizin Unsurları    174
a’’. Çalışma Alanında (İşyerinde) Taciz Söz Konusu Olmalı    174
b’’. İnsan Onurunu Zedeleme Amacı Güden Ayrımcı Davranış Olmalı    176
c’’. Davranış Belirli Bir Zaman Diliminde Sistematik Olarak Veya Belirli  
       Sıklıkta Tekrarlanarak Uygulanmalı    176
d’’. Davranış Tacize Uğrayanın Ayrı Tutulmasını, Sınırlandırılmasını    
       Veya Yıldırılarak Uzaklaştırılmasını Sağlamalı    177
ddd’. Cinsel Taciz    178
eee’. Tacizde Manevi Tazminatın Belirlenmesi    179
a’’. Tacizden Doğan Sorumluluğun Hukuki Dayanağı    179
b’’. Tacize İlişkin Özen Yükümlülüğünün İhlalinin Şekline Ve Ağırlığına
       İlişkin Ölçütler ve Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi    181
aaa’’. Tacizin Şekli, Nitelik ve Özelliği    181
bbb’’. Tacizin Süresi    181
ccc’’. Sağlık Sonuçları    182
ddd’’. Mesleki ve Toplumsal Sonuçları    182
c’’. Taciz Durumunda Manevi Tazminatın Belirlenmesine İlişkin  
      Önerimiz    182
E. YARGILAMADA TEDBİRLERİN UYGULANMASI    183
1. Genel Olarak    183
2. Zorlayıcı Yargılama Tedbirleri    183
3. Manevi Tazminatın Belirlenmesi    184
F. YARGILAMA HATALARI: ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ    185
1.  Yargılama Hataları    185
2. Adil Yargılanma Hakkının Görünümleri    186
a. Makul Sürede Yargılama Hakkı    186
b. Mahkemeye Erişim Hakkı    186
c. Medeni Hak ve Yükümlülükler    187
d. Silahların Eşitliği İlkesi    187
e. Gerekçeli Karar Hakkı    188
f. Hakkaniyetle Yargılanma Hakkı    188
g. Adil Yargılama İçin Yardım Alma Hakkı    189
h. Tercümandan Yardım Alma Hakkı    190
ı. Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali: Yargılamanın Uzun Sürmesi    191
aa. Yasal Dayanak    191
bb. Yargılamanın Makul Sürede Yapılması    192
aaa. AYM Uygulaması    192
a’. Makul Süre    192
b’. Yargılama Süresinin Başlangıcı ve Sona Ermesi    193
bbb. AİHM Uygulaması    193
a’. Yargılamaların Makul Süreden Uzunluğu    193
b’. Yargılama Süresinin Uzunluğunun Belirlenmesi    194
c’. Makul Süre Şartının Değerlendirilmesi    195
aa’.  İlkeler    195
bb’. Ölçütler    196
aaa’. Davanın Karmaşıklığı    196
bbb’. Başvuranın Davranışı    196
ccc’. Yetkili Makamların Davranışı    197
cc. Manevi Tazminatın Belirlenmesi    201
dd. Hareket Etme Özgürlüğü    202
aaa. Genel Olarak    202
G. YASA DIŞI HAPİS VE YAKALAMA İLE ALIKOYMA    203
1. Yasal Dayanak ve AİHM Uygulaması    203
2. Yasal Dayanak ve AYM Uygulamaları    206
3. Manevi Tazminatın Belirlenmesi    207
a. Genel Olarak    207
b. Manevi Tazminatın Belirlenmesinde İlkeler    208
c. Önerimiz    209
H. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI    210
1. GENEL OLARAK    210
2. HAKİMİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVASI İLE OLAN İLİŞKİSİ    211
3. TAZMİNAT TALEBİNİN ŞARTLARI    213
a. Zarar Gören Hak Düşürücü Sürede Devletten Tazminat Talebinde  
