Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (156)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Makalelerim II ( 2006 - 2010 )

Makalelerim II ( 2006 - 2010 )Sayfa Sayısı
:  
366
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5473-55-6

37,50 TLÖNSÖZ

 

Elinizdeki bu kitap, daha önce hukuk literatürüne kazandırmış olduğumuz -Makalelerim I- adlı eserimizin devamı niteliğindedir. Bu çalışmamızda, 2005 yılından 2010 yılının sonuna kadar, makale bazında üretmiş olduklarımızı, yayımlandıkları tarihteki hal ve şekliyle, esasa ilişkin herhangi bir değişiklik yapmadan, sistematik bir bütünlük içinde ve kronolojik bir düzen içinde bir araya getirdik ve siz değerli okuyucuların hizmetine sunduk. Burada önemine binaen bir kez daha vurgulanması gereken nokta, bu kitapta yer alan makalelerdeki görüş ve yorumların değerlendirilmesi evresinde, yayımlandıkları tarihte yürürlükte olan mevzuat ve geçerlilik taşıyan yargı uygulamasının baz alındığı hususunun asla göz ardı edilmemesi gerektiğidir. Elinizdeki bu kitabın elektronik ortamda düzenlenmesi ile mizanpajını tümüyle gerçekleştiren, bu bağlamda yoğun emek ve mesaî sarfeden Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra ve İflâs Hukuku Anabilim Dalı’nın çok değerli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Başözen ile matbaa tashihlerinin yapılması aşamasında büyük katkılar sağlayan Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı öğretim elemanları Dr. Murat Erdem ile Dr. Cumhur Rüzgâresen’e kalbî teşekkürlerimi sunmayı; zevkle yerine getirilmesi gereken bir görev sayıyorum.

 

İÇİNDEKİLER :

 

