Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Köy Yönetimi Ve Muhtarların Görevleri

Köy Yönetimi Ve Muhtarların GörevleriSayfa Sayısı
:  
777
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9944-416-88-7

45,00 TL

ÖNSÖZ

Devletlerin yönetim şekilleri ne şekilde olursa olsun örgütlenmelerimde, yerel yönetimlere yer vermişlerdir.

Yerel yönetimlerin var oluşunun siyasal gerekçesinin özünde Demokrasi inancı yatar. Bu sebeple yerel yönetimler öteden beri Demokrasinin temel kurumlarından biri olarak kabul edilmişlerdir.

Yönetenlerle, yönetilenler arasında daha yakın ilişkilerin doğmasına sebep olan yerel yönetimler vatandaşlardaki politik sorumluluk duygusunun gelişmesine de yardımcı olurlar. Bu nedenle yerel yönetimler seçimle iş başına gelen organlarının varlığı sayesinde Demokrasinin yerleşmesine yardımcı olan birer politik antrenman alanı fonksiyonunu da yerine getirirler.

Yerel yönetimler, anayasada ve ilgili hukuksal metinlerde, kimi yazarların yayınlarında "mahalli idare" olarak adlandırılır. Üç yerel yönetim türü vardır: İl özel idaresi, belediye, köy. Yerel yönetim türleri anayasada sayıldığı için, bunlar dışında dördüncü bir tür kurulamaz.

Yerel yönetimlerin en küçük birimi ve en yaygın olanı köydür. Ülkemizde yaklaşık 35500 adet köy olmasına rağmen halen 1924 tarihli 442 sayılı Kanunla idare edilmeye çalışılmaktadır. 442 sayılı Kanunda zaman zaman yapılan değişiklikler, ülkemizin gelişme gösteren ekonomik ve sosyal yapısına ayak uyduramamıştır. Özellikle köy yönetiminin gelirlerinin yetersiz olması bu çok önemli kurumun güçsüzleşmesine ve devlet yardımına muhtaç hale gelmesine neden olmuştur.

Köy Kanununun yetersizliği yanında köyü ilgilendiren mevzuatın dağınık olması köyü yöneten insanların bu mevzuatı yeterince bilememelerine neden olmuştur.

Bu kitapla tüzel kişiliğe sahip köyleri ilgilendiren mevzuat bir araya getirilmiş ve özellikle çok çeşitli kanunlarda sözü edilen ve sayısı oldukça fazla olan muhtarın görevleri toplu hale getirilmeye çalışılmıştır.

Bunun yayında köyü ilgilendiren mevzuat açıklanmaya çalışılırken yargı kararlarına da yer verilmiştir.

Kitabın köy konusuna ilgi duyanlara yararlı olması dileği ile

M.Altuğ İMAMOĞLU

İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ KİTAP KÖY
BİRİNCİ BÖLÜM KÖY YÖNETİMİ


I. GENEL BİLGİLER 3
II. KAVRAM OLARAK KÖY 4
III. KÖYLER ÜZERİNDEKİ İDARİ VESAYET VE KONTROL 8
A. Genel Açıklamalar 8
B. Köy Üzerindeki İdari Vesayet 8
IV. KÖY NASIL KURULUR 12
A. İl İdaresi Kanununa Göre 12
B. 5393 sayılı Belediye Kanununa Göre 19
C. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu
Kanunu′na Göre 20
V. KÖY KURULMASINA İTİRAZ 21
VI. KÖY ADLARININ BELİRLENMESİ 21
VII. KÖYDE BELEDİYE KURULMASI 22
A. 5393 sayılı Belediye Kanununa Göre 22
1. Belediye Tek Bir Köyde Kurulacaksa 24
2. Belediye Birkaç Köy Arasında Kurulacaksa 26

a) Köyler Aynı İlçe İçinde İse 26
b) Köyler Aynı İlin Çeşitli İlçeleri İçinde İse 27

3. Belediye Kurulacak Köy veya Mahalleler veya Köy Kısımları
Başka Başka İller İçinde İse 27
4. Bir Köyün veya Köy Parçasının Mevcut Bir Belediyeye
Katılarak Belediye Olması 28
5. Köyün İlçe Merkezi Olması Durumunda 29
6. 5393 sayılı Belediye Kanununun ll′nci Maddesine Göre 30
B. Büyüşehir Belediyesi Kanununa Göre 32
VIII. KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ 35
A. İl idaresi Kanununa Göre 35
B. 5393 sayılı Belediye Kanununa Göre 37
vin

IX.

C. Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre 37
KÖY KURULMASI VE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONE ERMESİ
NEDENİYLE TAŞINMAZLARIN DURUMU 40
A. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa Göre 40
B. Belediye Kanununa Göre 43
C. Belediyeye Dönüşme Halinde 43
1. Genel Olarak 43
2. 5393 sayılı Belediye Kanununun ll′nci Maddesine Göre 44
3. Büyüşehir Kanununa Göre 44
4. Belediyeye Dönüşen Köylerin Taşınmazlarının Devrinde
Tapu Sicil Müdürlüklerince Yapılacak İşlem 45


III.
IV.
V.

İKİNCİ BOLUM

KÖY SINIRLARININ TESBİTİ VE SINIR UYUŞMAZLIKLAR

GENEL OLARAK 47
442 SAYILI KÖY KANUNUNA GÖRE HALLEDİLECEK SINIR
İŞLERİ 53
A. Köy Sınırının Doğrudan Doğruya Çizilmesi 53
B. Köyler Arasında Anlaşmazlık Olan Sınırların Çizilmesi 56
C. Köy Sınırlarının Beş Yıl Sonra Değiştirilerek Çizilmesi 58
D. Birkaç Köyün Müştereken Kullandığı Yerlerin Sınırlamadaki
Durumları 60
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE HALLEDİLECEK
KÖY SINIR İŞLERİ 62
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNUNA GÖRE HALLEDİLECEK
KÖY SINIR İŞLERİ 63
A. Yetkili Kurullarca Yapılacak İnceleme Sırasında Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar 68
B. Bakanlığa Gönderilen İşlem Dosyalarında Bulunması Gerekenler 70
C. Sınırın Toprak Üzerinde Uygulanması 71
3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNA GÖRE BELİRLENEN
KADASTRO GENEL SINIRI İLE KÖY SINIRI ARASINDAKİ
İLİŞKİLER 73