    Bulunmalı    213
aa. Tazminat Devletten Talep Edilmeli    213
bb. Tazminat Talebi İçin Ağır Ceza Mahkemesinde Dava Açılmalı    213
cc. Tazminat Talebi Belirli Olmalı    214
dd. Tazminat Hak Düşürücü Sürede Talep Edilmeli    215
b. Ceza Mahkemesince Verilmiş Koruma Tedbiri Kararı Veya Hüküm Söz  
      Konusu  Olmalı    215
c.  Ceza Hükmünün Veya  Koruma Tedbirinin Uygulanmasından Zarar  
     Doğmalı    215
aa. Suç Soruşturma ve Kovuşturmasında Verilen Hüküm veya Koruma  
       Tedbiri  Hukuka Aykırı Olarak Uygulanmalı    215
bb. Zarar Doğmalı    217
cc. Uygun Nedensellik Bağı Bulunmalı    218
4. ZARARIN HESAPLANMASI VE TAZMİNAT MİKTARININ BELİRLENMESİ    218
a. Manevi Zararın Belirlenmesi ve Tazminatın Hesaplanması    218
b. Maddi Zararın Belirlenmesi ve Tazminatın Hesaplanması    220
5. RÜCU    222
§ 9. BEDENSEL BÜTÜNLÜĞÜN ZEDELENMESİNDE MANEVİ ZARARIN VE MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ    223
I. GENEL OLARAK    223
A. GENEL BAKIŞ    223
B. HAREKET NOKTASI : OLAYIN ÖZELLİKLERİ    223
II. MANEVİ ZARARININ BELİRLENMESİ    224
A. OBJEKTİF SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEDENSEL  BÜTÜNLÜĞÜN  
       İHLALİNİN NİTELİĞİ, ÖZELLİĞİ VE AĞIRLIĞI    224
1. TEMEL OBJEKTİF SONUCUN DEĞERLENDİRİLMESİ: İHLAL EDİLEN
     DEĞER    224
2. YAN OBJEKTİF SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: İHLALİN AĞIRLIĞI,
     ŞEKLİ VE SÜRESİ    224
a. İhlalin Ağırlığı    225
b. Ağır Bedensel Bütünlük İhlali    229
aa. İsviçre Hukukunda    229
bb. Avrupa Birliği Üyesi Devletlerin Hukukunda    229
cc. Önerimiz    231
c.  Diğer Objektif Yan Unsurların Değerlendirilmesi    231
aa. Yaşam Süresinin Kısalması    231
bb. Estetik Zarar Doğması    231
B. SUBJEKTİF SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ    232
1. TEMEL SONUCUN DEĞERLENDİRİLMESİ: BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN  
    İHLALİNİN KİŞİSEL İLİŞKİLERE ETKİSİ:  MANEVİ ZARARIN AĞIRLIĞI    232
2. YAN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: OLAYIN BİREYSEL ÖZELLİKLERİ    233
a. Genel Olarak    233
b. Psikolojik Etki Ölçütü    233
bb. Acı ile ilgili Diğer Somut Olayın Özellikleri    233
aaa. Çekilen Acının Ağırlığı    233
bbb. Psikolojik Rahatsızlık, Psikolojik Şok ve Ruhsal Hastalık    234
a’. Genel Olarak    234
b’. Travmatik Psikolojik Rahatsızlık ve Psikolojik Hastalık    234
c’. Gelecekten Korku    235
d’. Psikolojik Rahatsızlık Skalası    235
c. Bedensel Zarar Görenin Yaşı: Yaşam Süresi    236
d. Evlenme Şansının Yitirilmesi    237
e. Mesleki Kazanç Yeteneğini Yitirilmesi    237
f.  Eşiyle Yaşamına ve Aile Yaşamına Etkisi    238
g. Yaşam Sevincinin Kaybi    238
aa. Genel Olarak    238
bb. Ölüm Tehditi ve Korkusu    240
cc. Üçüncü Kişiye veya Yardımcı Araçlara Bağımlılık    240