MEDENÎ USÛL ve İCRA-İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN MAKALELER-1 MAKALE - 1-3 -HUKUK UYUŞMAZLIKLARI BAĞLAMINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI VE ÖZELLİKLE ARABULUCULUK--3 (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2006/64, s. 151-177)-3 A--GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI KAVRAMI-3 B--ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİNİN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ-5 C- -ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN HUKUKÎ TEMELLERİ-8 D--ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARININ OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ-10 I--Olumlu Yönleri-10 II--Olumsuz Yönleri-11 E--ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM TÜRLERİ-12 I--Müzakere-13 II--Tarafsız Ön Değerlendirme-13 III--Vakıaların Saptanması Yöntemi-14 IV--Kısa Duruşma Yöntemi-17 V--Arabuluculuk ve Uzlaşma-18 F- -İHTİYARİ TAHKİMİN, BİR ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU OLUP OLMADIĞININ TARTIŞILMASI-24 G--HUKUK UYUŞMAZLIKLARI BAĞLAMINDA MÜNFERİT KANUNLARIMIZDA YER ALAN VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-25 I--Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 213 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Düzenleme-25 II--4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunu’nun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Düzenleme-26 III--Avukatlık Kanunu’nun 35/A Maddesindeki Düzenleme-27 IV--4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 22 nci Maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkralarındaki Düzenleme-27 V--5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Düzenleme-29 VI--2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’nun 22 ve 23 ile 34 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Düzenlemeler-29 MAKALE - 2-33 -TÜRK MEDENÎ USUL HUKUKU BAĞLAMINDA HUKUKA AYKIRI YOLLARDAN ELDE EDİLEN DELİLLERİN DURUMUNUN İRDELENMESİ--33 (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2006/65, s. 119-1128)-33 MAKALE - 3-43 -HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISININ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNE BİR BAKIŞ--43 (Hukuki Perspektifler Dergisi, 2006/8, s. 87-96)-43 MAKALE - 4-67 ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI: ARABULUCULUK KURUMUNA HUKUKÎ VE SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ-67 (Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 821-842)-67 A- -GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI KAVRAMI-67 B- -ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİNİN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİ-69 C--ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİN HUKUKÎ TEMELLERİ-72 D- -ARABULUCULUK VE UZLAŞMA KAVRAMLARININ TANIMLARI ARALARDAKİ TEMEL FARKLILIKLAR VE BAZI YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ DURUM-75 I- -Tanımlar ve Aralarındaki Temel Farklılıklar-75 II--Bazı Yabancı Hukuk Sistemlerindeki Durum-78 1--Avusturya Hukukundaki Durum-78 2--Alman Hukukundaki Durum-81 III--Arabuluculuk Kurumunun Sosyoloji ve Sosyal- Psikoloji Açılarından Değerlendirilmesi-87 MAKALE - 5-95 -KISMÎ DAVA KURUMU ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER--95 (Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 851-866)-95 A--GENEL OLARAK-95 B--KISMÎ DAVANIN TÜRLERİ-99 C--DAVA DİLEKÇESİNDE FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARI SAKLI TUTMAMA KAYDINA AÇIKÇA YER VERİLMEMESİNE YÜKLENECEK OLAN ANLAM VE İÇERİK-100 I--Bakiye Alacaktan, Davacının Zımnen Feragat Etmiş Sayılıp Sayılamayacağı-100 II--Bakiye Alacak Hakkında Kesin Hükmün Oluşup Oluşamayacağı-106 D--MANEVÎ TAZMİNAT DAVALARININ, KISMÎ DAVA ŞEKLİNDE AÇILIP AÇILAMAYACAĞI-111 MAKALE - 6-115 -HUKUK YARGISININ TEMEL SORUNLARI VE BU BAĞLAMDA ALINMASI GEREKEN TEMEL ÖNLEMLER--115 (Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi Gölgesinde Yargı Reformu Sempozyumu, Ankara, 18-20 Haziran 2008, Ankara 2008, s. 201-230)-115 A--GENEL OLARAK-115 B--ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER-116 I--Mahkemeler Teşkilâtı İle İlgili Olarak Alınması Gereken Önlemler-116 II--Yargı