Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (156)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Makalelerim - I - (1985-2005)

Makalelerim - I - (1985-2005)Sayfa Sayısı
:  
441
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-9091-16-X

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Bilim adamının temel işlevi, bilgi üretmek ve üretmiş olduğu bu bilgileri paylaşmaktır. Biz de, akademik kariyere başlangıç yılımız olan 1985 yılından bu güne kadar, makale bazında üretmiş olduklarımızı, yayımlandıkları tarihteki hâl ve şekliyle, esasa ilişkin herhangi bir değişiklik yapmadan, sistematik bir bütünlük ve kronolojik bir düzen içinde bir araya getirmenin, bütünsel değer¬lendirmeyi mümkün kılacağı ve son derece yararlı olacağı inancıyla, elinizdeki bu kitabı hazırladık ve siz değerli okuyucuların hizmetine sunduk. Bu, bizim bu bağlamda yapacağımız çalışmaların ilkini teşkil edecek ve ileride bunun devamlılığının sağlanmasına, mümkün olduğu ölçüde gayret edilecektir. Burada, önemine binaen bir kez daha vurgulanması gereken nokta, bu ça¬lışmada yer alan makalelerdeki görüş ve yorumların irdelenmesi ve değerlendi¬rilmesinde, yayımlandıkları tarihte yürürlükte olan mevzuat ile geçerlilik taşı¬yan yargı uygulamasının baz alındığının, asla gözardı edilmemesi gerektiği hususudur. Elinizdeki bu kitabın elektronik ortamda düzenlenmesi ile mizanpajını tü¬müyle gerçekleştiren, bu bağlamda yoğun emek ve mesaî sarfeden Dicle Üni¬versitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet Başözen′e, teşekkürlerimi sunmayı, zevkle yerine getirilmesi gereken bir görev sayıyorum. Yine, bu çalışmaya, matbaa tashihlerinin yapılması aşamasında çok büyük katkılar sağlayan, Anabilim Dalımızda Yükseköğretim Kanunu′nun 35. mad¬desi çerçevesinde görevlendirilmiş olan çok değerli araştırma görevlileri, Dr. Ahmet Başözen ile Dr. Kudret Aslan ve doktor adayı İbrahim Aşık′a çok te¬şekkür ederim. Son olarak, bu çalışmanın, basım ve dağıtımını üstlenen Asil Yayın Dağı¬tım Limited Şirketi′nin değerli sahipleriyle, basım ve dağıtımda emeği geçen personeline, göstermiş oldukları titizlik, özen ve duyarlılıktan ötürü, en içten teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Süha TANRIVER III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ in İÇİNDEKİLER V KISALTMALAR CETVELİ XIX MEDENÎ USUL HUKUKUNA İLİŞKİN MAKALELER MAKALE 1 "TÜRK MEDENÎ YARGILAMA HUKUKUNDA İKRARIN BÖLÜNÜP BÖLÜNEMEYECEĞİ SORUNU" (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993/2, s.212-243) GİRİŞ 1 A. İKRAR KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 2 I. İkrar Kavramı 2 II. İkrarın Hukuki Niteliği 4 1. Delil Görüşü 4 2. Feragat Görüşü 5 3. İkrarın Hem Bir Delil, Hem de Tasarrufî İşlem Olduğu Görüşü 6 4. Mahkeme İçi İkrar Usuli Bir İşlemdir Görüşü 6 B. İKRARIN TÜRLERİ 7 I. Yapıldığı Yere Göre 7 1. Mahkeme İçi İkrar (Adlî İkrar) 7 2. Mahkeme İçi İkrar (Adlî İkrar) 9 II. İçeriğine Göre 10 1. Basit