cc. Cinsel Yaşamın Kaybı veya Azalması    240
III. ÖNERİMİZ    240
1. AŞAMA: MANEVİ ZARARIN BELİRLENMESİ    240
a. Objektif Baz Temel Zararın Belirlenmesi    240
b. Subjektif Sonuçlarla Objektif Baz Miktarın Arttırılması    241
2. AŞAMA: MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ    242
§ 10. ÖLÜM VE AĞIR BEDENSEL ZARAR DURUMUNDA YAKININ UĞRADIĞI MANEVİ ZARARIN VE YAKIN LEHİNE HÜKMEDİLECEK MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ    243
I. GENEL OLARAK    243
A. ÖLÜM    244
B. AĞIR BEDENSEL ZARAR    244
II. OBJEKTİF BAZ MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ    245
A. YAKINLIK İLİŞKİSİ VE YOĞUNLUĞU (DERECELENDİRİLMESİ)    245
1. YAKINLIK İLİŞKİSİ    245
2. YAKINLIK İLİŞKİSİNİN YOĞUNLUĞU (DERECELENDİRİLMESİ)    245
a. Derecelendirme Teorisi    245
b. İsviçre Federal Mahkeme Uygulaması    246
c. İsviçre Hukuk Doktrinindeki Öneriler    247
aa. Gurzeler’in Önerisi    247
bb. Hütte/Duksch/Guerrero’nun Önerisi    248
cc. Sidler’in Önerisi    248
ee. Brehm’in Önerisi    248
ff. Guyaz’in Önerisi    248
gg.  Önerimiz    249
3. AİLE VE HISIMLARDAN YAKINLAR    250
a. Eş    251
b. Nişanlı    252
c.  Çocuklar    253
e. Kardeşler    257
4. DİĞER YAKINLAR    258
a. Birlikte Yaşayanlar    258
b. Yakın Arkadaşlar    261
III. MANEVİ ZARARIN SUBJEKTİF OLARAK BELİRLENMESİ: YAKINLIK İLİŞKİSİNİN  
        YOĞUNLUĞU VE OLAYIN BİREYSEL ÖZELLİKLERİ    261
A. GENEL OLARAK    261
B. EŞİN ÖLÜMÜNDE    262
1. EŞLER ARASINDAKİ KİŞİSEL İLİŞKİ    262
2. EŞLERİN YAŞI    263
3. DİĞER KİŞİSEL DURUMLAR    263
a. Sağlık Durumu    263
b. Yurt Dışında Yaşama    263
c. Tekrar Evlenme    263
C.  ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNDE    264
1. ANNE VE BABANIN AYRI MANEVİ TAZMİNAT TALEP HAKKI    264
2. ÖLEN ÇOCUĞUN YAŞI    264
3. ÇOCUĞUN CİNSİYETİ    264
4. TEK ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ    264
5. DİĞER KİŞİSEL DURUMLAR    264
a. Sağlık Durumu    264
b. Özel Ağır Zarar: Şok Zarar    265
c. Yoğun Yakın İlişkinin Bulunmaması    266
D. ANNE VE BABANIN ÖLÜMÜNDE    266
1. GENEL OLARAK    266
2. ÇOCUĞUN YAŞI    267
a. Anne veya Baba İle Veya Her İkisi İle Birlikte Yaşayan Çocuk    267
b. Anne ve Babadan Ayrı Yaşayan Çocuk    267
E. KARDEŞİN ÖLÜMÜNDE    267
F. DİĞER YAKINLARIN ÖLÜMÜNDE    268
1. AMCA/HALA VEYA DAYI/TEYZENİN ÖLÜMÜNDE    268
2. BÜYÜKBABA VEYA BÜYÜKANNELERİN ÖLÜMÜ    268
3. TORUNUN ÖLÜMÜNDE    268
IV. ÖNERİMİZ    269
A. BİRİNCİ AŞAMA: MANEVİ ZARARIN BELİRLENMESİ    269
1. OBJEKTİF BAZ MANEVİ ZARARIN BELİRLENMESİ    269
a. Ölüm Halinde    269
b. Ağır Bedensel Zararda    269
2. SUBJEKTİF SONUÇLARLA OBJEKTİF BAZ MİKTARIN ARTTIRILMASI VEYA  
    DÜZELTİLMESİ    270
a. Somut Olaydaki Yakınlık İlişkisinin Fiili Durumu ve Yoğunluğu    270
B. Olayın Bireysel Özellikleri    270