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KÖY İDARESİNİN YÖNETİCİLERİ
I. KÖY DERNEĞİ 75
A. Köy Derneğinin Hak ve Görevleri 76

IX
II. KÖY İHTİYAR MECLİSİ 77
A. Köy İhtiyar Meclisinin Oluşması 79
B. İhtiyar Meclisi Üyeliği Seçimi 80
C. İhtiyar Meclisi Üyeliğine Seçilme Şartlan 82
D. İhtiyar Meclisi Üyeliğinin Son Bulması ve Üyeliğin Bu Nedenle
Boşalması 86
E. İhtiyar Meclisi Üyelerinin Hak ve Görevleri 86
F. İhtiyar Meclisi Üyelerinin Toplantıya Devamları 92
III. KÖY MUHTARI 93
A. Köy Muhtarı Kimdir 93
B. Köy Muhtarının Seçilmesi 94
1. Geçerli Olmayan Oylar 94
2. Seçime İtiraz Yolları 95
3. Köy Muhtarı ve İhtiyar Meclisi Üyelerin Seçilme Zamanları 99
C. Köy Muhtarlığına Seçildikten Sonra Muhtarlığın Sona Ermesi 100
D. Muhtarlığın Sona Ermesi 101
E. Muhtarlığın Devir Teslimi 104
F. Köy Muhtarı Bir Devlet Memurudur 105
G. Muhtara Hakaret Edenlere ve Zor Kullananlara Verilecek Ceza 108
H. Muhtarların Hakları 111
1. Muhtarlık Ödeneği 111
2. Köy Muhtarının Sosyal Güvenliği 112
3. Köy Muhtarına Tanınan Ek Malî İmkânlar ve Vergi İstisnası 113
4. Köy Muhtarının Yolluk Hakkı 113
5. Muhtarın Silâh Taşıma Hakkı 114
6. İzin Hakkı 115
7. İstifa Hakkı 116
I. Köyü Temsil Etmek 116
İ. Köy Muhtarının Görevleri 117
J. Köy Kanunu 41′nci Madde Uygulaması 118
K. Muhtarın Suç İşlemesi 122
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KÖY İDARESİNİN PERSONELİ
I. KÖY KORUCUSU 125
A. Köy Korucusu Kimdir 125
B. Köy Korucusunun Seçilmesi, Görevlendirilmesi ve İşe Başlaması 125
C. Köy Bekçisi Olacaklarda Aranacak Şartlar 126
X
D. Köy Korucularının Silah ve Kıyafetleri 126
E. Köy Bekçisinin Görevleri 127
F. Köy Bekçisinin Silah Kullanma Hakkı 128
G. Köy Korucusuna Yasak Olan İşler 129
H. Köy Korucusunun Hakları 129
1. Maaş Hakkı 129
2. İzin Hakkı 130
I. Köy Korucusunun Cezalandırılması ve İşten Çıkarılması 130
1. Uyarma 130
2. Kınama 131
3. İşten Çıkarma 131
İ. Köy Korucusunun Amiri 133
J. Koruculara Karşı Gelenlere Verilecek Ceza 133
K. Korucuların Suç İşlemesi 134
L. Gönüllü Korucular 134
II. GEÇİCİ KÖY KORUCULARI 135
III. ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA BEKÇİLERİ 138
IV. SAĞLIK KORUCUSU 140
V. SIĞIRTMAÇ, DANACI VE KÖY ÇOBANI 140
VI. KÖY TEMİZLİK İŞÇİSİ 141
VII. KÖY KÂTİBİ 141
VIII. KÖY İMAMI 142
A. Köy İmamlarının Seçimi ve Tayini 142
B. Köy İmamı Olacaklarda Aranılacak Şartlar 143
C. Köy İmamının Haklan 144
1. Maaş 144
2. İzin 148
3. İstifa 148
4. İhtiyar Meclisi Üyeliği Hakkı 148
D. Köy İmamlığının Sona Ermesi 148
E. KÖY İMAMININ GÖREVLERİ !′. 149
IX. KÖY ÖĞRETMENİ 149
BEŞİNCİ BÖLÜM KÖY MÜHÜRÜ, KÖY ODASI, KÖY KONAĞI, KÖY KONUK ODASI
I. KÖY MÜHRÜ 151
II. KÖY ODASI - KÖY KONAĞI 153
A. Köy Odası Nerede Kurulur? 153
l:′.:Sİ0^::

XI
B. Köy Odası Nasıl Olmalıdır? 153
C. Köy Odası Niçin Kurulur? 154
III. KÖY KONUK ODASI 154
ALTINCI BÖLÜM KÖY ORTA MALLARI
I. KÖY ORTA MALI NE DEMEKTİR? 157
II. KÖY ORTA MALLARI NELERDİR? 157
A. Köyün Taşınamayan Orta Malları 158
B. Köyün Taşınabilen Orta Malları 159
III. KÖY ORTA MALLARININ KANUN KARŞISINDAKİ DURUMU 159
YEDİNCİ BÖLÜM İMECE
I. İMECE NE DEMEKTİR 161
II. İMECEDE ÇALIŞACAK OLAN KİMSELER 162
III. İMECENİN KURUŞLANDIRILARAK BÜTÇEYE KONULMASI 162
IV. İMECEYE GELMEYECEKLERE KARŞI YAPILACAK İŞLEM 163
SEKİZİNCİ BÖLÜM SALMA
I. SALMA NE DEMEKTİR 165
II. SALMA HANGİ ŞARTLARDA VE NASIL SALINIR 165
III. SALMANIN ÖDENMESİ VE ÖDEMEYENLERE KARŞI
YAPILACAK İŞLEM 170
DOKUZUNCU BÖLÜM KÖY GELİRLERİ
I. KÖY GELİRLERİ 173
A. İhtiyar Meclisi Tarafından Köylüye Salınacak Para 176
B. Köy Kanununa Göre Alınacak Ceza Paralan 176
C. Köy Adına Kayıtlı Taşmmazmalların Geliri 177
D. Yolu İle Vakfedilmiş Olan Taşınmazmalların Geliri , 177
E. Avarız Gelirleri.. (Ağaç, arazi, emlâk para) 178
F. Hediye Ve Bağışlanmış Paralar ve Mallar 178


