Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Makalelerim ( I )

Makalelerim ( I )Sayfa Sayısı
:  
723
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-377-723-6

125,00 TLÖNSÖZ Bu kitap 1986 yılının ilk aylarında başlayan asistanlık yıllarımdan 2010 yılına ka¬dar olan dönemde kaleme aldığım makalelerimin önemli bir kısmının derlemesinden oluşmaktadır. Derlemeden amaç, araştırmacıların, uygulayıcıların makalelerime, toplu¬ca ve kolaylıkla ulaşmasını sağlamaktır. Makalelere, iş bu Derleme′de yayımlandığı tarihlerdeki özgün hali ile verilmiş ve gerek içindekiler kısmında gerek her makalenin başında hangi yıl ve unvanla nerede yayımlandığı bilgisi de dipnot olarak yer almıştır. Makalelere yapılan müdahale sade¬ce şekli olmuştur; başlıklar ve dipnotlar format olarak uyumlaştırılmıştır. Makalelerde değişiklik yapılmadığı için, yayımlandıkları zamandaki hukuki duruma, mevzuata göre değerlendirmeleri gereği açıktır. Akademik hayat uzun, meşakkatli ve buna bağlı olarak da sabır gerektiren bir yol¬culuk, bir yaşam tarzı. Bu yolculukta istifade ettikleriniz, desteğini ve katkısını veren¬ler, Hocalık, ağabeylik, arkadaşlık yapanlar, gözümüzde-gönlümüzde ayrıca yer eden¬ler var. "Onların" hepsini konumuna ve durumuna göre saygı, sevgi ve muhabbetle anıyorum. Kitabın dizgisini özenle yapan sayın Müge Günbaş′a, Beta Basım A.Ş.′nin di¬ğer tüm çalışanlarına ve özellikle değerli yetkilisi sayın Seyhan Satar′a teşekkürleri¬mi sunuyorum. Beyazıt/Mayıs 2012 Prof. Dr. Aslan KAYA İÇİNDEKİLER TİCARİ İŞLETME HUKUKU 1. MAKALE ADİ VE TİCARÎ İŞLERDE FAİZ [İÜHFM, Cilt LIV (1991-1994), Sayı 1-4, s.347-366] I. Faiz Kavramı ve Benzer Kavramlardan Farkı 3 1. Faiz Kavramı 3 2. Faiz Kavramının Benzer Kavramlardan Farkları 4 a) Gecikme Zammı/Tazminatı 4 b) Vade Farkı 4 c) Munzam Zarar 5 d) Benzer Diğer Kavramlar 6 II. Faiz Alacağının Özellikleri 6 III. Faizin Çeşitleri 9 1. Basit Faiz - Bileşik (Mürekkep) Faiz 9 2. Anapara (Kapital) Faizi - Temerrüt Faizi 9 3. Akdi Faiz - Kanunî Faiz 10 4. Adi İşlerde Faiz-Ticari İşlerde Faiz 11 IV. Ticari ve Adi İşlerde Faizle İlgili Olarak 3095 Sayılı Kanunla Getirilen Sistem 11 1. Kural sözleşme serbestisi prensibidir 13 2. Ticari ve Adi İşlerde Faize Hak Kazanılması 14 3. Anapara Faizi 14 4. Temerrüt Faizi 15 5. Bileşik (Mürekkep) Faiz 19 6. Yabancı Para Borçlarında Faiz 21 V. Faizin Başlangıcı 21 1. Temerrüt Faizinde 21 a) Kural 21 b) Kuralın İstisnaları 23 aa) Tacirin Avans Vermesi veya Masraf Yapması Halinde Durum 23 bb) Faizlerin, İşlemiş İrat Taksitlerinin veya Bağışlanmış Paranın Ödenmesinde Temerrüt Halinde 24 2. Anapara Faizinde 24 3. MAKALE TİCARET HUKUKUNDA "TİCARİ SIR" VE 4982 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİLGİ EDİNME HAKKI [Bilgi Edinme Hakkı, Türkiye Barolar Birliği-Panel 5 Mayıs 2004, Ankara 2004, s.127-142] I. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu′ndaki Düzenleme 27 II. Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasında Sujeler 27 III. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uyarınca Bilgi Verme Yükümlülerinin Bilgi Edinmesi 29 IV. Bilgi Alma/Edinme Hakkının Kanuni/Objektif Sınırı: Ticari Sır 30 1. Kavram 30 2. Sır Kavramının Sınıflandırılması 33 a) Kapsamına Giren Konulara Göre Sırlar 33 aa) Meslek Sırrı 33 bb) Ticari ve/veya Sınai Sır 33 cc) Ortaklık Sırrı 34 b) Mutlak ve Nisbi Ticari Sır/Ortaklık Sırrı 35 V. Fikri ve Sınai Hakların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındaki Yeri 39 VI. Tartışmalar 39 3. MAKALE TÜRKİYE′DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TABİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM [Leaders, Şubat 2007, Sayı 7, s.24-29 (Makale Yard. Doç. Dr. Mehmet N. Artemel (Bo¬ğaziçi Üniversitesi-İİBF İşletme Bölümü) ve Doç. Dr. Arşları Kaya tarafından birlikte kaleme alınmıştır)] I. Genel Olarak Sermaye ve Yabancı Sermaye 43 II. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına İlişkin Mevzuat 44 III. Yabancı Yatırımcı ve Yabancı Yatırım Kavramları 45 IV. Türkiye′de Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yetkili Makam 47 V. Yabancı Yatırımcıya Sağlanan İmkanlar, Kolaylıklar 47 1. Yabancı Yatırımcıya Sağlanan Usuli Kolaylıklar: İzin ve Onay Sistemi Yerine Bilgi İsteme 47 a) Kaldırılan İzinler ve Yükümlülükler ile İznin Kaldırılmasının Anlamı ve Kapsamı 47 b) Bilgi İsteme ve Bilgi Verme Esası 48 c) Bilgi Verme Sisteminin İstisnası: İrtibat Bürosu Kuruluşunda İzin Sistemi 49 aa) İrtibat Bürolarının Statüsü ve İşlevi 49 bb) İrtibat Bürosunun Kuruluş İşlemleri 49 cc) İrtibat Bürolarının Faaliyet Sürecindeki Yükümlülükleri 50 2. Yabancı Yatırımcıya Sağlanan Esasa İlişkin İmkanlar 51 a) Yatırım Serbestisi ve Eşit Muamele 51 b) Kamulaştırmaya ve Devletleştirmeye Karşı Koruma 51 c) Kar, Satış Bedeli Gibi Değerlerin Serbestçe Transferi İmkanı 52 d) Taşınmaz Mal Edinimi 52 e) Uluslararası Tahkim 53 f) Yabancı Personel Çalıştırma 54 ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYE PİYASASI HUKUKU 4. MAKALE SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞININ GENEL KURUL KARARLARIYLA İLGİLİ OLARAK HÜKÜMSÜZLÜĞÜN TESPİTİ VEYA İPTALİ İSTEME YETKİSİ VAR MIDIR ? [İktisat ve Maliye Dergisi, Ekim 1988, Cilt XXXV, Sayı 7, s.295-302] (s.59-68) 5. MAKALE MÜKTESEP HAKLAR [40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul 1997, s.147-151] (s.69-73) 6.MAKALE PAY SAHİBİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI [40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul 1997, s.155-161] (s.75-81) 7. MAKALE SERMAYE ARTIRIMI [40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul 1997, s.162-180] I. Giriş 83 II. Ticaret Kanunu′nun 391 ilâ 395 inci Maddelerinin Islahı 84 III. Sermaye Artırımına ilişkin Hükümlerin Farklı Kanunlarda Düzenlenmesinin Sakıncaları ve Bu Sakıncaların Giderilmesiyle İlgili Çözüm Önerisi 93 IV. Şartlı Esas Sermaye Sistemi 96 V. Sonuç ve Öneriler 97 8.MAKALE BORCA BATIK ANONİM ŞİRKETİN İFLASININ ERTELENMESİ [Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu′na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s.279-303] I. Genel Olarak Ortaklığın Mali Durumunun Bozulması 101 II. Anonim Şirketin Borca Batık Olması 104 III. İflasın Ertelenmesinin Koşulları 106 1. Borca Batıklık Bildirimi ve Erteleme Talebi 106 2. Borca Batıklık Halinin Tespiti 110 3. Ortaklığın Durumunun İyileştirilmesinin Mümkün Olmas 111 a) İyileştirmenin Anlamı 111 b) İyileştirmenin Muhatabı 112 c) İyileştirme Projesi ve Tedbirleri 113 IV. İflasın Ertelenmesi Kararı 115 1. Erteleme Kararı 115 2. Malvarlığının Korunmasına İlişkin Tedbirler 117 3. Erteleme Süresi İçinde Organların İşlevi 118 V. İflasın Ertelemesinin Şirket Hakkında Mevcut Dava ve Takipler ile Açılacak Takipler ve Şirket Alacakları Üzerindeki Etkisi 119 VI. İflasın Ertelenmesi Kararının Temyizi 121 9. MAKALE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ ve HİSSE DEĞİŞİMİ KONULARINDA 4684 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DÜZENLEME İLE OLUŞAN HUKUKİ DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ [Banka - Mali Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 38, Ekim 2001, Sayı 10, s.52- 61; Banka - Mali Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 38, Kasım 2001, Sayı 11, s.57- 59] I. Giriş 123 II. Sorun 124 III. 4684 Sayılı Kanun′un Kaynağı ve Geri Planı 125 IV. Türk Hukukunda Bölünme ve Bir Sermaye Şirketinin Devir Alınması.. 126 V. 4684 Sayılı Kanun ile Getirilen Sistem ve Uygulaması 127 VI. Sorular 131 10. MAKALE AVRUPA TOPLULUĞUNUN ŞİRKETLER HUKUKUNA İLİŞKİN "BİRİNCİ" KONSEY YÖNERGESİ (KAMUYU AYDINLATMA YÖNERGESİ) (I. BÖLÜM) [Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu-Acquis Communautaire′ in Alınması- Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonunun "Güdümlü Projeler"i Kapsamında Hazırlanan Proje, İstanbul 2001, s.485-506] I. Mevzuat 135 1. AT Mevzuatı 135 2. Türk Mevzuatı 136 II. Açıklamalar 136 1. Yönergenin Felsefesi ve Düzenlediği Alanlar 136 2. Ticaret Kanunu ile Kamuyu Aydınlatma Yönergesi′nin I. Bölümünün Uyumlaştırma Amacına Yönelik Olarak Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi 138 a) TK′nm "Ticari İşletme" Başlıklı Birinci Kitabının İkinci Faslında Yer Alan İlgili Hükümlerin Karşılaştırması ve Değerlendirmesi 139 aa) Sicilin Yönetimi 139 bb) Aleniyet 140 cc) Tescil ve İlanın Üçüncü Şahıslara Tesiri ve Sicile İtimat.... 141 dd) Ticaret Unvanı Kullanma Mecburiyeti 143 b) TK′nın "Ticaret Şirketleri" Başlıklı İkinci Kitabının "Anonim Şirketler" Başlıklı Dördüncü Faslında Yer Alan İlgili Hükümlerin Karşılaştırması ve Değerlendirmesi 143 aa) Şirketin Tescili ve İlanı 143 bb) Temsile Yetkili Olanların İmza Şekli 145 cc) Temsile Yetkili Olanların Tescili ve İlanı 145 dd) Genel Kurul Kararlarının Muteberlik Şartları 146 ee) Esas Mukavele Değişikliğinin Tescili ve İlanı 146 ff) Sermayenin Artırılmasının Tescili ve İlanı 146 gg) Sermayenin Azaltılmasının Tescili ve İlanı 147 hh) Tasfiye Memurlarının Tescili ve İlanı 147 c) TK′nın "Ticaret Şirketleri" Başlıklı İkinci Kitabının "Limited Şirket" Başlıklı Yedinci Faslında Yer Alan İlgili Hükümlerin Karşılaştırması ve Değerlendirmesi 147 aa) Şirket Mukavelesinin Muhtevası 147 bb) Şirket Mukavelesinin Tescili ve İlanı 148 cc) Mukavele Değişikliklerinin Tescili ve İlanı 149 dd) Müdürlerin Temsil Yetkisi 149 ee) Müdürlerin İmza Şekli 149 III. Öneriler (-) 150 IV. Kamuyu Aydınlatma Yönergesi Kapsamında Önerilen Madde Metinleri 150 V. EK: 9 Mart 1968 Tarihli Birinci Konsey Yönergesinin (Kamuyu Aydınlatma) Tercümesi 155 11. MAKALE TİCARET KANUNU′NUN 311 İNCİ MADDESİNDEKİ "MUTEBER OLMAMA"NIN ANLAMI -HÜKÜMSÜZLÜK DERMEYANI HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI- [Prof. Dr. Fahiman Tekil′ in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s.295-307] I. Mevsuf Kuruluş ve Kuruluştan Sonra