İkrar (Adî İkrar) 10 2. Vasıflı (Mevsuf) İkrar (Gerekçeli İnkâr) 10 3. Bileşik İkrar (Mürekkep İkrar) 11 a. Bağlantılı (Murtabıt) Bileşik İkrar 12 b. Bağlantısız (Murtabıt Olmayan) Bileşik İkrar 12 III. İkrarın Çekişmeli Olan Vakıanın Tamamını ya da Belli Bir Kesimini Kapsamasına Göre 13 1. Tam İkrar 13 2. Kısmî İkrar (Kısmî İnkâr) 13 C. İKRARIN BÖLÜNÜP BÖLÜNEMEYECEĞİ SORUNU 13 V I. İkrarın Bölünüp Bölünememesinin Anlamı 13 II. Mevzuatın İkrarın Bölünüp Bölünmeyeceği Konusunda Gösterdiği Tarihsel Gelişim ve Bugünkü Durumu 14 III. İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Konusunda Doktrindeki Durum 16 1. Basit İkrarda 16 2. Kısmî İkrarda (Kısmî İnkârda) 16 3. Vasıflı İkrarda (Gerekçeli İnkârda) 17 4. Bağlantılı Bileşik İkrarda 18 5. Bağlantısız Bileşik İkrarda 22 IV. İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Konusunda Uygulamanın durumu 23 V. İkrarın Bölünmesiyle İlgili Bazı Özel Durumlar 24 1. İspat Yükü Yer Değiştirmemek Şartıyla İkrar Bölünebilir 24 2. Davalının Vasıflı İkrar Biçiminde İleri Sürdüğü Olay İddiasına Dayanarak Bir Karşı Talepte Bulunması Halinde İspat Yükü 24 3. Yemin Ederken Yapılan Bileşik İkrarın Bölünmesi 25 SONUÇ 26 MAKALE 2 "GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER AÇISINDAN HÜKÜMLERİ" (Adana Barosu Dergisi, 1993/7, s.32-36) A. GENEL OLARAK 27 B. ŞERHİN SÜRESİ 31 C. ŞERHİN GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNDEN DOĞAN HAKKIN HUKUKÎ NİTELİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 31 D. GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİNDEN DOĞAN HAKKIN TAPU SİCİLİNE ŞERHİNİN HÜKÜMLERİ 32 E. ŞERHİN HÜKÜMLERİNİN SONA ERMESİ 33 MAKALE 3 "MAHKEME HUZURUNDA YAPILAN SULHLER" (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1994/1-2, s.333-348) A. GENEL OLARAK SULH KAVRAMI 35 B. MAHKEME HUZURUNDA YAPILAN SULHLER 36 I. Tanımı ve Hukukî Niteliği 36 VI II. Şekil 39 1. Genel Olarak 39 2. Münferit Merciiler Önünde Yapılan Sulhlerin Hukukî Durumu 43 a. Naip ve İstinabe Hakimi Önünde Yapılan Sulhler 43 b. Keşif Sırasında Yapılan Sulhler 43 c. Ceza Mahkemesinde Açılan Şahsî Davanın Görülmesi Sırasında Yapılan Sulhler 43 d. Hakemler Önünde Yapılan Sulhler 44 e. İcra Daireleri Önünde Yapılan Sulhler 44 f. İcra Tetkik Merciileri Önündeki Sulhler 45 III. Hükümleri 45 1. Davanın Sona Ermesini Sağlamak 45 2. Cebrî İcra Yoluyla Yerine Getirilebilme 48 a. Genel Olarak 48 b. Sulhun İcrası Sırasında Ortaya Çıkan Özel Durumlar 50 aa. Şarta Bağlı Sulhlerin İcrası 50 bb. Üçüncü Kişi Lehine Yapılan Sulhlerin İcrası 51 MAKALE 4 "ADLİYE MAHKEMELERİ İLE ÜST MAHKEMELERİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI İLE İLGİLİ BAZI DÜŞÜNCELER" (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1995/1-2, s.151-156) 53 MAKALE 5 "MAHKEME HUZURUNDA YAPILAN KABULLER" (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1995/1-4, s.221-232) A. GENEL OLARAK 59 B. HUKUKÎ NİTELİĞİ 62 C. YAPILMASI VE