XII
G. Köy Adına Ekilen Tarlaların Geliri 178
H. Köy Tezgâhı, Anbar ve Dükkânlar Geliri 178
I. Mühürlenecek İlmühaberlerden Alınacak Para 179
İ. Köy Sınırları İçinde Bulunan Taş, Kireç, Kiremit, Tuğla, Çorak Kil
Gibi Ocaklardan Alınacak Para 179
J. Çay ve Nehirler Üzerindeki Kayık ve Sallardan Alınacak Para 180
K. Köy Sınırlan İçindeki Ortamallarmdan ve Meralardan Fazlasının
Kira Paralan 181
L. Köyde Satılmak İçin Kesilen Hayvanlardan Alınacak Para 183
M. Köyün Sının İçinde Satılan Hayvanlardan Alınacak Para 184
N. Köy Sınırı İçindeki Sahipsiz Ağaçların ve Yemişlerin Geliri 184
O. Köy Sının İçindeki Kaplıcalar, ve Maden Sulan Gelirleri 184
Ö. Oyun Alet ve Vasıtalarından Alınacak Resim 185
P. Yer İşgal Resmi 186
R. Kantar Resmi 187
S. Balıkhane Ücreti 187
Ş. Borçlanma Gelirleri 187
T. Devletçe Yapılan Yardım Gelirleri 187
U. Plaj ve Turistik Tesis Gelirleri 188
Ü. Diğer Köy İşletmelerinin Gelirleri 188
V. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlarına Yardım Gelirleri 188
ONUNCU BÖLÜM KÖY GİDERLERİ
I. KÖY GİDERLERİ 189
II. BAKAYA GELİRLERİN YILI İÇİNDE TAHSİL EDİLEMEMESİ 192
III. KÖY PARASI 192
ONBIRINCI BOLUM KÖY BÜTÇESİ
I. BÜTÇE NE DEMEKTİR 193
II. KÖY BÜTÇESİNİN YAPILMASI 193
A. Gelir Bütçesi 195
1. Salma 195
2. İmece 195
3. Hasılat 195
4. Resim ve Harçlar 195

XIII
5. Para Cezaları 196
6. Yardımlar, Hediyeler Bağışlar 196
7. Köy Vakıf ve Avarız Gelirleri 196
8. Borçlanmalar 196
9. Türlü Gelirler 196
10. Geçen Seneden Devredilen Sandık Mevcudu 196
11. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 197
12. Bakaya 197
13. İve 2 197
B. Gider Bütçesi 198
1. İdare İşleri 198
2. Ziraat ve Ekonomi İşleri 198
3. Kültür İşleri 199
4. Sağlık ve Sosyal Yardım İşleri 200
5. Bayındırlık İşleri 200
6. Türlü İşler 201
7. Asker Ailelerine yardım 201
C. Köy Kati Hesap Cetveli 204
D. Köy İdareleri Hesap Talimatnamesi 204
ONIKINCI BOLUM KÖY DEFTERLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 213
II. KÖY DEFTERLERİ 213
A. Bütçe Defteri 213
B. Gelir Defteri 214
C. Gider Defteri 214
E. İhtiyar Meclisi Karar Defteri 215
F. Köy Derneği Karar Defteri 215
G. Gelen ve Giden Evrak Defteri 215
H. Demirbaş ve Ortamallan Defteri 215
I. Evlenme Defteri 216
İ. Nüfus Defteri 216
J. Teftiş Defteri 217
K. Nakliye Araçları Defteri 217
L. İlmühaber Defteri 217
M. Devir Ve Teslim Defteri 217
N. Kanununlar ve Emirler Defteri 217

XIV
O. Maaş Defteri 218
Ö. Envanter Defteri 218
III. KÖY MAKBUZLARI 218
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM KÖY BİRLİKLERİ
I. KÖY BİRLİKLERİ İLE İLGİLİ YASAL HÜKÜMLER 219
II. MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU 220
A. Birlik Tüzüğü 220
B. Birliğin Organları 221
1. Birlik Meclisi 221
2. Meclisin Görev ve Yetkileri 221
3. Meclis Başkanlık Divanı 222
4. Meclis Toplantısı 222
C. Birlik Encümeni 223
D. Birlik Başkanı 224
E. Birliğin Gelirler 225
III. KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ 225
IV. SULAMA BİRLİKLERİ 226
V. ÜLKE DÜZEYİNDE BİRLİK KURULMASI 226
VI. BİRLİK ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 227
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM HACİZ
I. HACİZ NE DEMEKTİR 231
II. KÖYLER HANGİ ALACAKLAR İÇİN HACİZ YAPABİLİRLER 231
III. KÖYDE HACİZ NASIL YAPILIR 233
IV. HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR 236
V. HACZE KARŞI GELENLER VE HACZİ, YAPMIYANLARA KARŞI
YAPILACAK MUAMELE 237
ONBEŞİNCİ BÖLÜM KÖYÜN DÂVALARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR 239
II. GAYRİMENKULLERE YAPILAN TECAVÜZLERLE İLGİLİ
OLARAK KÖY MUHTARLARININ GÖREVLERİ 241XV
III. İDARİ DAVALAR 246
A. İl İdaresi Kanunu 247
ONALTINCI BÖLÜM KÖYDE İMAR UYGULAMASI
I. KÖYÜN İMAR DURUMU 249
A. Genel Açıklamalar 249
B. Köylerde İmar Planı 250
C. Planı Bulunmayan Köy Alanlarında İmar İşleri 251
D. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçindeki Köy Alanlarında
İmar 251
E. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köy Alanlarında
İmar 252
F. Ruhsat ve Yapı Koşulları 252
G. İfraz Koşulları 256
H. Köylerin Belediye Mücavir Alanına Katılması 256
I. Köy Kalkınma Paylarının Köylerin İmarında Kullanılması 257
II. MÜCAVİR ALAN TESPİTİ NASİL YAPILIR 258
ONYEDİNCİ BÖLÜM KÖYLERİN TAŞINMAZ MAL VARLIKLARININ OLUŞUMU
I. GENEL AÇIKLAMALAR 265
II. SATİNALMA 265
A. 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Taşınmaz Mal Alımı 266
1. Temel İlkeler ve Tanımlar 267
a) Açıklık İlkesi 269
b) Serbest Rekabet İlkesi 270
2. İhale Öncesi İşlemler 270
a) Ödeneğin Sağlanması 270
b) Yaklaşık Maliyet ve Tespiti 270
c) Şartnameler ve Hazırlanması 271
d) İhale Onayının Alınması 272
e) İhale Komisyonunun Kurulması 272
f) Eşik Değerler Ve Yerli İsteklilerin Durumu 273
3. İhalenin İlan Edilmesi 274
a) İhale İlan Süreleri Ve Kuralları 274
b) İlanlarda Bulunması Zorunlu Hususlar 276