Malvarlığı Değerlerinin Devir Alınmasının Anlamı ve Amacı 161 II. TK m.311 Hükmüne Aykırılığa Bağlanan Müeyyideler 164 III. TKm.311/l′de Yer Verilen "Muteber Olmama"mn Anlamı 165 IV. Şekil Noksanı Sebebiyle Hükümsüzlük Dermeyanı Hakkının Kötüye Kullanılması 168 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 12. MAKALE FİNANSMAN BONOSU [İktisat ve Maliye Dergisi, Nisan 1988, Cilt XXXV, Sayı 1, s.18-25] I. Genel Olarak 177 II. Hukuki Niteliği 178 III. Bono Vasfı ve Buna Bağlı Sonuçlar 179 IV. İhraç Koşulları 181 V. Finansman Bonosu Çıkarılması Usulü 183 1. Ön Şartlar 183 2. SPK′nınİzni 184 VI. Satış ve Ödeme 185 13. MAKALE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDABONO ve POLİÇE BORÇLUSUNUN TEVDİ HAKKI, TEVDİ ETMEYEN BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ VE TEMERRÜT FAİZİ ÖDEMESİ SORUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME [Prof. Dr. Hüseyin Ülgen′ e Armağan, Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, s. 705-727] I. Sorunun Takdimi 187 II. Yargıtay Kararları 189 1. Senet Borçlusunun Tevdiinin Bir Yükümlülük Olduğu ve Tevdi Edilmeme Halinde Borçlu Temerrüdünün Gerçekleşeceği Yönündeki Yargı Kararlan 189 2. Senet Borçlusunun Tevdiini Bir Hak Olarak Gören, İbraz Gerçekleşmeden Borçlu Temerrüdünü Reddeden Yargı Kararlan 192 III. Yargı Kararları Bağlamında Ortaya Çıkan Sorunlar 193 IV. Bono ve Poliçe Borçlusunun Tevdi Hakkı 193 1. Genel Olarak Tevdi Hakkı 193 2. Tevdi Hakkını Haiz Olanlar 195 3. Diğer Temerrüt Sebepleri ve Tevdi İmkanı 195 4. Tevdi Yeri ve Tevdi Yeri Tayini 197 5. Tevdıin Hukuki Niteliği 199 6. Tevdiin^Tevdi Etmemenin Hukuki Sonuçları 200 V. Poliçe veya Bononun İbraz Edilmemesi Halinde Tevdi Hakkını Kullanmayan Senet Borçlusunun Temerrüt Faizi Yükümlüsü Olup Olmadığı Sorunu 202 14. MAKALE TASFİYENİN, BANKALARIN KARŞILIKSIZ KALAN ÇEKİ KISMEN ÖDEME YÜKÜMÜNE ETKİSİ VE ÇEK KANUNLARI İLE GETİRİLEN SORUMLULUK MİKTARI FARKLILIKLARI BAĞLAMINDA ÇIKAN SORUNLAR [Prof. Dr. Rona Serozan a Armağan, C.II, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2010, s.l 113 vd.] I. Giriş 207 II. Bir Bankanın Faaliyet İzninin Kaldırılması ve Tasfiyeye Girmesinin Bankaların Karşılıksız Kalan Çeki Kısmen Ödeme Yükümüne Etkisi...210 III. Keşide Edilen Eski Çeklerle İlgili Tasfiye Sürecinde Muhtelif Sorunlar 213 1. Tasfiyesi Sürecinde Çeklerin Arkasına Yazılan Bankanın Faaliyet İzninin Kaldırıldığı, Hesapların Kapatıldığı Yolundaki Şerhin Bankanın Her Çek Yaprağı İçin Geçerli Kanuni Sorumluluğuna Etkisi Sorunu ...213 2. (Tasfiye Sürecindeki) Bankanın Eski Çek Yapraklarından Sorumlu Olduğu Miktarın Notere Tevdii, Güvenceye Alınması, Karşılık Ayrılması Gereği 216 IV. Yeni Çek Kanunu ile (5941 sayılı Çek Kanunu) Bankaların Eski Çeklerden Her Çek Yaprağı İçin Sorumlu Olduğu Miktarın Artıp Artmadığı Sorunu 218 V. Bankanın Çek Yapraklarından Sorumluluğunun Süresi 222 BANKA HUKUKU 15. MAKALE İLK YAZILI TALEPTE ÖDEME KLOZUNU İHTİVA EDEN BANKA GARANTİLERİNDE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI SORUNU [Prof. Dr. Reha Poroy′a Armağan, İÜHF, İstanbul 1995, s.211-244] I. Banka Garantilerinin Anlam ve Önemi 227 1. Direkt Banka Garantilerinin Yapısı 229 2. İndirekt Banka Garantilerinin Yapısı 230 II. Banka Garantilerinin Hukuki Niteliği ve Garanti Yükümlülüğünün Soyutluğu İlkesinin Anlamı 232 1. Banka Garantilerinin Hukuki Niteliği 232 a) Garanti Öncesi Hukuki İlişki 232 b) Garanti Mukavelesinin Benzer Müesseselerden Farkları 233 2. Garantinin Bağımsızlık (Soyutluk) Unsurunun Anlamı 235 III. İlk Yazılı Talepte Ödeme Klozu ve Hakkın Kötüye Kullanılması Sorunu 239 1. İlk Yazılı Talepte Ödeme Klozunun Anlamı ve Garanti Olgusunun İsbatı Sorunu 239 a) Yargının Değerlendirmesi 240 b) Doktrinin Değerlendirmesi 241 2. Garanti Talebinin Kötüye Kullanılması Durumunda Ödemenin Reddi Hakkı 246 a) Garanti Talebinin Kötüye Kullanılmasının Anlamı 246 b) Hakkın Kötüye Kullanılması Halini Belirleyen Maddi ve Usuli Şartlar 247 c) Haksız Taleple Hakkın Kötüye Kullanılması Halinin Ayırt Edilmesi Gereği 250 d) Likit İsbat Edilebilirliğin Anlamı 252 IV Sonuç 256 16. MAKALE İLK YAZILI TALEPTE ÖDEME KAYITLI GARANTİLERDE İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ [Prof. Dr Hayrı Domaniç′e Armağan, İÜHF, İstanbul 1995, s.139-154] I. İlk Yazılı Talepte Ödeme Klozunu Havi Garanti Sözleşmesinin Anlamı, Tarafları ve Hukuki Himaye Tedbirinin Önemi 261 II. Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri 263 1. Genel Olarak Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri 263 2. İhtiyati Tedbirler 264 a) Garanti Amirince Talep Edilebilecek İhtiyati Tedbir Türleri 264 b) İhtiyati Tedbirin Geçerliliği Sorunu 265 c) Ödeme Yasağı Şeklindeki Tedbir Karannın Geçerli Olduğu Haller 267 aa) Amir - Banka İlişkisinden Hareketle Ödemenin Yasaklanması 267 bb) Talep Hakkının Kötüye Kullanılması 269 3. İhtiyati Haciz 271 a) Garanti Alacağının İhtiyati Haczi 271 aa) Henüz Talep Edilmemiş Bir Garantinin İhtiyati Haczi 274 al) Müstakbel ve Şarta Bağlı Alacakların Haczi 274 a2) Henüz Talep Edilmemiş Garanti Alacağının İhtiyati Haczi 275 bb) Lehtar Tarafından Talep Edilmiş Ancak Henüz Ödenmemiş Garanti Alacağının İhtiyati Haczi 276 b) Teminat Mektuplarının İhtiyati Haczi 277 III. Bankanın Garanti Amirine Bilgi Vermesi Sorunu 277 FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU 17. MAKALE 551 SAYILI "PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME" İLE GETİRİLEN ZORUNLU LİSANS SİSTEMİ [İÜHFM, Cilt LV (1995 -1996), Sayı 1-2, s.311-343] I. Tarihi Gelişim 285 II. Zorunlu Lisansın Tanımı 287 III. Zorunlu Lisansın Özellikleri 289 1. Zorunlu lisansın hukuki karakteri basit lisanstır (inhisari olmayan lisans) 289 2. Zorunlu lisans alanın kullanım hakkı mahkeme kararının kesinleşmesi ile doğmaktadır 292 3. Aynı zamanda bir işletme lisansı olması dolayısıyla zorunlu lisansın devri olanaklıdır 292 4. Zorunlu lisans sahibi alt lisans veremeyecektir 293 IV. Zorunlu Lisans Halleri 293 1. Patent Konusu Buluşun Kullanılmaması Nedeniyle Zorunlu Lisans 295 a) Patenti Kullanma Mecburiyeti 295 b) Patent Konusu Buluşun Kullanılmaması ya da Yetersiz Kullanılması 296 c) Kullanmamanın Haklı Nedene Dayanmaması 298 d) Üç Yıllık Bir Sürenin Geçmesi 299 2. Patentler Arasında Bağımlılık Halinde Zorunlu Lisans 299 a) Bağımlı Patent Kavramı 299 b) Patentler Arasında Bağımlılık Halinde Zorunlu Lisans Verilmesi Şartlan 300 c) Bağımlılık dolayısıyla zorunlu lisans için bekleme süresi yoktur 301 3. Kamu Yararı Nedeniyle Zorunlu Lisans 301 a) Kamu Yaran Kavramı 302 b) Örnekler 303 c) Kamu Yararının Tayini Usulü 304 V. Zorunlu Lisansta Özel Durumlar 305 1. Ek Patentte (Zusatzerfindung) Zorunlu Lisans 305 a) Ek Patentin Tanımı, Bağlı Patentten Farkları 305 b) Ek Patentin Mevcudiyeti Halinde Zorunlu Lisansın Kapsamı 306 2. Yasada Öngörülen Diğer Bir Zorunlu Lisans Hali: Patent Hakkının Gasbı 307 VI. Zorunlu Lisansta Tarafların Hukuki Durumu 307 1. Patent Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 308 2. Zorunlu Lisans Alanın Hak ve Yükümlülükleri 309 a) Lisans Alanın Kullanma Yükümlülüğü ve Kullanma Hakkının Kapsamı 309 b) Bizzat Kullanma Yükümü: Devir, Haciz, İflas, Şirketlerin Birleşmesi ve Nev′i Değiştirme 310 c) Lisans Bedelinin Ödenmesi 311 3. Üçüncü Kişinin Patent İhlalleri Karşısında Zorunlu Lisans Alanın Durumu 312 VII. Zorunlu Lisans Verilmesi Usulü 315 1. Arabuluculuk Safhası 315 a) Türk Patent Enstitüsü′ne Başvuru 315 b) Arabuluculuk Safhası 315 c) Arabuluculuğun Son Bulması 316 2. Mahkeme Safhası 317 VIII. Zorunlu Lisansın Sona Ermesi 317 18.MAKALE TÜRK HUKUKUNDA PATENTTEN DOĞAN HAKLAR [İÜHFM, Cilt LV (1997), Sayı 4, s.173-200] I. Patent Kavramı 319 II. Patentten Doğan Hak ve Korumanın Anlamı 321 III. Patentten Doğan Hakkın Özellikleri 322 1. İnhisari İstifade Yetkisi 322 2. Mutlak Hak 324 3. Süreye Bağlı Hak 325 4. Devir ve Ferağ Konusu Olabilen Hak 326 IV. Patentten Doğan Hakkın Kapsamı 326 1. Patentten Doğan Hakkın/Korumanın Kapsamını Belirleyen Temel Kriter: "İstem veya İstemler" 326 a) İstem veya İstemler Kavramı 326 b) İstem veya İstemlerin Yorumu 328 c) Eşdeğerler (Muadiller) Problemi 330 d) İstemin Şekli 332 e) İstem veya İstemlerin Değiştirilmesi Halinde Korunma Çevresi 333 2. Patentten Doğan Hakkın Kapsamı/Bu Hakkın Doğrudan veya Dolayısıyla Kullanılması Yasağı 333 a) Patent Unsurlarının Üçüncü Kişilerce Doğrudan Kullanılması Yasağı 334 aa) Ürün Patentinin Üçüncü Kişilerce Doğrudan Kullanılması Yasağı 334 al) Patent Konusu Ürünün Üretilmesi 335 a2) Patent Konusu Ürünün Satılması 335 a3) Patent Konusu Ürünün Kullanılması 336 a4) Patent Konusu Ürünün İthal Edilmesi 336 a5) Üretilmek, Kullanılmak, Satılmak veya İthal Edilmek Amacı ile Patent Konusu Ürünün Kişisel İhtiyaçtan Başka Herhangi Bir Nedenle Olursa Olsun Elde Bulundurulması 337 bb) Usul Patentinin Üçüncü Kişilerce Doğrudan Kullanılması Yasağı 337 bl) Patent Konusu Usulün Kullanılması 338 b2) Kullanılmasının Yasak Olduğu Bilinen veya Bilinmesi Gereken Usul Patentinin Kullanılmasının Üçüncü Kişiler Tarafından Başkasına Teklif Edilmesi 338 b3) Patent Konusu Usul ile Doğrudan Doğruya Elde Edilen Ürünlerin Üçüncü Şahıslar Tarafından İzinsiz Olarak; Satışa Sunulması, Kullanılması, İthal Edilmesi, Satışa Sunulmak, Kullanılmak veya İthal Edilmek Üzere Kişisel İhtiyaçtan Başka Herhangi Bir Nedenle Olursa Olsun Elde Bulundurulması 338 cc) Patent Konusu Usul ile Doğrudan Doğruya Elde Edilen Ürün Kavramı 338 b) Patent Unsurlarının Üçüncü Kişilerce Dolayısıyla Kullanılması 340 V. Patent Başvurusundan Doğan Haklar 342 VI. Patentten Doğan Hakların Kapsamının Sınırları 342 1. Patentten Doğan Hakkın Genel Sınırları 342 a) Sınai veya Ticari Bir Amaç Taşımayan ve Özel Maksatla Sınırlı Kalan Fiiller 342 b) Patent Konusu Buluşu İçeren Deneme Amaçlı Fiiller 343 c) Sadece Bir Reçetenin