Görevlileri ile İlgili Olarak Alınması Gereken Önlemler-126 III--Dava Sayısının Azaltılması ile İlgili Olarak Alınması Gereken Önlemler-130 IV--Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu Bağlamında Yapılması Gerekenler-137 MAKALE - 7-143 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI’NIN 1. İL 122. MADDELERİNDE YER ALAN DÜZENLEMELER VE BUNLARIN GENEL ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ-143 (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008/3, s. 635-664)-143 A--GÖREVE İLİŞKİN DÜZENLEMELER-143 B--YETKİYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER-147 C--YARGILAMAYA HAKİM OLAN İLKELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER-151 D--HÂKİMLERİN YASAKLILIĞI VE REDDİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER-155 E--HÂKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER-156 F--TARAFLARIN EHLİYETLERİNE VE DAVA ARKADAŞLIĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER-157 G- -DAVANIN İHBARINA VE DAVAYA MÜDAHALEYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER-159 H--DAVAYA VEKÂLETE İLİŞKİN DÜZENLEMELER-163 I--TEMİNATA İLİŞKİN DÜZENLEMELER-165 İ--DAVA ÇEŞİTLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER-170 J--DAVA ŞARTLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER-176 K--İLK İTİRAZLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER-180 MAKALE - 8-181 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI’NIN GETİRDİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ-181 (Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, s. 637-656)-181 A--GENEL OLARAK-181 B--ARABULUCULUK KURUMUNUN UYGULAMA ALANI-183 C- -ARABULUCULUK KURUMUNUN İŞLEYİŞİNE EGEMEN OLAN İLKELER-184 I--İhtiyarilik (İradilik) İlkesi-184 II--Tarafların Eşitliği İlkesi-185 III--Gizlilik İlkesi-185 D--ARABULUCULARIN SAYISI, ARABULUCU SIFATIYLA FAALİYET GÖSTEREBİLMEK İÇİN VARLIĞI ARANAN KOŞULLAR, ARABULUCUYA BAŞVURU VE ARABULUCUNUN GÖREVLENDİRİLMESİ İLE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ-188 I--Arabulucuların Sayısı-188 II--Arabulucu Sıfatıyla Faaliyet Gösterebilmek İçin Varlığı Aranan Koşullar-188 1--Gerçek Kişi Olmak-189 2--Türk Vatandaşı Olmak-189 3--Otuz Yaşını Tamamlamak ve Tam Ehliyetli Olmak-190 4--Taksirli Suçlar Dışında Herhangi Bir Sabıkası Bulunmamak-190 5--Arabuluculuk Eğitimini Tamamlamış ve Adalet Bakanlığı’nca Yapılacak Yazılı ve Uygulamalı Sınavı Başarmış Olmak-191 E--ARABULUCUYA BAŞVURU VE ARABULUCUNUN GÖREVLENDİRİLMESİ-193 F--ARABULUCUNUN HAKLARI-194 I--Arabulucu Unvanını Kullanma Hakkı-194 II--Ücret ve Masraf İsteme Hakkı-194 III--Avans İsteme Hakkı-195 IV--Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurma Hakkı-195 G--ARABULUCUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-195 I--Görevini Özenle ve Tarafsız Bir Biçimde Yerine Getirme Yükümlülüğü-195 II--Taraflara Eşit İşlemde Bulunma Yükümlülüğü-197 III--Görevini Şahsen Yerine Getirme Yükümlülüğü-197 IV--Tarafları Aydınlatma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü-198 V--Sır Saklama Yükümlülüğü-198 VI--Belgeleri Saklama Yükümlülüğü-199 VII- Aidat Ödeme Yükümlülüğü-199 H--ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI VE BU SÜRECİN BAŞLAMASININ SÜRELERE ETKİSİ-200 I--ARABULUCUK SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMESİ-201 İ--ARABULUCULUK SÜRECİNİN SONA ERMESİ-202 J--ARABULUCULUĞUN ORGANİZASYONU (TEŞKİLATLANMASI)-204 MAKALE - 9-211 -ADALET MÜFETTİŞLERİNİN HUKUK MAHKEMELERİ HÂKİMLERİ ÜZERİNDEKİ DENETİM YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRLARI--211 (Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. I, Ankara 2009, s. 1055-1078)-211 A--GENEL OLARAK-211 B--ADALET MÜFETTİŞLİĞİ KURUMU’NUN HUKUKİ YAPILANMASI-212 C--ADALET MÜFETTİŞLERİNİN HUKUK HÂKİMLERİ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ DENETİMİN KAPSAMI VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ-215 MAKALE - 10-235 -YAZILI YARGILAMA USULÜ BAĞLAMINDA ISLAHA BAŞVURU SURETİ İLE ZAMANAŞIMI DEF’İNİN İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ SORUNU ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER--235 (Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. I, Ankara 