XVI


4. İhaleye Katılamayacak Olanlar 277
5. İhale Ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi 278

a) İhale Dokümanında Değişiklik Veya Açıklama Yapılması 278
b) İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi 279
6. İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları 279
a) Ekonomik Ve Mali Yeterlilik 279
b) Mesleki Ve Teknik Yeterlilik 279
7. Uygulanacak İhale Usulleri 281
a) Açık İhale Usulü 281
b) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 281
c) Pazarlık Usulü 282
d) Doğrudan Temin 283
8. Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması 284
a) Teklif Mektubu 284
b) Teklif Mektubunun Sunulacağı Zarfta 284
9. Teminatlar 285
a) Geçici Teminat 285
b) Kesin Teminat 285
c) Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 285
10. Tekliflerin Değerlendirilmesi 286
a) Tekliflerin Alınması Ve Açılması 286
b) Tekliflerin Değerlendirilmesi 286

11. İhalenin Karara Bağlanması Ve Onaylanması 288
12. Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi 289
13. Sözleşmeye Davet Ve Tarafların Sorumlulukları 290

a) İhalenin Sözleşmeye Bağlanması 291
b) İhale Sonucunun İlanı 291
13. Danışmanlık Hizmet İhaleleri İle İlgili Özel Hükümler 292
a) Danışmanlık Hizmetleri 292
b) Ön Yeterlik 292
c) Tekliflerin Sunulması ,. 293
d) Değerlendirme 293
15. Yasaklar, Cezalar Ve Sorumluluklar 294
a) Yasak Fiil Veya Davranışlar 294
b) İhalelere Katılmaktan Yasaklama 295
c) İsteklilerin Ceza Sorumluluğu 296
d) Görevlilerin Ceza Sorumluluğu 297
e) Bilgi Ve Belgeleri Açıklama Yasağı 297
16. İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar 297

XVII
17. Tapu Sicil Müdürlüklerinde Yapılacak İşlemler 298
III. TRAMPA 299
IV. HİBE 299
V. KAMULAŞTIRMA 300
A. Genel Açıklamalar 300
1. Kamulaştırmanın Konusu 301
2. Kamulaştırma Yetkisi 302
B. Kamulaştırma Aşamaları 302
1. Kamulaştırma Öncesi İşlemler 302
2. Kamulaştırmanın Yapılması 303

a) Kamu Yararının Verilmesi Ve Onanması 303
b) Kamulaştırma Bedelinin Saptanması 307
c) Kamulaştırma İşleminin Tebliği 309
d) Kamulaştırma İşleminin Tamamlanması 309

1. Dava Yolu 310
2. Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Siciline Tescili 310
3. Kamulaştırılan Taşınmazın Tapu Siciline Mahkemece Tescili 311
4. Aynın İhtilaflı Olması 314
5. Takyitli Yerlerin Kamulaştırılması 315
■ 6. Kısmi Kamulaştırma 315
7. Hisseli Yerlerin Kamulaştırılması 316
8. Kamulaştırmadan Sonraki Aşama 317

a) Taşınmaz Malın Boşaltılması 317
b) Kamulaştırmadan Vazgeçme Ve Geri Alma 317
9. Kamu Kurumlan Ve Tüzelkişileri Arasında Taşınmaz Mal
Devri 318
VI. KANUNA DAYALI EDİNMELER 320
A. 442 Sayılı Köy Kanunu Uyarınca Köyün Sahip Olduğu Taşınmaz
Mallar 320
B. 3402 Sayılı Kadastro Kanununa Göre Orta Mallan 321
1. Kamu Hizmetinde kullanılan Hizmet Mallan 322
2. Kamunun Yararlanmasına Ayrılmış Orta Malı Taşınmazlar 323
3. Kamu Yararına Ayrılmış Orta Mallarmın Çeşitleri 323
4. Mallann Tesbit ve Tahdidi 324