Oluşturulması İçin Eczanelerde Yapılan İlaçların Seri Üretim Olmadan Hazırlanarak Kullanılması ve Bu Şekilde Hazırlanan İlaçlara İlişkin Fiiller 343 d) Patent Konusu Buluşun Paris Anlaşması′na Dahil Ülkelerin Gemi veya Uzay Aracı ya da Uçak yahut Kara Nakil Araçlarının Yapımında veya Çalıştırılmasında ya da Bu Araçların İhtiyaçlarının Karşılanmasında, Söz Konusu Araçların Geçici veya Tesadüfi Olarak Türkiye Cumhuriyeti Sınırlan İçinde Bulunması Şartı ile Kullanılması (m.75/1 d) 343 e) 7.12.1944 tarihli Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması′nın 27. maddesinde öngörülen fiiller bir devletin hava aracı ile ilgili ise, bu araçlara bu maddenin hükümleri uygulanır 344 2. Patente Bağlı Hakkın Zaman Bakımından Sınırı 345 3. Patent Hakkının Mülkiliği 345 4. Ön Kullanım Hakkı 346 5. Zorunlu Lisans 348 6. Patentten Doğan Hakkın Tüketilmesi 349 VII. Önceki Tarihli Patentin Etkisi 352 19. MAKALE BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ŞAHSEN KULLANMAYA MAHSUS OLARAK ÇOĞALTILMASI MÜMKÜN MÜDÜR ? [Prof. Dr. Kemal Oğuzman′a Armağan, İstanbul 2000, s.431-458] I. Bir Fikri Ürün Olarak Bilgisayar Programlarının Eser Niteliği ve Sahibine Sağladığı Haklar 355 II. Bir Mali Hak Olarak Eseri Çoğaltma Hakkı 360 1. Genel Olarak Çoğaltma Kavramı 361 2. Çoğaltmanın Bilgisayar Programlarındaki Anlamı 362 III. Fikir ve Sanat Eserlerinin Şahsen Kullanmaya Mahsus Çoğaltılabilmesinin Kapsamı ve Sınırları 364 1. Genel Olarak Sorunun Ortaya Konulması 364 2. Şahsen Kullanma İçin Çoğaltma Kavramı 365 a) Çoğaltmanın Şahsen Kullanmak İçin Yapılması 335 b) Kar Amacının Güdülmemesi ve Eser Sahibinin Meşru Menfaatlerine Zarar Verilmemesi 367 IV. Bilgisayar Programlarının Şahsen Kullanmaya Mahsus Çoğaltılabilmesinin Kapsamı ve Sınırları 369 1. Genel Olarak 369 2. FSEK′teki Düzenleme ve Öğretideki Görüşler 371 3. Görüşümüz 374 V. Eser Sahibinin Çoğaltma Hakkının İhlalinin Hukuki ve Cezai Sonuçlan 377 1. FSEK Kapsamında Açılabilecek Hukuk ve Ceza Davaları 377 a) Hukuk Davaları 377 b) Ceza Davaları 378 2. Ceza Kanununda Yer Alan Düzenleme 378 20. MAKALE MARKA HUKUKUNDA DELİLLERİN TESPİTİ DAVASI [Patent & Marka Dünyası, Yıl 4 (2002), Sayı 12-13, s.10-12] I. Genel Olarak Marka ve Markanın Sahibine Sağlanan Hukuki Koruma 381 II. Delillerin Tespiti Davası 382 1. Genel Olarak Tespit Davaları 382 2. Marka KHK′da Düzenlenen "Delillerin Tespiti Davası" 383 21. MAKALE REKLAMIN ve REKLAM AJANSLARININ FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ [Prof. Dr. Ömer Teoman′a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, s.459- 478) I. Genel Olarak Reklam ve Hukuki Niteliği 387 II. Reklam Ajansı Nedir ve Ne Tür Çalışma Yapar ? 389 III. Bir Fikri Çaba Ürünü Olarak Reklam Nasıl Ortaya Çıkar ? 391 IV. Sorunun Takdimi 393 V. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu′nda Esere Verilen Anlam ve Kanunun Çok Unsurlu Karmaşık Yapılı Fikri Ürünlere Yaklaşımı 394 VI. Reklam Ürününün Mer′i Fikri Mülkiyet Hukuku Mevzuatı Kapsamında Korunması 39 1. Reklam Ürününün İlim ve Edebiyat Eseri, Musiki Eseri, Güzel Sanat Eseri veya Sinema Eseri Sayılması 396 2. Karmaşık Yapıda Bir Eser Olarak Reklam ve Reklam Taslağı ? 397 a) Reklam Ajanslarının Reklam Ürünleri Üzerindeki Haklarının FSEK. m. 10, f.4 ve BK. m.385 Hükümlerine Atfen veya Kıyasen Korunması 398 b) Reklam Ürünlerinin İşlenme Eser, Reklam Ajanslarının ise İşlenme Eser Sahibi Olarak Korunması 399 c) Reklam Ürünlerinin Derleme Eser Olarak Değerlendirilmesi 400 d) Karmaşık Bir Yapı Arz Eden Reklam Ürününün De Lege Ferenda Müstakil Bir Eser Kategorisi Olarak Düzenlenmesi 400 VI. Reklam Ajanslarının Fikri Çaba Ürünü Reklam Ürünleri Üzerindeki Haklarının Yasal ve Sözleşmesel Temelde Korunması Konusunda Nihai Tespitler 401 22. MAKALE ŞEHİR PLANLARI (REHBERLERİ) FİKİR ve SANAT ESERLERİ KANUNU KAPSAMINDA ESER MİDİR ? [Bilgi Toplumunda Hukuk- Ünal Tekinalp′e Armağan, C.II, İstanbul 2003, s.321-333] I. Sorunun Takdimi 405 II. Yasal Koruma Konusu Eser ve Özellikleri 406 1. Eser Sahibinin Hususiyeti 406 2. Şehir Planlarının Eser Türleri İçindeki Yeri 408 III. Şehir Planları Eser midir ? 410 IV. Şehir Rehberlerinin Tanıtım ve Reklam Broşürlerinde Kullanılması 413 23. MAKALE KULLANMAMA NEDENİYLE MARKANIN İPTALİ //. İstanbul Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, 05-06.2005, İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Aralık 2005, s.195-209] I. Markanın Kullanılması Kavramı 417 II. Markanın Kullanılması ile İlgili Esaslar 418 III. Markanın Kullanılmamasının Sonuçları 422 1. İptal davası 422 2. Marka hakkı korunur; ancak, hak ihlaline bağlı taleplerde daralma söz konusu olur 424 3. Başkası Adına Tescil 425 IV. Sorular/Tartışmalar 425 24. MAKALE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER SINAİ HAKLARLA İLGİLİ MEVZUATLARINI DÜZENLERKEN NELERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIDIR ? [Özel Hukuk Uluslararası Sempozyumu 29/30 Eylül 2005, Kafkas Üniversitesi, BakülAzerbeycan] I. Sınai Hak Kavramı, Sınai Hakkın Özellikleri 433 II. Sınai Haklarla İlgili Uluslararası Düzenlemeler 435 III. Sınai Haklar Konusunda Düzenleme Yapılırken veya Uluslararası Anlaşmaya Taraf Olunurken Güdülen Amaçlar 436 IV. Sınai Haklar Konusu Ürünler veya Usuller Bir Ülkeye Nasıl Girer ? 