B. İKİNCİ AŞAMA: MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ    270
§ 11. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE KUSURUN VE DİĞER ÖZEL DURUMLARIN ROLÜ    271
I. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE KUSURUN ROLÜ    271
II. ZARAR VERENİN (SORUMLU KİŞİNİN) KUSURU    271
A. GENEL OLARAK    271
B. KUSURUN ARTTICI ETKİSİNE İLİŞKİN DOKTRİNDEN ÖNERİLER    272
C. İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNİN UYGULAMASI    273
D. YARGITAY’IN UYGULAMASI    273
III. BİRLİKTE KUSUR: ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN DERECESİ    274
A. HAFİF KUSUR    277
B. AĞIR KUSUR    277
IV. DİĞER KİŞİSEL  DURUMLAR    278
A. YAKININ ÖLÜM OLAYINA TANIKLIK ETMESİ    278
B. SORUMLU KİŞİNİN OLAYDAN SONRAKİ DAVRANIŞLARI    278
V. MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE DİĞER DURUMLARIN ROLÜ    279
A. ANLAŞILABİLİR / FARK EDİLEBİLİR İYİLEŞME    279
B. KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİNİN DİĞER ŞEKİLDE GİDERİLMESİ    279
C. ZARAR GÖREN VE ZARAR VERENİN DİĞER KİŞİSEL DURUMLARI    279

§ 12. MANEVİ TAZMİN ŞEKİLLERİ    281
I. GENEL OLARAK    281
II. MANEVİ TAZMİNATIN ŞEKLİNİN BELİRLENMESİNDE HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ    282
A. BAŞKA BİR TAZMİN BİÇİMİNİN TAZMİNAT YERİNE VEYA TAZMİNATA  
      EKLENMESİNDE HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ    282
B. TAZMİN ŞEKLİNİ BELİRLEMEDE TAKDİR YETKİSİ    282
III. MANEVİ TAZMİN ÇEŞİTLERİ    284
A. GENEL OLARAK    284
B. KURAL: BİR MİKTAR PARA    286
1. PARA    286
2. PARANIN SERMAYE VEYA İRAT ŞEKLİNDE BELİRLENEBİLMESİ    286
C. DİĞER TAZMİN ŞEKİLLERİ    287
1. SALDIRIYI KINAYAN KARAR    287
a. Genel Olarak    287
b. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti    288
aa. Genel Olarak    288
bb. Saldırının Kınanmasından Farkı    288
c. Amacı/Fonksiyonu    289
d. Kararın Niteliği    289
2. SALDIRIYI KINAYAN KARARIN YAYINLANMASI    289
a. Genel Olarak    289
b. Amacı/Fonksiyonu    290
aa. Manevi Tazminat Amacı/Fonksiyonu Görüşü    290
bb. Rahatsızlığı Giderici Amacı/Fonksiyon Görüşü    291
cc. Çifte Amaç/Fonksiyon Görüşü    291
3. SALDIRIYI KINAYAN KARARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE BİLDİRİLMESİ    291
4. SEMBOLİK BİR PARANIN ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ    292
a. Genel Olarak    292
b. Kararın Niteliği    292
5.  ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ÖDEMEYE KARAR VERİLMESİ    292
6. DİĞER GİDERİM BİÇİMLERİ    293
a. Eşyanın Teslimi    294
b. Medyada Cevap ve  Düzeltmenin Yayınlanması    294
c. Özür Dileme ve Hakareti Geri Alma    298
§ 13. MANEVİ TAZMİNATI BELİRLEME ANI VE UYGULANACAK FAİZ    299
I. KURAL: OLAY TARİHİ    299
II. KARAR TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜRE    300
III. MANEVİ TAZMİNAT FAİZİ    301
KAYNAKÇA    303