a) Mera, Yaylak ve Kışlakların Tesbit ve Tahdidi 324
b) Mera, Yaylak ve Kışlakların Tescili 325
C. İskan Kanununa Göre Orta Malları 326
D. Mera Yaylak ve Kışlaklar 326
E. Mezarlıklar 335
XVIII
F. Mezarlık Tahsisi 339
G. 2644 sayılı Tapu Kanununa göre 340
H. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre 343
VII. KÖY YERLEŞİM ALANI PLAN UYGULAMALARI 343
A. Köy Yerleşim Alanı Planlarının Yapılması 343
B. Köy Yerleşme Alanına Ait Harita veya Ölçekli Krokinin
Yapılması 345
1. Köy Yerleşme Planmın Yapılması 346
2. 3367 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği ne göre Köy
Yerleşme Planı yapılamayacak yerler 346
C. Köy Yerleşme Planının Kesinleşmesi 346
D. Kesinleşen Köy Yerleşme Planının Kadastro Müdürlüğünce
Kontrolü 349
1. Kontrol için Kadastro Müdürlüğünün İstemesi Gereken
Belgeler 350
2. Kontrol İşleminin Mali Yönü 350
3. Kontrol İşlemleri 351
4. Hata ve Noksanlıkların Belirlenmesi 351
5. Tapu Sicil Müdürlüğüne Devir Ve Tescilden Sonra Yapılacak
İşlemler 351
E. Köyde 3367 Sayılı Yasa İle Üretilen Parseller ve Satış Koşulları 352
1. Arsa Bedellerinin Tespiti 352
2. Arsaların İlanı 352
3. İhtiyaç Sahiplerinin Tespiti 352
4. İhtiyaç Sahipliliği Şartları 353
5. Arsaların Satışı 353
6. Temlik, Tescil ve Takyit 354
7. Arsaların Geri Alınması 354
F. Köy Yerleşim Planlarının Tapuya Tescili ve Parsellerin Hak
Sahiplerine Satışında Tapu Sicil Müdürlüklerince Dikkat Edilecek
Husular 355
1. Üretilen Parsellerin Köy Tüzerl Kişiliği Adına Tescilleri 355
2. Parsellerin Hak Sahibi Adına Devri Aşamasında 356
VIII. KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNE AİT TAŞINMAZ MALIN SATIŞI
A. Genel Açıklamalar 356
B. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu İle Taşınmaz Mal Satımı 357
1. İhalede Uyulması Gereken İlkeler 357
2. İhale Yöntemleri 358
a) Kapalı Teklif Yöntemi 358

XIX
b) Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Yöntemi 360
c) Açık Teklif Yöntemi 360
d) Pazarlık Yöntemi 361
e) Yarışma Yöntemi 363
IV. KÖYLERE AİT TAŞINMAZ MALLARIN MÜLKİYETTEN GAYRİ
AYNİ HAKLARLA SINIRLANDIRILMASI 363
X. KÖYLERE AİT TAŞINMAZ MALLARIN REHNEDİLMESİ 365
XI. KÖYLERE AİT TAŞINMAZ MALLARIN HACİZ EDİLMESİ 365
XII. SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR
TARIM REFORMU KANUNU UYGULAMASI 366
A. Toplulaştırma 367
B. Arazi Dağıtımı 369
C. Dağıtılan Toprağın Geri Alınması 369
D. Dağıtılan Topraklar Üzerinde Tasarruf Tahdidi 369
E. Temliki Tasarrufların Durdurulması 370
F. Yeni yerleşim Yerlerinin Kurulması 370
G. Tapu Ve Kadastro İşlemleri 371
H. Çiftçilerin Desteklenmesi 371
XIII. TAPU VE KADASTRO İŞLERİ 372
A. Tapu Kanunu 372
B. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu 374
1. Kadastro 374
a) Kadastronun Amacı 374
b) Kadastro Bölgesi 374
c) Kadastro Ekibi 374
d) Kadastro Bilirkişileri Hk. Yönetmelik 375
e) Kadastro Komisyonu 377
f) Kadastro Çalışma Alanı 377
g) Sınırlandırma ve Tespit 379
h) Tutanakların Kapsamı 379
ı) Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Malların Tespiti 380
i) Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tespiti 380
j) Taksim 381
k) İştirak Hali 381
1) Kamu Malları 382
m) İhya 382
n) Hazine Adına Tespit 383
o) Takyitler, Sınırlı Ayni Haklar Ve Muhdesat 384
ö) Kayıt ve Belge Kapsamı 384

XX
p) Miktar Fazlasının İfrazı 385
r) Toplu Yapıların Kadastrosu 385
s) Orman 385
ş) Kontrol 388
t) Uygulanmayan Kayıtlar 388
u) Tutanakların Devri ve Kesinleştirilmesi 388
ü) Tescil, Muhafaza ve Devir 389
v) İtiraz Süresi ve Şekli 389
y) İlanlar 390
z) Mali Yön ve Kıymet (Matrah) Takdiri 390
al) Taşınmaz Mallara Girme Yetki Belgesi 391
bl) Ayırma ve Birleştirme 391
el) Kadastro Mahkemesi 393
dl)Kadastro Başladıktan Sonraki Akit ve Tescil İşlemleri 393
el) Kesinleşmesi İle Tapu Sicil Müdürlüğüne Devri
Arasında Akit ve Tescil İşlemleri 393
fi) Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi Ve Hak
Düşürücü Süre 394
gl) Evvelce Kadastrosu Yapılan Yerler 394
hl)Teknik Hataların Düzeltilmesi 395
XIV. HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN 396
A. Köy ve Mezralarda Satış 396
B. Tahsisli Taşınmazların Satışı 397
C. Doğrudan Satış 397
D. Taksitle Satış 406
E. 19.07.2003 Tarihinden Sonra Hazine Taşınmazları Üzerinde
Yapılan Yapı ve tesisler 408
F. Sit Alanında Kalan Taşınmazlar 408
G. Diğer Hükümler 409
XV. 2924 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN VE KULLANIM
KADASTROSU 411
A. Genel Olarak 411
1. Kullanım Kadastrosu 412
2. Kullanıcının (Hak Sahibinin) Özellikleri 412
3. Kullanım Kadastrosu İçin Talep 413
B. 2/B Sahalarının Kadastrosu ve Tescili 414