ŞEKLİ 64 I. Yapılması 64 II. Şekli 65 D. HÜKÜMLERİ 67 I. Davanın Sona Ermesini Sağlama 67 II. Cebrî İcra Yoluyla Yerine Getirilebilme 69 MAKALE 6 "HUKUK YARGILAMA USULÜ KANUN TASARISI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜN¬CELER" (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1996/89, s.21-24) 71 MAKALE 7 "KURULUŞ VE GÖREVLERİ İTİBARIYLA DENİZ MÜSADERE MAHKEMELERİ" (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1996/1-2, s. 131-135) A. İLK DERECE YARGI YERİ OLARAK DENİZ MÜSADERE MAHKEMELERİ 78 I. Kuruluşu 78 II. Görevleri 79 B. ÜST DERECE YARGI YERİ OLARAK YÜKSEK DENİZ MÜSADERE MAHKEMESİ 80 I. Kuruluşu 81 II. Görevleri 81 MAKALE 8 "ŞARTA BAĞLI HÜKÜM KAVRAMI VE VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ SORUNU" (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1998/4, s.43-50) MAKALE 9 "AİLE MAHKEMELERİNİN OLUŞTURULMASI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER" (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi,1998/99, s. 12-15) A. GENEL OLARAK 89 B. KURULUŞU 92 C. GÖREVLERİ 93 D. ÇALIŞMA USULÜ VE ÖZELLİKLERİ 94 VIII MAKALE 10 "GENEL VEKÂLET (TEMSİL) ÖZEL VEKÂLET (TEMSİL) AYIRIMI" (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1998/11, 1-2, s.45-50) A. MADDÎ HUKUK İLE USUL HUKUKU AÇISINDAN 97 B. NOTERLİK HUKUKU AÇISINDAN 100 MAKALE 11 "YABANCI HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE′DE TENFİZİ BAĞLAMINDA KAMU DÜZENİNİN ETKİSİ" (Ali Bozer′e Armağan, Ankara 1998, s.565-578) A. GENEL OLARAK 103 B. KAMU DÜZENİ KAVRAMI VE NİTELİKLERİ 110 C. YABANCI HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE′DE TENFİZİNİN KAMU DÜZENİ AÇISINDAN İRDELENMESİ 112 I. Genel Olarak 112 II. Münferit Durumların Yabancı Hakem Kararlannın Türkiye′de Tenfizi Bağlamında Kamu Düzeni Yönünden İrdelenmesi 114 MAKALE 12 "KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ VE TAHKİM" (Prof. Dr. Kemal Oğuzman′a Armağan, Ankara 2000, s.565-578) A. KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, TANIMI VE UNSURLARI 125 I. Genel Olarak 125 II. Tanımı ve Unsurları 128 B. TAHKİMİN, TANIMI, KOKUSU, KARARLAŞTIRILMASI VE TÜRLERİ 132 I. Tanımı ve Konusu 132 II. Tahkimin Kararlaştırılması 134 m. Tahkimin Türleri 137 1. Tahkimin Belli Bir Kurumun Güvencesi ve Denetimi Altında Onun Tarafından Önceden Genel Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Kurallara Uygun Bir Surette Cereyan Edecek Olup Olmamasına Göre 137 a. Kurumsal Tahkim (Organize Tahkim) 137 b. Kurumsal Olmayan Tahkim (Ad Hoc Tahkim veya Arızî Tahkim) 138 IX 2. Tahkime Konu Teşkil Eden Uyuşmazlığın Türü ve Niteliğine Göre 139 a. Alelade (Adî) Tahkim 139 b. Ticarî Tahkim 139 3. Tahkimin Milletlerarası Bir Unsuru İçerip İçermemesine Göre 140 a. Millî Tahkim (İç Tahkim ya da Yerli Tahkim) 140 b. Milletlerarası Tahkim 140 C. TAHKİM BAĞLAMINDA KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ 141 I. Genel Olarak 141 II. Tahkimin Kararlaştırılması 144 