Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (10)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Arasındaki Modern İlişkiler

Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Arasındaki Modern İlişkilerSayfa Sayısı
:  
455
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5708-7

65,00 TL

Çalışmanın konusunu kuvvetler ayrılığı ilkesi bağlamında modern anayasal düzenlerde yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır. Bu kapsamda bu ilkeye dayanan modern anayasal düzenlerdeki denetleme ve denge mekanizmaları ile işbirliği ve koordinasyon araçları fonksiyonel, kurumsal ve şahsi kuvvetler ayrılığı ilkeleri bağlamında incelenmektedir. Kitapta, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu anayasal bir devlet için hayati öneme sahip olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin anlamının ve modern dünyadaki uygulamalarının ne şekilde olduğu ortaya konulmaktadır.

Kuvvetler ayrılığı ilkesi, zaman içerisinde hem teorik hem de pratik düzlemde birtakım modifikasyonlara maruz kalmış ve evrime uğramıştır. Yine her anayasal devlet, anayasal belgelerinde kendi kuvvetler ayrılığı uygulamasına yer vermiştir. Bu ilkenin mutlak ve tek bir formülasyonu bulunmamaktadır.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinin amacı, anayasal/sınırlı devletin ve dengeli yönetimin sağlanmasıdır. Çalışmada esas olarak "modern dünyada kuvvetler ayrılığı ilkesini referans alan anayasalar yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki ilişkileri ne şekilde düzenlemekte ve anayasal/sınırlı devlet ile dengeli yönetimi ne şekilde sağlamaktadır?" sorusuna yoğunlaşılmakta, bu soruya yanıt aranmakta ve bu hususta birtakım değerlendirmelere ve önerilere yer verilmektedir.