436 V. Sınai Haklar Konusu Mevzuatta Düzenlenirken Neler Göz Önünde Bulundurulmalıdır ? 437 VI TAŞIMA VE SİGORTA HUKUKU 25. MAKALE KARAYOLU İLE EŞYA TAŞINMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME′NİN (CMR) UYGULANMA ŞARTLARI VE ÖNGÖRÜLEN SORUMLULUĞUN ESASLARI (I) [Prof. Dr. Oğuz İmregün e Armağan, İstanbul 1998, s.311-333] I. Genel Olarak 443 II. CMR′nin Uygulanma Şartları 445 1. Taşıma işinin ücret karşılığında yapıldığını öngören bir sözleşme bulunmalıdır 446 2. Taşıma taşıt aracılığı ile ve karayolunda gerçekleştirilmelidir 447 3. Taşımanın konusu eşya olmalıdır 449 4. Eşyanın taşıyıcıya teslim olunduğu yer ile bunun gönderilene teslim edileceği yerin iki ayrı devletin sınırları içinde bulunması ve bunlardan en az birinin CMR′ye taraf olması gerekir 450 III. CMR′de Öngörülen Sorumluluğun Esasları 451 1. Taşıyıcının Sorumluluğunu Doğuran Haller 451 2. CMR′de Öngörülen Sorumluluğun Hukuki Niteliği 454 3. Ziya ve/veya Hasar ile Gecikme Nedeniyle Tazmini Gereken Zararlar 460 26. MAKALE TAŞIYICININ KARAYOLU İLE EŞYA TAŞINMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME′DE (CMR) ÖNGÖRÜLEN SORUMLULUĞUNUN ESASLARI (II) [İÜHFM, Cilt LVI (1998), Sayı J-4, s.239-267] Genel Olarak Taşıyıcının Sorumluluğunu Doğuran Haller 463 1. Taşıyıcının Eşyayı Muhafaza Borcuna (Obhutspflicht) Bağlı Ziya ve/veya Hasardan Doğan Sorumluluğu 464 a) Taşıyıcının Muhafaza Borcunun Süresi 466 aa) Teslim Alma (Annahme/Übernahme) 466 bb) Teslim Etme (Ablieferung) 468 b) Taşıyıcının Ziya ve/veya Hasardan Doğan Sorumluluğu 473 aa) Eşyanın Ziyaı 473 bb) Eşyanın Hasara Uğraması 475 2. Taşıyıcının Gecikmeden (Taşıma Süresinin Aşılmasından) Doğan Sorumluluğu 477 a) Taşıma Süresinin Aşılmasının (Gecikmenin) Anlamı 477 b) Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğunun ve Bu Sorumluluğu Düzenleyen Hükümlerin Hukuki Niteliği 478 c) Gecikmeden Doğan Zarar Kavramı 478 Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri 479 1. Genel Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri 180 a) Ziya ve/veya Hasar ile Gecikmenin Taşıyıcıya Emir veya Talimat Vermeye Yetkili Kişinin Kusurundan Doğması (CMR m.17/2) ..480 b) Talimatın Verilmesine Taşıyıcının Kusuru ile Sebebiyet Vermemesi Kaydı ile Emir ve Talimat Vermeye Yetkili Kişinin Verdiği Talimatın Ziya ve/veya Hasar yahut Gecikmeye Sebep Olması 482 c) Zarann Bizatihi Eşyadaki Ayıptan/Eksiklikten Kaynaklanmış Olması , 484 d) Ziya, Hasar veya Gecikmenin Taşıyıcının Kaçınamayacağı ve Sonuçlarını Önleyemeyeceği Bir Olaydan Meydana Gelmesi 485 e) Araçtaki Noksanlıklar 486 2. Özel Sorumluluktan Kurtulma Sebepleri 487 a) Tarafların Anlaşmaları ve Bu Anlaşmanın Taşıma Senedine Geçirilmesi Koşuluyla, Taşımanın Üzeri Açık Taşıtla Yapılması (CMR m.17/4 a) 488 b) Ambalajlanmadıkları veya Kötü Ambalajlandıkları Zaman, Özellikleri Gereği Fire Veren veya Hasara Uğrayan Malların Ambalajlanmaması veya Hatalı Ambalajlanmış Olması 488 c) Eşyanın Gönderen, Gönderilen veya Bunlar Adına Hareket Eden Kişiler Tarafından Alınması, Taşınması, Yüklenmesi, İstiflenmesi veya Boşaltılması (CMR m.17/4 c) d) Özellikle Kırılma, Paslanma, Çürüme, Kuruma, Normal Fire yahutta Güve ve Haşarattan Kısmen veya Tamamen Zarar Görebilecek Malların Özelliği (CMR m. 17/4 d) 491 e) Sandık veya Paketlerin Üzerindeki Marka veya Numaraların Yetersiz veya Hatalı Olması (CMR m.17/4 e) 492 f) Canlı Hayvan Nakli (CMR m. 17/4 f) 493 III. Taşıyıcının/Gönderen veya Gönderilenin Müterafik Kusuru 493 IV. Zarardan Sorumlu Olan Taşıyıcı Tarafından Ödenecek Tazminat 495 1. Eşyanın Zıyaı Halinde 495 2. Eşyanın Hasara Uğraması Halinde 498 3. Gecikme Halinde 499 4. Taşıyıcının Sorumluluk Sınırının Genişlemesi 500 a) Ek Bir Ücret Karşılığında Sorumluluk Limitinin Yükseltilmesi veya Bir Menfaatin Sorumluluk Kapsamına Alınması (CMR m. 24 ve 26) 500 aa) CMR m 24 Uyarınca Sorumluluk Limitinin Yükseltilmesi 500 bb) CMR m. 26 Uyarınca Sorumluluk Limitinin Yükseltilmesi 501 cc) Ortak Değerlendirme 502 b) Taşıyıcının Kasdı veya Kasda Eşdeğer Kusurunun Bulunması... 