MAKALE 13 "YABANCI HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE′DE TENFİZİNDE KAMU DÜZENİNİN ROLÜ′ (Prof. Dr. Yılmaz Altuğ′a Armağan, İstanbul 2000, s.467-491) A. GENEL OLARAK 151 B. KAMU DÜZENİ KAVRAMI VE NİTELİKLERİ 152 C. YABANCI HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE′DE TENFİZİNİN KAMU DÜZENİ AÇISINDAN İRDELENMESİ 153 I. Genel Olarak 153 II. Münferit Durumların Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye′ de Tenfizi Bağlamında Kamu Düzeni Yönünden İrdelenmesi 155 MAKALE 14 "HUKUK YARGISINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ÜZERİNE" (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2000/1-4, s.67-83) A. GENEL OLARAK 165 B. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 166 I. Mahkemeler Teşkilâtı İle İlgili olarak Alınması Gereken Önlemler 166 II. Yargı Görevlileriyle İlgili Olarak Alınması Gereken Önlemler 169 III. Dava Sayısının Azaltılmasıyla İlgili Olarak Alınması Gereken Önlemler 173 IV. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Bağlamında Yapılması Gerekenler 175 X MAKALE 15 "AİLE MAHKEMELERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER" (Prof. Dr. Turgut Kalpsüz′e Armağan, Ankara 2003, s.947-953) A. GENEL OLARAK 181 B. KURULUŞU 182 C. GÖREVLERİ 184 D. YARGILAMA USULÜ 185 MAKALE 16 "YENİ MEDENÎ KANUN′UN MİRASA İLİŞKİN HÜKÜMLERDE GETİRMİŞ OLDUĞU DEĞİŞİKLİKLERİN MEDENÎ USUL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU AÇISINDAN ETKİLERİNİN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ" (I.Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı, Eskişehir 2003, s. 113-129) A. GENEL OLARAK 189 B. YENİ MEDENÎ KANUN′UN MİRASA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERİNİN MEDENÎ USUL VE İCRA-İFLÂS HUKUKU AÇISINDAN ETKİLERİNİN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 190 I. Medenî Usul Hukuku Açısından 190 1. Mahkeme ve Hâkim Kavramları ile İlgili Hükümler 190 2. Görevle İlgili Hükümler 190 3. Yetkiyle İlgili Hükümler 192 4. Dava Kavramıyla İlgili Hükümler 193 5. Davayı Takip Yetkisiyle İlgili Hükümler 193 6. Dava Arkadaşlığıyla İlgili Hükümler 195 7. Dava Açma Süreleriyle İlgili Hükümler 197 8. Davanın İhbarı ve Davaya Müdahaleyle İlgili Hükümler 198 9. Miras Hukukuna İlişkin Paylaştırmalarda Hâkimin Yetkileriyle İlgili Hükümler 198 10. Çekişmesiz Yargı Kararlarının Maddi Anlamda Kesin Hüküm Oluşturmayacağı 198 11. Koruma Önlemleriyle İlgili Hükümler 199 II. İcra ve İflâs Hukuku Açısından 201 1. Borç Ödemeden Aciz Belgesiyle İlgili Hükümler 201 2. İflâs Tasfiyesiyle İlgili Hükümler 201 XI MAKALE 17 "AVUKATLIK KANUNU′NUN 56. MADDESİNİN V. VE VI. FIKRALARINDA SÖZÜ EDİLEN YETKİ BELGELERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER" (Prof. Dr. Ergun Önen′e Armağan, İstanbul 2003, s.365-372) A. GENEL OLARAK VEKÂLET 203 B. AVUKATLIK KANUNU AÇISINDAN DURUMUN İRDELENMESİ 206 MAKALE 18 "HUKUK YARGISI (MEDENÎ YARGI) BAĞLAMINDA ADİL YARGILANMA HAKKI" (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2004/53, s.191-215) A. GENEL OLARAK 211 B. ADİL YARGILANMA HAKKININ UNSURLARI 213 I. Kanunî, Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Önünde Yargılanma 214 II. Makûl Sürede Yargılanma 218 III. Alenî Olarak Yargılanma 221 IV. Hakkaniyete Uygun Olarak Yargılanma 224 C. ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLÂLİNİN YAPTIRIMLARI 233 MAKALE 19 "BİLİRKİŞİNİN SORUMLULUĞU" (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2005/56, s. 133-166) A. BİLİRKİŞİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 237 I. Mukayeseli Hukukta Durum 237 1. Alman Hukukunda 237 2. Avusturya Hukukunda 243 3. İsviçre Hukukunda 244 II. Türk Hukukunda Durum 245 1. Genel Olarak 245 2. Görüşümüz 247 a. Genel Olarak 247 b. Bilirkişinin, Raporunu Hazırlamasından Önceki Evrede Rapora Hazırlık Bağlamında Gerçekleştirmiş Olduğu Tasarruflardan Kaynaklanan Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluğu 248 XI! c. Bilirkişinin Gerçeğe Aykırı Rapor Vermiş Olmasından Kaynaklanan Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluğu 248 aa. Genel Olarak 248 bb. Hukukî Sorumluluklarının Belirlenmesi 251 B. BİLİRKİŞİNİN DİSİPLİNER SORUMLULUĞU 254 C. BİLİRKİŞİNİN CEZAÎ SORUMLULUĞU 257 I. Bilirkişinin Türk Ceza Kanunu Anlamında Memur Olup Olmadığı Sorunu 257 II. Bilirkişilikle İlgili Olarak Türk Ceza Kanunu′nda Öngörülmüş Bulunan Özel Bazı Suçlar 262 1. Asılsız Bir Sebep İleri Sürmek Suretiyle Bilirkişilik İçin Yapılmış Olan Davete İcabet Etmemek veya Bilirkişilik Görevini İfadan Kaçınmak Suçu (TCK. m. 282) 262 2. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma (Rapor Verme) Suçu (TCK. m. 290) 265 "İCRA ve İFLÂS HUKUKUNA İLİŞKİN MAKALELER" MAKALE 20 "İCRA VE TEMYİZ KEFALETLERİ (KEFALETNAMELERİ)" (Ankara Barosu Dergisi, 1989/6, s.972-979) A. İCRA KEFALETLERİ (KEFALETNAMELERİ) 271 I. Tanımı ve Şekli 271 II. Evli Kadının Kocası Yararına Takip Alacaklısına Karşı İcra Dairesi Huzurunda Vermiş Olduğu Kefaletlerin Geçerliliği 272 İÜ. İcra Kefaletlerinin Müteselsil Kefalet Hükmünde Olmaları 273 IV. İcra Kefaletlerinin İcrası 274 B. TEMYİZ KEFALETLERİ (KEFALETNAMELERİ) 275 I. Tanımı, Şekli ve Hükümleri 275 II. Karar Düzeltme Aşamasında Temyiz Kefaleti Alınıp Alınamayacağı 276 III. Temyiz Kefaletlerinin İcrası 277 XIII MAKALE 21 "İCRANIN İADESİ (İİK. m. 40)" (Yargıtay Dergisi, 1990/4, s.567-582) A. GENEL OLARAK 279 B. MADDENİN UYGULAMA ALANI 279 C. İCRA EDİLEN HÜKMÜN YARGITAYCA BOZULMASININ İCRAYA ETKİSİ 281 I. Genel Olarak 281 II. Bozma Kararının Bazı Özel Durumlarda Hükmün İcrasına Etkisi 283 1. Maaş ve Ücret Hacizleri Bakımından 283 2. Vadesi Gelmemiş Olan Alacağın Haczi Bakımından 285 3. Yetişmemiş Ürünlerin Haczi Bakımından 286 D. ESKİ HALE İADE USULÜ 286 E. İCRANIN İADESİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İYİ NİYETLE KAZANMIŞ OLDUKLARI HAKLARIN DURUMU 292 F. İCRANIN İADESİ TALEPLERİ AÇISINDAN ZAMANAŞIMI 