2009, s. 1079-1084)-235 MAKALE - 11-241 -ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA KAVRAMLARI, ARALARINDA TEMEL FARKLILIKLAR VE ARABULUCULUK KURUMUNA DUYULAN TEPKİLER YA DA OLUŞTURULAN DİRENÇLERİN SOSYOLOJİK AÇIDAN İRDELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ--241 (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 2025-2036)-241 A--ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA KAVRAMLARININ TANIMI VE ARALARINDAKİ TEMEL FARKLILIKLAR-241 B--ARABULUCULUK KURUMUNA DUYULAN TEPKİLERİN YAHUT OLUŞTURULAN DİRENÇLERİN SOSYOLOJİK BOYUTU DA GÖZETİLEREK İRDELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ-245 MAKALE - 12-257 -İFLÂS DIŞI ADİ KONKORDATOYA İLİŞKİN GÜNCEL SORUNLAR VE BAZI DEĞERLENDİRMELER--257 (Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı VIII, Türk-Alman ve İsviçre Hukukunda İflâs, Konkordato ve Noterlik Alanında Gelişmeler, Abant 09-10 Ekim 2009, Ankara 2010, s. 255-280)-257 A--GENEL OLARAK-257 B--ADİ KONKORDATO KURUMUNUN UYGULAMADA İŞLEMEZ HALE GELMESİNİN SEBEPLERİ-258 C--KÜLLİ İCRA SİSTEMİ İÇERİSİNDE YER ALAN MEKANİZMALAR VE ADİ KONKORDATONUN BU MEKANİZMALAR KARŞISINDAKİ KONUMU-261 D--İFLÂS DIŞI ADİ KONKORDATO PROSEDÜRÜNÜN EFEKTİF (ETKİN) BİR İYİLEŞTİRME ARACI HALİNE GETİRİLEBİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER-263 I--Konkordato Mühleti Talebi ve Nazara Alınabilmesi Şartlarıyla İlgili Olarak Yapılması Gerekenler-263 II--Konkordato Mühleti ve Sonuçlarıyla İlgili Olarak Yapılması Gerekenler-269 III--Konkordatoda Alacaklıların Etkinliklerinin Artırılmasıyla İlgili Olarak Yapılması Gerekenler-276 IV--Konkordatonun Tasdiki Süreciyle İlgili Olarak Yapılması Gerekenler-277 MAKALE - 13-281 HUKUK YARGISI BAĞLAMINDA BİLİRKİŞİLİKLE İLGİLİ TEMEL PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI-281 (Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, İzmir 2010, s. 575-594)-281 A--GENEL OLARAK-281 B--BİLİRKİŞİLİK KURUMUYLA İLGİLİ TEMEL PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI-283 I--Genel Olarak-283 II--Hukuki Sorunlarda Bilirkişilik Kurumuna Başvuruluyor Olması-283 III--Bilirkişinin Sahip Olması Gereken Temel Nitelikler ve Seçimi Hususunda Gereken Özenin Gösterilmemesi-285 IV--Bilirkişinin Görevlendirilmesi Evresinde Gereken Özenin Gösterilmemesi-288 V--Bilirkişilerin Kurul Teşkil Edecek Şekilde Görevlendirilmeleri Durumunda, Kurul Şeklinde Çalışmaya Özen Göstermemeleri-291 VI--Bilirkişinin Görevlendirme Yazısında Belirtilen Süre İçerisinde Raporunu ve Eklerini Mahkemeye Verme ve Görevlendiren Makamında Bunu Denetleme Konusunda Gereken Özeni Göstermemeleri-292 VII--Hâkimin Bilirkişinin Oy ve Görüşüyle Bağlı Olmadığı Kuralına, Yargıtay ve Doktrin Tarafından Farklı Bir Anlam ve İçeriğin Yüklenmesi-293 VIII--Bilirkişinin Hukuki Statüsünün, Yetkilerinin, Yükümlülüklerinin ve Sorumluluğunun Mevzuat Çerçevesinde ya Hiç ya da Yeterince Tanımlanmamış veya Belirtilmemiş Olması-295 NOTERLİK HUKUKUNA İLİŞKİN MAKALELER-299 MAKALE - 14-301 -NOTERLERİN TESPİT İŞLERİ--301 (Legal Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s. 593-605)-301 A--GENEL OLARAK-301 B--NOTERLERİN TESPİT İŞLEMLERİNİN KAPSAMI-308 MAKALE - 15-317 -İŞLEVSEL AÇIDAN NOTERLİK KURUMUNA YENİ BİR VİZYON KAZANDIRILMASINA YÖNELİK BAZI DÜŞÜNCELER--317 (Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı VIII, Türk-Alman ve İsviçre Hukukunda İflâs, Konkordato ve Noterlik Alanında Gelişmeler, Abant 09-10 Ekim 2009, Ankara 2010, s. 495-521)-317 A--GENEL OLARAK-317 B--NOTERLERİN ÜSTLENMİŞ OLDUKLARI YENİ İŞLEVLER-318 MAKALE - 16-343 -TÜRK HUKUKU BAĞLAMINDA ÇEKİŞMESİZ YARGI VE NOTERLİK--343 (Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 2013-2036)-343 A--GENEL OLARAK-343 B--YARGI İŞLEVİ VE ÇEKİŞMESİZ YARGI KAVRAMLARI-343 I--Yargı İşlevi Kavramı-343 II--Çekişmesiz Yargı Kavramı-345 C--ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNİN MAHKEMELER DIŞINDA KALAN BAŞKACA KURUM VE KURULUŞLARA VE BU BAĞLAMDA NOTERLERE BIRAKILIP BIRAKILAMAYACAĞI HUSUSUNUN ANAYASA’YA UYGUNLUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-348 D--ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDEN HANGİLERİNİN NOTERLERE BIRAKILABİLECEĞİ-355