Eserde, Amerikan, İngiliz, Alman, Fransız, Hollanda ve Türk anayasal düzenlerindeki yasama, yürütme ve yargı organları arasındaki ilişkiler kuvvetler ayrılığı ilkesi bağlamında incelenmektedir. Bu şekilde kuvvetler ayrılığı ilkesinin anlamının, öneminin, modern dünyadaki uygulamalarının daha iyi bir şekilde anlaşılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları
    Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
    Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Fikri Temelleri, Anlamı, Hukuki Sonuçları, Anayasal Belgelere Yansıması, Saf ve Modern Görünümleri
    Amerikan, İngiliz, Alman, Fransız, Hollanda ve Türk Anayasal Düzenlerinde Yasama, Yürütme ve Yargı Organları Arasındaki Modern İlişkiler
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Preface  9
İkinci Baskıya Önsöz  11
Önsöz  13
Kısaltmalar  25
GİRİŞ  27
BİRİNCİ BÖLÜM:
KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ, KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNİN ANLAMI, SAF VE MODERN GÖRÜNÜMÜ
I. KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNİN FİKRİ TEMELLERİ, ANLAMI, HUKUKİ SONUÇLARI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  29
A. Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Fikri Temelleri ve Anlamı  29
1. Aristo’da Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anlamı  29
2. Polybius ve Cicero’da Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anlamı  31
3. Locke’da Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anlamı  34
4. Montesquieu’de Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anlamı  39
5. James Madison’da Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anlamı  50
B. Kuvvetler Ayrılığı İlkesinin Anayasal Sonuçları  52
1. Devlet İktidarının Bölünmesi Sonucu Ortaya Çıkan İktidarlar ve Hukuki İşlevleri  52
a. Genel Olarak  52
b. Yasama İktidarı ve İşlevi  55
c. Yürütme İktidarı ve İşlevi  64
d. Yargı İktidarı ve İşlevi  70
2. Devlet İktidarının Sınırlandırılması  77
3. Anayasacılık Düşüncesi ve Anayasacılık Hareketleri  79
C. Tarihsel Süreçte Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Yer Veren İlk Anayasal Belgeler  88
1. 1689 İngiliz Bill of Rights ve 1701 Act of Settlement  88
2. 1776 Virginia Haklar Bildirgesi, 1776 Virginia Anayasası ve 1787 Amerikan Anayasası  94
3. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ve 1791 Fransız Anayasası  97
4. 1791 Polonya – Litvanya Birliği Anayasası  101
5. 1848 Hollanda Anayasal Reformu  103
II. KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNİN SAF VE MODERN GÖRÜNÜMÜ  105
A. Saf Anlamda Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve İlkeye Yöneltilen Eleştiriler  105
B. Modern Anlamda Kuvvetler Ayrılığı İlkesi  118
III. KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNİN ETHOSU: ÖZGÜRLÜĞÜN KORUNMASI  131
İKİNCİ BÖLÜM:
KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANAYASAL DÜZENLERDE YASAMA VE YÜRÜTME
ORGANLARI ARASINDAKİ MODERN İLİŞKİLER
I. GENEL ÇERÇEVE  137
II. KURUMSAL KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ BAĞLAMINDA YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI ARASINDAKİ MODERN İLİŞKİLER  139
A. Genel Açıklama  139
B. Parlamenter Hükümet Sistemi  141
1. Genel Olarak  141
2. Parlamenter Hükümet Sisteminin Türleri: Westminster Tipi ve Sınırlandırılmış Parlamenter Hükümet Sistemi  146
C. Başkanlık Hükümet Sistemi  159
D. Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi  174
E. Kurumsal Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Yasama ve Yürütme Organları Arasındaki Modern İlişkilerin Değerlendirilmesi  182
III. DEVLET BAŞKANININ KANUNLAR ÜZERİNDEKİ VETO YETKİSİ: FONKSİYONEL VE KURUMSAL KUVVETLER AYRILIĞI İLKELERİ BAĞLAMINDA İNCELEME  188
A. Genel Açıklama  188
B. Karşılaştırmalı Anayasal Düzenlerde Veto Yetkisinin Kapsamı ve Uygulaması  202
1. Amerika Birleşik Devletleri  202
2. Birleşik Krallık  206
3. Almanya  208
4. Fransa  210
5. Hollanda  213
6. Türkiye  214
C. Fonksiyonel ve Kurumsal Kuvvetler Ayrılığı İlkeleri Bağlamında Modern Anayasal Düzenlerde Devlet Başkanının Kanunları Veto Etme Yetkisinin Değerlendirilmesi  216
IV. YASAMA ORGANI ÜYELERİNİN YÜRÜTME ORGANINA ÜYE OLUP OLMAMASI: ŞAHSİ KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ BAĞLAMINDA İNCELEME  223
A. Genel Açıklama  223
B. Karşılaştırmalı Anayasal Düzenlerde Yasama Organı Üyelerinin Yürütme Organına Üye Olup Olmaması  225
1. Amerika Birleşik Devletleri  225
2. Birleşik Krallık  229
3. Almanya  231
4. Fransa  232
5. Hollanda  234
6. Türkiye  236
C. Şahsi Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Modern Anayasal Düzenlerde Yasama Organı Üyelerinin Yürütme Organına Üye Olup Olmaması Üzerine Değerlendirme  238
V. YÜRÜTME ORGANININ YASAMA FONKSİYONUNA GİREN KONULARDA KANUN GÜCÜNDE DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİ: FONKSİYONEL VE KURUMSAL KUVVETLER AYRILIĞI İLKELERİ BAĞLAMINDA İNCELEME  240
A. Genel Açıklama  240
B. Karşılaştırmalı Anayasal Düzenlerde Yürütme Organının Yasama Fonksiyonuna Giren Konularda Kanun Gücünde Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi  243
1. Amerika Birleşik Devletleri  243
a. Yürütme Organının Kanun Teklif Etme Yetkisi  243
b. Yürütme Organının Kanun Gücünde Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi  244
2. Birleşik Krallık  255
a. Yürütme Organının Kanun Teklif Etme Yetkisi  255
b. Yürütme Organının Kanun Gücünde Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi  256
3. Almanya  267
a. Yürütme Organının Kanun Teklif Etme Yetkisi  267
b. Yürütme Organının Kanun Gücünde Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi  268
4. Fransa  274
a. Yürütme Organının Kanun Teklif Etme Yetkisi  274
b. Yürütme Organının Kanun Gücünde Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi  275
5. Hollanda  283
a. Yürütme Organının Kanun Teklif Etme Yetkisi  283
b. Yürütme Organının Kanun Gücünde Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi  284
6. Türkiye  287
a. Yürütme Organının Kanun Teklif Etme Yetkisi  287
b. Yürütme Organının Kanun Gücünde Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi  289
C. Fonksiyonel ve Kurumsal Kuvvetler Ayrılığı İlkeleri Bağlamında Modern Anayasal Düzenlerde Yürütme Organının Kanun Gücünde Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisinin Değerlendirilmesi  297
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI ANAYASAL DÜZENLERDE YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI İLE YARGI ORGANI ARASINDAKİ MODERN İLİŞKİLER
I. GENEL ÇERÇEVE  313
II. KURUMSAL VE ŞAHSİ KUVVETLER AYRILIĞI İLKELERİ BAĞLAMINDA YARGIÇLARIN BELİRLENMESİ VE ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ YAPAN YÜKSEK MAHKEMELERİN/ANAYASA MAHKEMELERİNİN OLUŞUMU  315
A. Genel Açıklama  315
B. Karşılaştırmalı Anayasal Düzenlerde Yargıçların Belirlenmesi ve Anayasaya Uygunluk Denetimi Yapan Yüksek Mahkemelerin/Anayasa Mahkemelerinin Oluşumu  316
1. Amerika Birleşik Devletleri  316
2. Birleşik Krallık  325
3. Almanya  331
4. Fransa  336
5. Hollanda  345
6. Türkiye  346
C. Kurumsal ve Şahsi Kuvvetler Ayrılığı İlkeleri Bağlamında Modern Anayasal Düzenlerde Yargıçların Belirlenmesi ve Anayasaya Uygunluk Denetimi Yapan Yüksek Mahkemelerin/Anayasa Mahkemelerinin Oluşumunun Değerlendirilmesi  354
III. FONKSİYONEL VE KURUMSAL KUVVETLER AYRILIĞI İLKELERİ BAĞLAMINDA KANUNLARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞU DENETİMİ YETKİSİNİN KAPSAMI VE SINIRLARI  362
A. Genel Açıklama  362
B. Karşılaştırmalı Anayasal Düzenlerde Kanunların Anayasaya Uygunluğu Denetiminin Kapsamı ve Sınırları  364
1. Amerika Birleşik Devletleri  364
2. Birleşik Krallık  384
3. Almanya  387
4. Fransa  394
5. Hollanda  400
6. Türkiye  402
C. Fonksiyonel ve Kurumsal Kuvvetler Ayrılığı İlkeleri Bağlamında Modern Anayasal Düzenlerde Kanunların Anayasaya Uygunluğu Denetiminin Kapsamı ve Sınırlarının Değerlendirilmesi  414
Sonuç  427
Kaynakça  437
Kavram Dizini  453