293 MAKALE 22 "KONKORDATO KOMİSERİNİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ" (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1993/77, s.35-59) A. GENEL OLARAK 295 B. YAPTIRIMLARI 297 MAKALE 23 "KONKORDATONUN TASDİKİ ŞARTI OLARAK DÜRÜSTLÜK KOŞULU (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 1994/4, s.65-73) A. GENEL OLARAK 303 B. DÜRÜSTLÜK KOŞULUNUN NİTELİĞİ 306 C. DÜRÜSTLÜK KOŞULUNUN İNCELENMESİ 309 XIV B. MAKALE 24 "KONKORDATO MÜHLETİNİN UZATILMASI" (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995/3, s.409-413) KONKORDATO MÜHLETİNİN UZATILMASININ İSTENEBİLECEĞİ HALLER 313 KONKORDATO MÜHLETİNİN UZATILMASININ KİMİN TARAFINDAN İSTENEBİLECEĞİ 314 KONKORDATO MÜHLETİNİN UZATILMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASI 315 A. U. III. B. D. I. II. MAKALE 25 "KONKORDATO MÜHLETİNİN KALDIRILMASI" (Yargıtay Dergisi, 1995/4, s.491-495) KONKORDATO MÜHLETİNİN KALDIRILMASINI GEREKTİREN NEDENLER 317 Borçlunun İcra ve İflâs Kanunu′nun 290. Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen Yasak Tasarruflardan Birini Yapmış Olması 317 Borçlunun Konkordato Komiserinin Talimatlarına Aykırı Davranmış Olması 319 Borçlunun İyiniyetinden Şüphe Edilmesini Gerektirir Tutum ve Davranışlar İçerisinde Bulunması 320 KONKORDATO MÜHLETİNİN KALDIRILMASININ KİMİN TARAFINDAN İSTENEBİLECEĞİ 321 KONKORDATO MÜHLETİNİN KALDIRILMASI TALEBİNİ İNCELEMEYE YETKİLİ MERCİİ VE YARGILAMA USULÜ 322 KONKORDATO MÜHLETİNİN KALDIRILMASI TALEBİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE VERİLEBİLECEK OLAN KARARLAR 323 Konkordato Mühletinin Kaldırılması Karan 323 Konkordato Mühletinin Kaldırılması Talebinin Reddi Kararı 323 MAKALE 26 "İFLÂS DIŞI KONKORDATO BAKIMINDAN TASDİK ŞARTI OLARAK TEMİNAT" (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1995/1-4, s.209-220) A. TEMİNAT GÖSTERİLMESİ ZORUNLU OLAN ALACAKLAR .325 B. ALACAKLILARIN TEMİNATTAN VAZGEÇMELERİ 327 C. TEMİNAT GÖSTERME ZORUNLULUĞUNUN KİMİN TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEĞİ 329 D. GÖSTERİLECEK OLAN TEMİNATIN NİTELİĞİ VE TÜRÜ 330 I. Niteliği 330 II. Türü 331 E. TEMİNATIN NE ZAMANA KADAR GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİ 334 F. TEMİNAT KOŞULUNUN İNCELENMESİ 335 MAKALE 27 "KONKORDATO PROSEDÜRÜNÜN ISLAHI İLE İLGİLİ BAZI DÜŞÜNCELER" (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/3, s.1-9) 337 MAKALE 28 "4949 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU′NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN′UN ADÎ KONKORDATO İLE İLGİLİ HÜKÜMLERDE GETİRMİŞ OLDUĞU DEĞİŞİKLİKLERİN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ" (Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2004/51, s.67-80) A. GENEL OLARAK 347 B. KONKORDATO TALEBİ VE NAZARA ALINABİLMESİ ŞARTLARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 348 C. KONKORDATO MÜHLETİ VE SONUÇLARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 353 I. Genel Olarak 353 