XXI
1. Anayasa Gereğince Orman Dışına Çıkarma 414
2. 6831 sayılı Orman Yasası ve Orman Dışına Çıkarma 414
3. 2/B Sahaları Tescile Tabidir 415

a) 2/B Sahalarının Belirlenmesi 415
b) 2/B Sahaları Belirlenirken Yararlanılacak Kaynaklar 415
4. 2/B Sahalarının Kadastrosu 416İKİNCİ KİTAP
KÖY MUHTARININ GÖREVLERİ
BİRİNCİ BOLUM KÖY MUHTARININ TARIMLA İLGİLİ GÖREVLERİI. ÇEVRE AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI
PROGRAMINI TERCİH EDEN ÜRETİCİLERİN
DESTEKLENMESİNE VE BU ÜRETİCİLERE TEKNİK YARDIM
SAĞLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 419
II. KÖY MUHTARININ ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KONTROLLER
İLE İLGİLİ GÖREVLERİ 421
A. Zirai Mücadele Ve Zirai Karantina Kanunu 421
B. 2903 Sayılı Pamuk Islahı Kanunu 423
C. Tohumculuk Kanunu 426
III. KÖY MUHTARININ MEYVACILIKLA İLGİLİ GÖREVLERİ 426
A. 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islara ve Yabanilerinin Aşılattırılması
Hakkında Kanun 426
IV. KÖY MUHTARLARININ ÇELTİK EKİMİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ 428
V. KÖY MUHTARININ TÜTÜNCÜLÜKLE İLGİLİ GÖREVLERİ 432
VI. KÖY MUHTARLARININ ÇAY TARIMI ÎLE İLGİLİ GÖREVLERİ 434
VII. KÖY MUHTARLARININ HAŞHAŞ EKİMİ İLE İLGİLİ GÖREVLERİ 436
A. Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun 441
Vni. KÖY MUHTARLARININ ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA İLE
İLGİLİ GÖREVLERİ 441
A. Korunacak Çiftçi Malları Nelerdir 441
B. Kanunun Uygulama Alanı ve Kanun Hükümlerini Uygulayacak
Makamlar 441
C. Köy İhtiyar Meclislerinin Bu Kanun Hükümlerinin Uygulaması
İle İlgili Olan Görevleri 442
D. Koruma Meclisleri 443
E. Murakabe Heyeti 443

xxn
1. Murakabe Heyetinin Görevleri 444
F. Koruma Bekçileri 444
G. Koruma Ücretleri 445
H. Koruma Sandığı 445
I. Zararın Tesbiti ve Tahsili 445
İ. Köy Kanunu ve Çiftçi Malları 447
İKİNCİ BÖLÜM KÖY MUHTARLARININ HAYVANCILIKLA İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 449
II. HAYVAN ISLAHI KANUNU 450
III. HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU 451
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KÖY MUHTARLARININ AVCILIKLA İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 459
II. KARA AVCILIĞI KANUNU 459
III. SU ÜRÜNLERİ KANUNU 462
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KÖY MUHTARLARININ SU İŞLERİYLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 465
II. SULAR HAKKINDA KANUN 468
III. SULAR KANUNUNUN UYGULANIŞINI GÖSTEREN TÜZÜK 470
VI. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 472
V. SICAK VE SOĞUK MADEN SULARININ İSTİSMARI İLE
KAPLICALAR TESİSATI HAKKINDA KANUN 475
VI. YER ALTI SULARI HAKKINDA KANUN :. 475
VII. UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUNA GÖRE SULAR 478
VIII. GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN
EŞYA VE LEVAZIMIN HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK
HÜKÜMLERİNE GÖRE SULAR VE BUZLAR 479
IX. İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN
YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK 483
X. İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK 484
XI. MEDENİ KANUNUN SULARLA İLGİLİ HÜKÜMLERİ 486
xxni
BEŞİNCİ BÖLÜM KÖY MUHTARLARININ ORMANCILIKLA İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 489
II. ORMAN KANUNU 490
A. Ormanların Türleri 492
B. Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Nakledilmesi 492
C. Ormanların Muhafazası 492
D. Otlak ve Mera İşleri 494
E. Muhafaza Ormanları 494
F. Milli Parklar 495
G. Kerestecilik ve Odun İhtiyacı 495
H. İhtiyaçların Tespiti 498
I. Orman İşlerinin Görülmesi 499
İ. Orman İçi Taşımacılık 500
J. Özel Ormanlar 500
K. Ağaçlandırma İşleri 500
L. Orman Yangınları 501
M. Suçların Takibi 503
N. Ceza Hükümleri 503
III. AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ 507
IV. ORMAN KADASTROSU 512
A. Orman Kadastro Komisyonları 512
1. Orman Kadastro Komisyonunun Yetkileri 513
2. Orman Kadastro Komisyonunun Üyeleri 513
3. Komisyon Çalışmaları 513
4. Komisyonun Görevleri 514
5. Orman Kadastrosu Komisyonunda Yer Alan Her Bir Üyenin
Görevi 515
B. Orman Kadastrosu 515
V. MİLLİ PARKLAR KANUNU 517
VI. MUHTARLARIN ÇEVRE KANUNU İLE İLGİLİ GÖREVLERİ 519
ALTINCI BÖLÜM KÖY MUHTARININ SAĞLIKLA İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL OLARAK 525
II. KÖY KANUNU İLE VERİLEN GÖREVLERİ 525
III. KÖY MEZARLIĞI 528