502 27. MAKALE KARAYOLU TAŞIMA KANUNU TASARISI HAKKINDA DÜŞÜNCELER [Prof. Dr. Ömer Teoman′a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, s.459- 478 (Prof. Dr. Hüseyin Ülgen ve Doç. Dr. Abuzer Kendigelen ile birlikte)] I. Giriş 505 II. "Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı" Hakkında Genel Tespitlerimiz 507 III. "Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı" Hakkında Özel Tespit ve Değerlendirmelerimiz 509 28. MAKALE TAKSELİ KARA SİGORTALARINDA ESASLI SURETTE FAHİŞ TAKSENİN HİLE HÜKÜMLERİNDEN HAREKETLE TENKİSİ MÜMKÜN MÜDÜR ? [Bilgi Toplumunda Hukuk - Ünal Tekinalp′e Armağan, C.I, İstanbul 2003, s.961-980 (Prof. Dr. Hüseyin Ülgen ile birlikte)] I. Genel Olarak Sigorta Sözleşmesi 515 II. Takseli Sigorta Sözleşmesinin Anlamı 518 III. Takseli Sigorta Sözleşmesinin Kurulması Aşamaları 520 IV. Taksenin Esaslı Surette Fahiş Olması Halinde Hile Hükümlerinin Uygulanabilirliği 521 V. Kara Sigortalarında Taksenin Tenkisi Sorunu 527 VI. Takseli Sigortanın Akit Öncesi İhbar Yükümlülüğü Bağlamında Değerlendirilmesi 530 29. MAKALE CMR SİGORTASI [Prof. Dr. Ergon A. Çetingil ve Prof. Dr. Rayegan Kender′e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s.807-820] I. Genel Olarak CMR ve CMR′de Öngörülen Sorumluluğun Esasları 537 1. CMR ve Uygulanma Şartlan 537 2. CMR′de Düzenlenen Sorumluluk Halleri ve Öngörülen Sorumluluk Sistemi 539 a) Ziya ve/veya Hasar ile Gecikmeden Doğan Sorumluluk 539 b) Ziya ve/veya Hasar ile Gecikme Dışındaki Sorumluluk Halleri 540 3. CMR′de Öngörülen Sorumluluk ve Hukuki Niteliği 541 II. CMR Sigortası 546 1. Genel Olarak 546 2. CMR Sigortasının Sigorta Hukukundaki Yeri 547 a) CMR sigortası bir kara sigortasıdır 547 b) CMR sigortası bir tazminat (zarar) sigortasıdır 548 c) CMR sigortası bir sabit primli sigortadır 548 d) CMR sigortası bir pasif sigortasıdır 548 e) CMR sigortası bir sorumluluk sigortasıdır 548 f) CMR sigortası kara sigortaları alanında bir mal sigortasıdır 549 3. CMR Sigortasının Hukuk Kaynaklan 549 4. CMR Sigorta Sözleşmesinin Tarafları 550 a) Sigortacı 550 b) Sigortalı 550 c) CMR Sigortasında İlgili Üçüncü Şahıslar 551 5. CMR Sigortası Teminatının Mahiyeti ve Kapsamı 551 6. CMR Sigorta Sözleşmesinin Taraflarının Haklan ve Yükümlülükleri 555 a) İhbar Yükümlülüğü 555 aa) Sigorta Ettirenin Akdin Yapıldığı Sıradaki İhbar Yükümlülüğü 555 bb) Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü 556 cc) Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde İhbar Yükümlülüğü 556 b) Koruma Tedbirleri Alma ve İhtimam Yükümü 556 c) Prim Ödeme Yükümü 557 7. CMR Sigortası ile İlgili Sair Hususlar 558 30. MAKALE TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KARA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU [Prof. Dr. Hüseyin Hatemi′ye Armağan, C.l Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009 s.919 vd.J I. Genel Olarak Taşıma ve Taşıma Sözleşmesi 559 1. Genel Olarak Taşıma ve Tabi Olduğu Mevzuat 559 2. Taşıma Sözleşmesi 562 a) Taşıma Sözleşmesinin Unsurları 563 aa) Taşıma Taahhüdü 563 bb) Ücret 566 b) Sözleşmenin Tarafları 568 aa) Gönderen 568 bb) Taşıyıcı 568 c) İlgililer 571 aa) Gönderilen (Alıcı) 571 bb) Eşyanın Sahibi/Sahipleri 573 3. Taşıma Sözleşmesinin Kurulması 574 4. Taşıma Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 577 II. Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu 578 Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemelere Genel Bakış 578 a) Tarihi Gelişim 578 b) Taşıyıcının Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler 579 aa) Ulusal Düzenlemeler 579 al) Karayoluyla Taşıma İşleri 579 a2) Denizyoluyla Taşıma İşleri 580 a3) Havayoluyla Taşıma İşleri 580 a4) Demiryoluyla Taşıma İşleri 581 bb) Uluslararası Düzenlemeler 581 bl) İki Taraflı Metinler 581 b2) Çok Taraflı Metinler 581 1) Karayoluyla Uluslararası Eşya Taşımalarını Düzenleyen Konvansiyon: CMR 582 2) Demiryoluyla Uluslararası Eşya taşımlarını Düzenleyen Konvansiyon COTIF/CIM 583 b3) Havayoluyla Uluslararası Taşımaları Düzenleyen Varşova Konvansiyonu ve Protokolleri 584 c) TK′da Öngörülen Sorumluluk Halleri 585 aa) Ziya ve Hasar 585 bb) Gecikme 586 cc) Diğer Haller 586 2. Gecikmeden Doğan Sorumluluk 587 a) Kabul Edilen Sorumluluk İlkesi 587 aa) Genel Açıklama 587 bb) Sistemin Eleştirisi 589 cc) Sorumluluk Hallerinin Farklı Sorumluluk İlkelerinden Hareketle Düzenlenmesinin Nedeni 590 dd) TTK Tasarısında Gecikmeden Doğan Sorumluluk 592 b) Sorumluluk Şartları 592 aa) Eşyanın Taşıyıcı Tarafından Kabulü ve Teslim Alınması...592 al) Genel Açıklama 592 a2) Teslim Yeri 595 a3) Teslim Zamanı 596 bb) Eşyanın Belirli Bir Süre İçinde Taşınmaması 596 bl) Taşıma Süresi 596 b2) Eşyanın Taşınmaması 598 1) Genel Olarak 598 2) Özel Haller (Durma/Ara verme) 601 cc) Taşıma Süresinin Aşılması 604 el) Gönderilene Teslim 604 c2) Teslim Engellerinin Bulunması 607 c3) Gecikme Zararları ve Tazminat 608 3. Yardımcı ve Alt Taşıyıcıların Fiillerinden Doğan Sorumluluk 619 a) Genel Olarak 616 b) Yardımcıların Fiilleri Dolayısıyla Sorumluluk 617 aa) Yardımcılar Kavramı 617 al) Taşıyıcının Maiyetinde Çalışanlar 617 a2) Taşıyıcının Kullandığı Kişiler 619 bb) Sorumluluğun Kapsamı ve Şartlan 621 c) Alt/Ara Taşıyıcıların Fillerinden Sorumluluk 623 aa) Kavram 623 bb) Sorumluluğun Kapsamı ve Şartları 624 4. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtulması 626 a) Sorumluluktan Kurtulma Halleri 626 aa) Mücbir Sebep 626 al) Tanım 626 a2) Unsurları 627 a3) İspatı 630 a4) Sözleşmesel Mücbir Sebep 630 bb) Gönderen veya Gönderilenin Fiilleri 631 b) Kanuna Aykırı Sözleşme Kayıtlarının Hukuki Durumu 634 aa) Sorumsuzluk Kayıtları Koyma Yasağı ve Kapsamı 634 bb) Sorumsuzluk Kayıtları Koyma Yasağının İstisnaları 637 5. Tazminat 637 a) Gecikmeden Doğan Tazminatın Kapsamı 637 b) Tazminat Davası 642 aa) Genel Olarak 642 bb) Davanın Tarafları 643 bl) Davacı 643 b2) Davalı 643 6. Zamanaşımı 645 a) Kural 645 b) Uygulama Alanı 646 c) Bir Yıllık Zamanaşımı Süresinin İstisnaları 647 d) Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 649 e) Rücu Davasında Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 650 III. Sonuç 650 YABANCI DİLDE MAKALELER 30. MAKALE DIE BEDEUTUNG DER UNVVIRKSAMKEIT NACH ART. 311THGB - DER RECHTSMIIÎBRAUCH DER GELTENDMACHUNG DER UNWIRKSAMKEIT [Annales de la Faculte de Droit d′istanbul, Volume 33, Number 50, 2001, s.241 -253] I. Sinn und Zweck der qualifizierten Gründung und Nachgründung 665 II. Rechtswirkungen des VerstoBes gegen Art. 311 THGB 667 III. Die Bedeutung der so genannten Unvvirksamkeit nach Art. 311 THGB 668 IV. Der Rechtsmifîbrauch der Geltendmachung der Wirksamkeit vvegen Formmangels 670 31. MAKALE SIND STADTPLÂNE ALS WERKE İM SINNE VON URHG ANZUSEHEN ? [Annales de la Faculte de Droit d′istanbul, Volume 33, Number 50, 2001, s.253-267] I. Problemstellung 675 II. Werk als Gegenstand des Gesetzlichen Schutzes und Seine Eigenschaften 67 1. Persönliche geistige Schöpfung des Urhebers 676 2. Die Stellung der Stadtplâne unter den "VVerkarten 677 III. Sind Stadtplâne Werke ? 679 IV. Die Vervvendung der Stadtplâne in Vorstellungsbroschüren 682 32. MAKALE THE REGULATORY FRAMEVVORK FOR FOREIGN INVESTMENT İN TURKEY [Amicus Curiae, Journal ofthe Society for Advanced Legal Studiees, Issue 55, SeptemberlOctober 2004, s.3-7 (Yard. Doç. Dr. Mehmet Nafi Artemel (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi) ile birlikte)] I. Legislative Framevvork 687 II. The Competent Authority That is Entrusted with Overseeing Foreign Direct İnvestments 688 III. Fundamental Concepts Introduced by the FDI Law 688 1. Foreign Investor 688 2. Foreign Direct Investment 689 IV. Principal Features of the FDI Law 690 1. Unfettered Investment Opportunities for the Foreign Investor Who VVill Enjoy non-Discriminatory Treatment 690 2. Measures to Safeguard Foreign Direct investments From the Risk of Nationalisation or Expropriation 690 3. Repatriation of Funds 691 4. Acquisition of Immovable Property 691 5. International Arbitration 692 6. Employment of Foreign Personnel 692 V. Removal of Restrictions on Foreign investments 693 1. General Rule: The Removal of the Requirement for Prior Approval... 693 2. The Removal of the Requirement for Minimum Capital Inflow Threshold 694 VI. Liaison Offices: An Exception to the General Rule Where the Requirement for Prior Approval Survives 695 33. MAKALE ANALYSIS OF THE PROVISIONS REGARDING CARRIAGE OF GOODS BY ROAD İN THE TURKISH COMMERCİAL CODE AND THE ÜRAFT TURKISH COMMERCİAL CODE [Kompatibilitact des türkischen und europaeischen Wirtschaftsrechts, Der neue türkiche HGB-Entwurf′und benachbarte Rechtsgebiete (3. Teil: Transportrecht), Herausgegeben yon Yeşim M. Atamer und Klaus J. Hopt, Max-Planck-Institut für auslaendiches und internationales Privatrecht- Beitraege zum auslendichen und internationelen Privatrecht (91), Mohr Siebeck, 2009 Tü′bingen, s.67-76] I. Subject Matter 699 II. Overvievv of the System Regarding Transport under the Regime of the Current Turkish Commercial Code 699 III. Systematization of Transport Law under the Draft Turkish Commercial Code 701 IV. Main Features of the Transport Law Provisions of the Draft Turkish Commercial Code 70 1. General Aspects 702 2. Liability of the Carrier 703 a) Present TCC Regime 703 b) Draft TCC Regime 704 V. Innovations introduced by the Fourth Book Regarding Transport Law of the Draft 708 1. First Chapter: General Provisions 708 2. Second Chapter: Carriage of Goods 709 3. Third Chapter: Carriage of Household Goods 710 4. Fourth Chapter: Carriage Using Various Modes of Transport 710 KARAR ÇEVİRİSİ ÇEVİRİ I (35) İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİNİN HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN 11 MART 1991 TARİHLİ KARARI (BGE 117 II 199) - BENZER AD KULLANMAK SURETİYLE İLTİBAS YARATILMASI - İSİM HAKKININ İHLALİ [Yasa Hukuk Dergisi, Yıl 19, Cilt 1, Sayı 173 (Mayıs 1996/4), s.627-630] I. Olay 713 II. Gerekçelerden 714 ÇEVİRİ II (36) İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ′NİN HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN 15 KASIM 1983 TARİHLİ KARARI (BGE 99 II 483 VD)- YABANCI BİR TİCARİ İŞLETMEYE AİT TİCARET UNVANININ AYNEN KULLANILMASI SURETİYLE HAKSIZ REKABET [Yasa Hukuk Dergisi, Yıl 19, Cilt 15, Sayı 173 (Mayıs 1996/4), s.631-636] I. Olay 717 II. Gerekçelerden 718