II. Konkordato Mühleti Verilmesinin Sonuçlan İle İlgili Olanlar 356 D. KONKORDATO MÜHLETİ VERİLMESİNDEN KONKORDATONUN TASDİKİ AŞAMASINA GELİNİNCEYE KADAR CEREYAN EDEN KONKORDATO SÜRECİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 365 E. KONKORDATONUN TASDİKİ VE TASDİKİN HÜKÜMLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 367 F. İFLÂS İÇİ KONKORDATO İLE KONKORDATOYA İLİŞKİN SUÇLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 370 "NOTERLİK HUKUKUNA İLİŞKİN MAKALELER" MAKALE 29 "YABANCI ÜLKE NOTERİ HUZURUNDA YAPILAN NOTER SENETLERݬNİN TÜRKİYE′DE İCRASI" (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1989/64, s. 19-20) 371 MAKALE 30 "İLAMLI İCRA TAKİBİNİN DAYANAĞI OLARAK RE′SEN DÜZENLEME BİÇİMİNDEKİ NOTER SENETLERİ" (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 1994/81, s.3-8) A. RE′SEN DÜZENLEME BİÇİMİNDEKİ NOTER SENETLERİNİN İLÂM NİTELİĞİNDE BELGE SAYILABİLMESİ İÇİN VARLIĞI GEREKLİ KOŞULLAR 373 B. RE′SEN DÜZENLEME BİÇİMİNDEKİ NOTER SENETLERİNİN ŞEKLİ VE BU ŞEKLİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 375 C. RESEN DÜZENLEME BİÇİMİNDEKİ NOTER SENETLERİNİN İCRASI 377 I. Genel Olarak 377 II. Senedin Sahteliği İddiasının İcrasına Etkisi 380 MAKALE 31 "NOTERLERİN KENDİ MEMURLARI ELİYLE TEBLİGAT YAPMA ZORUNLULUKLARI VAR MIDIR?" (Prof. Dr. Ergun Önen′e Armağan, İstanbul 2003, s.357-363) A. GENEL OLARAK MEMUR VASITASIYLA TEBLİGAT 381 B. NOTERLER AÇISINDAN DURUMUN İRDELENMESİ 382 I. Genel Olarak 382 II. Noterlik Memurları Eliyle Tebligat Yapılmasını Gerektiren Hallerin İrdelenmesi ve Sözü Edilen Tebligatta İzlenecek Olan Usul 385 XVII ■ MAKALE 32 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE NOTERLİK VE NOTERLİK KANUNU′NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASLAĞI′NIN GETİRDİKLERİ (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru′ya Armağan, İstanbul 2004, s.577-597) A. GENEL OLARAK 389 B. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE NOTERLİK 391 I. Noterlik Mesleğinin Yapılanması Açısından 391 n. Noterlerin Üstlenmiş Olduğu Görevler (İşlevler) Açısından 397 C. NOTERLİK KANUNU′NDA DEĞİŞİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASLAĞI′NIN GETİRDİKLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 399 I. Noterlik Mesleğinin Yapılanması Açısından 399 II. Noterlerin Görevleri Açısından 406 MAKALE 33 "NOTERLERİN İŞLEVLERİ ALANINDA YENİ GELİŞMELER (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2004/122, s.s.15-23) A. GENEL OLARAK 409 B. NOTERLERİN ÜSTLENMİŞ OLDUKLARI YENİ İŞLEVLER 410 MAKALE 34 "NOTERLERİN İŞLEVLERİ ALANINDAKİ YENİ AÇILIMLAR VE BU BAĞLAMDA NOTERLİK KANUNU′NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞININ İRDELENMESİ" (Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 2004/124, s. 56-68) A. GENEL OLARAK 423 B. NOTERLERİN ÜSTLENMİŞ OLDUKLARI YENİ İŞLEVLER VE NOTERLİK KANUNU′NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI′NIN İRDELENMESİ 425 XVIII