XXIV
A. Mezarlıklar Ve Ölülerin Defni 528
B. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun 531
IV. UMUMÎ HIFZISSIHHA KANUNU İLE VERİLEN GÖREVLER 532
V. SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 534
VI. TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR
OLAN 1219 SAYILI KANUNLA VERİLEN GÖREVLER 537
VII. ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINBAKt 6197 SAYILI
KANUN İLE VERİLMİŞ OLAN GÖREVLER 538
VIII. 7402 SAYILI SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN İLE
VERİLEN GÖREVLER 538
IX. VEREM SAVAŞI HAKKINDAKİ KANUNLA İLGİLİ GÖREVLER 539
X. ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ
GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET
TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN 540
YEDİNCİ BÖLÜM
KÖY MUHTARLARININ TABİÎ ÂFETLER VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR ÎLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 543
II. 7269 SAYILI UMUMÎ HAYATA MÜESSİR ÂFETLER DOLAYISIYLE
ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR
KANUN İLE VERİLEN GÖREVLER 543
A. Kanunun Kapsamı 543
B. Doğal Afete Maruz Kalan Bölgelerin Tespiti 544
C. Yardım Programlarını Yapılması 545
D. Mülkiye Amirlerine Verilen Olağanüstü Yetkiler 545
E. Mükellefiyetler 546
F. Nakil Araçlarından Yararlanma Hakkı 546
G. Doğal Felaketlerde Çalışma Zorunluluğu 547
H. Tazminatjkramiye ve Avans 548
I. Afet Bölgelerinde Yapılacak Teknik İşler 548
İ. Afet Bölgelerindeki Bir Topluluğun Kaldırılarak Başka Yerlere
Taşınması 550
J. Kıymet Takdiri,Parselleme ve Dağıtma 551
K. Mali Hükümler 555
L. Ceza Hükümleri 560
III. TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK
YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 561
XXV
IV. 4373 SAYILI TAŞKİN SULARA VE BASKINLARINA KARŞI
KORUNMA KANUNU İLE VERİLEN GÖREVLER 566
V. SİVİL SAVUNMA KANUNU 570
A. Sivil Savunma Mükellefleri 571
B. Kurtarma Araçlarına El Koyma ve Satın Alma Usulü 572
C. Mükellefiyetini Yerine Getirmeyenlere Verilecek Ceza 573
SEKİZİNCİ BOLUM
KÖY MUHTARLARININ EMNİYET
VE GÜVENLİKLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 575
II. KİMLİK BİLDİRME KANUNU 575
III. 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI
KANUNU İLE VERİLEN GÖREVLER 578
IV. 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN KONTROLÜ
HAKKINDAKİ KANUN İLE VERİLEN GÖREVLER 579
V. 6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR HAKKINDAKİ
KANUN İLE VERİLEN GÖREVLER 579
VI. ATEŞLİ SİLÂHLAR VE BIÇAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 582
VII. DERNEKLER KANUNU İLE İLGİLİ GÖREVLER 601
VIII. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE VERİLEN GÖREVLER 613
IX. RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE
MAKİNALARI HAKKINDA KANUN 615
X. ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA
KANUN İLGİLİ GÖREVLER 615
XI. MUHTARIN EMNİYET VE ASAYİŞLE İLGİLİ DİĞER VAZİFELERİ 617
A. Köyün Dirlik ve Düzenini Sağlam.akla İlgili Görevleri 617
B. Ulusal, Ve Dinî Bayram Ve Genel Tatillerle İlgili Görevleri 617
C. Türk Bayrağı Hakkındaki 2893 Sayılı Kanunla İlgili Görevleri 618
D. Türk Ceza Kanunu İle İlgili Görevleri 619
DOKUZUNCU BÖLÜM KÖY MUHTARLARININ EĞİTİMLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. ANAYASA VE EĞİTİM 631
II. KÖY KANUNU VE EĞİTİM 632
III. İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU VE KÖY EĞİTİMİ 632


XXVI
ONUNCUBOLUM KÖY MUHTARLARININ NÜFUS İŞLERİYLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 639
II. NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU 639
A. Tescil Mecburiyeti 639
B. Kaydın Kapatılması ve Yeniden Açılması 640
C. Doğum, Bildirim Yükümlüğü ve Süresi 640
D. Tanıma ve Evlat Edinme 641
E. Nüfus Cüzdanlarının Düzenlenmesi ve Dağıtılması 641
F. Nüfus Kayıtlarmdaki Bilgilerin Verilmesi 642
1. Nüfus Kayıt Örneği Verilmesi 642
2. Nüfus Kayıt Örneğini Almaya Yetkili Olanlar 643
G. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 643
1. Kimlik Numarası 643
2. Kullanımı 643
H. Adres Bilgilerinin Tutulması ve Adres Standardı 644
I. Tescil Görevi ve Süre 644
İ. Askerlik Çağına Girenlerin Listesi 644
J. Ceza Hükümleri 645
Gerçek Dışı Beyan 645
III. EVLENME VE BOŞANMA İŞLEMLERİ 645
A. 5490 Sayılı Nüfus İşlemleri Kanununa göre 645
1. Evlendirme Yetkisi 645
2. Evlenmenin Bildirilmesi ve Tescili 645
3. Kadının Bekleme Süresinin Başlangıcı 646
B. Medeni Kanun Açısından Evlenme 646
1. Evlenme Yaşı 646
2. Birbirleriyle Evlenmeleri, Yasak Olan Kimseler 647
3. Gaiplik Halinde Boşanma 647
4. Kadın İçin Bekleme Süresi 647
5. Köydeki Evlenme Muameleleri 648
C. Ceza Kanununun Evlenme İle İlgili Hükümleri 649
1. Birden Çok Evlilik, Hileli Evlenme, Dinsel Tören 649
D. 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıha Kanunu Açısından Evlenme 649
E. Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname 650
F. Ölüm ve Gaiplik 652
1. Nüfus Hizmetleri Kanununa Göre 652
a) Bildirim Süresi ve Yükümlü Olanlar 652


xxvn
b) Ölüm Karinesi 652
G. Umumi Hıfzısıha Kanunu ve Ölümler 653
ONBIRINCI BOLUM KÖY MUHTARLARININ ASKERLİKLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 655
II. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU 655
III. ASKERLİK ÇAĞINA GİRENLERİN İLK YOKLAMA İŞLEMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK 658
A. Askerlik Çağında Bulunanların Uzun Süreli Yolculuklarını
Bildirmeleri Mecburiyeti 660
IV. 3634 SAYILI MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU 661

ONIKINCI BOLUM
KÖY MUHTAARLARININ ARAZİ VE
İSKÂN İŞLERİYLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. TARIM REFORMU VE TOPRAK DAĞITIMI
II. TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
III. İSKAN KANUNU VE İSKAN İŞLERİ

.667
.667 .669

ONUÇUNCU BOLUM
KÖY MUHTARLARININ BAYINDIRLIK
HİZMETLERİYLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 679
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM KÖY MUHTARLARININ SOSYAL HİZMETLERLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. KÖY KANUNU VE SOSYAL YARDIM 681
II. ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDİM
HAKKINDA KANUN 682
A. Yardımdan Kimler faydalanabilir 682
B. Yardımın Yapılması 683
C. Yardım Miktarı 684
D. Yardımın Şekli 685
E. İhtiyar Meclisinin Kararlarına İtiraz Yolu 685


XXVIII
m. KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN TESPİTİ, İNCELEME
KORUNMA KARARLARININ ALINMASI VE KALDIRILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK 686
ONBEŞİNCİ BÖLÜM KÖY MUHTARLARININ MALÎ İŞLERLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. VERGİ 687
II. EMLAK VERGİSİ KANUNU 688
A. Bina vergisi 688
1. Daimi Muaflıklar 689
2. Geçici Muaflıklar 691
3. Nispet 692
4. Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi 693
5. Verginin Tarh ve Tahakkuku 693
B. Arazi Vergisi 694
1. Mükellef 694
2. Daimi Muaflıklar 694
3. Geçici Muaflıklar 695
4. Arazi Vergisinde İstisna 696
5. Verginin Tarh ve Tahakkuku 696
6. Bildirim Verme ve Süresi 697
7. Ödeme Süresi 698
m. VERGİ USUL KANUNU 699
A. Vergi Memurlarına Kolaylık Gösterme Mecburiyeti 699
B. Tahrir komisyonları 700
C. Tadilat Komisyonları 700
D. Komisyonlara Seçileceklerde Aranacak Şartlar 701
E. Yemin Etme Mecburiyeti 701
F. Arazi Halindeki Değişiklikler 701
IV. GELİR VERGİSİ KAN UNU 702
V. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 704
VI. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 706
VII. DAMGA VERGİSİ KANUNU 707
A. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar 708
Vni. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 712
A. Kanunun Uygulama Alanı 712
B. Ödeme Emri 712
C. Mal Bildirimi 713

XXIX
D. Köylerde Haciz 713
IX. HARÇLAR KANUNU 714
A. Harçtan Müstesna İşlemler 714
B. Süresinde Ödenmeyen Harçlar 715
X. KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ ÖDENEKLERİNİN
ÖDENME USULÜ, KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI VE
İHTİYAR HEYETLERİ TARAFINDAN VERİLECEK RESMİ EVRAK
İLE MAHALLE MUHTARLARININ HARÇ TAHSİLATININ VE
PAYLARININ ÖDENME BİÇİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK 715
ONALTINCI BÖLÜM
KÖY MUHTARLARININ KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİYLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 719
II. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 719
A. Haber Verme Zorunluluğu 719
B. Koruma Alanı İle İlgili Karar Alma Yetkisi 720
C. Ruhsatsız Yapı Yasağı 721
D. Maliklerin İzin Verme Yükümlülüğü 721
E. Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıkları 721
F. Haber Verme Zorunluluğu 722
H. Define Arama 723
ONYEDİNCİ BÖLÜM KÖY MUHTARLARININ DİNÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GÖREVLERİ:
I. GENEL AÇIKLAMALAR 725
II. KÖY KANUNU VE DİNİ İŞLER 726
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
KÖY MUHTARLARININ TİCARET İŞLERİYLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 727
II. ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU 728
III. ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME 729

XXX
ONDOKUZUNCU BÖLÜM KÖY MUHTARLARININ POSTA İŞLERİYLE İLGİLİ GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 731
II. POSTA KANUNU 731
YİRMİNCİ BOLUM
KÖY MUHTARLARININ SANAYİ VE MADENCİLİKLE İLGİLİ
GÖREVLERİ
I. SANAYİ SİCİLİ KANUNU 733
II. MADEN KANUNU 733
YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM KÖY MUHTARLARININ DİĞER GÖREVLERİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR 735
II. 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU 735
III. 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN
KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN 737
A. Demokrasi Ve Seçim 737
B. Seçimlerin Esasları 738
1. Seçimlerde Her İl Seçim Çevresidir 738
2. Kimler Oy Kullanamaz 738
3. Kimler Seçmen Olamaz 739
C. Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu 739
D. Seçmen Kütükleri 740
E. Kütüğe Yazılma Esasları 740
F. Seçmen Kütüğünün Daimiliği 741
G. Seçim Bölgesi Krokileri 741
H. Muhtarlık Bölgesi Askı İlanı 742
1. Askı Zamanı ve Süresi 743
2. Sandık Seçmen Listesi 743
I. Probağanda Serbestliği ve Süresi 744
1. Açık Yerlerde Probağanda 744
2. Kapalı yerlerde Probağanda 744
3. El İlanları 745
İ. Seçim Süresince Yapılamayacak İşler 745

XXXI
J. Görev ve Yetkiler 746
K. Sandığın Konulacağı Yer 746
L. Birleşik Oy Pusulası 746
M. Oy Verme Yetkisi 747
N. Sandığın Açılması ve Zarfların Sayımı 747
O. Muteber Olmayan Zarf ve Bileşik Oy Pusulası 748
Ö. Kimlerin İtiraz Edebileceği 748
1. İtiraz Mercileri 748
2. İtiraz Şekli 749
3. İtiraz Üzerine Verilecek Karar 749
P. Şikayet 749
1. Sandık Kurullarına Ait İtiraz ve Şikayet 750
2. İlçe Seçim Kurullarına Ait İtiraz Ve Şikayet 750
3. İl Seçim Kurullarına Ait İtiraz ve Şikayet 750
R. Seçim Suçları ve Cezaları 750
IV. İCRA VE İFLÂS KANUNU 758
V. İŞ KANUNU 760
VI. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 763
VII. ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALİŞANLAR
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU (BAĞ-KUR) 772
YARARLANILAN KAYNAKLAR 779